Čtvrtek 6. listopadu 1997

 

(pokračuje Buzková)

Paní poslankyně, páni poslanci, dalším bodem je bod

 

54.
Informace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, rozpočtového výboru
a zemědělského výboru o výsledku kontroly plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 47, 109 a 383

 

 

Tento bod je také současně posledním bodem bloku kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny.

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 126 a usnesení rozpočtového výboru č. 227. Zemědělský výbor usnesení nepředložil, ústní informaci nám podá předseda výboru. Prosím pověřené zástupce těchto výborů pana poslance Michala Prokopa, pana poslance Roberta Koláře a pana poslance Karla Machovce, aby se postupně ujali slova. Také doufám, že bude, a to již ve vystoupení zpravodajů výborů, přednesen návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Prokop: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, nevím, jestli se mi podaří splnit vaše přání, abych rovnou předložil návrh na usnesení, protože náš výbor mě k ničemu podobnému nezmocnil, ale já se chystám ho předložit v rozpravě jako jednotlivý poslanec. Nicméně jakožto zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu sděluji toto:

Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 407 požádala náš výbor, aby provedl kontrolu plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 47, 109 a 383. Provedu jakousi rekapitulaci těchto jednotlivých usnesení.

Na 4. schůzi Poslanecké sněmovny vystoupila paní místopředsedkyně Buzková s návrhem usnesení ve věci majetku církví. Toto usnesení nebylo přijato, ale bylo přijato usnesení č. 47, které navrhl poslanec Matulka a já ho nyní přečtu. Toto usnesení znělo:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci procesu odluky církví od státu včetně příslušných legislativních návrhů na majetkové zabezpečení církví a zajištění jejich financování.

Dále potom na 5. schůzi vystoupil pan poslanec Gross jménem klubu ČSSD se stejným návrhem usnesení jako původně jste učinila vy, paní předsedající, o schůzi dříve, a toto usnesení tentokrát bylo přijato pod číslem 109. Já ho opět přečtu.

Usnesení znělo následovně:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby urychleně připravila a předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o hospodaření se státním majetkem a za 2.: aby do doby přijetí tohoto zákona Poslaneckou sněmovnou nepřeváděla římskokatolické církvi exekutivním rozhodnutím lesní ani zemědělský ani jiný nemovitý majetek a k takovým převodům ani nedávala souhlas.

Konečně na 11. schůzi Poslanecké sněmovny byl na návrh klubu KSČM na program jednání zařazen bod "Kontrola usnesení č. 47 a 109" a po rozpravě bylo přijato usnesení č. 383, a to opět na váš návrh, paní předsedající. To usnesení bylo pod č. 383 a znělo takto:

Poslanecká sněmovna opakovaně vyzývá vládu České republiky, aby v co nejkratší době předložila návrh zákona o státním majetku.

Náš výbor se tedy ujal kontroly a konstatuje toto:

Vzhledem k tomu, že vláda nepředložila Poslanecké sněmovně, ani žádnému z orgánů, ani našemu výboru, žádný materiál ke splnění výše uvedených usnesení, a přestože podle informací z Ministerstva kultury byl zpracován návrh koncepce vztahů státu a církví, který obsahuje i financování, - tento návrh koncepce společně předkládali tehdejší ministr financí, ministr kultury a ministr bez portfeje, byl předložen v únoru t.r. vládě, ale dosud nebyl projednán, - náš výbor přijal usnesení, které je pod č. 126 sněmovně předloženo a zní tak, že "výbor informuje Poslaneckou sněmovnu, že neprojednával ani neobdržel žádný materiál, který by vyplýval ze splnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 47, 109 a 383".

Tolik moje zpravodajská zpráva. Já, paní předsedající, bych si potom dovolil v rozpravě eventuálně navrhnout návrh usnesení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní dávám slovo panu poslanci Robertu Kolářovi, který je zpravodajem rozpočtového výboru.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 27. schůze, která proběhla 1.10.1997 a která se týkala kontroly plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 417, 109 a 383.

Rozpočtový výbor po úvodním slově náměstka ministra financí Fischera, zpravodajské zprávě bere na vědomí předloženou rámcovou zprávu o aktuálním stavu příprav legislativního procesu na majetkové zabezpečení církví a zajištění jejich financování v koncepci procesu odluky církví od státu, a na návrhu zákona o hospodaření se státním majetkem. Zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a prosím pana poslance Karla Machovce, aby předložil zprávu za zemědělský výbor.

 

Poslanec Karel Machovec: Paní předsedající, dámy a pánové, zemědělský výbor nepřijal k této problematice žádné usnesení, neboť konstatoval, že tato usnesení se ho dotýkají pouze okrajově. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Paní poslankyně, páni poslanci, nyní otevírám k předneseným informacím rozpravu, do které se jako první přihlásil písemně pan poslanec Pavel Dostál, potom dostane slovo pan poslanec Prokop. Vzhledem k tomu, že bylo avizováno, že v této rozpravě padnou i některé návrhy usnesení, velice ráda bych požádala někoho ze zpravodajů výboru, nejlépe pana poslance Koláře, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a společně se mnou sledoval rozpravu a zaznamenával návrhy usnesení jednotlivých poslanců. Pan poslanec Dostál má slovo.

 

Poslanec Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové dobrý den! Nebudu vás dlouho zdržovat, půjdu přímo k věci a navrhnu usnesení. Jen bych vám chtěl zdůvodnit, proč tak učiním. Vlastně mě k tomu motivovaly všechny zprávy, které tu zazněly během projednávání tohoto bodu. Prostě si musíme uvědomit, že Poslanecká sněmovna je této vládě pro srandu. My tady projednáváme něco, co se týče její práce a dokvačili sem na poslední chvíli dva ministři. Pan premiér jistě někde zdvihá obočí, leč měl by poslouchat kritiku, která zde zazněla, a když v minulosti vyzýval tuto sněmovnu ke spolupráci, tak by tady měl sedět. Dokonce se domnívám, že je to jeho povinnost.

Druhý moment, který mě přivedl k tomu mikrofonu, byl pan kolega Černý, který před chvílí pravil panu kolegovi Machovcovi: "Jen si klidně něco usneste, my vám to stejně zase nesplníme." Domnívám se, že nic víc pregnantně nemůže vyjádřit vztah naší vládní koalice k opozici,vztah vládní koalice k tomuto Parlamentu a k parlamentní demokracii. Proto si dovolím navrhnout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna konstatuje, že pohrdavý přístup současné České vlády k usnesením Poslanecké sněmovny vážně narušuje nutnou spolupráci mezi mocí výkonnou a zákonodárnou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče děkuji, a současně vás poprosím, kdybyste mohl písemně předat návrh usnesení panu zpravodaji. Nyní dávám slovo panu poslanci Prokopovi.

 

Poslanec Michal Prokop: Děkuji, paní předsedající. Pokusím se napravit dojem o koalici ve vztahu k Poslanecké sněmovně a k jejím usnesením, který tady tak rozčílil kolegu Dostála. Musím říci, že snad jenom tehdy, pokud se Poslanecká sněmovna svými usneseními snaží vmísit do pravomocí vlády, je samozřejmě právem vlády takováto usnesení neplnit.

Na druhé straně sdílím jeho pocit o nepříliš dobrém vztahu ke sněmovně v okamžiku, kdy prostě nebere na vědomí politický signál, protože si myslím, že usnesení tohoto typu jsou politickým signálem a já si myslím, že to by vláda na lehkou váhu brát neměla. A proto si dovolím navrhnout opakovaně a tentokrát ze strany koaličního poslance toto usnesení sněmovny:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 31.12. 1997 předložila koncepci vztahu státu a církví, včetně ekonomického zabezpečení církví a náboženských společenství, jejich financování a majetkových vztahů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Filip, připraví se pan poslanec Pleva a zaznamenala jsem přihlášku pana poslance Jičínského.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedající. Paní a pánové, chci vystoupit s jednou maličkou věcí. Nemohu souhlasit věcně s tím, co tady řekl pan kolega a v podstatě zpravodaj, předseda výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu mládež a tělovýchovu. Pan Prokop tady prohlásil, že ono usnesení sněmovny zasahuje do moci výkonné. Ale tak tomu přeci není! Není v pravomoci vlády nakládat s majetkem jako se svým. Vláda je správcem tohoto majetku, nikoliv jeho vlastníkem a o tom tady byl spor v této sněmovně. Jestli je možné podle české ústavy jakýmkoliv způsobem exekutivně vydávat majetek. Nikdy se tomu tak nestalo za platnosti federální ústavy, ale ani za platnosti ústavy české od r. 1993.

A pokud se realizoval prodej podle zákona 92/1991 Sb., tak se realizoval přesně podle tohoto zákona, čili Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodovala o majetku. Tedy není to politický signál. To bylo přesné vymezení hranic, za které vláda nesmí jít.

A proto budu samozřejmě hlasovat i pro ten nový termín, pokud vláda původní termín nesplnila, který předložil pan kolega Prokop. Ale jsem přesvědčen o tom, že tady nejde o žádný politický signál, že to je příkaz vládě, příkaz, který má právo Poslanecká sněmovna dát a vláda je povinna ho uposlechnout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Prokop.

 

Poslanec Michal Prokop: Vážení kolegové, myslím, že kolega Filip nemá pravdu. Vláda dnes a denně exekutivními akty s majetkem státu nakládá. Pokud se jedná v tomto případě o majetek, na který nějakým způsobem si činí nárok, nebo o kterém se hovoří ve vztahu k církvím, jde samozřejmě o politický problém, a proto vnímám vztah vlády a názoru sněmovny jako problém politický. Ale z hlediska právního v tom osobně žádný problém nevidím. Připouštím, že i to je samozřejmě předmětem našeho sporu. To jen na dokreslení toho, proč si myslím, že vláda v některých případech má právně vzato jakési právo nakládat s usneseními sněmovny tak, jak činí. Ale nemá toto právo politické, pokud se chce nazývat vládou prozřetelnou, která má politický mandát vládnout tomuto státu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S další faktickou poznámkou pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Skutečně faktická záležitost, paní předsedající. Omlouvám se, zda jsem to přeslechl, ale kdybyste byla tak laskava a zopakovala, zda se na toto jednání omluvil pan poslanec Klaus, anebo zda jeho neúčast tady je výrazem nějaké další neúcty. Mohla byste zopakovat, zda je nebo není omluven?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ráno jsem četla omluvy a z členů vlády je omluven pan poslanec Jan Stráský. Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, včera jsme diskutovali s kolegou Matulkou o výkladu ústavy a kolega Matulka říkal, že si vykládáme ústavu svérázně, když zřizujeme Komisi pro cenné papíry. Pokud ovšem mám brát výklad ústavy z řad komunistické strany, že vláda je povinna plnit usnesení Parlamentu, pak je to také výklad velmi svérázný. My se totiž potom snažíme vládnout pomocí usnesení, měníme tu logiku dělby moci a stáváme se z normálního Parlamentu revolučním konventem. A to snad proboha už dnes nechceme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní je přihlášen pan poslanec Zdeněk Jičínský, připraví se paní poslankyně Květa Kořínková.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Paní předsedající, vážené shromáždění, problém, který tu teď je předmětem diskuse, není v této sněmovně nový. Chtěl bych jen říci kolegům z vládní koalice, že oni samozřejmě mají za úkol podporovat vládu, která je jich vládou, ale zároveň jako poslanci členové této Poslanecké sněmovny mají dbát také na to, aby neklesala autorita tohoto orgánu. Obávám se, že ve společnosti velmi vážně poklesla autorita všech ústavních orgánů včetně Poslanecké sněmovny i Senátu a že to je věc nebezpečná pro vývoj demokracie.

Měli jsme tu minule spor. Poslanec Kroupa varoval před nebezpečím lůzy, k němuž snad otvírá cestu návrh ústavního zákona o referendu, který jsme předkládali. Obávám se, že rozklad hodnot, který způsobuje tento způsob vládnutí vládní koalice, je reálným nebezpečím pro parlamentní demokracii u nás.

K věci, o které se teď tady hovoří, jsem nejednou už hovořil a jsem nucen to opakovat. Kolega Pleva teď mluvil o tom, co to jsou ústavní zásady vlády. Parlament jistě nemůže ukládat vládě úkoly, Parlament má ale právo kontrolovat, jak vláda plní úkoly, které jí plynou z vládního prohlášení a Parlament je oprávněn požadovat od vlády, aby se chovala ústavně. Není podle mého soudu v souladu s principy ústavy z roku 1992, která platí od 1. 1. 1993, aby se vláda ve vztahu k národnímu majetku chovala stejně jako vláda za komunistického režimu. Nejednou jsem hovořil o tom, že je podstatný rozdíl v tom, že za starého režimu byla jednota moci a vlastnictví a že jestliže na základě vyhlášky Ministerstva financí mohla exekutiva disponovat se státním majetkem, pak to jen znamenalo technicko-organizační operace, protože nebylo možné měnit státní vlastnictví ve vlastnictví soukromé.

Dnes jde v této souvislosti o nevratné transfery a v tomto smyslu vláda nesplnila úkol - jsem přesvědčen o tom, že to bylo záměrné - aby byl vydán zákon o správě národního majetku, který by samozřejmě předpokládal, že dispozice vlády je v tomto směru omezena bu" každoročně, nebo finančními částkami tak, jak to bylo za první republiky. Myslím, že nikdo nebude zpochybňovat, že za první republiky v tomto směru byl tady systém parlamentní demokracie a byly tu vztahy mezi vládou a Parlamentem odpovídající těm ústavním principům, z kterých vychází ústava z roku 1992.

Mějme tedy na paměti, že tady se záměrně používá předpisu ze starého režimu. Nejsou plněny požadavky ústavy na domyšlení a dovedení do právních důsledků těch ústavních principů právě proto, aby vláda mohla zacházet s národním majetkem tak, jak až dosud zacházela a já toto zacházení považuji za neodpovědné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Udílím slovo k faktické poznámce panu poslanci Plevovi, potom paní poslankyně Kořínková. Registruji přihlášku pana poslance Vymětala.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ten národní majetek a státní majetek mnohdy stát drží bez právního důvodu, protože komunisti se ani nenamáhali tento majetek vyvlastnit a přepsat v pozemkových knihách. Oni ho prostě jen sebrali a majitele z něj vyhnali.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně Kořínková má slovo, registruji přihlášku pana poslance Wagnera.

 

Poslankyně Květoslava Kořínková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěla bych konstatovat, že tato sněmovna nemá snahu zasahovat do výkonné moci vlády, ale pouze svými usneseními ji upozorňovat na ty činnosti, které dosud určitým způsobem nejsou legislativně upraveny. Nejde pouze o církevní majetek. Ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu se můžete dovědět, pokud budete číst Věstník NKÚ, že chyba, která vyplývá z neexistence zákona o státním majetku, se dotýká nás všech, to znamená špatného nakládání s tímto majetkem. Zákony, které to v současné době upravují, jsou nedostatečné. To říká nezávislá kontrolní instituce.

Je úplně samozřejmé, že v tak velké transformaci státního majetku, ať už k němu stát přišel jakýmkoli způsobem, kterou v současné době procházíme, je nesmírně důležité, aby taková norma existovala. Byla nechuť jedné velké politické strany takovou normu přijmout již ve Federálním shromáždění a platí to do dnešního dne. Velice se tedy podivuji, že vláda, která tuto nechuť vlastní, neměla dostatek odvahy alespoň písemným způsobem zdůvodnit této Poslanecké sněmovně, proč tak činí. Svou vlastní neúčastí na tomto jednání a projednávání tohoto bodu to dala jasně najevo.

Proto podporuji usnesení, které zde navrhl kolega Dostál, tzn. že vláda tak dlouhou dobu pohrdá touto Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji za pozornost.

(Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se hlásí pan poslanec Filip, který má právo vystoupit přednostně, po něm pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, paní a pánové, mě zarazilo to, co říkal kolega Pleva. Já neobhajuji nic, co bylo uděláno bez právního důvodu, ale musel bych se při jeho replice zeptat na to, jak je možné, že například je v České republice bez splnění zákonných podmínek zákona číslo 403/90 a zákona o evidenci resp. registraci vojenských - pardon - církevních společností předáván majetek neexistujícímu Řádu německých rytířů. Já nevím, vůbec nevím o tom, že by tento řád byl řádně registrován. A pokud jde o to, že tady neexistoval, že tady není právní kontinuita, tak ministerstvo kultury odpoví, že ono jenom eviduje. Jenom eviduje církevní společnosti. Vždyť to není pravda. Tak musí to ministerstvo kultury plnit zákonnou povinnost. A já se ptám, jestli Řád německých rytířů, nebo to je jedno, jak se bude v tuto chvíli jmenovat, požádal s platnými nikoliv 10 000 podpisů, jak je v zákoně, ale s 500 podpisů, protože jde o mezinárodní organizaci, jestli požádal ministerstvo kultury o registraci. Jak může neexistující právní subjekt o něco takového žádat a my mu to máme vydávat? A to jsem uvedl jenom jeden kratičký případ. Jiné příklady jsem uvedl do interpelace panu premiérovi, protože pokud se nechceme dopouštět stejných chyb, kterých se dopustila minulá moc po roce 1948, tak je alespoň tady nespouštějme.

(Potlesk části přítomných.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: K faktické poznámce se hlásí pan poslanec Wagner a potom řádně přihlášený pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Jozef Wagner: Paní předsedající, dámy a pánové. Mám pouze procedurální návrh. Navrhuji přerušit tento bod do chvíle, než se dostaví předseda vlády a ministr financí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dám bez rozpravy hlasovat o tomto procedurálním návrhu, který byl navržen nyní.

Paní poslankyně, páni poslanci, rozhodneme o něm hlasováním pořadové číslo 353, které jsem právě zahájila a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 353 se z přítomných 173 pro vyslovilo 53, proti 68. Tento návrh není přijat. Udílím slovo přihlášenému panu poslanci Vymětalovi a potom je řádně přihlášen pan poslanec Wagner.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já bych se nechtěl zabývat touto kauzou i obdobnými kauzami, jak jsme projednávali v bodě 52 a 53 z právního hlediska. Chtěl bych zde hovořit z hlediska čistě lidského. Mně na celé té věci vadí jedna věc, že všechna usnesení jsou směřována k vládě a vláda při kontrole plnění těchto usnesení, které projednáváme, ani v jednom případě nevystoupila, nebo její člen nevystoupil, co tedy vláda si myslí o těchto usneseních a zda je hodlá, či nehodlá a proč nehodlá plnit. Já to považuji za jednání nečestné a plně souhlasím s tím, co je v usnesení, které navrhl poslanec Dostál. Mě to připadá, že vláda takto nechce spolupracovat se sněmovnou. Nechce s ní hovořit tak, jak sliboval předseda vlády. Připadá mi to stejně, jako kdyby vláda prostě táhla svojí karavanu dál a ať si vlci ve sněmovně štěkají, co chtějí. Já to považuji za naprosto nenormální stav při řízení naší republiky.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Vymětal byl poslední přihlášený do rozpravy, zatím, vzhledem k tomu, že pan poslanec Wagner stáhl svou přihlášku, ale s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hofhanzl.

 

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Paní předsedající, ctěné dámy, vážení pánové. Já mám skutečně jen faktickou poznámku jako přírodovědec. Vlk vyje, vlk neštěká. Psi štěkají.

(Smích, potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k tomu, že do rozpravy není nikdo dále přihlášen, rozpravu končím. Ještě předtím než poprosím pana zpravodaje Koláře, aby předkládal jednotlivé návrhy usnesení, zapomněla jsem oznámit , že pan poslanec Gross má náhradní kartu číslo 7 a pan poslanec Výborný náhradní kartu číslo 11. Takže nyní prosím pana poslance Koláře, aby předkládal návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rozpravě vedle zpravodajů jednotlivých výborů vystoupilo celkem 8 poslankyň a poslanců. Výbory nepředložily žádný návrh usnesení. V samotné rozpravě potom dva poslanci navrhli usnesení, a to pan poslanec Dostál a pan poslanec Prokop. Nejprve přečtu návrh na usnesení pana poslance Dostála, který zní: Poslanecká sněmovna konstatuje, že pohrdavý přístup české vlády k usnesením Poslanecké sněmovny vážně narušuje nutnou spolupráci mezi mocí výkonnou a zákonodárnou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu usnesení rozhodneme hlasováním pořadové číslo 354, které právě zahajuji a ptám se: kdo je pro tento návrh usnesení pana poslance Pavla Dostála? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 354 se z přítomných 175 pro vyslovilo 94, proti 68. Tento návrh byl přijat. Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Robert Kolář: Paní předsedající, domnívám se, že přijetí tohoto návrhu nevylučuje hlasování o návrhu, který předložil pan poslanec Prokop a tento návrh zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 31.12.97 předložila koncepci vztahu státu a církví včetně ekonomického zajišťování a majetkových vztahů církví a náboženských společností.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V hlasování pořadové číslo - s faktickou poznámkou pan poslanec Prokop, zřejmě upřesnění návrhu.

 

Poslanec Michal Prokop: Prosím jen o ekonomické "zajištění", nikoliv zajišťování. Možná, že jsem to tam špatně napsal nebo kolega Kolář špatně přečetl. Zajištění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlasováním pořadové číslo 355 rozhodneme o tomto návrhu.

Hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení pana poslance Prokopa. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 355 se z přítomných 179 pro vyslovilo 121, proti 13. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali veškeré návrhy, které byly vzneseny a vzhledem k tomu, že o všech bylo rozhodnuto, projednávání tohoto bodu bylo ukončeno.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP