Čtvrtek 6. listopadu 1997

 

11. den schůze Poslanecké sněmovny (6. listopadu 1997)

Přítomno: 191 poslanců

 

(Schůze opět zahájena v 9.00 h.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, zahajuji 11. jednací den 15. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Na dnešní den jsou omluveni následující poslanci: poslanec Miloš Titz z důvodu zahraniční cesty, ze stejného důvodu poslanec Ivan Langer, poslanec Pavel Maixner z důvodu hospitalizace a poslanec Pavel Maňásek z důvodu rekonvalescence po hospitalizaci. Z vlády je dnes omluven pan ministr zdravotnictví Jan Stráský.

Nyní přistoupíme k bodu

 

52.
Informace výboru pro sociální politiku a zdravotnictví o výsledku kontroly
plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 113, 114, 170 a 181

 

schváleného pořadu schůze, jehož projednávání jsme včera přerušili. K projednání nám zůstala kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 181, k čemuž bylo rozdáno usnesení výboru č. 76. Součástí je rovněž návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Evu Fischerovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Paní předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi předložit zpravodajskou zprávu za výbor pro sociální politiku a zdravotnictví ve smyslu usnesení tohoto výboru č. 76/97, které ke kontrole plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 181 z r. 1996 výbor přijal na své 21. schůze dne 2. října t.r.

Po zpravodajské zprávě poslankyně Fischerové a po zdůvodnění ministrem zdravotnictví Janem Stráským a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví v bodě I. Poslanecké sněmovně doporučuje, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna v bodě I konstatuje, že usnesení č. 181 ze 13.12.1996 nebylo naplněno. V bodě II žádá ministra zdravotnictví, aby usnesení č. 181 neprodleně naplnil.

Potud stanovisko výboru. Závěrem zpravodajské zprávy mi dovolte zdůraznit, že se jedná samozřejmě o usnesení z minulého roku, ale že jde o usnesení, které má charakter usnesení doprovodného při projednávání státního rozpočtu na rok 1997.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se přihlásila paní poslankyně Fischerová, které uděluji slovo.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážené dámy a pánové, usnesením Poslanecké sněmovny č. 181 ze 13.prosince 1996 byl pan ministr zdravotnictví požádán o předložení komplexního stanoviska ministerstva zdravotnictví ke všem stavbám nemocnic. V návrhu rozpočtu kapitoly 335 na rok 1998 jsou sice...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, promiňte. Paní poslankyně, páni poslanci, velice vás prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslankyně Eva Fischerová: V návrhu rozpočtu kapitoly 335 na rok 1998 jsou sice již uvedeny na rozdíl od předchozích let všechny stavby včetně zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí. Zdůvodnění požadavku na financování těchto staveb však komplexní není, neboť v žádném případě není uvedeno, jaký je vztah nově budovaných lůžek ke stávajícímu počtu a hlavně jaký nastane stav po dokončení investice z hlediska nových přístupů ke tvorbě sítě lůžkových zařízení a výběrových řízení.

Pan ministr zdravotnictví si je tohoto nedostatku jistě vědom, neboť v návrhu rozpočtu kapitoly 335 na rok 1998 na straně 7 uvádí, že vzhledem k již zmíněné nedokončenosti prací na síti zdravotnických zařízení může i u těchto navržených staveb dojít k určitým úpravám. Právě z tohoto panem ministrem uvedeného důvodu jednoznačně vyplývá, že zdůvodnění staveb nemá komplexní charakter. Ministr zdravotnictví vzdor dostatečnému časovému prostoru během jednoho roku požadovaná komplexní hodnocení parlamentu nepředložil.

U staveb v kapitole 335 je uveden technický popis stavby, celkové plánované výdaje a jejich čerpání v jednotlivých letech. V bodě 7. popisu je stavba zdůvodněna, avšak toto zdůvodnění se opírá téměř ve všech případech (v kapitole 335 28 staveb z prostředků kapitoly 335 zdravotnictví a 17 staveb z prostředků okresních úřadů) pouze o důvody, jako jsou špatný technický stav, novostavba, dostavba. V bodě 3. popisu jsou sice uvedeny základní parametry stavby, to je např. počet budovaných lůžek, stávající situace z hlediska počtu lůžek a objektivní potřeby však v žádném z uvedených bodů popisujících stavby uvedeny nejsou. Chybí popis cílového stavu po dokončení investičních prací, to je kolik a jaké typy lůžek budou k dispozici.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky samo nyní již dochází k závěru, že výsledky tvorby sítě a dopady výběrových řízení mohou značně ovlivnit další posuzování potřeby lůžkové péče, hlavně v případě nově budovaných kapacit.

Rovněž si ministerstvo zdravotnictví uvědomuje potřebu hodnocení provozního financování z hlediska možností zdravotních pojišťoven, jak vyplývá ze strany 8 předloženého návrhu kapitoly rozpočtu 335. Je zde uvedeno "zařazené akce z individuálních dotací byly předloženy Všeobecné zdravotní pojišťovně s tím, aby se vyjádřila k budoucí úhradě těchto nových kapacit". Závěr vyjádření pojišťovny však bohužel chybí.

Jako příklad nezbytnosti usnesením požadovaného přístupu si dovolím uvést několik staveb, jejichž celkové investiční náklady a částku budeme pro rok 1998 schvalovat.

Dámy a pánové, nejedná se vůbec o zanedbatelné hodnoty, a to zvláště v dnešní době balíčkovských redukcí, které by bohužel mohly dopadnout jen na určité lokality s ohledem na určitá preferovaná zařízení. Jsem přesvědčena, že o kapitole 335 vzhledem k celkovému stavu resortu zdravotnictví musíme rozhodovat zvlášť odpovědně, a proto musíme mít k dispozici dostatečné údaje.

Dovolím si vybrat z 28mi staveb v rámci kapitoly 335 a 17 staveb financovaných z okresních úřadů, obcí a měst, 6 příkladů, které pociťuji jako zvláště insuficientní z hlediska kvality zdůvodnění a uvedených údajů.

Jde o Institut klinické a experimentální medicíny, o jehož potřebě nepochybuji, avšak údaje chybí. Je zde uvedeno pouze, že jde o stavbu novou. Zmíním celkovou hodnotu díla 1,9 miliardy, investiční dopad na rok 1998 je 213 milionů. Chybí zde údaje stávajícího stavu i perspektivní údaje stavu po realizaci investičního záměru. Z hlediska stávajících údajů se mi jeví jako potřebné údaje o potřebě péče ve vztahu lůžek a k jednotlivým oborům. Není zde uveden existující stav lůžek, který je nepochybně znám. Nejsou zhodnoceny výdaje na zdravotnickou péči na jednoho obyvatele. Z perspektivních údajů po realizaci zde chybí uvažovaná potřeba péče, zde zvláště důležité, protože půjde o superspecializovanou péči. Chybí zde perspektivní struktura lůžek ve vztahu k jednotlivým oborům. Rovněž zde chybí výdaje na provoz, které nebudou malé.

U Masarykovy nemocnice v ústí nad Labem je tomu podobně. Je tam uvedeno, že jde o stavbu novou a o dostavbu. Celková hodnota díla je 1,94 miliardy, dopad na státní rozpočet tohoto roku 246 milionů. Mohu pokračovat:

Fakultní dětská nemocnice Brno - charakterizováno jako dostavba, celková hodnota díla 0,99 miliardy, dopad na státní rozpočet 222 milionů.

Mladá Boleslav - hodnoceno jako rekonstrukce plus dostavba, celková hodnota díla kolem 1 miliardy, dopad na rozpočet 60 milionů.

Nemocnice Trutnov - hodnoceno jako rekonstrukce plus technická dostavba, celková hodnota díla 260 milionů, dopad na státní rozpočet 80 milionů.

Nemocnice Prostějov - rekonstrukce plus novostavba, celková hodnota díla 0,71 miliardy, dopad na státní rozpočet 98 milionů.

Jenom u těchto 6 staveb ze 45, které jsou v kapitole 335 uvedeny, je celková hodnota díla 4,8 miliardy a dopad na státní rozpočet roku 1998 je 0,92 miliardy. Jsem přesvědčena, že nejde o částky malé ani o rozhodnutí zanedbatelná. Právě proto je pro mě zpřesnění zdůvodnění, které vyžadovalo doprovodné usnesení sněmovny k rozpočtu už minulého roku č.114/1996, nesmírně důležité. Rovněž tak považuji za nezbytné zlepšení komunikace Ministerstva zdravotnictví s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Vážení přítomní, ze všech důvodů, které jsem uvedla - a uvedla jsem je skutečně v dobré víře - nemohu usnesení považovat za splněné, a to ani z hlediska procedurálního, vzhledem k tomu, že prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu nebyl žádný materiál v kvalitě komplexního zdůvodnění investičních staveb ve zdravotnictví doručen. Děkuji vám za vaši pozornost a pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Fischerové a ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že tomu tak není, rozpravu končím. Nyní prosím paní poslankyni Fischerovou, aby jako zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví předložila návrh usnesení k hlasování.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Ke zpravodajské zprávě zazněl jeden příspěvek, který si dovolím ponechat bez komentáře.

Dovolím si předložit ke hlasování návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, kde v bodě 1. se konstatuje, že usnesení č. 181 ze 13. prosince 1996 nebylo naplněno, v bodě 2. Poslanecká sněmovna pak žádá ministra zdravotnictví, aby usnesení č. 181 neprodleně naplnil.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli jsem vás na žádost z pléna všechny odhlásila. Prosím vás o novou registraci a v hlasování poř. č. 349, které jsem právě zahájila, se ptám:

 

Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 349 se z přítomných 141 pro vyslovilo 83, proti 48. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Děkuji paní zpravodajce.

 

Dalším bodem je

 

53.
Informace petičního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost o výsledku kontroly
plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 108

 

(Hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem.)

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení petičního výboru č. 69 a usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 47. Prosím zpravodaje obou výborů, paní poslankyni Ivanu Plechatou a pana poslance Jana Klase, aby se postupně ujali slova. Předpokládám, že bude současně přednesen i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Plechatá: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, petiční výbor na základě usnesení projednal bod Kontrolu plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 108 ze dne 10. 10. 1996 ke zprávě o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1995, postup státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií na svém zasedání dne 18. září 1997. Zmocnil mě jako zpravodajku, abych seznámila sněmovnu s jeho usnesením č. 69, které jste obdrželi do lavic.

Petiční výbor po odůvodnění náměstka ministra vnitra Martina Fendrycha a zpravodajské zprávě a po rozpravě 1. vzal na vědomí průběžnou informaci o přípravě zprávy vlády ČR o postupu státních orgánů při postihu trestních činů motivovaných rasismem a xenofobií a případném návrhu příslušných legislativních opatření, 2. konstatuje, že zpráva bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR po projednání ve vládě. Zároveň jako 3. bod pověřuje mě jako zpravodajku, abych s tímto usnesením seznámila sněmovnu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a prosím pana poslance Jana Klase, aby se také ujal slova. (Poslanec Klas hledá ve svých materiálech usnesení výboru, protože jej nenalézá, půjčuje si je od předsedající.) Pane poslanče, já vám půjčím usnesení vašeho výboru.

(Veselost.)

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se za toto nedorozumění a dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost, které bylo přijato na 19. schůzi tohoto výboru 17. září 1997.

Děkuji vám za pozornost.

Výbor pro obranu a bezpečnost vzal na vědomí průběžnou informaci o přípravě zprávy vlády České republiky o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií a případném návrhu příslušných legislativních opatření.

2. Výbor konstatuje, že zpráva bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky po projednání ve vládě.

3. Pověřuje zpravodaje poslance Jana Klase, aby o tomto usnesení informoval schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a nyní otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se nikdo nepřihlásil, a proto rozpravu uzavírám.

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že oba výbory, to znamená výbor petiční i výbor pro obranu a bezpečnost, přijaly identická usnesení k tomuto bodu, myslím, že můžeme hlasovat o společném návrhu usnesení tak, jak byl předložen zpravodaji výboru petičního i výboru pro obranu a bezpečnost.

Já v tuto chvíli přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky... okamžik.

Paní poslankyně, páni poslanci, raději poprosím zpravodaje, aby sám navrhl usnesení, o kterém se bude hlasovat.

 

Poslanec Jan Klas: Dovolte, abych navrhl následující usnesení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí průběžnou informaci o přípravě zprávy vlády České republiky o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií a případném návrhu příslušných legislativních opatření.

2. Poslanecká sněmovna konstatuje, že zpráva bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky po jejím projednání ve vládě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Dám nyní hlasovat o tomto návrhu usnesení. Zahajuji hlasování pořadové číslo...

Nechám hlasování doběhnout, ale, pane poslanče, opravdu jsem si nezaznamenala vaše přihlášení a zadruhé rozprava byla uzavřena. Vy jste se hlásil k tomu, aby byli poslanci odhlášeni?

(Poslanec Vymětal hovoří z místa. Nebylo rozumět.)

Usnesení, které bylo teď navrženo, je zcela identické s usnesením, které přečetli oba zpravodajové předtím, než byla otevřena rozprava. Pane poslanče, dám vám slovo k faktické poznámce. Více pro vás nemohu udělat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové, to, co zde bylo předneseno zpravodaji obou výborů, byla usnesení výborů, ve kterých ani v jednom není navrženo usnesení sněmovny. To jsou usnesení výborů. Proto se hlásím teprve teď k usnesení, které bylo navrženo panem zpravodajem na usnesení sněmovny. K tomuto usnesení mám jednu námitku. Doporučuje se, aby zpráva byla předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu po projednání ve vládě a chybí termín. Navrhuji, aby byl stanoven termín do 31. 12. 1997.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: 31. 12. 1997.

Já se zeptám pánů zpravodajů, zda si přejí se vyjádřit k tomuto návrhu, o kterém budeme hlasovat jako o pozměňujícím návrhu k usnesení, které bylo navrženo zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, jestli by pan kolega souhlasil s posunutím termínu na 31. ledna, protože podle informací náměstka Fendrycha tato zpráva zřejmě do konce roku nebude projednána na úrovni vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan navrhovatel souhlasí. V tuto chvíli budeme hlasovat následujícím způsobem. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vymětala, který je modifikován na 31. 1. 1998 a potom budeme hlasovat o celém návrhu usnesení.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vymětala v hlasování pořadové číslo 351, které jsem právě zahájila.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 351 se z přítomných 166 pro vyslovilo 131, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení tak, jak bylo předloženo panem poslancem Klasem, a to včetně termínu, jak jej navrhl pan poslanec Vymětal, který již byl schválen.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 352 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 352 se z přítomných 167 pro vyslovilo 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP