Čtvrtek 6. listopadu 1997

 

(pokračuje Ledvinka)

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám nyní předložil procedurální návrh na prodloužení doby jednání a hlasování dnes po 19. hodině, jak už o tom bylo předběžně orientačně hlasováno. Hlásí se paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, dámy a pánové, já chápu únavu po takřka třítýdenním jednání a snahu poslanců si ušetřit jeden den navíc, tedy zítřejší pátek, ale vzhledem k tomu, že předpokládaným motivem večerního jednání je třetí čtení zákona o komisi pro cenné papíry, chtěla bych poukázat na ustanovení § 95 jednacího řádu už v této fázi a ne až večer. Jsem přesvědčena, že není možné dnes v 19.30 hodin zahájit třetí čtení návrhu tohoto zákona. Bylo zde řečeno, že je to možné nejdříve za 24 hodin po doručení pozměňovacích nebo případně jiných návrhů poslanců. Cituji doslova ustanovení § 95, odst. 1 jednacího řádu. Je zvykem v této sněmovně provádět doručování ať již přes výbory nebo přes kluby nebo v průběhu jednání sněmovny tak, že jsou pozměňovací návrhy předány na stoly jednotlivých poslanců. Já si dovoluji upozornit, že včera po 18.20 h. už sněmovna nejednala. Za těchto okolností nemohly být podle mého přesvědčení návrhy doručeny, ať už se tak mělo stát o půl osmé večer nebo o půl třetí ráno. Pokládala bych za porušení jednacího řádu, pokud bychom dnes chtěli provádět třetí čtení návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně, velice mě mrzí, že musím tuto alternativu odmítnout. Jednání včera bylo přerušeno pro jednání poslaneckých klubů. V 19.30 hodin byly rozdány všem poslancům na lavice pozměňovací návrhy. Místnost byla otevřena, byla k dispozici, uzavírala se ve 21 hodin.

Já ale nejsem navrhovatelem této věci. Jsem jen vykonavatelem a nechám o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 411 a ptám se, kdo je pro tento návrh. (Velký hluk v sále, protestní výkřiky: pro jaký návrh?) Přednesl jsem návrh na prodloužení jednání a hlasování dnešního dne po 19. hodině. (Výkřiky ze sálu: do kdy?) Nic takového jsem nenavrhl. Navrhl jsem po 19. hodině. Slova se ujme pan poslanec Filip.

(Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Vojtěch Filip: Dámy a pánové, já mám jiný návrh, který se týká návrhu zákona o komisi pro cenné papíry. Jsem přesvědčen, že to, že jsme neustále tlačeni ke spěchu, nesvědčí dobrému projednání tohoto materiálu. Já procedurálně navrhuji, aby tento bod byl přeložen na schůzi, která je svolána na 11. listopadu po projednání jediného bodu, který tam máme.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Víte dobře, že to nejde, protože jednací řád říká "svolání schůze k jednomu bodu" a nemůže se změnit program. Předpokládám samozřejmě, že byste navrhl přerušení projednávání této schůze do 11. listopadu. Pak by ten návrh byl hlasovatelný. Hlásí se pan poslanec Vymětal.

(Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych připomenout včerejší závěrečnou situaci. Já nemohu souhlasit s tím, co jste říkal, neboť v 18.12 h byl poskytnut klubu SPR-RSČ čas 45 minut na klub. 18.12 h plus 45 minut je necelých devatenáct hodin. Pokud říkáte, že v 19.30 h byly rozdány tisky, tak byly rozdány po skončení schůze sněmovny, protože vy jste řekl, že schůze bude pokračovat dnes v devět hodin ráno. Tisky byly doručeny poslancům sněmovny dnes v devět hodin ráno.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Kužílek. Dámy a pánové, prosím o klid!

 

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, jenom si dovoluji upozornit, že návrh, který přednášíte, musí být přednesen jménem dvou klubů nebo pětiny poslanců. Není to návrh, který může přednést kterýkoliv jedinec. Prosím jenom, aby toto bylo vyjasněno, je možné, že takové dva kluby jsou, ale je potřeba, abyste to uvedl a asi, aby to uvedli předsedové těchto klubů, neboť jménem klubu jedná výhradně předseda.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pokud by tady takový návrh byl, poprosím, aby to tak bylo. Bral jsem na vědomí skutečnost, že dost poslanců hlasováním, a to podpůrným, o tom rozhodlo. To mě motivovalo k tomu, abych v podstatě předložil návrh pana předsedy Zemana.

Hlásí se pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, skutečně opravuji svůj procedurální návrh - přerušení této schůze až do skončení mimořádné schůze 11. listopadu. Jsem přesvědčen, že schůze v úterý 11. listopadu bude probíhat od 14.00 hodin do 14.30 hodin a pak máme jistě normální čas na to, abychom tento zákon projednali. Myslím, že to je logické, ničemu to nebrání a dokonce to umožňuje i řádné projednání textu kolegy Zajíčka. Myslím si, že by bylo velmi slušné, abychom se tímto zákonem zabývali intenzivněji, než je tomu dnes.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zde procedurální návrh pana kolegy Filipa. Já o něm samozřejmě nechám okamžitě hlasovat. Pan kolega Filip ještě upřesní, že se nejedná o přerušení schůze teď, ale o přerušení tohoto bodu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Upřesnění je takové, že tato schůze bude přerušena až do doby přerušení mimořádné schůze, která bude probíhat v úterý 11. listopadu, protože schůze 11. listopadu bude zahájena, bude zahájeno druhé čtení novely zákona o platech, pak bude přerušena do pátku, protože potřebujeme stejně čekat na uplynutí lhůty. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto mezidobí je možné dokončit tuto schůzi. Nevidím v tom žádný problém, procedurálně je to poměrně čisté a jednoduché a omlouvám se, jestli jsem někomu svým původním vystoupením příliš zamotal hlavu.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Honajzer.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nečinilo by mně vůbec žádný problém v tomto okamžiku být jedním z těch předsedů klubů, kteří by si osvojili po výzvě pana poslance Kužílka procedurální návrh přednesený místopředsedou Ledvinkou a jsem přesvědčen, že by se ještě minimálně jeden předseda klubu našel. Kladu si ale otázku, má-li to všechno smysl, jestli se nám nestane to, že předneseme takovýto návrh, dokonce zde bude hlasováno a v 19.30 hodin si některý předseda klubu vezme přestávku na klub a budeme se tady scházet úplně zbytečně.

Poprosil bych pana předsedajícího, zdali by v čase, který ještě máme k dispozici, nepožádal předsedu, aby svolal na 10 minut jednání politického grémia Poslanecké sněmovny, kde bychom tuto věc mohli dohodnout. Nemá cenu se v těchto věcech přetlačovat.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Dámy a pánové, prosím o klid. Pokusíme se najít nějaké východisko, a to východisko rozumné. Předtím, až budeme toto východisko pět minut hledat, mně dovolte, abych na balkoně přivítal delegaci poslanců parlamentu Ukrajiny v čele s Valentinem Ivanovičem Landykem. (Potlesk.)

Potom mně dovolte, než budeme hlasovat o různých procedurálních návrzích, abych vám oznámil, že v 15.40 hodin svolává předseda poradu předsedy s místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů ve své kanceláři.

Současně mi dovolte, abych vyhlásil konání druhého kola voleb na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky s tím, že vydávání hlasovacích lístků začne ihned a skončí v 15.40 hodin. Děkuji vám. Pokračování schůze v 15.50 hodin.

 

(Schůze přerušena v 15.26 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena v 15.52 hod.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zahájil jednání po krátké přestávce a v úvodu bych vás informoval o jednání porady předsedy s místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů.

Toto grémium došlo k názoru, že padl jeden jediný návrh, a to pana kolegy Filipa, o kterém nyní nechám hlasovat. Dohodli jsme se, že v případě, že tento návrh nebude přijat, bude pokračovat jednání zítra dopoledne. Myslím, že je zřetelné každému, o čem budeme hlasovat. (Hluk v síni.) Prosím o klid.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu přihlásili, budeme hlasovat. Dámy a pánové, prosím o klid. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Filipa, abychom schůzi nyní přerušili po 18.30 hod., po ukončení interpelací, a pokračovali v ní po ukončení první části 16. schůze sněmovny v úterý příští týden. Je to zřetelné?

 

Zahájil jsem hlasování č. 412. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 104 poslanců, 46 bylo proti. Budeme se řídit tímto rozhodnutím sněmovny.

 

Dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych přerušil jednání schůze a vyhlásil přestávku do 16.00, kdy budou zahájeny ústní interpelace poslanců na předsedu vlády.

 

(Schůze přerušena v 15.55 hod.)

 

(Schůze opět zahájena a v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat dalším bodem našeho pořadu, kterým jsou

 

97.
Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

 

Ve čtvrtek 16. října 1997 proběhla první část a ve čtvrtek 23. října 1997 druhá část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. Otázky nyní budou kladeny v ústních interpelacích na předsedu vlády České republiky, event. vládu České republiky, v čase od 16.00 do 17.00 hodin a na ostatní členy vlády České republiky v čase od 17.00 do 18.30 hodin. Pokračovat budou paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech.

Nyní dávám slovo panu poslanci Karlu Vymětalovi, který byl vylosován na 14. místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Václava Klause ve věci vystupování na veřejnosti a připraví se paní poslankyně Radomíra Nývltová.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedo vlády, dostal jsem řadu písemných podnětů a sám také velmi pozorně registruji, že v některých vašich vystoupeních jak na domácí půdě, tak na mezinárodní scéně s oblibou mluvíte za celou Českou republiku, za všechny občany našeho státu.

Tito pisatelé a já s nimi se právem ohrazují proti tomu, abyste mluvil za nás a naším jménem, protože mnohá vaše vyjádření nesouhlasí s naším názorem, s naším poznáním, naším přesvědčením.

V takových vašich vyjádřeních dochází z vaší strany k pronesení nepravdy a podle toho, zejména v zahraničí, jsou posluchači uváděni v omyl o názorech občanů České republiky na různé situace v oblasti sociální, ekonomické a politické. Tito pisatelé, občané naší republiky, se cítí být uraženi a hluboce znepokojeni takovým vyjadřováním. Požadují, abyste mluvil ve vašich projevech za sebe nebo za vládu České republiky nebo za tu část občanů, která vám a Občanské demokratické straně, případně vládní koalici, dala ve volbách hlasy.

Chtěl bych ještě podotknout, že ani vládní koalice dohromady ve volbách do sněmovny nedostala mandát většiny občanů, který by vás opravňoval mluvit za většinu občanů České republiky.

Pane předsedo vlády, žádám vás, abyste se k této věci vyjádřil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Václav Klaus.

 

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Já se omlouvám, že jdu později k tomuto pultu, protože jsem si vyjasňoval, jestli musím odpovědět nebo nemusím odpovědět, protože neodpověď je také někdy odpověď. Drzost a nehoráznost pana poslance přesahuje skutečně všechny meze. Já na to nehodlám odpovídat, já pořád ještě, určitě ne s jeho zdviženou rukou, naštěstí ne s jeho zdviženou rukou, jsem předsedou vlády této republiky a vystupuji adekvátním způsobem, který tato funkce obnáší. Budu to dělat i nadále k potěšení či vzteku pana poslance Vymětala.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu předsedovi vlády a táži se pana poslance Vymětala, chce-li panu předsedovi vlády položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo vlády, vaším vyjádřením jste ukázal, koho máme v čele vlády České republiky.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan předseda vlády chce reagovat? Nechce reagovat.

Nyní dávám slovo paní kolegyni Radomíře Nývltové, která byla vylosována na 15. místě, připraví se pan kolega Václav Exner.

 

Poslankyně Radomíra Nývltová: Vážený pane premiére, zajímalo by mne, jak a z jakých prostředků je hrazena zdravotní péče obviněných a odsouzených v našich věznicích.

V současnosti je kapacita věznic necelých 22.000 vězňů, z nichž minimálně jednu třetinu tvoří cizí státní příslušníci, kteří nemají žádné finanční prostředky a ani netuší, že tu existují nějaké zdravotní pojišťovny. Jak k tomu přijdou naši občané, kteří si celý život platí zdravotní pojištění a musí za zdravotní péči platit či alespoň doplácet. Jak to, že vězeň má jakékoli ošetření, byť i sebepoškození, tj. demonstrativní pořezání nebo spolknutí různých předmětů atd., kterým si chce často jen něco vynutit zdarma. Vždyť jejich operace nestojí také málo a občan, který přijde do lékárny na pohotovost nebo si zavolá lékařskou službu, musí zaplatit a někdy i nemalé částky. Nezdá se mi to vůči našim občanům, kteří dodržují zákony této země, spravedlivé.

Proto se vás ptám, pane premiére, co hodláte v této oblasti udělat a jak a kde a v jaké instituci se vymáhají tyto nemalé finanční částky. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Václav Klaus.

 

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Paní poslankyně se mě ptá, co já chci udělat. Já bych se zeptal jí, co chce udělat ona, co doporučuje ona. Nevím, jestli chce paní poslankyně neléčit vězně nebo nevím, co si představuje pod touto otázkou. Já na to reagovat neumím, jinak musím prohlásit, že i vězňové jsou občané České republiky a platí na ně všechny zákony, které vy zde v této Poslanecké sněmovně schvalujete.

Chtěl bych možná říci pár informací.

1. Podle zákona o péči o zdraví lidu je zdravotní péče osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby poskytována zdravotnickou službou Sboru nápravné výchovy České republiky.

2. Organizace toho a výkon je svěřen ministru spravedlnosti v dohodě s ministrem zdravotnictví.

Teď ta podstatná věc. Osobám ve vazbě i ve výkonu trestu odnětí svobody se poskytuje zdravotní péče v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o péči o zdraví lidu. Čili standardní zacházení jako s kýmkoli jiným s několika omezeními. Tímto omezením je: neumožňuje se volba lékaře, neumožňuje se volba klinického psychologa, neumožňuje se volba zdravotnického zařízení. Čili není možné, aby vězeň se dostal do péče jiného lékaře, jiného zdravotnického zařízení než je lékař či zdravotnické zařízení Vězeňské služby. To je, myslím, první věc. Jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že je to věc správná a tato sněmovna to také takto uzákonila.

Co se týče financování. Pracující odsouzení, což je zhruba 40 % všech vězňů, hradí poskytovanou zdravotní péči obvyklým způsobem jako kterýkoliv jiný pracující, který má příjem, tzn., že i on platí pojistné jako kterýkoliv jiný pojištěnec ve zdravotním pojištění. Standardně podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Takže pracující.

Nepracující odsouzení - vůči nim je postupováno stejným způsobem jako vůči jakémukoliv jinému nevýdělečně činnému člověku v této zemi, tzn. plátcem pojistného je prostřednictvím státního rozpočtu stát. Můžeme jedině vést úvahu o tom, jak dlouhodobě a docela obtížně změnit tento poměr 40, 60 nepracující v poměr jiný, ale já si myslím, že logickou cestou je to tak, jak to je.

Odsouzeným cizincům je zdravotní péče hrazena z rozpočtových prostředků Vězeňské služby České republiky. Možná, jestli někoho zajímají celkové částky, to je poslední informace, kterou v této věci mohu dát a která není až tak úplně obvyklá a standardní. Částka, kolik stojí zdravotní péče pro odsouzené bu" v trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, se v letošním roce bude pohybovat mezi 80 - 90 mil. korun -abychom si vůbec učinili nějakou představu a mohli to zasadit do nějakého kontextu. To je hlavní informace, kterou mohu dávat.

Doufám, že paní poslankyně nenavrhuje, aby se vůči vězňům nějakým způsobem změnila zdravotní péče ze zdravotní péče více méně standardního typu omezenou o možnost volby, o které jsem právě před chvílí hovořil.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu předsedovi vlády. Táži se paní kolegyně, zda chce položit panu předsedovi vlády doplňující otázku. Nechce.

Nyní dávám slovo panu poslanci Václavu Exnerovi, aby přednesl ústní interpelace na předsedu vlády.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo vlády, co opravdu vaše vláda udělá ve věci Evropské sociální charty? V roce 1992 na sklonku funkčního období tehdejší federální vlády, jejímž jste byl členem, z jejíhož rozhodnutí byla tato Evropská sociální charta za Českou a Slovenskou Federativní republiku podepsána. Od té doby probíhá diskuse o její možné ratifikaci.

Připomenu vám, že 15. března 1994 jste poslanci Jiřímu Hájkovi vyslovil předpoklad, že komise expertů by měla projednat a připravit ratifikaci v průběhu roku 1994 a vláda že předloží parlamentu výsledek jednání v roce 1995. To samé potvrdil ministr práce a sociálních věcí ještě na začátku srpna 1994. Nic takového se však nestalo a dodnes jsme výsledek takového posouzení nedostali.

K odpovědi vás nepřinutil poslanec Vojtěch Filip, který se na podobnou věc ptal začátkem letošního roku. Jediný vývoj, který byl zaznamenán, je, že z tripartitní komise expertů se stala tripartitní pracovní skupina expertů.

Mezi tím byla již také podepsána revidovaná Evropská sociální charta v dubnu 1996.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Václav Klaus.

 

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pan poslanec Exner přišel s jedním interpelačním evergreenem, na který já už jsem tolikrát odpověděl, že nevím, co bych mohl říci jiného. Myslím, že se s komunistickým poslancem trochu liším v názoru na Evropskou sociální chartu, což je asi logická věc. Ale co se týče formálních věcí, nic nového mu říci nemohu.

Má to v sobě dva problémy. Přesně vím, kdy jsem odpovídal letos v únoru vašemu kolegovi poslanci Filipovi, kdy jsem na ústní interpelaci odpovídal v červenci paní poslankyni Štěpové. Je to stále dokola. Jedná se o dvě ne až tak jednoduché věci.

První věcí je, jaký je dopad přijetí této charty na náš právní řád. Druhou věcí je to, co jste právě zmínil, že oproti té první verzi z roku 1961 je nyní revidovaná charta z roku 1996, která posunula sliby, které jsme dělali v roce 1995, které byly dělány vůči původní chartě, zatímco v roce 1996 byla schválena charta nová, tzv. revidovaná charta. To je jeden z výkladů posunu proti letům 1994 - 1995.

Mohu říci - jak jste sám zmínil - že fungují komise, jistá práce skupiny lidí. Uskutečnil se velký seminář v září t. r. za účasti zástupců expertů Rady Evropy, kde byl mimochodem z opozice účastníkem pan poslanec Špidla, atd.

Chci říci, že ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje pro vládu materiál se souhrnným stanoviskem k možnosti ratifikace této charty. Je to zařazeno do plánu práce na druhé pololetí letošního roku. Vláda by měla tento materiál projednat v prosinci tohoto roku. Bude-li na základě těchto prací shledáno, že můžeme bez vážnějších obav přistoupit k dostatečnému počtu článků a odstavců charty, bude Poslanecká sněmovna v roce 1998 požádána o vyslovení souhlasu a prezidentu republiky bude navrženo chartu ratifikovat.

Ale já bych i ve vazbě na předchozí dotaz paní poslankyně, jak se zachází s cizinci v našich věznicích ohledně zdravotní péče, chtěl všem připomenout, že tato charta má celou řadu dopadů na náš právní řád. Byl bych rád, kdybychom věděli, že tato otázka není absolutně triviální. Např. práva a svobody stanovené chartou se musí vztahovat na všechny cizince smluvních stran charty, kteří mají na našem území povolen dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání nebo za jiným účelem.

Nevím, jestli všichni bojovníci za Evropskou sociální chartu toto dobře vědí a dobře doceňují. Např. podepsání této charty znamená, že - se všemi zeměmi, které chartu podepsaly, dnes to jsou země Evropské unie, ale např. i Turecko, Kypr apod., a očekávaná ratifikace Bulharskem, Rumunskem, Ukrajinou a Ruskem - každý cizinec bude mít po podepsání této charty nárok na uplatnění stejných práv jako kdokoliv domácí v takových oblastech, jako je politika zaměstnanosti, odborná příprava, vzdělání, sociální péče, bydlení, finanční podpora atd. Já netrivializuji tuto věc a trochu se zlobím, jestli to opozice bere jako spor vládní koalice versus opozice v těchto věcech. Je to velmi netriviální, známe počty cizinců, zejména ze zemí na východ, nikoli na západ od nás. Jakmile bude podepsána tato charta, má to celou řadu vážných dopadů, které mají netriviální důsledky.

Já bych moc prosil, aby se s tím nehrála snadná ideologická karta ve smyslu -komunisté a sociální demokraté budou říkat "Evropská sociální charta - bezvadná", vládní koalice bude mít trochu střízlivější stanovisko. Je to, pane poslanče, poněkud složitější. Bylo by fér tyto věci nezamlčovat.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu předsedovi vlády. Táži se pana poslance Exnera, chce-li položit panu premiérovi doplňující otázku. Je tomu tak. Ujme se slova.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo vlády, vítám, že jste se jednoznačně vyjádřil k určitým termínům, konec roku, případně r. 1998. Já jsem ve svém vystoupení nijak necharakterizoval své a vaše názory. Vycházel jsem jenom z toho, co jste již dříve v této věci sdělil a chtěl jsem upozornit na potřebu dodržení slova v této věci. Jsem si samozřejmě vědom dopadů a myslím si, že nás nemusíte strašit - jako bojovníky za Evropskou sociální chartu - cizinci. Nám jde především o to, aby případně její aplikace měla dopad na naše občany.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan předseda vlády chce odpovědět.

 

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Doufám, že se pan poslanec přeřekl s rokem 1988 nebo 1998, možná, že myslel ještě, kdy tady vládla jeho politická strana a tehdy se mohla možná ta charta podepsat snadněji, v té době, než je to dneska. On by pro to jistě zvedl ruku. Ale já myslím, že to není strašení se cizinci. Já prostě prohlašuji, že jde o znalost dopadu této charty na naši zemi. Nic více a nic méně.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní dávám slovo panu poslanci Petru Vrzáňovi, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády.

 

Poslanec Petr Vrzáň: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dámy a pánové, vážený pane premiére, naše země dokončila a v současné době otevírá více než 60kilometrový úsek dálnice D5 Sulkov-Rozvadov. Sám jistě dobře víte, jak náročný a nákladný je to projekt, neboť si vyžádal řád desítek miliard korun. Tato stavba je významnou infrastrukturní investicí, jejímž záměrem jistě bylo zrychlit pozemní dálniční spojení naši republiky se Spolkovou republikou Německo, tedy beze sporu velmi vstřícný krok vůči Evropské unii. Vláda SRN však před časem prohlásila, že v dohledné době nemíní dobudovat propojení vlastní dálniční sítě s hraničním přechodem Weidhaus. Domnívám se, že jde o akt určité mocenské nadřazenosti a přezíravosti ze strany Německa, kterou spolková vláda neustále uplatňuje vůči naší zemi.

Pane premiére, věřím, že znáte teorii hlavního článku, a proto si jistě dokážete představit k jakému dopravnímu kolapsu dojde na hraničním přechodu Rozvadov-Weidhaus, jestliže do jeho prostoru z obou stran vyústí dálniční komunikace, neboť zde na německé straně leží, pouze státní silnice, tedy jeden jízdní pruh v každém směru.

Ptám se vás tedy, pane premiére, jak hodnotíte postoj německé strany vůči naší zemi z hlediska dálničního propojení, které mělo přispět k tolik proklamovanému sbližování našich národů, a proč nebyl tento infrastrukturní gigant oběma vládami koordinován.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Václav Klaus.

 

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Já nemohu panu poslanci nějak jednoduchým způsobem odpovědět, protože česká vláda neúkoluje vládu německou a neúkoluje jejich rozhodnutí o tom, kde budou stavět dálnici dříve, kde budou stavět dálnici později. Jednání na toto téma jsou s německou vládou vedena, stejně jako jsou vedena jednání s rakouskou vládou v návaznosti na naše dálniční úseky z jižních Čech a z jižní Moravy. Jinou metodu já neznám a my jsme mohli udělat pouze krok z naší strany, který, jak dobře víte, byl učiněn dnes v dopoledních hodinách. Já jsem přislíbil, že přestřihnu slavnostně pásku na novém úseku dálnice, ale protože jsem musel být zde ve sněmovně, tak jsem to neučinil. Já mohu přislíbit panu poslanci jedině to, že je v našem společném zájmu, aby tato silnice měla napojení po německé straně a že samozřejmě jsou to věci, které my budeme při všech dalších jednáních s německou stranou diskutovat.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu předsedovi vlády. Táži se pana poslance Vrzáně, zda chce položit doplňující otázku předsedovi vlády. Je tomu tak. Ujme se slova.

 

Poslanec Petr Vrzáň: Já vám děkuji, pane premiére, za věrohodnou odpověď. Ta moje interpelace byla vlastně přednesením tíživého stanoviska občanů, kteří bydlí v této oblasti. A možná, že bych na vás apeloval asi v tom směru, že dnes, v době, kdy máme nebo budeme mít nového ministra zahraničí, aby využil všech možností v diplomacii k posílení tohoto záměru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan premiér nechce reagovat. Nyní dávám slovo panu poslanci Oldřichu Vrchovi, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády. Připraví se pan kolega Krejsa.

 

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane premiére, jistě víte, že se na tuto sobotu připravuje protestní shromáždění odborářů - a nejen odborářů - na Staroměstském náměstí v Praze. Často se vedla mezi odboráři debata o formě protestu. Mluvilo se i o výstražné stávce, ke které bohužel, zejména díky panu Falbrovi a jeho nečitelnému postoji nedošlo. Odboráři a další nespokojení občané této země, včetně voličů a příznivců Sdružení pro republiku republikánské strany Československa, tak budou v sobotu protestovat proti dosavadní neúnosné hospodářské a sociální politice současné vládní koalice ODS, ODA a KDU-ČSL. Způsob současného vládnutí vaší koalice ve stylu škrtat oddálit, neřešit, zadlužit nakonec stejně dožene odboráře k tomu, aby své oprávněné požadavky prosazovali i formou stávky, dokud jim to vámi navrhovaný protidemokratický zákon o bezpečnosti nezakáže.

Jste, pane premiére, vy a vaše vláda, vůbec schopen a ochoten s odboráři seriozně jednat o jejich oprávněných požadavcích, nebo hodláte situaci záměrně vyhrocovat a poté demagogicky obviňovat odboráře a nespokojené občany, že vyvolávají neklid a že vysílají špatné signály do zahraničí.

Děkuji za odpověď

(Potlesk republikánů).

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má předseda vlády Václav Klaus.

 

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Zaprvé se musím přiznat, že jsem do této chvíle netušil, že se naši pravicoví republikáni, údajně pravicoví republikáni, spolčují s odboráři na této protivládní demonstraci. To je pro mne novinka a jenom to potvrzuje mou odvěkou teorii, že není pravda, že politické spektrum vede odněkud někam, že by to byla čára nebo úsečka, ale že politické spektrum je kruh a že se tam ty levé a pravé extrémy ve velmi důvěrném přátelství spolu bratří a spojují. Takže to pan poslanec teď demonstroval a já se musím přiznat, že jsem to doposud až zas tak dobře nevěděl.

Já samozřejmě nesouhlasím s panem poslancem v jeho hodnocení ekonomické a sociální situace v této zemi. Ale to už jsme si říkali tolikrát, že snad nemá smysl, abych dodával žádné další statistiky, čísla, data, protože já mám strach, že stejně nejsou panem poslancem a jeho kolegy poslouchány.

Já musím pouze odmítat zásadně výtku o tom, že vláda nevede jednání s odboráři. To prostě není pravda. Vláda jedná s odboráři, vláda jedná na nejrůznějších úrovních s odboráři a vláda primárně jedná s odboráři v tripartitě, nikoliv však na demonstracích. To asi není to prostředí, kde by vláda měla s odboráři jednat a já myslím, že odboráři to dobře vědí.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu předsedovi vlády a táži se opět pana poslance, zdali chce doplňující otázku přednést. Není tomu tak. Nyní dávám slovo panu poslanci Krejsovi, aby přednesl svoji interpelaci na předsedu vlády.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP