Čtvrtek 6. listopadu 1997

 

(Schůze opět zahájena v 14.30 hod.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zahájil odpolední jednání 15. schůze. Nejprve se vrátíme k přerušenému bodu 101, kterým je Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu ČR, a prosím předsedu volební komise pana kolegu Koláře, aby nás seznámil s výsledky voleb.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem voleb člena Dozorčí rady Pozemkového fondu ČR. Jedná se o první kolo třetí volby.

K volbě bylo vydáno 123 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 112 platných i neplatných hlasovacích lístků. 11 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro pana Milana Ekerta bylo odevzdáno 50 hlasů pro pana Milana Kynčla bylo odevzdáno 56 hlasů. V první kole nebyl nikdo zvolen. Protože volíme jednoho člena dozorčí rady, postupují do druhé kola oba dva kandidáti. Druhé kolo je technicky připraveno a může začít v okamžiku, kdy se tak předsedající rozhodne.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, a ještě se vás zeptám, zdali byste souhlasil s tím, že po projednání bodu "Novela bankovního zákona" před začátkem interpelací, jestli by to bylo možné. Děkuji. Čili vyhlásím volby tak, jak jste navrhl. Děkuji za zprávu.

Nyní budeme projednávat bod č. 93, kterým je

 

93.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci
na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsaná dne 18. srpna 1997 v Praze
/sněmovní tisk 274/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený vládní návrh uvede ministra vnitra pan Jan Ruml. Prosím, pane ministře.

 

Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tak tedy skutečně naposled mi dovolte, abych se ve svém vystoupení dále nezabýval účelem a cílem navrhované mezinárodní smlouvy se Slovenskou republikou, neboť tyto věci byly podrobně vysvětleny v předkládací zprávě, kterou máte k dispozici, a dále v úvodním slově při projednávání vládního návrhu smlouvy Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení. Považuji však za nezbytné zvlášť zdůraznit potřebu urychleného projednání a tím i co nejrychlejší aplikace předkládané smlouvy v praxi.

Tento problém jsem akceptoval a odůvodnil v úvodním slově při prvním čtení dne 3. září současně se žádostí o zkrácení lhůty na projednávání této smluvní úpravy parlamentem na 40 dní.

Aplikace smlouvy nabývá opět na aktuálnosti před blížícím se zimním obdobím a církevními svátky, kdy lze očekávat zvýšený pohyb osob se zbožím neobchodního charakteru přes společné státní hranice mimo hraniční přechody za účelem provozování zimních sportů a turistiky.

Vládní návrh smlouvy byl projednán ve druhém čtení bez připomínek zahraničním výborem sněmovny. Při této příležitosti byly současně vysvětleny některé aspekty, které vyplynuly z vystoupení předsedy výboru Viléma Holáně, určeného rozhodnutím předsedy sněmovny zpravodajem pro první čtení. Pro informaci celé Poslanecké sněmovny opakuji reakci na vystoupení zpravodaje pana předsedy Holáně, které se týkalo souvislosti některých ustanoveních navrhované smluvní úpravy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti. Článek 15 a) je v podstatě ustanovením, které pokud jde o podmínky překračování státních hranic mimo hraniční přechody, odkazuje na uvedenou dohodu a vnitrostátní předpisy.

Navrhovaná smlouva nikterak nekoriguje široce pojatá oprávnění pro překračování státních hranic občany obou států. Článek 3 bezvízové dohody stanoví, že občané státu jedné smluvní strany mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany v kterémkoliv vhodném místě, pokud to není zakázáno vnitrostátními předpisy státu příslušné smluvní strany. Vůle občana překročit státní hranice v kterémkoliv místě je tedy omezena pouze jednak vhodností takového místa pro překročení, a dále existencí zákazu vyplývajícího z vnitrostátního předpisu. V praxi to znamená, že občan ČR nebo SR nebude zřejmě překračovat státní hranice, kde tomu brání přírodní nebo jiné překážky, např. strž, hluboká řeka apod., nebo zákaz vynucení státní či veřejný zájmem ochrany určité lokality. Může se jednat o vojenský prostor nebo objekt, nebo vodní ochranné pásmo apod.Ke změně podmínek k překračování státních hranic občany obou států, nikoliv zboží, které stanoví bezvízová dohoda, tedy skutečně nedochází.

Smyslem ustanovení článku 15 e) není omezit místa, na kterých mohou podle stávající bezvízové dohody občané obou států, samozřejmě opět se zbožím neobchodního charakteru překračovat společné státní hranice. Místa pro překračování státních hranice mimo hraniční přechody budou sloužit jako přístupová místa pro turisty, rekreanty, návštěvníky rekreačních středisek tam, kde není možný přístup ze státu, na jehož území se lokality nacházejí, přičemž odst. 2) čl. 15 e) umožňuje za tímto účelem použít motorová vozidla a vymezuje další podmínky, jako platné cestovní doklady, resp. zásad ochrany přírody, zpětný dovoz vozidel apod.

Prováděcí úprava ke smlouvě konkretizuje pouze dvě lokality, ve kterých vlády obou stran určují místa pro překračování státních hranic mimo hraniční přechody. Jedná se o lokality Bumbálka v okrese Frýdek-Místek a Kohoutka - Portáš v okrese Vsetín. Ustanovení tohoto článku na základě v budoucnu případných potřeb umožňuje rozšiřování počtu těchto míst. Tolik k tomuto problému.

Dále vás chci informovat, že na slovenské straně je návrh smlouvy v současné době rovněž projednáván slovenským parlamentem.

Na závěr svého vystoupení bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení vládní návrhu předkládané mezinárodní smlouvy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Tento vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 274/1. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana kolegu Viléma Holáně, aby nám návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme skutečně během prvního čtení obšírněji pojednali zásady této smlouvy. Připomínám, že v průběhu přijímání ústavního zákona o změnách české hranice i mnozí poslanci zdůrazňovali potřebu této smlouvy. Připomínám, že tato smlouva odstraňuje absenci celního režimu při zjednodušeném překračování státních hranic, vytváří právní předpoklady pro usnadnění přístupu vlastníků nebo uživatelů k nemovitostem, nacházejícím se na území druhého státu, umožňuje obhospodařování a užívání pozemků, které se nacházejí na území druhého státu, a konečně vytváří podmínky pro přístup návštěvníků a rekreantů s motorovými vozidly do turistických středisek, která jsou s dopravními prostředky přístupna jen z území druhého státu.

Zahraniční výbor se zabýval touto smlouvou na své 14. schůzi 25. září a po obšírné diskusi doporučuje, aby Poslanecká sněmovna s uvedenou smlouvou vyslovila souhlas.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsanou dne 18. srpna 1997 v Praze.

Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali, za dvě minuty budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování č. 388. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Pro návrh hlasovalo 126 poslanců, 2 poslanci hlasovali proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji, tím jsme projednali bod 93.

 

Dámy a pánové, dalším bodem je

 

100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 266/ třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a přerušuji toto jednání, dokud se nedostaví ministr financí.

Děkuji, pan ministr financí Ivan Pilip zaujal místo u stolku zpravodajů, stejně tak jako zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Jozef Wagner. Pozměňovací návrhy přednesené v opakovaném druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 266/3. Žádám zpravodaje pana kolegu Jozefa Wagnera, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám, a to podle § 95 odst. 2 jednacího řádu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy?

Do rozpravy ve třetím čtení se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zdali si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak, takže prosím zpravodaje, aby přednesl závěrečné slovo, pokud tak chce učinit, pokud ne, aby se ujal svých zpravodajských povinností, za což mu děkuji. A vás, dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, zcela výjimečně vás žádám o pozornost, protože hlasovací procedura nám může projednávání třetího čtení zpříjemnit nebo znepříjemnit. Nejdříve k hlasovací proceduře - to, co je zcela nezvyklé, a co se ještě ve sněmovně nestalo - pan kolega Sobotka přednesl v rámci rozpravy návrh usnesení a žádá, aby se o tomto usnesení hlasovalo dříve, než se bude hlasovat o návrhu, ke kterému se vztahuje, tedy k jednomu z pozměňovacích návrhů, a to je návrh pana kolegy Vrzáně. Navrhuji, aby se hlasováním rozhodlo, zdali žádost pana kolegy Sobotky sněmovna akceptuje, a zdali se umožní před příslušným pozměňovacím návrhem hlasovat o textu usnesení, které sněmovně předložil kolega Sobotka.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slyšeli jste všichni návrh na proceduru, na způsob projednávání tohoto bodu a já o tom nechám ihned hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování č. 389. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh hlasovalo z přítomných 163 poslanců 137, 1 byl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jozef Wagner: Děkuji, tzn., že před hlasováním o návrhu pana kolegy Vrzala bude hlasováno o usnesení, které navrhl pan kolega Sobotka.

Podle pozměňovacích návrhů, které již máte k dispozici v tisku 266/2, ale my budeme postupovat podle tisku 266/3, který obsahuje i již zmíněný tisk 266/2, bychom měli hlasovat najednou všechny body z usnesení rozpočtového výboru, které se věcně vztahují ke změně názvosloví původního federálního zákona a které mají v podstatě pouze význam legislativní. Jsou to body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 a 17. To by mohlo být první hlasování.

Já se zeptám pana předsedajícího, jestli mám uvést celý návrh, anebo si přeje, tak jak jednotlivé body uvádím, postupně hlasovat.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já doporučuji, abychom nyní, když jsme si schválili proceduru, už přistoupili k hlasování. Nejprve o návrhu pana kolegy Sobotky a pak zcela souhlasím s návrhem, který jste přednesl.

 

Poslanec Jozef Wagner: Pane místopředsedo, těch procedurálních návrhů je ještě celá řada.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Aha, děkuji, tak pak pro zjednodušení celého principu souhlasím s tím, abychom postupovali tak, jak jste navrhl, postupně a o tomto hlasovali. Domnívám se, že mi stačí v tomto případě se zeptat, zda někdo ze sněmovny není proti tomuto návrhu, abychom hlasovali en bloc o těchto bodech vyjmenovaných.

Nyní můžete pokračovat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Ano, děkuji. Ještě k tomu, co jste mlčky schválili. Bod 17 je nové znění článku III, které umožňuje zahrnout do úplného znění další novelu tohoto zákona, která je obsažena v projednané novele zákona č. 589/92 Sb., tisk 209 na tomto jednání sněmovny. Jen pro informaci.

Samostatně by se měly hlasovat body 8 a 12 a bod 16, článek II., bod 5. Poslanec Sobotka požádal v opakovaném druhém čtení o hlasování jeho pozměňovacího návrhu o přijetí doprovodného usnesení, což jsme již schválili. Část b, c, d, pozměňovací návrhy poslanců druhého čtení a z opakovaného druhého čtení se může samostatně hlasovat. U poslance Langera bod 1, u poslance Tlustého bod 1, bod 4 je totožný s bodem 12 usnesení v části A, u poslance Vrzáně body 5 a 6, u poslance Brožíka bod v části D, v opakovaném druhém čtení přednesené.

A teď k pozměňovacím návrhům, které se vzájemně vylučují. Pozměňovací návrhy, které se vylučují a které je třeba hlasovat podle § 72 odst. 2 jednacího řádu. Je to návrh pana kolegy Recmana a bod 5 poslance Tlustého. Nicméně jsou totožné téměř s tím, že bych si dovolil požádat pana kolegu Recmana, pokud to nemění úmysl, který on vyslovil, aby to slovíčko "jiné", vztahující se k jiným právnickým osobám, které tam má pan kolega Tlustý, mohlo být považováno za jeden návrh.

Já bych to uvedl jako hlasování o návrhu kolegy Recmana a Tlustého.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, pan kolega Recman souhlasí.

 

Poslanec Jozef Wagner: Ve stejné věci je tady ještě bod 2. poslance Langra, který koriguje s bodem 5. pana kolegy Tlustého. Pokud by pan kolega Langer trval na svém návrhu, pak by bylo asi nejlepší rozhodnout orientačním hlasováním o pořadí, o kterém návrhu se bude hlasovat dříve.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já se domnívám, pane kolego, že nemusíme, že předložíme tyto 2 návrhy v pořadí, tak jak byly předneseny.

 

Poslanec Jozef Wagner: I to je řešení. Bod 2 a 3. poslance Tlustého jsou v kolizi s bodem 11 usnesení rozpočtového výboru. Budou-li přijaty body 2 a 3 pana kolegy Tlustého, nemůže být hlasován bod 11 usnesení rozpočtového výboru a zároveň z vládního návrhu vypadne z bodu 4. odstavec 4, včetně poznámky 4a. Takže to bylo všechno, co bylo k proceduře, nyní bychom mohli přistoupit k hlasování, pokud nejsou proti proceduře námitky.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, zdali nejsou proti proceduře námitky, sledoval jsem pana kolegu Wagnera, souhlasím s jeho výkladem. Nejsou, můžeme přistoupit k jednotlivým návrhům.

 

Poslanec Jozef Wagner: První hlasování se vztahuje k usnesení rozpočtového výboru, a to konkrétně...

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nemáme nejdříve hlasovat o panu kolegu Sobotkovi?

 

Poslanec Jozef Wagner: Říkali jsme před hlasováním o návrhu pana kolegy Vrzáně. Usnesení rozpočtového výboru - body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 a 17, jak jste mlčky schválili, můžeme hlasovat společně.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Zahájil jsem hlasování...

(Hlasy: Stanovisko.)

 

Poslanec Jozef Wagner: Doporučující.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Doporučující stanoviska.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Ze 174 přítomných 171 poslanců se vyslovilo pro, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat (v hlasování číslo 390).

 

Poslanec Jozef Wagner: Ještě samostatně z usnesení rozpočtového výboru bod 8 a 12, bod 16, to se vztahuje k článku 2, bod 5, pokud bychom přijali usnesení rozpočtového výboru, pak už jsou nehlasovatelné ty návrhy, o nichž byla řeč. Podle pořadí jsem povinen předložit návrh rozpočtového výboru a prosím pana ministra o stanovisko.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: V těchto případech musíme hlasovat zvlášť o jednotlivých bodech. Nejprve bod 8. (Ministr Pilip doporučuje.)

 

Poslanec Jozef Wagner: Bod 8 - doporučuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 391. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 175 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Bod 12 - souhlasná stanoviska.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 392. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 175 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní je ta chvíle, kdy bychom měli přistoupit před bodem 16 k hlasování o doprovodném usnesení, které navrhl pan Sobotka.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 393 o návrhu pana kolegy Sobotky. Stanoviska? Ministr nesouhlasí.

 

Poslanec Jozef Wagner: Zpravodaj ponechává na uvážení sněmovny.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh hlasovalo 71 poslanců, proti 72. Návrh nebyl přijat.

(Hlasy mimo mikrofon: Hlasování je zmatečné.)

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní můžeme hlasovat o bodu 16 usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Stanoviska? Pan ministr?

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Já bych k tomu řekl rád několik slov. Tady jde o paragraf týkající se klientů České banky. Věcně směřuje k řešení tohoto problému mechanizmem, který má jistou logiku, což byla výhrada proti předchozímu návrhu, ale legislativně je to upraveno velmi problematickým způsobem. Nechávám na zvážení sněmovny.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Wagner.

 

Poslanec Jozef Wagner: Rozpočtový výbor se pokusil i v průběhu jednání této sněmovny najít jakési řešení. Všichni zainteresovaní se nechovali k těm pokusům tak, jak v úvodu naznačili, že by chtěli něco řešit. Za daného stavu mně nezbývá, než říci, že ponechávám na uvážení sněmovny a sám budu téměř proti své vůli hlasovat pro návrh kolegy Vrzáně.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 394. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 149 poslanců, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní můžeme přistoupit k návrhu pana poslance Langra, a to k prvnímu návrhu, který se vztahuje k bodu 3 vládního návrhu.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Stanoviska? Pan ministr nesouhlasí.

 

Poslanec Jozef Wagner: Pan ministr i zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 395. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovali 3 poslanci, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní bych se dotázal pana kolegy Langra, jestli trvá na bodu 2 svého návrhu.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já jsem proto navrhoval, abychom o nich hlasovali v pořadí, jak byly předneseny, protože pan kolega Langr tady bohužel není.

 

Poslanec Jozef Wagner: Takže nám nezbývá než hlasovat. (Námitky ministra Pilipa mimo mikrofon.) Pan ministr namítá, že se to vztahuje k jiné věci. Ano, ale z logiky projednávání návrhů, které byly podány, by bylo správné hlasovat o návrhu pana kolegy Langra, pokud se předsedající nerozhodl k orientačnímu hlasování, já musím respektovat jednací řád a předložit návrhy ke hlasování tak, jak byly předloženy. To je ta chvíle, kdy se má hlasovat o druhém bodu návrhu pana kolegy Langra.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Stanoviska? Pan ministr nesouhlasí. Pan zpravodaj?

 

Poslanec Jozef Wagner: Nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 396. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh hlasovalo 5 poslanců, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další v pořadí předložený návrh je návrh pana poslance Vojíře k § 41 e. Prosím stanovisko pana ministra.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr? Nesouhlasí.

 

Poslanec Jozef Wagner: Takže obě stanoviska jsou nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 397. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 11 poslanců, proti 155. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní můžeme hlasovat o návrhu, který se nyní dá označit jako návrh poslanců Recmana a Tlustého k § 17a), ve znění které máte uvedeno v tisku 266/3 pod bodem 5 návrhu pana poslance Tlustého.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Stanoviska? Pan kolega Tlustý chce upřesnit něco?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrhy jsou sice věcně identické, ale o jedno slovo je tam rozdíl, čili musí být jasně řečeno, že je to o tom mém návrhu.

 

Poslanec Jozef Wagner: Je to k návrhu pana kolegy Tlustého a na otázku, zdali slovo "jiné" pan kolega Recman akceptuje, odpověděl v úvodní části projednávání tohoto návrhu - ano, takže hlasujeme o stejném znění, které je doplněno o slovo: "jiné".

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to návrh kolegy Recmana a kolegy Tlustého ve znění návrhu kolegy Tlustého. Pan ministr?

 

Poslanec Jozef Wagner: Hovoříme o § 17 a), o ničem jiném.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr?

 

Poslanec Jozef Wagner: Obě stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 398. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 154 poslanců, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých návrzích pana kolegy Tlustého. Prosím pana ministra o stanovisko k prvnímu návrhu, který se vztahuje k § 8 z vládního návrhu. Pan ministr nedoporučuje. Zpravodaj to nechává na uvážení sněmovny.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 399. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 43, proti 113 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Další dva body návrhu pana kolegy Tlustého jsou toho druhu, že za předpokladu, že by byly přijaty, nemůže už být hlasován bod 11 usnesení rozpočtového výboru. Prosím pana ministra o stanovisko. Nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, já prosím více na mikrofon, je málo slyšet.

Poslanec Jozef Wagner: Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Stále mluvíme o návrhu č. 2 pana poslance Tlustého?

 

Poslanec Jozef Wagner: O bodech 2 a 3 současně. Pan kolega nemá námitek, abychom hlasovali současně.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dobře, pan ministr nesouhlasí. Pan zpravodaj?

 

Poslanec Jozef Wagner: Nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 400. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 22, proti 134 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Bod 4 návrhu pana kolegy Tlustého je totožný s bodem 12 usnesení.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zase prosíme více na mikrofon.

(Připomínky poslanců k hlasitosti projevu.)

 

Poslanec Jozef Wagner: Bod 4 je totožný. Já přijímám každou recesi, zvláště od bývalých kamarádů, jako je pan kolega Dostál. Samozřejmě si mohu dát bedýnku nebo dokonce mohu požádat o židličku, jako starý člověk, sednout si a požádat o přenosný mikrofon. To nic nezmění na tom, že ty mikrofony jsou mizerné.

Takže o návrhu na jmenování likvidátora rozhodne soud do 24 hodin od podání návrhu - říká návrh pana kolegy Tlustého. Opakuje se tím to, co je v bodě 12 usnesení.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr?

(Ministr Pilip z místa: Bylo schváleno.)

 

Poslanec Jozef Wagner: Nehlasovali jsme o bodu 12. Hlasovali, ano, bylo schváleno, nelze hlasovat.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr ke stejnému návrhu - také souhlasí.

 

Poslanec Jozef Wagner: K bodu 6 vládního návrhu - jsme měli. Bod 5 je pryč, takže přicházíme k návrhům pana poslance Vrzáně.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, přicházíme k návrhům pana poslance Vrzáně.

 

Poslanec Jozef Wagner: Já se ptám pana kolegy Vrzáně, jestli si přeje hlasovat jednotlivě, nebo o návrhu, jako o celku.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, pan kolega Vrzáň? Jednotlivě.

 

Poslanec Jozef Wagner: Prosím, můžeme hlasovat o bodu 1, prosím stanovisko pana ministra. Obě stanoviska jsou nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 401. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 47, proti 112 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Můžeme hlasovat o bodu 2. Stanoviska jsou rovněž nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 402. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 46, proti 112 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní můžeme hlasovat o bodu 3. Stanoviska jsou rovněž nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 403. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 46, proti 110 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Ke 4 bodu jsou rovněž stanoviska nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 404. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 52, proti 105 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: K 5 bodu návrhu pana poslance Vrzáně jsou rovněž stanoviska nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 405. Kdo je pro? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 18, proti 141 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: K 6 bodu jsou stanoviska souhlasná.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 406. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 163, proti 10 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Brožíka. V tisku, který máte k dispozici, je v bodě c) záměna, návrh kolegy Brožíka je označen jako návrh kolegy Sobotky a obráceně.

Hlasujeme o návrhu, který zní takto: "banka je povinna do šesti měsíců" se nahrazuje slovy "banka je povinna do dvanácti měsíců".

Stanovisko pana ministra je doporučující, zpravodaje rovněž.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 408. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 126, proti 38 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Domnívám se, že návrhy kolegy Tlustého pod bodem 2 a 3 nebyly přijaty a že tudíž můžeme hlasovat o bodu 11 z usnesení rozpočtového výboru.

Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování číslo 409. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 180 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, myslím, že jsme ukončili hlasování o všech pozměňovacích návrzích a můžete nechat hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 266), ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 410. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Z přítomných 184 poslanců hlasovalo 178 poslanců pro, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nezbývá mi nic jiného, než pogratulovat panu ministrovi, poděkovat zpravodaji a konstatovat, že jsme se vypořádali s dalším bodem, kterým je bod 100.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP