(pokračuje Langer) 

Další hlasování bude o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy zahraničního výboru potvrdili poslance Lubomíra Zaorálka.

Zahajuji hlasování a táži se: Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 56 z přítomných 197 poslanců hlasovalo pro 169, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Dalším hlasováním rozhodneme o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy zemědělského výboru potvrdili poslance Jaroslava Palase.

Zahajuji hlasování. Prosím ty z vás, kteří souhlasí, aby stiskli tlačítko a zvedli ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 57 z přítomných 197 poslanců hlasovalo 159 pro, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Děkuji vám, kolegové, za ten hlasovací maraton a konstatuji, že jsme potvrdili předsedy výborů Poslanecké sněmovny, kteří byli zvoleni na ustavujících schůzích výborů sněmovny. Tím jsme vyplnili další bod pořadu druhé schůze Poslanecké sněmovny.

 

Máme před sebou bod pod pořadovým číslem 9, to je

 

9.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

 

Připomínám, že Poslanecká sněmovna podle § 115 odst. 3 jednacího řádu již rozhodla, že stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS bude volena většinovým způsobem. Prosím předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby nám přednesl návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo sněmovny, vážená vládo, dámy a pánové, volební komise na své 4. schůzi dne 23. července letošního roku projednala návrhy poslaneckých klubů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS a přijala své usnesení č. 9. Poslaneckými kluby byli navrženi tito poslanci: poslanec Jan Klas, ODS, poslanec Ivan Langer, ODS, poslanec František Ondruš, US, poslankyně Zuzka Rujbrová, KSČM, poslanec Cyril Svoboda, KDU-ČSL, poslanec František Španbauer, ČSSD, poslanec Jan Žižka, ČSSD. Navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu o všech kandidátech a po ukončení této rozpravy hlasovali pomocí hlasovacího zařízení o každém kandidátovi zvlášť. Upozorňuji, že podle zákona má tato komise 7 členů. Také v tomto případě se jedná o volbu dvoukolovou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi volební komise a otevírám tímto rozpravu k uvedenému bodu. Konstatuji, že volební komise navrhuje volbu veřejnou, nikoli tajnou. Pro vaši informaci - byl jsem požádán, abych sdělil, že v případě, že se Poslanecká sněmovna rozhodne pro tajnou volbu, znamenalo by to přerušení schůze přinejmenším na dvě hodiny.

Otevřel jsem rozpravu k tomuto bodu a prosím ty z vás, kteří cítí potřebu vyjádřit svůj názor k některému z navržených kolegů, nechť jej vyjádří buď písemnou přihláškou, nebo zvednutím ruky. Žádnou zdviženou ruku nevidím. Rozpravu končím a prosím předsedu volební komise, aby předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, pane předsedající. Přistoupíme k volbě jednotlivých členů. Za člena této komise je navržen poslanec Jan Klas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

 

Zahajuji tímto hlasování a táži se: Kdo souhlasí, aby členem stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS byl kolega Jan Klas, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 58 z přítomných 197 poslanců bylo 183 pro, proti 2, nehlasovalo 12 kolegů. Návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, pane předsedající. Za člena této komise je navržen poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane předsedo.

 

Nechávám hlasovat sám o sobě. Táži se: Kdo souhlasí s mým členstvím v této komisi, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Teď se pečlivě dívám: Kdo nesouhlasí s mým návrhem?

Děkuji, kolegové. Konstatuji, že v hlasování číslo 59 z přítomných z 197 poslanců se pro vyslovilo 180, proti 2 poslanci, nehlasovalo 15. Děkuji za zvolení.

 

Prosím, pane předsedo, můžete pokračovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise je navržen poslanec František Ondruš.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

 

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu kolegy a táži se: Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 60 jsme rozhodli následujícím způsobem: z přítomných 197 poslanců hlasovalo 183 pro, 2 proti, zdrželo se 12. Návrh byl přijat.

 

Děkuji, pane předsedo, můžete pokračovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Za člena této komise je navržena poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování o předloženém návrhu. Kdo souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování číslo 61 z přítomných 197 poslanců hlasovalo pro 121, proti 47, nehlasovalo 29. Návrh byl přijat.

 

Můžete pokračovat, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Za člena této komise je navržen poslanec Cyril Svoboda.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování o předloženém návrhu. Kdo souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 62 z přítomných 197 poslanců se 183 vyslovilo pro, proti byli 3 poslanci, nehlasovalo 11. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Za člena této komise je navržen poslanec František Španbauer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování o předloženém návrhu. Kdo souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 63 jsme rozhodli následujícím způsobem: z přítomných 197 poslanců získal pan kolega Španbauer drtivě největší počet hlasů - 190, proti nebyl nikdo, nehlasovalo 7 kolegů. Návrh byl přijat.

 

Můžete pokračovat, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, pane předsedající. A konečně za člena této komise jako poslední je navržen poslanec Jan Žižka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP