Pátek 17. října 1997

 

(pokračuje Zeman)

Kolegyně a kolegové, přecházíme k bodu, který by možná, říkám možná, mohl být jedním z, neřku-li posledním bodem našeho jednání v závislosti na délce diskuse.

Je to

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 283/ - prvé čtení

 

Je to sněmovní tisk č. 183 a já poprosím pana ministra Ivana Pilipa, aby se z pověření vlády ujal obhajoby tohoto vládního návrhu. Prosím, pane ministře. Ostatní znovu naléhavě klid.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokusím se stručně uvést návrh této novely.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, pane ministře. Kolegyně a kolegové, uvědomte si, že ministr financí je poměrně důležitým členem vlády, že se bude jednat o vašich rozpočtových kapitolách, že přirozená neúcta, kterou mu tímto hlukem prokazujete může vést k redukci právě vašich rozpočtových kapitol. Uvědomte si to a ztichněte.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Já zůstanu, alespoň pro dnešek, u daní a budu pokračovat novelou zákona o dani silniční. Podnět k novelizaci tohoto zákona podalo Ministerstvo dopravy a spojů z velké části také na základě připomínek tuzemských dopravců. Cílem návrhu je zejména odstranit nespravedlnost vznikající při zdaňování tahačů, u kterých součet povolených zatížení náprav představuje nejvyšší povolenou celkovou hmotnost.

Jak vidíte, hlavní jádro novely je více technické, a proto doplním jenom některá další drobná ustanovení, která by měla být změněna. Jednak jde o vyloučení speciálních pásových automobilů z předmětu daně, potom zrušení osvobození vozidel České pošty užívaných pro přepravu poštovních zásilek, které se již nyní ukazuje neopodstatněné. Zrušení osvobození vozidel používaných při dopravě věcí do místa překládky k železniční nebo lodní dopravě. To jsou další dílčí věci.

Tyto změny by měly mít i relativně velmi malý dopad na rozpočet s tím, že by měly znamenat jeho mírné zvýšení zhruba ve výši 40 mil. korun. Děkuji, to je vše podstatné.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Pilipovi a uděluji slovo zpravodaji pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Josef Borák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Borák: Pane předsedo, vážená sněmovno tato vládní novela myslím, splňuje všechny náležitosti, které má mít, je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a je také v souladu s principy, které jsou uplatňovány v zemích Evropské unie a je také v souladu s národními smlouvami, kterými je vázána Česká republika. Proto myslím, že můžeme propustit tuto novelu do 2. čtení a přikázat ji rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor byl také doporučen organizačním výborem.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji zpravodaji, otevírám obecnou rozpravu, do níž mám zatím jedinou písemnou přihlášku a to písemnou přihlášku pana poslance Václava Franka. Prosím ho tedy, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, předkládaná norma patří do kategorie těch, které mimo některé legislativní úpravy si dovolím tvrdit, že se snaží opět zhoršit ekonomickou situaci zejména podnikatelského sektoru, a to opakovaně s odvolávkou na právo Evropské unie.

Samotná důvodová zpráva naznačuje, že přijetí České republiky do Evropské unie bude předpokládat zrušení právní úpravy silniční daně a následné zavedení daně z motorových vozidel. To samotné dává tušit, že ani nově koncipovaná daň nebude v budoucnu zejména pro kategorii drobných a středních podnikatelů nic příjemného, pokud jim nebudou vytvořeny některé další vhodné podmínky.

Podle důvodové zprávy návrh předpokládá celkové zvýšení výnosu po úpravách cca 40 milionů Kč. Připočteme-li dále předpokládaný zisk státního rozpočtu z připraveného plošného stoprocentního zvýšení ceny dálničních nálepek v příštím roce, následně pak i zvýšení zákonného pojištění, a konečně i příjem ze zvýšení cen pohonných hmot, půjde s ohledem na státní rozpočet, jeho příjem, o slušnou sumu prostředků. Říkám to proto, že zde působí fakt, že v České republice je, pravda, tempo přírůstku počtu motorových vozidel a to i v té oblasti podnikatelské sféry, proti západní Evropě nesrovnatelně rychlejší. Navíc si dovolím tvrdit, že žádná výstavba dálnic a jiných kapacitních komunikací nedokáže být v předstihu před nárůstem silničního provozu, i když bude regulována dopravně politickými opatřeními. Mám za to, že do blízkého budoucna by bylo iluzí nepředpokládat, že stupeň motorizace i v už zmíněném podnikatelském sektoru, nebude stoupat. Z toho je tedy, domnívám se, naopak zřejmé a je nutné zajistit, aby vhodnou preferencí zejména ekologicky přijatelnější dopravy došlo k vyloučení, nebo alespoň k omezení automobilové dopravy tam, kde jsou výhodnější přepravní systémy. V žádném případě to není otázka pouze úpravy, popřípadě zvyšování daně.

Konečně, i když pan ministr Pilip i pan ministr Říman občas v rámci interpelací nebo různých svých vystoupení sdělí kusé informace o využití prostředků z výběru daní v oblasti silničního provozu, dovolím si tvrdit, že zde chybí řádná rekapitulace v tom smyslu, co státní rozpočet v provozu motorových vozidel a užívání silniční sítě získává, a co mu kde také ještě utíká. Mám na mysli zejména vážení nápravových tlaků, tak jak to dělají ostatní země v Evropě. Víme, že i v sobotu, neděli naše silnice brázdí těžké kamiony, a na druhé straně chytáme drobné motoristy za to, že jezdí více jak 50 km/hod. Ptám s tedy, jak jsou zpětně takto získané prostředky do staveb a údržby silniční sítě investovány. Daně a poplatky ve výši obvyklé v západní Evropě nebo blížící se jejich úrovni budou v České republice neprosaditelné, pokud jejich plátci nebudou mít jistotu, že nezmizí v podobě ucpávek trhlin státního rozpočtu. Je tedy zřejmě i žádoucí použití takto získaných prostředků například vázat i tím, že by si z nich mohl při přechodném přebytku se souhlasem například parlamentu státní rozpočet jenom vypůjčit. Jsem přesvědčen, že by to na stavu silniční sítě bylo rozhodněji znát. To však předpokládám novela neřeší, ale také ani nenaznačuje.

Z tohoto důvodu považuji předkládanou novelu návrhu zákona o dani silniční za nedůvěryhodnou a navrhuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky její zamítnutí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Frankovi. Konstatuji, že v této chvíli žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy nemám. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, proto obecnou rozpravu uzavírám. Budeme nyní hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Nejdříve se zeptám, zda navrhovatel nebo zpravodaj se před hlasováním chtějí vyjádřit. Zpravodaj ne. Ptám se navrhovatele. Také ne.

Přejete si někdo odhlásit? Ano, pan poslanec Exner zdvihá ruku, takže já vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Franka, aby byl projednávaný tisk zamítnut.

Zahajuji hlasování: Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 tento návrh nebyl přijat, když ze 160 poslanců bylo 44 pro, 93 proti a 23 nehlasovalo.

 

Nyní bychom tedy měli rozhodnout o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor - a zopakoval to i zpravodaj - předložil jediný návrh, a to přikázat tento text k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh, například petičnímu výboru nebo podobně? Nikdo nemá tento návrh. Dobře. Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko! Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 se pro tento návrh ze 163 přítomných vyslovilo 138 a proti bylo 14. Konstatuji tedy, že návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru.

 

Blahopřeji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a slibuji vám, že poslední 35. bod bude definitivně posledním a že po jeho projednání toto jednání ukončím. Jinak vás potěším. K tomuto bodu dosud nemám žádné písemné přihlášku do rozpravy. Tímto 35. bodem je sněmovní tisk 288.

Je to

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony
/sněmovní tisk 288/ - prvé čtení.

 

Uvede ho opět pan ministr Pilip. Prosím, pane ministře!

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Pane předsedo, dámy a pánové, krátce bych uvedl tento návrh novely zákona 199, který byl připraven Ministerstvem financí ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Jde v zásadě o vyjasnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek, dá se říci o určité zpřísnění. Jsou proto v této novele obsažena některá nová opatření. Zejména jde o opatření následující. Jednak kvalifikačních předpokladů uchazečů o veřejnou zakázku, o prokázání té skutečnosti, zda nemají nedoplatek pojistného na veřejném zdravotním pojištění a na sociální pojištění, čili jak má vypořádány své závazky vůči státu. Za další se upravuje poskytování státních dotací ve výzkumu a vývoji tak, aby část výzkumu a vývoje, kde jediným uživatelem výsledku je stát, podléhala také režimu podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Velmi významnou změnou je, že o každé zakázce nad 100 mil. Kč má do budoucna příslušný ministr vytvořit zvláštní komisi pro rozhodování a v případě zakázek nad 500 mil. korun má takovouto komisi vytvořit vláda.

Dále se podřizují České dráhy režimu tohoto zákona o zadávání zakázek a upřesňují se určité rozpory, které byly mezi zadáváním veřejných zakázek obecně a z prostředků PHARE.

Vzhledem k tomu, že jde o poměrně očekávané významné změny vedoucí k vyjasnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek, doporučuji i jménem svým a vlády, aby sněmovna tento zákon projednala a schválila jeho navrhovaná opatření.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministrovi. Zpravodajem pro první čtení je pan poslanec Vladimír Budinský. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, zákon o zadávání veřejných zakázek prošel už několikerými novelami Poslanecké sněmovny. Myslím, že je velmi vhodné se k němu takto pravidelně vracet a poznatky z reálné praxe do zákona zabudovávat. Proto bych vám chtěl, stejně jako pan ministr doporučit, abyste schválili v prvním čtení tento zákon. Bylo by vhodné, abyste ho přikázali hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Budinskému. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do níž nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se tedy, kdo se viditelně do obecné rozpravy hlásí? Viditelně se nehlásí nikdo. Nyní už viditelně se hlásí pan poslanec Grulich.

 

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k velkému rozsahu uplatňování veřejných zakázek ve státní správě a samosprávě navrhuji, aby tento zákon byl přikázán také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak, a proto obecnou rozpravu uzavírám.

Protože v rozpravě nepadl návrh ani na zamítnutí ani na vrácení výboru, respektive v tomto výboru nikoli výboru, ale navrhovateli, budeme hlasovat pouze o dvou návrzích. Nejdříve o návrh organizačního výboru, který navrhuje přikázat tento návrh k projednání hospodářskému výboru, a poté o návrhu na další projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Takže nyní hlasujeme o návrhu přikázat tento text k projednání hospodářskému výboru. Zahájil jsem hlasování.  

Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 tento návrh prošel, když se pro něj vyslovilo ze 165 přítomných 136, proti bylo 16.

 

Dalším hlasováním máme rozhodnout o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, Ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 jsme tento návrh zamítli, když ze 160 přítomných bylo 75 pro, 43 proti.

Konstatuji tedy, že jsme návrh přikázali pouze výboru hospodářskému.

 

Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že za dvě hodiny jsme stačili probrat osm zákonů, což je uspokojující produktivita práce, měli bychom se odměnit. Končím proto dnešní zasedání a přeji vám hezký víkend.

 

(Schůze přerušena v 16.06 hod.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP