48. § 48 odst. 3 zní:

"(3) Pokutu do výše 100 000 Kč lze uložit i fyzické osobě, pokud provozuje loterii nebo jinou podobnou hru. Jde-li o provozování výherního hracího přístroje na českou měnu, uloží orgán obce, v jehož územním obvodu byl přístroj provozován. V ostatních případech uloží pokutu finanční úřad, finanční ředitelství, v jehož územním obvodu byla loterie nebo jiná podobná hra provozována. ".

49. § 48 odst. 6 zní:

"(6) Pokuty uložené orgánem obce jsou příjmem rozpočtu obce, jejíž orgán pokutu uložil. Pokuty uložené finančními úřady jsou příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty uložené okresními úřady jsou příjmem rozpočtu okresního úřadu. ".

49a. § 48 odst. 7 zní:

"(7) Orgán obce, který vydal povolení k provozování loterie, tomboly nebo výherního hracího přístroje a toto povolení podle § 43 zrušil, může rozhodnout, že výtěžek bude odveden do rozpočtu obce. Stejně může postupovat i v případě, že provozovatel provozoval loterii nebo jinou podobnou hru bez povolení a orgán obce byl toto povolení oprávněn vydat. ".

49b. § 48 odst. 8 zní:

"(8) Finanční úřad, finanční ředitelství může rozhodnout, že výnos loterie nebo jiné podobné hry provozované v jeho územním obvodu bez povolení, které bylo oprávněno vydat ministerstvo, se odvede do státního rozpočtu České republiky.".

50. § 49 se vypouští.

51. § 50 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo může vyhláškou zvýšit nejvyšší vsazenou částku na jednu hru a nejvyšší výhru v jedné hře podle § 19 odst. 5, stanovit náležitosti známky podle § 18 odst. 4 a případně upravit další podrobnosti týkající se části druhé zákona.".

52. V § 50 odst. 2 se slova "v části první až páté" nahrazují slovy "v části první až čtvrté".

53. Zkratka " Kčs " se ve všech ustanoveních zákona nahrazuje zkratkou " Kč ".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her, platná k 30. červnu 1998, zůstávají v platnosti do 31. prosince 1998. Dosavadní provozovatelé mohou však požádat příslušný orgán o vydání povolení podle tohoto zákona, nejpozději však do 30. září 1998. To neplatí pro povolení k provozování výherních hracích přístrojů, která se vydávají nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Pokud žádosti o vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů byly podány příslušnému orgánu přede dnem účinnosti tohoto zákona, postupuje se v řízení o těchto žádostech podle dosavadních předpisů.

2. Osvědčení o provozuschopnosti výherního hracího přístroje vydaná pověřenou autorizovanou osobou před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti do 31. 12. 1999, pokud jejich platnost nekončí před tímto datem.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje , aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. IV

Zrušuje se § 1 odst. 1 až 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Oblast loterií a jiných podobných her upravuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ze dne 17. Května 1990, ve znění zákona ČNR č. 70/1994 (dále jen "zákon") a vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.

Od data, kdy zákon vstoupil v platnost, prodělala tato oblast obrovský rozvoj. V současné době jsou v České republice nabízeny všechny druhy mezinárodně provozovaných sázkových her (přes 45 tis. kusů výherních hracích přístrojů, 20 společností provozujících sázkové hry v kasinu, 10 druhů loterií, cca 10 společností provozujících kursové sázky, cca 10 společností provozujících hru bingo apod.).

Navrhovaná novela zákona si klade za cíl především zpřísnit režim provozování loterií a jiných podobných her, upřesnit definice základních pojmů, zprůhlednit celou tuto specifickou činnost a vytvořit podmínky pro zkvalitnění dozoru nad celou oblastí sázkových her.

Provozování loterií a jiných podobných her je specifickou činností, kterou nelze podřídit stejnému režimu jako je tomu u běžného hospodářského podnikání.

Současná právní úprava sice tuto skutečnost do značné míry respektuje, avšak z vyhodnocených poznatků z praxe za uplynulé období a provedených analýz vyplynula potřeba dosavadní zákon novelizovat.

V návrhu novely jsou zejména tyto klíčové změny:

nový způsob výpočtu prostředků odváděných na veřejně prospěšné účely u sázkových her v kasinu, kursových sázek v kasinu a u sázkové hry bingo. Podle platné právní úpravy je z her zde uvedených odváděno na veřejně prospěšné účely minimálně 10% z výtěžku (výtěžek = vsazené částky ze sázkových her snížené o výhry, správní poplatek, prokazatelné vlastní náklady provozovatele a daně). Novela navrhuje počítat odvod na veřejně prospěšné účely ze stejného základu jako je tomu u správního poplatku vybíraného za provozování sázkových her (základem odvodu je rozdíl mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami), tedy bez ohledu na výši zisku dosaženého provozovatelem v příslušném kalendářním roce. Tím dojde k zajištění stability tohoto odvodu (při upravené výši sazby na 3%, resp. 4%, což při neměnném rozsahu relevantních činností vyrovnává minulé i budoucí očekávané příjmy rozpočtů).

zpřesnění náležitostí vyúčtování provozu sázkových her,

stanovení povinnosti skládání herní jistoty pro provozovatele všech druhů sázkových her. Platná právní úprava požaduje, aby k zajištění pohledávek státu, obcí a pro výplaty výher hráčům provozovatelé kursových sázek a sázkových her v kasinu složili na zvláštní účet u peněžního ústavu určitou finanční částku (jistotu). Podle zkušenosti z praxe zejména při likvidaci společnosti je třeba rozšířit tuto povinnost i na ostatní provozovatele loterií a jiných podobných her.

u výherních hracích přístrojů: zpřesnění, případně zavedení definice základních pojmů (např. herna), změna nejvyšší vsazené částky na jednu hru a nejvyšší výhry z jedné hry u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách,

Rozšíření povinnosti prokazovat bezúhonnost u osob v zákoně uvedených na všechny druhy loterií a sázkových her. Požadavek prokazovat bezúhonnost je dosud stanoven pouze u osob pověřených přijímat kursové sázky. Praxe prokázala, že platná právní úprava je v tomto směru nedostatečná a prokazování bezúhonnosti u okruhu osob v zákoně vymezeném je třeba rozšířit na všechny loterie a jiné podobné hry.

Zkvalitnění dozoru a kontroly nad celou touto oblastí. Jde především o zapojení finančních úřadů do této činnosti v oblasti výherních hracích přístrojů, která se jeví jako nejproblémovější z hlediska výkonu dozoru. Dozor zde dosud provádějí povolující orgány obce. Finanční úřady vykonávají podle platné právní úpravy dozor nad provozováním loterií a sázkových her (vyjma sázkových her provozovaných pomocí výherních hracích přístrojů).

Zpřísnění sankcí při porušení povinností stanovených zákonem, prováděcí vyhláškou, popřípadě v rozhodnutích povolujících orgánů. Např. pokuty jsou zvyšovány zhruba o 50% dosud platných sazeb.

Finanční dosah:

Ročně se vsadí přes 20 mld. Kč, výhry vyplacené hráčům činí cca 70% z této částky. Nezanedbatelný není finanční přínos ze sázkových her pro státní rozpočet a pro rozpočty obcí a měst z titulu odvodu prostředků na veřejně prospěšné účely. V roce 1994 činily odvody do státního rozpočtu a rozpočtů obcí a měst zhruba 2 mld. Kč. V návrhu novely lze provést pouze hrubý odhad finančního dosahu.

Lze předpokládat, že nový způsob výpočtu prostředků odváděných na veřejně prospěšné účely u sázkových her podle § 2 písm. g) až i) bude znamenat nárůst prostředků pro rozpočty obcí a měst (cca o 40 mil. Kč). V návaznosti na toto řešení bude zhruba o polovinu této částky snížena daň z příjmu do státního rozpočtu.

Návrh novely zákona si nevyžádá další náklady ze státního rozpočtu.

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou a evropskými společenstvími a jejich členskými státy podepsaná v Lucemburku 4. října 1993 konkretizuje oblasti, jichž se týká sbližování právních předpisů České republiky s právními předpisy Evropského společenství. Úprava provozování loterií a jiných podobných her do zde vyjmenovaných oblastí sbližování práva nepatří, protože není upraveno komunitárním právem, nýbrž je věcí každého členského státu Evropského společenství. Při přípravě návrhu novely zákona bylo nicméně přihlédnuto též k zahraniční právní úpravě zejména rakouské a německé, i když návrh " domácí " úpravy je koncipován v mnohem liberálnějším duchu.

II. Zvláštní část

K bodu 1 a 7: (§ 1 odst.3)

V souladu s logikou členění zákona se do § 1 vkládá nový odstavec 3, do kterého se přenáší text § 5 upravující pojem pravděpodobnost výhry.

K bodu 2 (§ 2 písm.e))

Novela reaguje na vývoj provozovaných výherních hracích přístrojů na českém trhu od roku 1990. V současné době jsou provozovány především hráčsky atraktivnější výherní elektronické hrací přístroje. Dosud užívaný pojem " hrací přístroj " se nahrazuje pojmem " výherní hrací přístroj ", neboť v praxi dochází k neustálým změnám s jinými " hracími přístroji " např. přístroji zábavními, hracími skříněmi apod.

K bodu 4 (§ 3 písm. b))

Vypouští se dosavadní možnost poskytovat u věcných loterií namísto věcné výhry peněžní částku maximálně do výše 200 Kč. Návrh vychází z poznatků praxe za uplynulé období.

K bodu 5 (§ 4)

K odst. 1, 3, 4 a 5:

Novela zpřesňuje dosavadní definici subjektů, které mohou provozovat loterie a jiné podobné hry. Zpřesnění sleduje předcházet nejednotným výkladům této problematiky v praxi.

U sázkových her v kasinu a kursových sázek se zpřísňují podmínky v tom směru, že právnická osoba musí mít formu akciové společnosti a akcie musí znít na jméno. Důvodem je " zprůhlednit " osoby akcionářů. U akcií na jméno musí společnost vést seznam akcionářů, zatímco akcie na doručitele (majitele) jsou anonymní.

K odst. 2 a 6:

U sázkových her v kasinu, kursových sázek podle § 2 písm. h) a u hry bingo (§ 2 písm. g)) se navrhuje výpočet finančních prostředků na veřejně prospěšné účely ze stejného základu jako je tomu u správního poplatku za provozování sázkových her (zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Podle platné právní úpravy je ze sázkových her podle § 2 písm. g) až i) odváděno na veřejně prospěšné účely alespoň 10% z výtěžku. Při tomto výpočtu provozovatel, jehož hospodaření v příslušném kalendářním roce končí ztrátou tj. nedosahuje výtěžku, neodvádí buď vůbec prostředky na veřejně prospěšné účely nebo plní pouze smluvní odvod dle dohody s příslušnou obcí resp. městem. Nový výpočet sleduje zajistit z těchto ekonomických aktivit, kromě nezanedbatelného přínosu pro státní rozpočet, též jistý, stabilní přínos pro rozpočet obcí, resp. měst.

U sázkových her podle § 2 písm. g) se navíc navrhuje odvádět na veřejně prospěšné účely z nově stanoveného základu vyšší procento než u sázkových her podle § 2 písm. h) až i), neboť se jedná o hru totalizátorového typu.

Dosavadní výpočet prostředků na veřejně prospěšné účely (tj. výpočet odvozený od pojmu výtěžek) je ponechán u loterií, tombol a sázkových her podle § 2 písm.f).

V návaznosti na nový způsob výpočtu prostředků odváděných na veřejně prospěšné účely u některých sázkových her je třeba upravit stávající definici výtěžku.

Novela též koriguje nepřesné znění § 4 odst. 5 tak, jak byl formulován zákonem č. 70/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Zákon č. 70/1994 Sb. stanoví u dostihových sázek obecně povinnost odvodu 90% výtěžku účelově určených na chov plemen dostihových koní. Zákon ČNR č. 202/1990 Sb. však rozlišuje dostihové sázky podle § 2 písm. f) a § 2 písm. h) a povinnost odvodu 90% výtěžku stanoví pouze u dostihových sázek podle § 2 písm.f).

K odst. 7:

Novela definuje, co se rozumí činností provozování loterií a jiných podobných her. Smyslem je předejít nejednotným výkladům v návaznosti na další zákony zejména daňové.

K bodu 6 (§ 4a, 4b, 4c):

K § 4a:

Požadavek bezúhonnosti je dosud stanoven pouze u osob pověřených přijímat kursové sázky. Novela konstruuje požadavek bezúhonnosti pro všechny hry upravené tímto zákonem. Bezúhonnost je u osob v zákoně vyjmenovaných prokazována výpisem z rejstříku trestů. Navrhovaná úprava by měla umožnit volnější rozhodnutí povolujícího orgánu v případě, že ani vzhledem k dříve spáchané trestné činnosti není třeba pochybovat o aktuální bezúhonnosti žadatele ve vztahu k předmětu podnikání podle tohoto zákona.

K § 4b:

Platná právní úprava stanoví jistotu pouze u kursových sázek a sázkových her v kasinu. Zkušenosti z praxe prokázaly, zejména při likvidaci společnosti, že je třeba rozšířit tuto jistotu i na ostatní sázkové hry a loterie. Navrhuje se stanovit jistotu pevnou částkou diferencovaně pro jednotlivé sázkové hry, procentně (tj. z herní jistiny) je stanovena jistota pouze u okamžitých loterií. Pouze u výherních hracích přístrojů je herní jistota diferencována podle počtu výherních hracích přístrojů jednotlivých provozovatelů.

K § 4c:

Zákaz provozovat sázkové hry v určité dny je podle platné právní úpravy stanoven pouze u sázkových her v kasinu. Vzhledem k povaze sázkových her se navrhuje aplikovat zákaz provozu i když v užším rozsahu i na ostatní sázkové hry (vyjma loterií podle § 2 písm. a) až d).

K bodu 8 a 9 (§ 6)

Novela aktualizuje v § 6 odst. 1 soustavu orgánů, které povolují loterie a tomboly. S ohledem na nové státoprávní uspořádání se vypouští ustanovení o loteriích provozovaných jednou společností souběžně na území České republiky i na území Slovenské republiky.

K bodu 10 (§ 7)

Zákaz prodeje losů upravených dosud v § 7 odst. 1 a 2 se ruší jakožto překonaný praxí.

K bodu 11 (§ 11 odst. 1)

Oproti platné právní úpravě ukládá novela povinnost stanovit loterní komisi u všech loterií. Existence této komise je nezbytná pro zajištění řádného a důvěryhodného provozu loterií.

K bodu 13 a 14 (§ 12 a § 13)

Platná právní úprava nestanoví horní hranici u lhůty pro uplatnění práva na výhru. Stanovením horní hranice se sleduje zbytečně neprodlužovat vyúčtování loterie, které váže na lhůtu pro uplatnění výher. Lhůta pro uplatnění práva na výhru je prekluzivní.

Novelou se navrhuje zkrátit povinnost pro podání vyúčtování z 60 dnů na 30 dnů z důvodů zamezení prodlužování lhůty, po jejímž uplynutí je teprve možno výtěžek z loterie použít.

K bodu 15

Novela reaguje na zavedení pojmu výherní hrací přístroj.

K bodu 16 (§ 17)

Novela vypouští původní text § 17 jako nadbytečný. Osoby, které mohou provozovat loterie a jiné podobné hry (tedy i sázkové hry provozované pomocí hracích přístrojů), upravuje obecně § 4 novely.

V novém § 17 je definován "výherní hrací přístroj" a "herna".

V zahraničí je provozováno až 40% výherních hracích přístrojů v hernách, kde lze bezpochyby snáze zabezpečit řádné a bezpečné provozování. V rozporu s tímto mezinárodním trendem jsou v České republice dosud hrací přístroje umísťovány především v restauracích a bistrech. V tzv. hernách, jejichž náležitosti však dosud nejsou nikde upraveny, se provozuje méně, než 8% hracích přístrojů. Novela řeší proto současný nedostatek právní úpravy pojmu " herna ".

K bodu 17 (§ 18 odst. 1)

K § 18 odst. 1 písm. a) a b)

Novela aktualizuje soustavu orgánů, které povolují výherní hrací přístroje.

K § 18 odst. 1 písm. c)

Podle platné právní úpravy povoluje ministerstvo výherní hrací přístroje provozované za cizí měnu, které jsou umístěny většinou v kasinech. Novela zákona přejímá z vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích - ustanovení o výherních hracích přístrojích na Kč v kasinech. U těchto hracích přístrojů je výrazně odlišná sázková úroveň. Je proto žádoucí, aby obě kategorie výherních hracích přístrojů umístěných v kasinech povolovalo ministerstvo a státní dozor vykonávaly jednotně finanční úřady.

K bodu 19 (§ 18 odst. 4)

Současná právní úprava neukládá, do jakého časového termínu musí provozovatel výherní hrací přístroj označit známkou. Tato skutečnost je v praxi provozovateli zneužívána tak, že umísťování známek na výherní hrací přístroj bezdůvodně zpožďují, což komplikuje výkon státního dozoru a vede k nekázni v provozování.

Novela proto stanoví, že výherní hrací přístroj nesmí být uveden do provozu, pokud není opatřen na viditelném místě známkou.

K bodu 22 (§ 19 odst. 3 až 9)

k odst. 3:

Platná právní úprava umožňuje vázat povolení provozu výherního hracího přístroje na splnění podmínek nutných ve veřejném zájmu. Aplikace tohoto ustanovení vzhledem k problematickému výkladu pojmu " veřejný zájem " působí v praxi mnohdy komplikace a vede k nejednotnému postupu. Přitom zákonodárce sledoval především zabránit umísťování výherních hracích přístrojů na nevhodných místech.

Novela § 19 odst. 3 koriguje dosavadní "neprůhlednou" právní úpravu a stanoví zákaz povolení výherního hracího přístroje na nevhodném místě. Novela obsahuje výčet objektů, kde resp. v jejichž blízkosti se zakazuje umístit výherní hrací přístroj.

K odst. 4:

K vyšší kázni provozovatelů i herní kázni, by mělo přispět definování základních pojmů (jedna hra, nejvyšší výhra) v novelizovaném § 19 odst. 4.

k odst. 5:

V § 19 odst. 5 je stanovena nejvyšší vsazená částka na jednu hru a nejvyšší výhra z jedné hry u výherních hracích přístrojů na Kč. Novela ruší § 1 odst. 5 vyhl. č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, který stanoví nejvyšší vsazenou částku a nejvyšší výhru u výherních hracích přístrojů na Kč v kasinech a tuto problematiku upravuje přímo v zákoně.

k odst. 6:

Vypouští se text původního odstavce 6, který upravoval kontrolu správnosti výherního poměru. Tato kontrola nemá již opodstatnění, neboť u výherních hracích přístrojů řízených elektronicky nemůže dojít k jeho změně v důsledku mechanického opotřebení. Tato možnost přicházela v úvahu u výherních hracích přístrojů, jejichž princip byl založen na bázi mechanických zařízení (vah, rohatkových soukolí, apod.). Tyto výherní hrací přístroje se již neprovozují a mají pouze historickou hodnotu.

Do nového odstavce 6 je převzata část problematiky upravené dosud v odstavci 4, a to problematika hracích přístrojů za cizí měnu.

k odst. 7:

Novela nahrazuje pojem výherní podíl přesnějším pojmem pravděpodobnost výhry. Obdobně jako v sousedních státech se navrhuje u pravděpodobnosti výhry stanovit pouze nejnižší hranici (zvyšuje se z původních 60% na 70%). Tímto opatřením se snižuje riziko prohry hráče.

k odst. 9:

Navrhovaná úprava zohledňuje stanoviska povolujících orgánů k problematice přemísťování výherních hracích přístrojů. Tyto orgány upozorňují na množící se případy, kdy provozovatel uhradí správní poplatek za provozování výherních hracích přístrojů na kalendářní rok a v průběhu roku dostane výpověď od pronajímatele prostoru. Tento stav komplikuje činnost povolujících orgánů a navíc se jedná mnohdy o jisté formy nekalé soutěže k tíži provozovatelských firem. Navrhovaná úprava umožňuje, aby povolující orgán v rámci svého územního obvodu mohl změnit v odůvodněných případech své rozhodnutí pokud jde o stálé umístění výherního hracího přístroje.

K odstranění tvrdosti zákona upravuje novela též možnost povolit výměnu výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou.

Nová úprava věcně navazuje na novelu zákona o správních poplatcích.

K bodu 23 (§ 20 odst. 1 a 2)

U výherních hracích přístrojů povolovaných obecními event. okresními úřady zakládá novela zákona pravomoc výkonu státního dozoru a kontroly též pro finanční orgány. V § 20 odst. 1 se proto doplňuje povinnost provozovatele těchto výherních hracích přístrojů předkládat vyúčtování nejen povolujícím orgánům, nýbrž též příslušným finančním úřadům.

Text § 20 odst. 2 je zpřesněn z hlediska zákona o účetnictví.

K bodu 24 a 24a (§ 21)

Vypouští se ustanovení o bezúhonnosti osob pověřených přijímat kursové sázky. Novela zákona zavádí povinnost prokazování bezúhonnosti u všech druhů sázkových her (§ 4a).

K bodu 25 a 26 (§ 22, 23)

Úprava reaguje na nový § 4b, kterým se rozšiřuje povinnost složit jistotu na provozovatele všech sázkových her.

K bodu 27 (§ 24 odst. 1)

Novela doplňuje § 24 odst. 1 o ustanovení o místní platnosti oprávnění k přijímání kursových sázek.

K bodu 28 (§ 28)

Novela upravuje v § 28 náležitosti vyúčtování provozu sázkových her podle § 2 písm. h) (kursové sázky). Ustanovení § 28 platí obdobně pro sázkové hry v kasinu a podle § 50 se použije přiměřeně i pro sázkové hry podle § 2 písm. g) (hra bingo).

Vyúčtování resp. jeho náležitosti promítají nový způsob výpočtu prostředků na veřejně prospěšné účely podle § 4 odst. 4 písm. b), který již " nepracuje " s pojmem výtěžek.

K bodu 29 (§ 30)

Novela vypouští § 30 " tajemství hry " a povinnost zachovávat mlčenlivost o hráčích a jejich účasti na hře nově upravuje v § 46b, který je zařazen do Části páté, Ustanovení společná. Novela doplňuje sankci za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, orgány, které tuto pokutu ukládají a příjmové určení pokuty.

K bodu 30 (§ 32)

Novela prodlužuje platnost povolení k provozování sázkových her v kasinu z 5 let na 10 let a sjednocuje v této otázce právní úpravu u kursových sázek a sázkových her v kasinu. Současná horní hranice platnosti povolení (tj. 5 let) je zároveň příliš krátká z hlediska návratnosti náročných investic spojených s provozováním sázkových her v kasinu (zejména nově uložená povinnost vybavit kasino monitorovacím zařízením).

Platná právní úprava ukládá provozovateli prokázat, že disponuje potřebným základním a provozním kapitálem. Slovo " potřebným " je nekonkrétní a ponechává na výkladu jednotlivých provozovatelů, co považují za potřebný kapitál. Navrhuje se proto stanovit výši základního kapitálu jednotně pro všechny provozovatele přímo v zákoně.

K bodu 31 (§ 33)

Zákonem o loteriích a jiných podobných hrách se neřídí ani obchodování s devizovými prostředky ani směnárenská činnost, které provozovatelé běžně realizují v rámci provozování sázkových her v kasinu.

K bodu 32 a 33 (§ 34)

Novela zpřesňuje dikci § 34 odst. 1 z hlediska zákona o účetnictví.

K bodu 34 (§ 35)

Novela zpřesňuje náležitosti hodnotových žetonů, ukládá provozovatelům předložit schválené žetony před zahájením provozu kasina orgánu státního dozoru, upravuje používání hracích žetonů.

K bodu 35 (§ 36)

Novela ukládá provozovatelům sázkových her v kasinu vést denní evidenci návštěvníků kasina a stanoví náležitosti této evidence.Navrhovaná úprava není " tuzemským specifikem ", evidence návštěvníků kasin je v evropských státech naopak běžná. Evidence se vede při respektování ustanovení § 46b o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

K bodu 36 (§ 37)

Novela v § 37 odst. 1 zavádí povinnost provozovatele vybavit kasino monitorovacím zařízením. Záznamy z tohoto systému mají významnou vypovídací hodnotu zejména při řešení případných sporů mezi hráči a kasinem, pro účely výkonu státního dozoru. Provozovatel je povinen uchovávat záznamy pořízené monitorovacím zařízením 7 kalendářních dnů a umožnit pracovníkům státního dozoru přístup k těmto záznamům.

K bodu 37 (§ 39)

S přihlédnutím k novele některých paragrafů se v § 39 aktualizuje přehled ustanovení, která platí pro provozování sázkových her v kasinu obdobně.

K bodu 38 (část pátá)

V návaznosti na text uvedený v § 4 odst. 1 a § 6 odst. 1 se vypouští část pátá, upravující státní loterie a jiné podobné hry.

K bodu 39 (§ 43 odst. 3 a 4)

k odst. 3:

Novela stanoví horní hranici lhůty, po kterou lze dočasně zastavit provoz loterie nebo jiné podobné hry. S cílem zabránit případnému obcházení dočasného zákazu provozu sázkových her provozovateli, je povolující orgán navíc oprávněn zapečetit jednotlivé výherní hrací přístroje resp. jiná používaná herní zařízení. Novela nevylučuje souběh této sankce s uložením pokuty podle § 48 zákona.

k odst. 4:

Podle platné právní úpravy může orgán, který povolil loterii nebo jinou podobnou hru, stanovit v povolení další podrobné podmínky, popřípadě povolení změnit nebo doplnit, pokud to vyžaduje řádné provozování hry nebo " veřejný zájem ". Novela vypouští slova " veřejný zájem ", neboť jde o vágní, obtížně definovatelný pojem, který působí při aplikaci v praxi značné problémy. Novela váže možnost stanovit bližší podmínky v rozhodnutí, resp. možnost měnit a doplňovat rozhodnutí povolujícím orgánem pouze na podmínku zabezpečení řádného provozování hry.

K bodu 40 (§ 44)

Jedná se pouze o " formální úpravu ", která promítá nové státoprávní uspořádání a s tím související změny v oblasti měnové a bankovní soustavy.

K bodu 41 (§ 45 odst. 3)

V rámci Společných ustanovení doplňuje novela § 45 o nový odstavec 3, který upravuje nepřenosnost povolení na jinou právnickou osobu a stanoví, že na vydání povolení není právní nárok.

K bodu 42 (§ 46)

k odst. 1:

Ze zákona vykonávají státní dozor a kontrolu nad loteriemi a jinými podobnými hrami ministerstvo a " povolující orgány ", které vykonávají státní dozor a kontrolu pouze nad loteriemi a jinými hrami, jejichž provozování povolují.

U finančních úřadů a finančních ředitelství je tato působnost podle stávající právní úpravy založena pouze zprostředkovaně tj. správním aktem povolujícího orgánu. Novela odstraňuje tento nedostatek a zakládá ze zákona působnost při výkonu státního dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami u všech orgánů v § 46 zmíněných.

k odst. 2 až 3:

U výherních hracích přístrojů povolovaných obecními, popřípadě okresními úřady novela navrhuje rozšířit působnost při výkonu státního dozoru též na finanční úřady a v případě technických kontrol i na zkušebnu. Oprávnění ukládat sankce novela ponechává výhradně povolujícím orgánům. Navrhované opatření sleduje zkvalitnění státního dozoru a kontroly. Praxe prokazuje, že obecní, resp. okresní úřady v řadě případů nemají odborné předpoklady ani dostatečné personální obsazení pro provádění kvalitní kontroly. Nedostatečnou resp. neprofesionální kontrolou přicházejí následně obce a města o nikoli zanedbatelné finanční prostředky. V případě technické kontroly jde o vysoce odbornou činnost a účast zkušebny je proto nezbytná.

K bodu 43 (§ 46a a § 46b)

Novela zařazuje do Společných ustanovení jednak nový § 46a upravující formální otázku správního řízení, tj. otázku používání úřadního jazyka při ústním jednání a v písemném styku s povolujícími orgány popřípadě s orgány státního dozoru.

Ustanovení § 46b přebírá částečně text původního ustanovení § 30 o tajemství hry a toto ustanovení doplňuje o sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost a o soustavu orgánů rozhodujících o případném uložení sankcí.

K bodu 44 (§ 47 odst. 2)

Novela zpřesňuje dikci § 47 odst. 2 v souladu se zákonem o účetnictví.

K bodu 45 (§ 48)

Novela v celém § 48 aktualizuje v souladu s platným obecním zřízením a zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů soustavu orgánů, které jsou oprávněny ukládat pokuty.

K bodu 46 až 49 (§ 48)

Novela zvyšuje pokuty zhruba o 50% dosud platných sazeb. Tímto opatřením se sleduje posílit výchovný aspekt pokut a stimulovat provozovatele na řádném provozování loterií a jiných podobných her.

V § 48 odst. 6 novela doplňuje příjmové určení pokut ukládaných okresními úřady.

K bodu 50 (§ 49)

Text paragrafu 49 se vypouští v návaznosti na právní úpravu v § 6 odst. 1 a v § 48 novely zákona.

K bodu 51 (§ 50 odst. 1)

Novela rozšiřuje v § 50 zmocnění ministerstva, a to o právo stanovit náležitosti známky, kterou jsou opatřovány výherní hrací přístroje.

K Čl. II Přechodná ustanovení

Platnost většiny povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydaných před účinností tohoto zákona je časově omezena do 31.12.1998. Novela ponechává tato povolení do uvedeného data v platnosti a zároveň stanoví lhůtu (30.9.1998), ve které provozovatelé mohou požádat příslušný orgán o vydání nového povolení podle tohoto zákona.

Osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů vydává Elektrotechnický zkušební ústav, zkušebna č. 201 v Praze, na dobu nejdéle 5 let. Vzhledem k nové úpravě některých osvědčovaných parametrů (např. pravděpodobnost výhry) se navrhuje platnost osvědčení vydaných před účinností tohoto zákona omezit nejdéle do 31. 12. 1999. jeden a půl roku po účinnosti tohoto zákona je přiměřená doba pro provozovatele k provedení technické úpravy výherních hracích přístrojů dle nových parametrů a pro případné vydání nového osvědčení Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

K Čl. IV Zrušovací ustanovení

Novela zrušuje zákon č. 70/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, neboť řeší novým způsobem otázku odvodu prostředků na veřejně prospěšné účely u loterií a jiných podobných her, včetně dostihových sázek. Novela dále ruší § 1 odst. 1 až 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích a text zde uvedený se přesunuje do tohoto zákona.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP