PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

300

Návrh

poslanců Jiřího Hofmana dalších

na vydání

zákona

ze dne ..............1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.

Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pravděpodobnost výhry u loterií a tombol, s výjimkou číselných loterií, sázkových her, jakož i jiných her prováděných pomocí mechanických přístrojů, nesmí být menší než 1:200" .

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. § 2 písm.e) zní:

" e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronicko-mechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje") ".

3. V § 3 písm.a) se slova " , ministerstvo financí cen a mezd České republiky "

nahrazují slovy "Ministerstvo financí".

4. V § 3 písm.b) se poslední věta vypouští.

5. § 4 včetně poznámky č. 1) zní:

"§ 4

(1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jednají jeho jménem okresní úřady nebo ministerstvo.

(2) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno, jestliže je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, ekologický, osvětový nebo jinak veřejně prospěšný účel použito:

a) alespoň 90% výtěžku u loterií a tombol uvedených v § 2 písm.a) až d) a u sázkové hry podle § 2 písm.f),

b) 4% z rozdílu, o který příjmy provozovatele tvořené vsazenými částkami převyšují výhry vyplacené sázejícím u sázkové hry podle § 2 písm.g),

c) 3% z rozdílu, o který příjmy provozovatele tvořené vsazenými částkami převyšují výhry vyplacené sázejícím u sázkových her podle § 2 písm.h) a i),

d) alespoň 90% výtěžku na chov dostihových plemen koní u dostihových sázek na koně podle § 2 písm.f).

(3) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky.

(4) U sázkových her v kasinu a kursových sázek musí mít právnická osoba formu akciové společnosti, jejíž veškeré akcie zní na jméno.

(5) Povolení k provozování peněžité a číselné loterie a dále sázkové hry podle § 2 písm.f) může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky, a je výlučně k tomuto účelu zřízena nebo založena.

(6) Výtěžkem podle odstavce 2 písm.a) a d) se rozumí příjmy z loterií, tombol nebo sázkových her snížené o výhry, správní poplatek a o prokazatelné vlastní náklady provozovatelů.

(7) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost směřující k uvedení loterií a jiných podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, organizačních a technických služeb souvisejících se zajištěním provozu těchto her, jakož i vlastní provoz těchto her.

(8) Za vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry se platí správní poplatek podle zvláštního zákona. 1)

(9) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí je zakázáno. "

___________________

1) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní poznámky č. 2) až 4) se vypouštějí.

6. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4c, které znějí:

"§ 4a

(1) Provozovat loterie a jiné podobné hry mohou pouze právnické osoby, u nichž fyzické osoby v postavení zakladatelů, statutárních orgánů a osob podřízených těmto orgánům, jsou bezúhonné.

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem provozování loterií a jiných podobných her podle tohoto zákona.

(3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů, popřípadě obdobným zahraničním dokladem u cizích státních občanů, kteří v době prokazování bezúhonnosti nemají na území České republiky pobyt v trvání alespoň šesti kalendářních měsíců. Výpis z rejstříku trestů, popřípadě obdobný zahraniční doklad nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců a platí po dobu dvanácti kalendářních měsíců od předložení.

(4) Provozovatel je povinen nejpozději sedm dnů přede dnem, v němž má dojít ke změně v osobě uvedené v odstavci 1, písemně oznámit tuto skutečnost orgánu, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, a zároveň připojit výpis z rejstříku trestů, popřípadě u cizích státních občanů obdobný zahraniční doklad.

§ 4b

(1) K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je provozovatel loterie a jiné podobné hry povinen složit na zvláštní účet u peněžního ústavu peněžní částku (dále jen " jistota "), která za jednotlivé provozovatele činí:

a) 10 000 000 Kč u číselných loterií,

b) 10% z herní jistiny tvořené násobkem počtu emitovaných losů a cenou jednoho losu u okamžitých loterií,

c) 500 000 Kč při počtu provozovaných výherních hracích přístrojů, který nepřevyšuje 10 ks, 800 000 Kč při počtu provozovaných výherních hracích přístrojů, který nepřevyšuje 30 ks, 1 000 000 Kč při počtu provozovaných výherních hracích přístrojů, který nepřevyšuje 60 ks, 1 500 000 Kč při počtu provozovaných výherních hracích přístrojů, který nepřevyšuje 100 ks a 2 500 000 Kč při počtu výherních hracích přístrojů nad 100 ks.

d) 10 000 000 Kč u kursových sázek,

e) 1 000 000 Kč u hry uvedené v § 2 písm.g),

f) 10 000 000 Kč u sázkových her v kasinu.

(2) Jistota je vedena na zvláštním účtu provozovatele u jím zvoleného peněžního ústavu. Zvláštní účet musí být zřízen před vydáním povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Provozovatel předloží povolujícímu orgánu před vydáním povolení potvrzení peněžního ústavu o zřízení tohoto účtu. U výherních hracích přístrojů má toto potvrzení platnost pouze 12 měsíců.

(3)Nakládat s jistotou je možné pouze po předchozím souhlasu ministerstva, v případě výherních hracích přístrojů, jejichž provoz povoluje příslušný orgán obce, popřípadě místně příslušný okresní úřad, vydává tento souhlas finanční úřad v sídle provozovatele.

(4)Jistota může být použita teprve tehdy, jestliže uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno, nebo bylo povolení zrušeno, anebo činnost skončena, byl vyúčtován provoz loterie nebo jiné podobné hry a veřejnosti oznámen úmysl jistotu vrátit a žádný sázející se do 30 dnů po oznámení nepřihlásil se svými nároky. Při použití jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu a obcí. Pokud jistota nepostačí na výplaty výher sázejících, uhradí se jejich pohledávky poměrně podle jejich výše.

§ 4c

Provozování tombol a sázkových her uvedených v § 2 písm. f) až i) je zakázáno

a) v den státního smutku,

b) v den stanovený v návštěvním řádu ".

7. § 5 se vypouští.

8. § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Loterie a tomboly povoluje:

a) příslušný orgán obce nebo městské části (dále jen " orgán obce ") a sice tombolu s herní jistinou do 20 000 Kč a věcnou loterii s herní jistinou do 50 000 Kč,

b) místně příslušný okresní úřad, a to tombolu s herní jistinou vyšší než 20 000 Kč do 50 000 Kč, věcnou loterii s herní jistinou vyšší než 50 000 Kč do 200 000 Kč a dále tombolu nebo věcnou loterii s herní jistinou podle písmene a), pokud provozovatelem má být obec,

c) ministerstvo v ostatních případech včetně případu, kdy provozovatelem tomboly nebo věcné loterie s herní jistinou podle ustanovení písmene b) má být stát zastoupený okresním úřadem ".

Odstavec 2 se vypouští. Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

9. V § 6 odst.4 se slova " národní výbor " nahrazují slovy " orgán obce " .

10. V § 7 se vypouštějí odstavce 1 a 2 a zároveň se označení odstavce 3 zrušuje.

11. § 11 odstavec 1 zní:

" (1) Provozovatel, kterému byla povolena loterie, je povinen jmenovat nejméně tříčlennou komisi a provozovatel, kterému byla povolena tombola, je povinen jmenovat loterního zástupce. Provozovatel je povinen sdělit jména, příjmení a bydliště předsedy a ostatních členů loterní komise, popřípadě loterního zástupce do sedmi dnů po oznámení rozhodnutí o povolení loterie orgánu státního dozoru. ".

12. V § 11 odst. 2 se slova " organizace, které " nahrazují slovy " provozovatel, kterému ".

13. § 12 zní:

"§ 12

Lhůta pro uplatnění práva na výhru u loterie nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů ode dne následujícího po slosování. Nebude-li právo v této lhůtě u provozovatele uplatněno, zaniká".

14. V § 13 se slova "do 60 dnů" nahrazují slovy "do 30 dnů" a slova " Organizace je povinna" se nahrazují slovy "Provozovatel je povinen".

15. Nadpis části druhé zní: "Výherní hrací přístroje".

16. § 17 zní:

"§ 17

(1) Samostatným výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní a funkční nedělitelné programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje, kde je využíváno programové vybavení umožňující současnou hru na více hracích místech více hráčům, je rovněž každé takové hrací místo považováno za samostatný výherní hrací přístroj. Tato skutečnost musí být uvedena v osvědčení o provozuschopnosti, jakož i ve výpisu z tohoto osvědčení.

(2) Výherní hrací přístroje mohou být provozovány jen v kasinech, hernách, restauracích a dalších místech, které k provozování schválil orgán oprávněný vydat povolení.

(3) Hernou se pro účely tohoto zákona rozumí místnost (soubor místností) určená k provozování výherních hracích přístrojů, která je pro tento účel zřízena a stavebně oddělena od ostatních prostor stavby s funkčním technickým a sanitárním zařízením, šatnou a občerstvením pro hráče. V herně musí být po celou dobu provozování zajištěn provozovatelem dozor. Pro jeden výherní hrací přístroj musí být vyhrazen prostor nejméně 3 m2. Do herny je zákaz vstupu osob mladších 18 let. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem. Herna, kde jsou provozovány výherní hrací přístroje, nesmí používat označení " Kasino " (" kasino ") ani jeho překlad ".

17. § 18 odst. 1 zní:

"(1) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost

a) orgán obce pro svůj územní obvod,

b) okresní úřad pro svůj územní obvod, má-li být provozovatelem výherního hracího přístroje obec,

c) ministerstvo, je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v objektu kasina a u výherních hracích přístrojů na cizí měnu ".

18. V § 18 odst. 3 se slova " hracích přístrojů " nahrazují slovy " výherních hracích přístrojů " a slova " za každý hrací přístroj správní poplatek. 4) " nahrazují slovy " za každý výherní hrací přístroj správní poplatek. 1) ".

19. § 18 odst. 4 včetně poznámky č. 6) zní:

"(4) Po zaplacení správního poplatku vydá orgán, který provoz výherního hracího přístroje povolil, současně s povolením známku, kterou musí být každý výherní hrací přístroj od zahájení provozu označen na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit. Náležitosti známky stanoví vyhláška. 6)"

6) Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích. ".

20. V § 19 odst. 1 se slova "hracího přístroje" nahrazují slovy "výherního hracího přístroje" a slova "s hracím přístrojem" se nahrazují slovy "s výherním hracím přístrojem " .

21. § 19 odst.2 se slova "hrací přístroj" nahrazují slovy "výherní hrací přístroj".

22. § 19 odst. 3 až 9 včetně poznámky č.7) znějí:

"(3) Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální péče pro děti a mládež, zdravotnických zařízeních, v budovách státních orgánů a v jejich blízkosti do vzdálenosti 200 m.

(4) Za jednu hru se považuje ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění uvede výherní hrací přístroj do režimu hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z ukazatele vložených peněz sázka na jednu hru. V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než jedna sekunda. Každá hra musí hráči poskytnout možnost výhry a její výplaty, jakož i výplaty hráčem vložených finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry. Způsob získání výhry a výplaty vložených finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry popisuje herní plán a návod na hru. Nejvyšší výhrou se rozumí souhrn finančních, hmotných či jakýchkoli jiných hodnot, které hráč může získat z jedné hry.

(5) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč, u výherních hracích přístrojů v hernách 750 Kč a 50 000 Kč jsou-li umístěny v kasinech.

(6) Je-li výherní hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry a výherní podíl ministerstvo v povolení.

(7) Výherní hrací přístroj musí být konstruován tak, aby neumožňoval výherní podíl nižší než 70%.

(8) Povolení k provozování výherního hracího přístroje je možno vydat, jestliže provozovatel předloží povolujícímu orgánu společenskou (zakladatelskou) smlouvu, popřípadě výpis z obchodního rejstříku a prokáže, že

a) od data výroby výherního hracího přístroje neuplynulo pět let,

b) podle osvědčení pověřené autorizované osoby 7) je výherní hrací přístroj provozuschopný,

c) je zajištěn odborný servis,

d) je do výherního hracího přístroje zabudován systém nejméně dvojí kontroly vložených a vyplacených mincí, přičemž počítadla musí být minimálně šestimístná.

(9) Orgán, který povolení vydal, může na základě písemné žádosti provozovatele změnit povolení, pokud jde o stálé umístění výherního hracího přístroje v rámci svého územního obvodu, nebo může povolit výměnu výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou.

7) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. ".

23. § 20 včetně poznámky č. 8) zní:

"§ 20

(1) Provozovatel je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení, podat vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů a předložit je orgánu, který povolení vydal, a finančnímu úřadu příslušnému k výkonu státního dozoru podle umístění jednotlivých výherních hracích přístrojů. Pokud povolení vydalo ministerstvo, předloží provozovatel toto vyúčtování orgánu vykonávajícímu státní dozor nad provozem výherního hracího přístroje.

(2) Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním výherních hracích přístrojů musí být vedeny odděleně od případných dalších účetních případů provozovatele a jejich základem je evidence podle stavů elektromechanických a elektronických počítadel, které pro tyto účely nesmí být nulovány. Hrubý hospodářský výsledek z jejich provozování tvoří součást zdanitelných příjmů provozovatele. Úschova účetních písemností se řídí zvláštním zákonem. 8)

8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

24. V § 21 odst. 2 se poslední věta vypouští.

24a. V § 21 se odstavec 3 vypouští.

25. V § 22 se slova "zajištění pro pohledávky státu a pro výplaty výher účastníkům" nahrazují slovy "jistotu podle § 4b odst. 1 písm. d)" .

26. § 23 se vypouští.

27. V § 24 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Oprávnění je platné pouze pro územní obvod orgánu státního dozoru, který je vydal.".

28. § 28 zní:

"§ 28

Vyúčtování

(1) Provozovatel musí každoročně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku předložit vyúčtování z provozování kursových sázek za předchozí kalendářní rok finančnímu úřadu v sídle provozovatele.

(2) Vyúčtování podle odstavce 1 obsahuje tyto údaje: příjmy ze hry (vsazené částky), výhry vyplacené hráčům, vlastní náklady provozovatele, propočty správního poplatku 1), nákladů státního dozoru a propočet odvodu podle § 4 odst. 2 písm. c).

(3) Vyúčtování podle odstavce 2 předkládá provozovatel též do dvou měsíců po uplynutí měsíce, ve kterém ukončil svoji činnost. ".

29. § 30 se vypouští.

30. § 32 zní:

"§ 32

Povolení sázkových her

(1) Povolení k provozování sázek podle § 2 písm. i) vydává na žádost pouze ministerstvo, nejdéle na dobu 10 let.

(2) V povolení ministerstvo stanoví podrobné podmínky provozu her v kasinu a zároveň, po posouzení souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, schválí žadatelem předložený herní plán, návštěvní řád a druhy sázkových her provozovaných v kasinu.

(3) Podmínkou pro vydání povolení je, aby žadatel ministerstvu prokázal, že má základní jmění ve výši alespoň 15 mil. Kč a dále, že složil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. f). Základní jmění právnické osoby nesmí být sníženo pod minimální výši po celou dobu platnosti povolení.

(4) Provozovatel je povinen požádat ministerstvo o schválení změn v herním plánu, návštěvním řádu nebo druzích sázkových her provozovaných v kasinu nejpozději 14 dnů před jejich provedením. ".

31). § 33 včetně nadpisu a poznámky č. 9) zní:

"§ 33

Provozování sázkových her

Jinou herní měnu než českou povoluje ministerstvo. Obchodování s devizovými prostředky a směnárenská činnost uskutečňované v rámci provozování sázkových her podle § 2 písm. i) se řídí zvláštními zákony 9).

9) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. ".

32. § 34 odst. 1 zní:

"(1) Veškeré účetní případy 8) uskutečňované v souvislosti s provozem sázkových her v kasinu musí být vedeny odděleně od případných dalších účetních případů provozovatele a hrubý hospodářský výsledek z jejich provozování tvoří součást zdanitelných příjmů provozovatele.".

33. V § 34 odst. 2 se slova "v československých korunách v České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy " v českých korunách v České republice", slovo "československé" se nahrazuje slovem "české" a slova " hospodářské operace" se nahrazují slovy "účetní případy".

34. § 35 zní:

"§ 35

Žetony

(1) V kasinu používané hodnotové žetony schvaluje ministerstvo. Provozovatel je povinen předložit schválené vzory hodnotových žetonů nejpozději před zahájením provozu kasina orgánu státního dozoru.

(2) Každé kasino používá speciálně označené hodnotové žetony. Pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem se mohou užívat stejně označené hodnotové žetony. Hodnotové žetony obsahují dále vyznačení hodnoty a oficiální zkratku herní měny.

(3) V kasinu musí být zajištěna průkazná evidence všech hodnotových žetonů.

(4) Je nepřípustné používat hodnotové žetony na úhradu jakýchkoliv závazků, které nevznikly ze hry.

(5) Hodnotové žetony nakupují hráči v pokladně kasina popřípadě u hracího stolu. Výhradně v pokladně kasina jsou hráčům vypláceny i výhry proti předloženým hodnotovým žetonům.

(6) Vynášení hodnotových žetonů z kasina je nepřípustné. O nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech sepíše vedení kasina protokol. Kopie protokolů sepsaných v kalendářním měsíci předá vedení kasina do sedmi kalendářních dnů po uplynutí příslušného měsíce orgánu státního dozoru.

(7) Pro hru ruleta se používají též hrací žetony. Hodnotové žetony mohou hráči nakoupit přímo u hracího stolu a lze je zde vyměnit za hrací žetony. Při ukončení hry u stolu vymění obsluha hracího stolu hráči hrací žetony za hodnotové žetony. ".

35. § 36 zní:

"§ 36

(1) Návštěvníci se při vstupu do kasina prokazují dokladem ověřujícím jejich totožnost. Do kasina nesmí být vpuštěn ten, kdo nedovršil 18 let věku a ten, kdo v souladu s návštěvním řádem nemá přístup do kasina.

(2) Kasino vede denní jmennou evidenci návštěvníků. Evidence obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, u cizích státních příslušníků též číslo cestovního dokladu a státní příslušnost. ".

36. § 37 zní:

"§ 37

Kasino musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením. Monitorovacím zařízením musí být zaznamenáván celý průběh všech provozovaných her. Provozovatel je povinen uchovávat po dobu nejméně sedmi kalendářních dnů záznamy pořízené monitorovacím zařízením a pracovníkům orgánu státního dozoru umožnit přístup k těmto záznamům. ".

37. § 39 zní:

"§ 39

Pro provozování sázkových her v kasinu platí ustanovení § 28 a 29 obdobně.".

38. Část pátá se vypouští.

39. § 43 odst. 3 a 4 znějí:

"(3) Dočasně zastavit provozování loterie nebo jiné podobné hry podle odstavce 2 lze nejdéle na dobu 30 kalendářních dnů. Pokud provozovatel nemůže ze závažných důvodů odstranit závady, pro které povolující orgán hru dočasně zastavil, může být tato lhůta prodloužena maximálně o dalších 30 kalendářních dnů. Při dočasném zastavení provozu je povolující orgán oprávněn zapečetit výherní hrací přístroje, popřípadě jiná herní zařízení. Dočasné zastavení provozu nevylučuje souběžné uložení pokuty podle § 48 tohoto zákona. Pokud provozovatel neodstraní závady ve lhůtách zde uvedených, zruší povolující orgán povolení.

(4) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může

a) v povolení stanovit bližší podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné podobné hry,

b) již vydané povolení doplnit nebo změnit, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné podobné hry. ".

40. V § 44 se slovo "československé" nahrazuje slovem "české" a slova "Státní banky československé" se nahrazují slovy " České národní banky " a slova "hospodářské (pokladní)" se nahrazují slovem "pokladní".

41. § 45 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

"(3) Na udělení povolení k provozování loterií a jiných podobných her není právní nárok. Povolení nelze převést na jinou osobu. ".

42. § 46 včetně nadpisu zní:

"Státní dozor

§46

(1) Státní dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonávají:

a) ministerstvo, které vykonává státní dozor nad všemi hrami,

b) orgány obcí nebo okresní úřady v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her,

c) finanční ředitelství a finanční úřady, v jejichž územním obvodu má sídlo provozovatel nebo se zde nacházejí jednotlivé provozovny, a to v případech, kdy povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydává ministerstvo.

(2) U výherních hracích přístrojů povolovaných obecními, popřípadě okresními úřady, mohou vykonávat státní dozor nad dodržováním tohoto zákona též finanční úřady uvedené v odstavci 1 písm. c). Finanční úřad sepíše o výsledku kontroly protokol a předá jej k dalšímu opatření povolujícímu orgánu. Případnou pokutu provozovateli ukládá povolující orgán.

(3) Je-li součástí výkonu státního dozoru i technická kontrola výherních hracích přístrojů, je orgán provádějící státní dozor povinen přizvat pověřenou autorizovanou osobu. 7)".

43. Za § 46 se vkládají nové § 46a a § 46b, které znějí:

"§ 46 a

Úřední jazyk

Před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru se jedná v jazyce českém. Veškerá písemná podání a listiny se předkládají v jazyce českém. Listiny v jiném jazyce musí být opatřeny úředním překladem do jazyka českého. Náklady vzniklé s překladem a náhrady tlumočnické nese provozovatel loterií a jiných podobných her.

§ 46 b

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Provozovatel, popřípadě osoby, které jsou k němu v pracovním či obdobném poměru, smluvní partneři, ale i zástupci státního dozoru, ministerstva nebo jiného správního orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o účastnících sázek (hráčích) a jejich účasti na hře, včetně zisku a ztráty ze hry.

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy účastník hry zprostí osoby uvedené v odstavci 1 povinnosti mlčenlivosti anebo, mají-li být skutečnosti, jež jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti, sděleny příslušným orgánům v občanském soudním řízení nebo trestním řízení. Na zástupce státního dozoru, ministerstva nebo jiného správního orgánu se povinnost zachovávat mlčenlivost nevztahuje pouze v případě, kdy jsou tyto skutečnosti předmětem dotazu ze strany orgánů činných v trestním řízení.

(3) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o účastnících sázek a jejich účasti na hře lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody.

(4) Pokutu ukládá:

a) finanční úřad vykonávající státní dozor, porušil-li povinnost mlčenlivosti provozovatel, osoby, které jsou k provozovateli v pracovním či obdobném poměru, smluvní partneři,

b) finanční ředitelství nadřízené finančnímu úřadu vykonávajícímu státní dozor, jehož pracovník porušil povinnost zachovávat mlčenlivost,

c) ministerstvo, porušil-li povinnost mlčenlivosti pracovník finančního ředitelství nebo ministerstva.

(5) Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá a vymáhá. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. ".

44. V § 47 odstavec 2 se slova "o hospodářských operacích" nahrazují slovy "o účetních případech 8)".

45. V § 48 odst. 1 písm.a) se slova "místní národní výbor" nahrazují slovy "orgán obce" a za slova "tombolu nebo" se vkládá slovo "výherní".

46. V § 48 odst. 1 písm. b) se částka "200 000 Kč" nahrazuje částkou "500 000 Kč" a slova "okresní národní výbor" se nahrazují slovy "okresní úřad".

46a. V § 48 odst. 1 písm.c) se částka "300 000 Kčs" nahrazuje částkou "800 000 Kč" , slova "okresní finanční správa" se nahrazuje slovy "finanční úřad, finanční ředitelství" a slovo "jejím" se nahrazuje slovem "jeho".

46b. V § 48 odst 1 písm.d) a f) se částky "20 000 Kč" nahrazují částkami "100 000 Kč ."

47. § 48 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Okresní úřad, který obci vydal podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení k provozování tomboly nebo věcné loterie nebo jí vydal podle § 18 odst. 1 písm. b) povolení k provozování výherních hracích přístrojů, je oprávněn uložit obci pokutu za podmínek a ve výši podle odstavce 1 písm. a). Bylo-li vydáno podle § 6 odst. 1 písm. c) povolení v případě, kdy tombolu nebo věcnou loterii provozuje stát zastoupený okresním úřadem, je oprávněn uložit pokutu za podmínek a ve výši podle odstavce 1 písm. b) místně příslušný finanční úřad. ".

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP