Pátek 17. října 1997

 

(pokračuje M. Zeman)

 

33.
Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky
související s vydáním zákona č. 509/199 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
/sněmovní tisk 257/ - prvé čtení

 

Jedná se o sněmovní tisk 257. Stanovisko vlády jsme dostali jako tisk 257/1.

Prosím paní poslankyni Hanu Marvanovou, aby se jako navrhovatelka ujala obhajoby předloženého návrhu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ráda bych vám předložila poslanecký návrh zákona, který předkládáme společně s panem poslancem Kužílkem a který…

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegové a kolegyně, prosím speciálně tentokrát pana poslance Teplíka a další, pana Libora Nováka, buďte gentlemani a nebavte se nahlas, když mluví dáma. Totéž se samozřejmě týká i levé strany našeho politického spektra. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Předložený poslanecký návrh zákona, který předkládáme společně s panem poslancem Kužílkem, je velmi jednoduchou, stručnou novelizací zákona České národní rady č. 102/1992 Sb. Je to zákon, kterým se provádí občanský zákoník.

Téma nebo problém, který však chceme řešit, je poměrně závažný a týká se služebních bytů, které slouží ozbrojeným složkám, tedy armádě a ostatním ozbrojeným složkám.

Tento náš poslanecký návrh reaguje na nález Ústavního soudu, který byl vydán v říjnu loňského roku a kterým Ústavní soud jako protiústavní ustanovení zákona o vlastnictví bytů zrušil to, že obce, které vlastní služební byty ozbrojených složek, jsou omezovány ve svém vlastnickém právu tím, že si k převodu těchto služebních bytů, převodu vlastnického práva, potřebují vyžádat souhlas příslušných ministerstev, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.

Stejný problém se týká právě námi předkládaného novelizovaného zákona 102. V tomto zákoně k pronájmu těchto bytů, které vlastní obce, služebních bytů ozbrojených složek, tyto obce potřebují souhlas ozbrojených složek. Ústavní soud ve svém nálezu z loňského roku konstatoval, že takovýto postup je protiústavní, že ustanovení jak zákona 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, tak právě zákona 102/92 Sb., který je předkládán k novelizaci, je protiústavní. Učinil tak na základě ústavní stížnosti, kterou předložilo město Kroměříž, ale týká se to celé řady dalších měst v České republice.

Bohužel, Ústavní soud z formálních důvodů nemohl zrušit zároveň i příslušné ustanovení zákona 102 z roku 1992 Sb., ale ve svém ústavním nálezu vyjádřil názor, že je věcí zákonodárce, aby tuto věc napravil a neprodlužoval stav, kdy v našem právním řádu existuje protiústavní ustanovení. Od 1. listopadu letošního roku tedy pozbývá účinnosti příslušné protiústavní ustanovení v zákoně 72 z roku 1994, ale zbývá nám zde v zákoně 102 protiústavní ustanovení a myslím si, že by tato sněmovna měla dbát na to, aby k takovým situacím nedocházelo.

Proto, i když víme, a je to vyjádřeno ve stanovisku vlády, že se připravuje novelizace příslušného zákona, tak protože se s ní nedá počítat dříve než v příštím roce, možná až s účinností 1. ledna roku 1999, navrhujeme tuto stručnou novelu, jejímž smyslem je obnovení souladu právního řádu s ústavním pořádkem České republiky.

Samozřejmě, tím se neřeší vážný problém, a to problém služebních bytů ozbrojených složek. To je věcí exekutivy, aby zpracovala v souladu ovšem s ústavním pořádkem nějaké jiné řešení, jak bude řešit situaci ubytování svých zaměstnanců. Rozhodně to není možno činit cestou protiústavní, tou cestou, že by se omezovalo nadále vlastnické právo obcí.

Proto vám navrhuji, abyste schválili tento předložený poslanecký návrh zákona.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Marvanové, nyní uděluji slovo zpravodaji, jímž je pan poslanec Libor Kudláček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Kudláček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak uvedla zástupkyně obou navrhovatelů, návrh zákona řeší dva důležité problémy.

Za prvé: Odstranění nesouladu mezi ústavním právem na ochranu vlastnictví a jeho omezení zákonem, který nesplňuje v tomto bodě ústavní předpoklady takového omezení.

Za druhé: Věcný problém, že totiž odstraňuje překážku ve faktickém uplatnění takto zaručených práv, tedy v možnosti obcí disponovat vlastním bytovým fondem.

Z tohoto pohledu tedy není problém, podle mého názoru, s přijetím zákona. Pravda je, že vláda s přijetím tohoto zákona vyslovila nesouhlas, což odůvodnila tím, že připravuje komplexní novelu zákona 102/1992, který tu byl citován, a tato novela je v současné době ve fázi projednávání paragrafového znění.

Já se přesto domnívám, že tato informace není důvodem pro to, abychom se tímto návrhem nezabývali, protože jeho přijetí, věřím, že bude věcně zcela nekonfliktní, podstatně urychlí věcné řešení problému. Komplexní novela zákona č. 102 je určitě užitečným a žádoucím úkolem. Každý ale ví, že při jejím projednávání mohou vzniknout problémy, a čas pro schválení zákona parlamentem může být, neříkám, že bude, ale může být delší, než se dnes uvádí ve stanovisku vlády. To, že podle stanoviska vlády dnes nedochází k rozporům mezi obcemi a orgány ozbrojených složek v této věci také neznamená, že k nim docházet nemůže, pokud zákon umožňuje, že k takovým problémům docházet může.

Proto doporučuji, aby návrh zákona byl postoupen do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Kudláčkovi. Ještě než otevřu obecnou rozpravu, uděluji slovo k technické poznámce paní poslankyni Peškové.

 

Poslankyně Jana Pešková: Dámy a pánové, chtěla bych sdělit, že jsem při hlasování č. 121 hlasovala proti a ve sjetině je uvedeno, že jsem hlasovala pro, námitku na rozdíl od kolegy Kasala nevznáším, jelikož rozdíl v hlasování byl značný. Přesto bych takovou námitku považovala za nefér.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Peškové a nyní otevírám obecnou rozpravu, do níž se mi písemně nikdo nepřihlásil, z místa se hlásí jako první pan poslanec Jičínský. Nikoho dalšího zatím nevidím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hovořil jsem už dnes o tom, že v praxi této sněmovny, kdy přijímáme až příliš mnoho velmi dílčích novelizací, že touto praxí velmi zatěžujeme náš právní řád a činíme ho velmi nepřehledným a komplikovaným.

Dále chci upozornit na to, že nejednou už jsme tu přijali postup, a bylo to i na této schůzi, kdy v souvislosti s předložením návrhu poslance Bašty a dalších na přijetí zákona o právu na informace o životním prostředí byl akceptován návrh zástupce vlády, že vzhledem k tomu, že vláda připravuje podobný návrh, aby se tento poslanecký návrh neprojednával. To je další argument.

Konečně chci říci, že samozřejmě nemám v úmyslu kterémukoli poslanci bránit v uplatňování jeho poslaneckého práva, ale přece jen v normálně fungujících parlamentech je běžná praxe, že návrhy vycházející z vládní koalice předkládá vláda a opozice předkládá návrhy opoziční. Je dosti zvláštní, že taková iniciativa k vydávání poslaneckých návrhů je i na straně poslanců vládní koalice. Nechť se z toho vyvodí tedy potřebné politické závěry. Myslím, že to svědčí o neuspořádaných poměrech jak v koalici, tak v tomto parlamentě, ale to je jiný problém.

Na základě toho, co jsem řekl, navrhuji zamítnutí. Pokud by tento návrh nebyl přijat, navrhuji odročení a projednání společně s příslušným vládním návrhem, až bude podán.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Táži se, kdo si dále přeje vystoupit. Pan poslanec Krejsa.

 

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedo, dámy a pánové, já se připojuji k návrhu kolegy Jičínského a podle jednacího řádu § 90 odst. 2 navrhuji zamítnutí tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Dále vidím pana poslance Bláhu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, v úvodu chci říci, že se připojuji také k předchozím řečníkům na téma zamítnutí této dílčí novely a připomínám několik poznámek k ní:

1. Je pro mne překvapivé, že nezazněla z úst zpravodaje informace o stanovisku vlády a proč odmítá tento návrh.

2. Argumentace, která zde někdy zaznívá, ukazuje, že je to další z problémů v podstatě již dříve přijatého špatného zákona č. 72 z roku 1994, právě proto, že řadu věcí nezohledňoval a prostě svým způsobem převedl byty služební za tímto účelem do majetku obcí. Obce dnes prodávají svůj bytový fond, a proto v řadě míst vznikají problémy s ubytováním vojáků v těchto bytech a s tím, že jsou nuceni ke koupi těchto bytů nebo jim hrozí, že budou podnájemníky třetí osoby.

Přitom máme informace i naposledy tento týden od vlády na podvýboru a předtím na výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, že nejde jen o to, že v přípravě je novela občanského zákoníku, která v poněkud větší šíři řeší problematiku nájemních vztahů, ale že stejně tak je v přípravě novela již zmiňovaného velmi nedokonalého zákona č. 72, která se toho také dotýká.

3. Co mi tady významně chybí, je vyjádření ministra obrany a ministra vnitra, jaké předpoklady a co pro ně může znamenat v budoucích nákladech (protože je jasně řečeno, že jsou možné) zajištění ubytování vojáků a těch, kterých se to týká podle předchozího § 7 v rámci služebních bytů nebo bytů k přechodnému ubytování a z tohoto důvodu jaké to znamená výhledově náklady a jak dalece jsou například zajištěny v rámci rozpočtu pro rok 1998.

Z těchto důvodů se domnívám, že v tuto chvíli je třeba tuto velice úzkou a dílčí novelu zamítnout.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Uděluji slovo panu poslanci Kužílkovi, připraví se pan poslanec Kudláček.

 

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se věnovat kritizovanému aspektu, že novela je dílčí, že ji předkládají poslanci koalice místo vlády, že se s tím počítá do budoucna apod. Zejména bych se chtěl obrátit - samozřejmě nepřímo podle jednacího řádu - ke kolegovi panu profesoru Jičínskému a apelovat na jeho jinak velmi bedlivý a uctivý vztah k ústavě. Tady ten důvod je totiž nesmírně jednoduchý, přirozený, zcela apolitický a nemající nic společného s tím, co je vláda, co jsou poslanci, kdo je koalice, atd. Víte přece, pane profesore, sám, že Ústavní soud v tom režimu, ve kterém přicházejí konkrétní ústavní stížnosti, dochází k určitým rozhodnutím, čili zcela nezávisle na jakémkoliv rozhodování nějakých legislativních plánů. V daném čase prostě došlo k tomuto rozhodnutí. Ústavní soud v jedné stejné věci rozhodl, že ruší takové ustanovení a ve druhé konstatoval, že ač je toto ustanovení neústavní, on by ho zrušil, kdyby k tomu měl formální předpoklad, který je v podstatě skutečně velmi formální. Každý, kdo si to prostuduje na to přijde. Tak vyzval zákonodárce, aby udělal tento krok.

V takovém případě všichni víme, že poslanecká iniciativa je mnohem rychlejší než vládní. My jsme tedy tuto výzvu Ústavního soudu dali na papír, ani o tečku více než Ústavní soud řekl, když uvedl, že by sám zrušil, kdyby formálně mohl. Nic jsme nepřidali. V této podobě jsme to předložili.

Prosím, aby ani z hlediska komplexnosti nebo nekomplexnosti nebyly přijímány nebo dokonce vznášeny tyto argumenty, ani z hlediska toho, jestli to předkládají poslanci takoví či makoví nebo vůbec to, že to předkládají poslanci. Má to nejpřirozenější logiku.

Děkuji za pochopení této věci.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Uděluji slovo panu poslanci Kudláčkovi, připraví se pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Libor Kudláček: Nechci to příliš pitvat, myslím, že taháme zbytečně velké kalibry na problém, který tady byl teď už vlastně oběma navrhovateli osvětlen dosti jednoznačně. Tady přece vůbec nejde o iniciativu, kterou by koaliční poslanci suplovali nějakou spavou nemoc vlády. To je úplně o něčem jiném. Sám uznávám argumentaci, že příliš často novelizujeme a mnohdy se tak děje sporným způsobem, ale i věcně sporným. Tady není pochyb o tom, že novelizace je spíše jakýmsi legislativně formálním důsledkem konání Ústavního soudu. To ostatně osvětlil ještě jednou pan poslanec Kužílek.

Já si myslím, že poukazovat na to, že tady někdy příliš často zástupci vlády nebo koaličních lavic argumentují vůči poslaneckým návrhům z opozice, které dílčím způsobem novelizují některé zákony, tím, že vláda připravuje třeba komplexnější novely, je věc k diskusi a asi nenalezneme jeden metr, nenalezneme jedno měřítko, abychom se ke každému takovému příkladu podle takového vzoru chovali. Myslím, že tato věc je průhlednější a jednoznačnější. Je zcela abstrahována od toho, kdo stojí za podáním.

Poslední věc - cítím potřebu reagovat na otázku a postoj, který tady prezentoval pan poslanec Bláha.

Velmi nerad bych se mýlil a je to samozřejmě možné velmi jednoduše dokázat tím, že si přečteme zápis z mého zpravodajského příspěvku. Já jsem téměř na sto procent uvedl stanovisko vlády. Máme ho v tisku 257/1. Uvedl jsem důvody, které vládu vedly k nesouhlasu. Řekl jsem zde, že jediným důvodem byla informace, že vláda připravuje komplexní novelu zákona a s tímto zdůvodněním jsem polemizoval.

Nechápu, proč pan poslanec Bláha se mne prostřednictvím pana předsedajícího ptal, proč jsem se o stanovisku vlády nezmínil, když jsem to učinil. Tomu moc nerozumím.

Poslední věc - protože zde zahájil diskusi o věcné stránce problému, cítím povinnost říci, že diskuse o věcné stránce problému tady není na místě. Je na místě a bude na místě ve chvíli, kdy budeme projednávat novelu zákona č. 102 nebo něco, co s touto materií bude nějak nakládat.

Opakuji - tady jde o logické pokračování jakéhosi legislativního aktu, který se stal mimo tuto sněmovnu a jeho nepřijetí by mohlo způsobit problémy, které jsou horší než to, jestli se tady my shodneme nebo ne.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Kudláčkovi. Slovo má pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Mám jen krátkou faktickou poznámku k vystoupení pana poslance Kužílka. Myslím, že bylo jasné z mého vystoupení, že nikomu právo na podání návrhu neupírám. To jsem řekl předem. Jenom jsem uvedl jisté argumenty, které mě vedou k závěru, který jsem vyslovil ke stanovisku, že rozpor pokud jde o trvání neústavního stavu v tom, že direktiva nebo pokyn Ústavního soudu k odstranění určitých nedostatků není v této věci odstraněn. Zdá se mi, že naléhavost splnění tohoto pokynu není toho druhu, abychom nemohli vyčkat na komplexnější novelu, kterou předloží vláda.

Jinak myslím, že včera jsme prokázali v souvislosti s jednáním o referendu, že v mnohem vážnější věci, kdy není splněn příkaz ústavy, takovýto postoj k ústavě nemáme.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji poslanci Jičínskému, o slovo se přihlásil poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo, paní a pánové, nechci věcně polemizovat, jen upozorňuji v této obecné rozpravě na to, že kolega Kužílek neříkal úplnou pravdu, protože onen nález Ústavního soudu a předložená novela spolu úplně nekorespondují. Předložená novela jde za rámec toho nálezu. Ale to si nechám na případnou rozpravu ve druhém čtení, protože to sem nepatří. Ale myslím si, že jsem povinen na to upozornit celou sněmovnu, a budu podporovat zamítnutí toho návrhu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Přeje si ještě někdo vystoupit v obecné rozpravě?

Není tomu tak, a proto obecnou rozpravu uzavírám. Táži se, zda si před hlasováním přeje vystoupit navrhovatelka? Ano. Zpravodaj nikoli, takže prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Dámy a pánové, ráda bych se vyjádřila k proběhlé rozpravě, která mě, upřímně řečeno, velmi překvapila, protože tento návrh v žádném případě nepředpokládá, že by měl dělit sněmovnu nějakým politickým způsobem.

V tomto návrhu skutečně jde jenom o to, že nález Ústavního soudu označil ve svém výroku nebo ve svém zdůvodnění určité ustanovení zákona jako protiústavní. Pan poslanec Filip teď v závěru řekl, aniž by ten nález měl před sebou, ale já jej před sebou mám, že náš předložený návrh jde nad rámec tohoto nálezu.

Musím s plným vědomím a s tím, že se dívám do tohoto nálezu, prohlásit, že to není pravda. Tento náš předložený návrh přesně respektuje to, co Ústavní soud vyslovil ve svém nálezu. Abych to vysvětlila konkrétně.

Město Kroměříž předložilo návrh, aby Ústavní soud zrušil dvě ustanovení dvou zákonů, o kterých se město Kroměříž domnívalo, že jsou protiústavní. Jedno ustanovení se týkalo zákona č. 72/94 Sb.,, o vlastnictví bytů, které neumožňovalo bez souhlasu Ministerstva obrany převést byt do vlastnictví, byt, který náležel obci Kroměříž. Druhé ustanovení, které město Kroměříž navrhovalo zrušit, bylo ustanovení právě zákona č. 102/1992 Sb., tedy to, že bez souhlasu Ministerstva obrany nemůže město Kroměříž ani tyto byty pronajmout.

Bohužel ovšem město Kroměříž mělo negativní stanovisko Ministerstva obrany jen k případu prodeje bytu, nikoliv k případu pronájmu bytu. Podle zákona o Ústavním soudu může Ústavní soud jednat v rámci stížnosti jenom v té věci, kde ten, kdo se dovolává své ústavní ochrany, byl poškozen na svých právech nějakým rozhodnutím státního orgánu, nějakým správním aktem. V tom druhém případě, v případě pronájmu bytu bez souhlasu Ministerstva obrany, takového nesouhlasu nebylo, čili město Kroměříž v tomto případě neuspělo. Uspělo v tom prvním případě - Ústavní soud zrušil na základě jeho vyjádření a na základě vyjádření dalších obcí, řekla bych vám konkrétně, například města Vyškova...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: (Zvoní.) Dovolte, paní poslankyně.

 

Kolegyně a kolegové, vaše energie je tak obdivuhodná, že zřejmě budeme schopni jednat do pozdních večerních hodin. Pokračujte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Takže Ústavní soud na základě ústavní stížnosti města Kroměříž a na základě vyjádření dalších měst, konkrétně v nálezu Ústavního soudu je jmenováno stanovisko města Přerova a města Vyškova, ale na mne samotnou se obrátili další starostové, třeba ze středních a severních Čech, jichž se ten problém také týká, a kteří všichni uváděli, že obce, vlastnící domy s byty ozbrojených složek, poukazují na zásadní význam vyřešení možnosti dispozice s těmito byty v další správě bytového fondu obce, čili tento problém z hlediska obcí je závažný a z toho pohledu se jím také Ústavní soud zabýval.

Ústavní soud tedy zrušil ustanovení jednoho zákona, jak už jsem říkala, z formálních důvodů zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, které nabude účinnosti 1. listopadu letošního roku. Čili od 1. listopadu letošního roku toto ustanovení nebude platit a na příště obce, které vlastní byty ozbrojených složek, služební byty, nebudou potřebovat k převodu těchto bytů třeba do vlastnictví nájemníků nebo do vlastnictví někoho jiného souhlas Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zatímco druhé ustanovení, právě zákona č. 102/1992 Sb., o služebních bytech, které omezuje obce v pronajímání těchto bytů, ústavní soud nemohl zrušit z formálních důvodů. A já ocituji poslední větu nálezu Ústavního soudu, kde se říká:

"V této situaci je odstranění rozporu v právním řádu, vzniklého zrušením pouze jednoho ze dvou zákonných ustanovení, která jsou v rozporu s ústavními zákony, respektive s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 ústavy, úkolem demokratického zákonodárce." Toto je stanovisko Ústavního soudu, respektive jeho nález, vyhlášený ve Sbírce zákonů z října loňského roku.

Myslím si, že by to měl být dostatečný argument pro tento Parlament a pro jeho členy, kteří konec konců ve slibu, který skládají, slibují, že budou ctít ústavu. A to by pro nás měl být prvořadý závazek. Doufám, že toto bude pro nás dostatečným argumentem, abychom co nejméně dovolili, aby v našem právním řádu existovalo protiústavní ustanovení.

Novelizace, kterou připravuje vláda, konkrétně novelizace občanského zákoníku, souvisí s novelizací zákona č. 102/92 Sb., jenom vzdáleně. Vláda zatím schválila věcný záměr novely občanského zákoníku a na základě tohoto věcného záměru bude teprve připravován věcný záměr novelizace zákona č. 102/92 Sb.,. Když si představím, jaké máme lhůty při projednávání, podle mého názoru není možné, aby novelizace toho zákona vstoupila v účinnost dříve než za rok. A nemyslím, že je správné, abychom dopustili, aby další rok tady existovala jednak situace rozporu v právním řádu a jednak problémy pro obce, kterých se to týká a které hospodaří právě s byty ozbrojených složek.

Proto trvám na svém stanovisku, myslím si, že tato novela je potřebná a byť je dílčí, je to příklad dílčí novely, kterou bychom měli přijmout.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Marvanové.

Nyní budeme hlasovat po ukončení obecné rozpravy. Konstatuji, že v obecné rozpravě zazněly dva návrhy a dám o nich hlasovat v pořadí, v jakém byly předloženy.

První návrh byl návrh poslance Jičínského, který navrhl odročit projednávání tohoto tisku do doby, než bude předložen vládní návrh. Poslanec Jičínský dále konstatoval, že pokud tento návrh nebude přijat, předloží návrh na zamítnutí - hned vám dám slovo, pane poslanče (k posl. Jičínskému), zachovejte klid.

Takže konstatuji, že k návrhu na zamítnutí se současně pozitivně vyjádřili poslanci Krejsa a Bláha v následující rozpravě. To je moje rekapitulace proběhnuvší diskuse. Pokud mě chce někdo doplnit, má možnost. Prosím poslance Jičínského.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Prosím zpravodaje, aby mě korigoval, ale já jsem předložil návrh na zamítnutí a pokud by návrh na zamítnutí nebyl přijat, aby bylo v druhém kole hlasováno o návrhu na odročení ve vazbě na předložený návrh vlády.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, respektuji toto vaše stanovisko a nechci teď vést spory o tom, kdo koho poslouchal nepřesně. Důležité je vaše poslední stanovisko, to zní takto.

Takže v tom případě nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Už jsem upozornil, že jsem skončil rozpravu, takže s čím se hlásíte, pane poslanče (k posl. Kužílkovi), s faktickou poznámkou? Prosím, máte slovo v rozsahu dvou minut.

 

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, jenom shodou okolností jsem to já, vůbec to nesouvisí s tímto zákonem.

Dovolte, abych citoval § 72 jednacího řádu odst. 1, že se hlasuje v tomto pořadí: nejdříve návrh na odročení, poté teprve návrh na zamítnutí. Čili je irelevantní v jakém pořadí byly podávány. Jen pro pořádek to dodávám.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám za vaši podporu, chtěl jsem být konsensuální, ale myslím si, že v tomto případě se opřu o autoritu jednacího řádu, jakož i o vaši autoritu jako zdárného interpreta jednacího řádu, ale myslím si, kolegové, že kdybychom hlasovali v jakémkoli pořadí, máme to už dávno za sebou. Ale pokud někteří kolegové chtějí ukázat své znalosti jednacího řádu, mají samozřejmě právo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Nechci komplikovat procedurální diskusi a neupírám kolegovi Kužílkovi právo na vykládání jednacího řádu, ale v tomto směru můj návrh byl formulován jako podmíněný. Proto si myslím, že můj návrh byl korektní, a takto platí praxe v této sněmovně.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegyně a kolegové, prosím vás, netvařte se jako dogmatičtí fanatici jednacího řádu, pokud si navrhovatel sám přeje korigovat svůj návrh, předkládá návrh nový, vyjděme mu vstříc, jednou se to může hodit i nám.

Z toho vyplývá, že nyní budeme hlasovat nejdříve o zamítnutí návrhu, pokud tento návrh neprojde, budeme hlasovat o odročení návrhu. Přeje si někdo abych vás odhlásil? Nepřeje - přeje, přece jenom. Prosím vás, laskavě to příště dejte najevo daleko dříve. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se laskavě přihlásili svými kartami,. Doufám, že již tak stalo.

 

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je pro návrh na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, když ze 174 přítomných pro něj hlasovalo 81, proti také 81. Hlasování mělo pořadové číslo 126.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na odročení, a to do doby, než bude zpracován analogický vládní návrh, tzn., že můžeme přejít k dalšímu hlasování.

Zahájil jsem hlasování o návrhu na odročení. Kdo podporuje tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 127 skončilo nepřijetím návrhu na odročení, když ze 172 přítomných bylo 85 pro a 77 proti.

 

Po zamítnutí těchto dvou návrhů nyní můžeme studovat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Prosím poslance tam vpravo, aby se soustředili na jednání a ne na vzájemný pokřik. Má někdo jiný návrh? Má. Prosím, pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, předkládám návrh, aby tento tisk byl předložen výboru pro obranu a bezpečnost, protože se týká bezpečnostních složek jak Ministerstva vnitra, tak Ministerstva obrany.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Takže další návrh je přikázat vedle ústavně právního výboru také výboru pro obranu a bezpečnost. Jsou další návrhy, kolegyně a kolegové? Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Šimůnek: Pane předsedo, navrhoval bych přikázat výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře, registruji tento další návrh. Je zde ještě zastánce jakéhokoli jiného výboru? Není, takže konstatuji, že padly tři návrhy, o nichž budeme hlasovat samostatně.

 

Zahájil jsem hlasování o přikázání ústavně právnímu výboru. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 128 ze 174 přítomných pro bylo 140, proti 21. Návrh byl tedy přijat.

 

Nyní hlasujeme o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro toto přikázání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 tento návrh nebyl přijat, když ze 174 přítomných bylo 84 pro a proti 55, nicméně 35 nehlasovalo.

 

A konečně posledním návrhem byl návrh přikázat tento zákon výboru pro veřejnou správu, životní prostředí atd. Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 ani tento návrh nebyl přijat, když ze 174 přítomných bylo 72 pro, 43 proti a zbytek nehlasoval.

Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali pouze ústavně právnímu výboru. Blahopřeji navrhovatelce, děkuji zpravodaji.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP