Pátek 17. října 1997

 

(pokračuje M. Zeman)

Přecházíme k bodu

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/1991 Sb.,
o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 250/ - prvé čtení

 

Prosím proto paní ministryni spravedlnosti Vlastu Parkanovou, aby se ujala úvodního slova.

 

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předložený vládní návrh je svým rozsahem návrhem velmi malé novelizace zákona o kárné odpovědnosti soudců. Svým obsahem ale tento návrh sleduje dosti naléhavý záměr zpřesnit vymezení kárné odpovědnosti soudců tak, aby bylo možno soudce sankcionovat, a to soudce, kteří své povinnosti spojené s touto funkcí řádným způsobem neplní.

Součástí záruk, které garantují nezávislý výkon soudnictví, je i právní úprava kárné odpovědnosti soudců, která zajišťuje, že kárnou odpovědnost může posuzovat a sankcionovat pouze nezávislý soud v rámci kárného řízení. Současně však tato právní úprava musí poskytovat garance společnosti, že soudní moc bude vykonávána nezávisle nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Že bude vykonávána soudci, kteří odpovědně přistupují k plnění svých služebních povinností a dbají na dodržování soudcovské etiky jak při výkonu soudcovské funkce, tak i ve svém životě osobním.

Výlučnost soudcovské funkce a s ní spjatých povinností vyžaduje jak maximální ochranu nezávislosti jejího výkonu na straně jedné, tak i na straně druhé důsledný postih takovéhoto jednání soudců, kteří své povinnosti řádným způsobem neplní.

Základem, od něhož se důslednost takového postihu může odvíjet, je právě vymezení kárné odpovědnosti soudců. Poznatky z aplikace platné právní úpravy, zejména pak z výkonu dohledové činnosti orgánů státní správy, soudů, ukazují na naléhavou potřebu změny zákonného vymezení kárného provinění.

Navrhuje se tedy zachovat definici kárného provinění v obecné poloze, která v návaznosti na obecně vymezené povinnosti soudce umožní postihnout a sankcionovat nejrůznější formy jednání, které s nimi budou v rozporu. Současně je také potřebné tuto obecnou definici doplnit výčtem charakteristických forem a druhů protiprávního jednání, které bude poskytovat soudům dostatečný návod k tomu, jaké jednání v konkrétním případě je třeba pod definici kárného provinění podřadit.

Já vám doporučuji, abyste návrh propustili do druhého čtení, a děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní ministryni. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Libor Novák, který je zpravodajem pro prvé čtení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, máme před sebou poměrně stručný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců. Myslím si, že paní ministryně poměrně přesně popsala, v čem spočívá změna, která se zde navrhuje. Změna, kterou asi všichni více či méně považujeme za potřebnou proto, aby se odstranily některé průtahy, které se v soudním jednání vyskytují.

Zároveň ovšem je třeba zdůraznit i onen aspekt, že právě pro dílčí charakter této novely není možné pohlížet na situaci tak, že tato novela odstraní problémy, které v soudnictví jsou, problémy, které jsou spojeny s průtahy, problémy, které jsou spojeny s dlouhou a často stoupající délkou soudního řízení.

Myslím si, že je podstatné a důležité, aby vláda v co nejkratší době předložila komplexní návrh tohoto zákona, který by řešil kárnou odpovědnost soudců nejen z hlediska vymezení případů, které se vztahují na takovéto jednání, ale i z hlediska nového pojetí procesu, jak se tato kárná odpovědnost bude posuzovat, nového pojetí kárných senátů. Ale řekl bych, že ani zde by neměla končit role vlády a ministerstva, protože nejen samotné jednání soudců, které je zaviněné, ale i další okolnosti hrají roli v oné situaci, která v naší justici je a která bezesporu není příliš uspokojivá. Myslím si, že v tomto směru bude třeba udělat mnohem víc, než potrestat onu menší část soudců, která se takového jednání dopouští.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi. Otevírám obecnou rozpravu, do níž jsou zatím přihlášeni dva poslanci. Jako první paní poslankyně Rujbrová, jako druhý pan poslanec Jičínský. Prosím tedy paní poslankyni Rujbrovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, novela zákona o kárné odpovědnosti soudců, kterou nám vláda předkládá, zvyšuje sankce pro soudce, kteří porušují své pracovní povinnosti a jejím oficiálním zdůvodněním je, že má přispět mimo jiné k odstranění průtahů ve vyřizování soudních sporů. Datem svého předložení se nepřímo řadí mezi balíčkové zákony, které mají ukázat, jakým způsobem vláda komplexně řeší aktuální problémy.

Pro mě je na návrhu tohoto zákona asi nejzajímavější, že byl podán ještě před tím, než nabyl účinnosti zákon č. 76 z letošního roku, který - byť s menšími sankcemi -řeší stejnou problematiku a projednávali jsme jej na jaře jako tisk č. 72. Tehdy jsem se přiklonila ke zvýšení postižitelnosti soudců. Dnes pro mě proti vládnímu návrhu novely mluví fakt, že jde o zákon, který by sice asi měl uspokojit veřejnost, ale v praxi se podle mých informací příliš nerealizuje. I dosavadní, tedy mírnější forma postihu je využívána minimálně, nejde ročně o více než několik desítek případů, a co je důležité, soudci zde nebývají postihováni ani tak pro průtahy nebo jiné pracovní nedostatky, ale spíše pro osobní život, alkohol a podobné prohřešky.

Jsem přesvědčena, že nemá příliš smysl novelizovat zákon, který ještě nestačil být uveden do života a nebylo vyzkoušeno, jak se osvědčuje v praxi. Z těchto důvodů navrhuji zamítnutí vládní novely zákona.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Uděluji slovo panu poslanci Jičínskému. Nikdo další v tuto chvíli není přihlášen do obecné rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážené shromáždění. Kolegyně Rujbrová má pravdu v tom, že předložení dvou návrhů zákonů v tak krátké době, týkajících se shodné problematiky, svědčí o nedostatečné koncepčnosti vládní legislativy. To je pravda, ale já na rozdíl od ní přesto doporučuji, abychom tuto novelu postoupili do druhého čtení, protože i při vědomí jejího omezeného významu se mi zdá, že je účelné, abychom ji projednávali.

V dalším čtení budu mít nějaké konkrétní návrhy na změnu určitých formulací, ale ty teď neuvádím. Můj návrh je tedy, abychom návrh postoupili do druhého čtení.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Protože se už nikdo nehlásí, ukončuji obecnou rozpravu. Ptám se navrhovatele nebo zpravodaje, zda si před hlasováním přejí vystoupit. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na zamítnutí...

(Hlasy: Padl !)

Pokud padl, tak se velice omlouvám. Prosím zpravodaje, aby mě kontroloval. Předpokládám, že to byl návrh paní poslankyně Rujbrové. V tom případě byl předložen návrh na zamítnutí a o něm jsem nyní povinen nechat hlasovat. Ještě před hlasováním se hlásí pan místopředseda Honajzer.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, několikrát v průběhu dnešního dne jsme zde ve sněmovně zažili hlasování, které mně připadalo přinejmenším nedůstojné. Já vím, že je to vina nás všech, kteří tady jsme ve sněmovně, týkalo se to obou křídel, obou stran, obou dveří, které se v určitém okamžiku rozlétávaly a poslanci a ministři zde nedůstojně klopýtali, mávajíce kartami, k hlasování. Já bych chtěl poprosit vás, pane předsedo, a budu se to snažit sám také jako předsedající dělat, abychom způsobem, jakým řídíme tuto schůzi, zabránili tomuto nedůstojnému kvaltu. I tímto svým vystoupení chci naznačit všem svým kolegům poslancům v kuloárech ze všech parlamentních stran, aby se snažili být pozornější a být ve sněmovně tak, abychom nemuseli hlasovat o zásadních věcech v počtu 80, aby svým přístupem k těmto věcem zabránili tomu, co jsem tady popsal na začátku svého vystoupení, to je tomu nedůstojnému pobíhání z kuloárů do sněmovny.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane místopředsedo. Sdílím názor, že je to vina těch, kdo zde nejsou, nikoli vina těch, kdo zde jsou. Myslím si, že nám nic nebrání, abychom k hlasování přistoupili s tím, že se táži jako obvykle, zda si někdo přeje, abychom se odhlásili. Takové přání nikde nevidím.

 

Zahajuji proto hlasování o návrhu paní poslankyně Rujbrové na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování č. 124 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 175 přítomných bylo 38 pro a 105 proti, 32 pro vaši informaci nehlasovalo.

 

Z toho vyplývá, že nyní můžeme přikročit k návrhům na přikázání výborům k projednání. Navrhl jsem svým rozhodnutím přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro přikázání ústavně právnímu výboru, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování poř. č. 125 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 174 přítomných se pro vyslovilo 141 a 2 byli proti.

 

Děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu a přecházíme k bodu dalšímu, kterým je bod 33.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP