Pátek 17. října 1997

 

(pokračuje M. Zeman)

Zpravodaje prosím, aby setrval, protože v bodě 29 bude rovněž zástupcem navrhovatelů, tentokrát u sněmovního tisku 235, což je

 

29.
Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích,
o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 235/ - prvé čtení.

 

Stanovisko vlády jsme dostali jako tisk 235/1. Prosím pana poslance Vika, aby se jako zástupce navrhovatelů ujal slova. Ostatní prosím buď o klid, nebo o to, aby opustili jednací síň. Překážejí nám, ruší nás a nejsou tady vůbec užiteční. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vik: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, návrh poslanců SPR-RSČ směřuje k lepšímu využití a organizaci volného času pro obyvatelstvo, i k lepší organizaci pracovní doby. Návrh nemá vliv na státní rozpočet, není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

Navrhujeme změnu zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, a to tak, že pracovní klid připadající na státní svátky bude nově v rámci pracovního týdne předcházet tak, aby pracovní klid za státní svátek a jiné dny pracovního klidu plynule navazoval na nepracovní dny sobotu a neděli. Tato úprava se netýká Nového roku a týdnu vánočních svátků, jelikož tyto dny jsou tradičně spojeny s konkrétním kalendářním dnem. Fakticky se též nijak nedotkne velikonočního pondělí.

Návrh umožňuje vytváření delších souvislých úseků pracovního klidu pro občany bez snížení fondu pracovní doby. Navrhovaná úprava bude však výhodná i pro zaměstnavatele, neboť zamezuje narušování souvislého pracovního týdne dnem pracovního klidu a tím umožňuje lepší organizaci pracovní doby zaměstnanců zaměstnavateli.

V návrhu je i demonstrativním výčtem v rámci poznámky zdůrazněno, že nároky spojené s dnem pracovního klidu přecházejí na skutečný den, který se stal dnem pracovního klidu. Vzhledem na dobu projednávání v parlamentu a vzhledem k tomu, že fond pracovní doby je organizován dlouho dopředu, navrhujeme účinnost tohoto zákona od počátku kalendářního roku 1999, aby byla poskytnuta dlouhá legisvakační lhůta pro přípravu na účinnost tohoto zákona.

Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Janu Vikovi. Nyní uděluji slovo zpravodajce pro prvé čtení paní poslankyni Jitce Kupčové.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jako zpravodaj k předloženému návrhu zákona bude velmi stručná. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 93/1951 Sb. o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech ve znění pozdějších předpisů, byl předložen v souladu s § 86 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Návrhem se sleduje umožnění přesunu dnů pracovního klidu a to čtyř státních svátků - 8. května, 5. a 6. července a 28.10. a jednoho občanského svátků - 1.5. tak, aby plynule navazovaly na dny pracovního volna...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: (Zvoní)

Promiňte paní poslankyně! Kolegové, i nadále jsem přesvědčen, že většina členů tohoto ctihodného sboru jsou gentlemani. Prosím, abyste byli zticha, nebo odešli pryč a umožnili zpravodajkyni v klidu dokončit její projev. Pokračujte, paní poslankyně!

 

Poslankyně Jitka Kupčová: ...tak, aby plynule navazovaly na dny pracovního volna za účelem lepšího využití volného času pracujícími. Jedná se o přesuny dnů pracovního klidu, které se velmi úzce historicky, nábožensky či kulturně vážou právě k těmto svátečním dnům.

Na závěr si dovolím ponechat plně na rozhodnutí sněmovny, jak s tímto návrhem zákona naloží. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám, řádně zdviženou ruku pana poslance Bendy registruji a prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že zpravodajka se zachovala až nebývale korektně k tomuto návrhu zákona, protože mi připadá skoro komické, abychom něco takového v Poslanecké sněmovně probírali. Jedná se o návrh, který nepochybně není v rozporu s ústavou ale nepochybně je v rozporu - nechci říkat - se zdravým rozumem, ale přinejmenším s tradicemi této země. Proto navrhuji, aby tento návrh byl zamítnut. Prostě není možné slavit státní svátky mimo dny, které s nimi jsou tradičně spjaty. Čili navrhuji zamítnout tento návrh zákona po obecné rozpravě.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní byl přihlášen pan poslanec Matulka, po něm pan poslanec Vik.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, ač je to podivné, chtěl jsem říci něco možná podobného jako kolega Benda. Ono je totiž potřeba si položit otázku, zda máme státní svátky proto, abychom měli pracovní volno, anebo zda máme pracovní volno, že je státní svátek. Domnívám se, že máme volno kvůli tomu, že je svátek, a že bychom tudíž neměli hýbat s pracovním volnem tak, jak je praktické. Tento návrh zákona je nepochybně praktický, možná je i účelný. Pamatuji dobu, kdy se takto hýbalo s pracovním volnem, a trošku si vzpomínám na písničku, kterou možná znáte, jejímž autorem je Jaroslav Samson-Lenk, a tam se zpívá: "a když volno máš, tak proč ho nadělávat". Já také nechci hýbat s pracovní dobou, a tak se připojuji k tomu, co navrhoval kolega Benda, a také vznáším návrh na zamítnutí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Na řadě je nyní pan poslanec Vik. Prosím, pane poslanče!

 

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, jen velice stručně zejména směrem k panu poslanci Bendovi: Samozřejmě ta tradice tady u nás není, ale podobný institut se používá s úspěchem dlouhou dobu například ve Velké Británii a všichni jsou tam s tím náramně spokojeni. Samozřejmě netvrdím, že automaticky převáděné věci do našeho systému musí být úspěšné, ale přesto si myslím, že ten návrh bychom měli minimálně projednávat dál v dalším čtení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Táži se, zdali se někdo další viditelně - a opakuji: viditelně - hlásí do rozpravy. Není tomu tak a proto rozpravu uzavírám. V průběhu rozpravy padly dva návrhy, shodné návrhy pánů poslanců Bendy a Matulky, na zamítnutí tohoto návrhu. Před hlasováním přeje si někdo, abych vás odhlásil? Ano, takové přání bylo vzneseno panem poslancem Ullmanem a já mu tedy vyhovím: Odhlašuji vás a prosím abyste se znovu zaregistrovali svými kartami, a jelikož se tak již v zásadě stalo, nic nebrání tomu, abych zahájil hlasování. Předložený návrh, o kterém hlasujeme, je návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu na zamítnutí.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 121 byl tento návrh přijat, když ze 173 přítomných se pro zamítnutí vyslovilo 121 kolegů, proti bylo 32 a 20 nehlasovalo.

 

Tím jsme ukončili bod 29 a přecházíme k bodu 30. Třicátým bodem je

30.
Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
/sněmovní tisk 237/ - prvé čtení.

 

Jde o první čtení tohoto zákona, sněmovní tisk 237. Stanovisko vlády k němu máte jako tisk 237/1.

Kolegyně a kolegové, pokud tento hluk bude pokračovat, upozorňuji vás, že podle jednacího řádu jsem oprávněn, aby naše jednání bez hlasování pokračovalo do 19.00 hodin. Takže prosím v zájmu konsensu, aby ti kdo zde diskutují se ztišili nebo odešli a nepřekáželi nám v naší práci.

Nyní prosím znovu pana poslance Jana Vika, aby uvedený návrh uvedl.

 

Poslanec Jan Vik: Dámy a pánové, pane předsedo, já jsem si takřka jist, že po dvou neúspěších budu tentokrát úspěšný.

Návrh poslanců SPR-RSČ totiž vychází z koncepce funkce senátora, jako funkce čestné, proto na rozdíl od poslanců za ni nemá být poskytován plat, a v důsledku toho ani další plat dle § 4 a odstupné, které se podle § 7 zákona číslo 236/1995 Sb., zákona vypočítává z platu.

Návrh zachovává i pro senátory náhrady výdajů dle § 5, např. stravné, a naturální plnění dle § 6, kde se jedná o ubytování. Účinnost zákona je dána k 1. 1. 1998, tedy k novém rozpočtovému roku. Poměrně dlouhá legisvagační lhůta je dána i pro možnost, aby současní senátoři zvážili, zdali chtějí za změněných podmínek ve své funkci setrvat.

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 ústavy ČR, její dopad na státní rozpočet povede k úspoře státních výdajů ve výši platů pro členy Senátu Parlamentu ČR.

Dámy a pánové, byli a jsme neustále i samotnými senátory přesvědčováni o tom, že jsou to právě ctihodní senátoři, kteří jsou výkvětem národa, zkušení a hmotně zabezpečení z předcházejících i současných činností, které jistě bez problémů zvládají, že vlastně ty peníze za výkon mandátu senátora nepotřebují. Vzpomeňme takové veličiny, jako jsou giganti Salzman, Falbr, Koukal, Žantovský, Pithart, Moserová, či Vyvadil a Rychetský. Ti opravdu žádnou almužnu nemají zapotřebí, tudíž jim ji prosím nevnucujme a hlasujme pro návrh poslanců SPR-RSČ na to, aby funkce senátora byla funkcí čestnou, tj. neplacenou.

Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vikovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jozef Wagner. Ostatní znovu prosím o klid.

 

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, vážená sněmovno, přistoupím k této zpravodajské zprávě stejně netradičně jako navrhovatel novely zákona pan kolega Vik. On se vyjádřil, že sdílí názor, že rozhodnutí sněmovny bude podobné jako v předchozím bodu pořadu. Navrhnu proto řešení, které bude velmi šetřit čas sněmovny.

Rozpočtový výbor s ohledem na řadu iniciativ ze všech poslaneckých klubů se rozhodl, že vytvoří pracovní skupinu pro vypracování komplexní novely zákona o platech ústavních činitelů. Každý, kdo bude mít jakýkoli námět, se může jednak práce skupiny účastnit, jednak to pracovní skupině předložit. Bude proto velmi užitečné, když tak učiní i navrhovatelé této novely, a s ohledem na pravděpodobný osud novely při hlasování by bylo jen ztrátou času, kdyby pokračovala eventuálně ještě dlouhá, byť jen obecná rozprava.

Doporučuji proto tento návrh odročit do předložení návrhu, o kterém jsem hovořil, eventuálně se tím dává navrhovatelům příležitost, budou-li uspokojeni tím komplexním návrhem, moci svůj návrh stáhnout později sami.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do níž mám prozatím jednu jedinou přihlášku, a to, pane poslanče, přihlášku vašeho stranického kolegy pana poslance Ransdorfa. Hned poté si píšu vás. Prosím pana poslance Ransdorfa, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Vidím, že pan předseda je dnes ve velmi dobré náladě, když se snaží rozšířit hranice našeho klubu a naší strany, ale já se domnívám, že těžko může už dnes posílat ze své strany někoho, kdo v této straně není, někam jinam.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane kolego, porozhlédněte se kolem sebe, mluvil jsem k panu poslanci Matulkovi. (Pobavení v sále.)

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Myslím, že jste to tak asi myslel, ale v tom případě selhaly vaše vyjadřovací schopnosti, pane předsedo. (Smích.)

Chtěl bych říci, že předložený návrh samozřejmě může být brán různým způsobem, buď jako obohacení českého politického humoru, anebo může být brán jako námět k přemýšlení a v tom případě je možný dvojí důsledný přístup. Za prvé by z toho, co kolegové předložili, mohlo vyplývat, aby všichni ústavní činitelé šli příkladem sv. Františka z Assisi a živili se žebráním. Ale pak by se možná naplnil výrok známého německého osvícence Lichtenberga, cituji: "Kdyby se náhle všichni lidé přes noc stali ctnostnými, mnoho lidí by zemřelo hlady".

Druhý možný přístup, který doporučuji na základě předloženého textu k vaší úvaze, je následující. Směřoval by naopak k zachování a posílení Senátu, a to proto, že podobně jako si ty méně půvabné ženy (hluk a pobavení v sále) rády, přesně řečeno rády se vyskytují ve společnosti více půvabných žen a naopak více půvabné ženy se rády vyskytují ve společnosti méně půvabných žen, ty první proto, aby si vylepšily svůj designe, svůj ohlas, prestiž nebo image, a ty druhé z toho důvodu, aby na pozadí těch méně půvabných vynikla jejich krása, tak podobně my, vážení přátelé, bychom měli trvat na existenci Senátu a jeho posílení, protože na pozadí Senátu by vynikla naše pracovitost a inteligence.

Děkuji vám.

(Značné pobavení v sále.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Velice děkuji panu poslanci Ransdorfovi. Nyní dávám slovo "nezařazenému" poslanci Daliboru Matulkovi, dříve členu klubu KSČM.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Ano, pane předsedo, chtěl jsem právě podotknout, že kolega Ransdorf je místopředsedou naší strany, že jsem se právě dověděl, že jsem byl vyloučen. Překvapuje mě to.

Ale úplně vážně. Chtěl jsem zareagovat na slova pana zpravodaje, který navrhuje odročení z toho titulu, že v rozpočtovém výboru existuje jakási pracovní skupina zabývající se platy poslanců. Tento návrh mě docela překvapuje, protože se mi zdá legislativně sice možný, ale dost nekorektní. Korektní by se mi naopak zdálo, jestliže je v rámci jakéhokoli výboru skupina osob, která se chce zabývat problémem platu poslanců, pak má samozřejmě právo účastnit se projednávání regulérně předloženého návrhu zákona a zúčastnit se velmi intenzívně rozpravy v rámci druhého čtení. To se mi zdá korektnější a více v duchu ústavy i jednacího řádu.

Celkem nemám nic proti odročení jako takovému, domnívám se, že tento zákon nespěchá natolik, abychom ho museli projednávat teď hned okamžitě a zakázali si ho odročovat, ale velmi bych stál o to, aby se tento zákon skutečně projednával v dalších čteních, neboť jakkoli souhlasím s vtipkováním svého předřečníka, kolegy Ransdorfa, domnívám se, že něco správného na tom odlišném přístupu k platům senátorů je. Ono totiž na rozdíl od nás Senát se může rozhodnout, zda za svůj plat bude nebo nebude pracovat. Senát má možnost se usnést, že se třeba žádným návrhem zákona nehodlá zabývat. Čili jestli za ty peníze chce nebo nechce odvést práci. To my nesmíme. Máme pozici jinou. Minimálně z tohoto důvodu bych velmi nabádal sněmovnu o návrhu republikánských kolegů uvažovat a pustit tento návrh do dalšího čtení, abychom skutečně seriózní úvahy mohli nadále o tom vést.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Slovo má pan poslanec Pavel Maixner.

 

Poslanec Pavel Maixner: Pane předsedo, vážení hosté, vážená sněmovno, v souvislosti s tímto návrhem zákona, který je nutností vzhledem k více než pěti až osminásobku průměrného platu ve státě, který pobírají senátoři, vláda, ministerstva a další státní úředníci, jsme přitom ještě neustále napadáni ve sdělovacích prostředcích a dnešní provládní masmédia naši zákonnou iniciativu přehlížejí a zpochybňují. Přitom sami senátoři nám v praxi ukázali, jak fungují, jak pracují a jak plní součást naší ústavy České republiky.

Co ale návrhy SPR-RSČ, které přicházely se strojovou pravidelností rok co rok a bylo by namístě, aby se veškerá další jednání o zákonu č. 236/1995 Sb., odvíjela od těchto návrhů. Nebyli to právě republikáni, kteří i v této oblasti jsou určujícím faktorem a nositelem morálního kreditu poslance a zachraňují tak alespoň zbyteček důvěry, který zůstal u obyvatelstva v tento ctihodný poslanecký sbor? Dožijí se vůbec někdy republikáni u sdělovacích prostředků alespoň takové vážnosti, kterou mají již jasně danou v porovnání výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Zatím je snahou vládní moci po celé sedmileté období vytvořit naše údajně právní prostředí, které vynáší na nejvyšší pocty ve státě lidi, kteří prahnou po majetku, k maximálnímu zbohatnutí. Tuto skutečnost potvrzuje i samotný zákon 236/1995 Sb. Jak jinak se dá hodnotit kritika našich návrhů ze strany vládních a provládních zástupců onoho maximálního zbohatnutí, co by poslance, senátora či člena vlády.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, prosím pana poslance Palase, Tollnera, Koláře, Langera, ostatní už se rozprchávají, aby laskavě ukončili své diskuse a věnovali pozornost řečníkovi. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Maixner: Děkuji. Výsledkem vnitřní transformace vedoucí strany tohoto státu, ODS, je pak takový výsledek, nad kterým odborník žasne a obyčejný člověk pláče. Otázka peněz zde hraje prim. A tak, jak vládnou peníze v ODS, tak vládnou peníze ve státní sféře. Neuvěřitelné plýtvání od místní správy, starostů, přednostů úřadů až do poslaneckých lavic a ministerských křesel. Vrcholem neuvěřitelného plýtvání vůči celému národu a výsměch všem slušným lidem je i obraz účasti ve volbách do Senátu, která byla 30procentní a k tomu plat senátora. Senátor, který se proklamoval všude tím, že své původní mateřské zaměstnání neopustí, což se stalo skutečností, si ještě ke své funkci přibral bezostyšně plat senátora.

Při problematice nemorálnosti senátorských platů mě napadá ještě jedna myšlenka, a to je věk těchto úctyhodných pánů a dam. Platí u nás zákon o odchodu do důchodu, potýkáme se dnes s více než 5procentní nezaměstnaností, která stále stoupá, a přesto zaměstnáváme a lukrativně platíme tyto důchodce ve státních funkcích. Navrhoval bych uzákonit, že pokud někdo dosáhne důchodového věku co by státní zaměstnanec, může samo sebou vykonávat svoji funkci a kandidovat kamkoliv, ale bude mu ze zákona vyplácen jen důchod. I tímto opatřením by státní rozpočet ušetřil desítky milionů korun, které by se mohly investovat daleko lepším způsobem než na platy přestárlých ústavních činitelů.

Proto je logické a logická předloha republikánské strany, která přichází s úplným vypuštěním platů senátorů a jejich účasti a jejich součást ústavy řeší z pozice čestné funkce a apelu kvality a skutečné odbornosti u těchto kandidátů. Přitom ponechává senátorům jejich výdajové náklady a dostatečné zabezpečení jejich činnosti.

Dámy a pánové, závěrem bych chtěl podotknout, že politická scéna tady bude vždy a my jen dočasně. Rozvažte, aby se ona politická scéna stala konečně něčím čistým a ne špinavým a démonickým v zajetí peněz.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Maixnerovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Oldřich Kužílek.

Prosím pana ministra vnitra, aby uvolnil místo pro řečníka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, každý asi máme jiný názor, jak efektivně využívat čas sněmovny, a tedy i peníze vydávané na platy ústavních činitelů. V souladu se svým názorem navrhuji zamítnout tento návrh zákona.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče. Připisuji si váš návrh za návrh pana poslance Wagnera na odročení, tedy návrh na zamítnutí. Uděluji slovo panu poslanci Tomáši Pávovi.

 

Poslanec Tomáš Páv: (Hovořeno z místa.) Vzdávám se svého slova, neboť to, co jsem chtěl říci, řekl pan kolega Kužílek.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Nicméně, jistě se nenecháte připravit o spoluautorství, pane poslanče. Píšu si vás vedle kolegy Kužílka jako spoluautora návrhu na zamítnutí.

Nyní se hlásí o slovo pan poslanec Wagner.

 

Poslanec Jozef Wagner: Beru svůj návrh zpět a připojuji se k návrhu, který byl předložen poté.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Beru to na vědomí, takže budeme hlasovat pouze o jednom návrhu na zamítnutí, ovšem až po ukončení obecné rozpravy.

Táži se naposled, je zde nějaká viditelně zdvižená ruka, která se hlásí do rozpravy? Není tomu tak, a proto rozpravu uzavírám.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Prosím ty, kteří používají mobily v zasedací síni, aby se místo nich soustředili na hlasování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 122 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 174 přítomných bylo 94 pro, 44 proti a 36 nehlasovalo.

 

Tím jsme skončili projednávání tohoto návrhu zákona.

Přecházíme nyní k bodu 31, což je

 

31.
Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
/sněmovní tisk 246/ - prvé čtení

 

Jedná se o sněmovní tisk 246 a jeho prvé čtení. Stanovisko vlády k tomuto tisku máte jako sněmovní tisk 246/1.

Prosím opět poslance Jana Vika, aby se jako navrhovatel ujal úvodního slova.

 

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s posledním republikánským návrhem na této schůzi Poslanecké sněmovny.

V souvislosti se stabilizačními a ozdravnými opatřeními vlády je navrženo, aby pracovníkům v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, kteří jsou odměňováni podle zákona č. 143/1992 Sb., nenáležel další plat za druhé pololetí 1997. Navrhovatelé mají za to, že je správné provést obdobnou úpravu u představitelů a soudců odměňovaných podle zákona č. 236/1995 Sb., a to i s tím, že je nezbytné předpokládat vzhledem ke stále rostoucí neschopnosti vlády řešit tíživou ekonomickou situaci státu, nutnost úsporných opatření zcela určitě i v roce 1998.

Tento návrh předkládáme také proto, že se opakovaně nepodařilo poslancům Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa prosadit komplexní snížení platů ústavních činitelů a v rámci tohoto návrhu předpokládáme naději pro alespoň dílčí změnu, která by měla najít příznivou odezvu mezi poslanci Poslanecké sněmovny bez rozdílu politické příslušnosti.

Je nutné zdůraznit, že návrh poslanců Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa bude mít příznivý vliv na státní rozpočet a není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle článku 10 ústavy a s ústavním pořádkem České republiky.

Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vikovi. Nyní dávám slovo zpravodaji k tomuto návrhu. Zpravodajem je pan poslanec Josef Wagner.

 

Poslanec Jozef Wagner: Vážená sněmovno, poučen stanoviskem sněmovny z minulého jednání, nebudu již navrhovat odročení, ale rovnou zamítnutí, a jen to zdůvodním.

Lhůty, které jsou potřebné, aby bylo možné reálně projednat takovýto návrh, už by byly tak napjaté a technické provedení případného přijetí zákona by mohlo být velmi problematické, že považuji za nevhodné v této době už tento návrh projednávat z těchto důvodů. Samozřejmě jsou i jiné důvody věcné, pro které toto řešení bych já osobně nepodporoval, ale to je věc názoru každého z nás.

Je třetí důvod, a to je hlavní - byl zde předložen návrh kolegy Maška, který je v procesu projednávání a který mohl takovouto věc obsahovat. Pokud ji neobsahuje, je to jistým projevem vůle, kterou bych podporoval.

Z těchto tří důvodů jsem navrhl zamítnutí. Prosím, pane předsedo, abyste to pro hlasování zaregistroval.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Stalo se, pane poslanče. Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, ač písemnou přihlášku nemám. Z místa se hlásí pan kolega Mašek, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, tento návrh zákona, jak už řekl zpravodaj, upravuje naprosto stejnou materii, jako návrh zákona, který byl podán mnou a dalšími koaličními poslanci, předsedy koaličních klubů a panem ministrem Vodičkou. Protože už není možné, aby tento návrh zákona dnes projednávaný z technického hlediska dosáhl kýženého výsledku, o který se snažíme všichni dohromady, chtěl bych poprosit navrhovatele, aby z těchto důvodů, po mém soudu rozumných důvodů, svůj návrh stáhli a případné své představy uplatnili při projednávání návrhu, který je již ve druhém čtení. Protože jsem ovšem skeptický k tomu, že by tito lidé vyslyšeli hlas rozumu, připojuji se pro tento případ k návrhu zpravodaje tento zákon zamítnout.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Maškovi. Přeje si ještě někdo vystoupit v obecné rozpravě? Jelikož tomu tak není, obecnou rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o jediném návrhu, který v obecné rovině padl, a to byl návrh na zamítnutí vyjádřený pány poslanci Wagnerem a Maškem.

Dříve, než budeme hlasovat, vás na vaše přání odhlásím. Prosím, abyste se laskavě znovu zaregistrovali. Zdá se, že už všichni, kdo chtěli, jsou zaregistrováni. Nyní hlasujeme o návrhu na zamítnutí diskutovaného návrhu zákona.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro toto zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 123 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 172 přítomných bylo pro 101, proti 40.

 

Tím jsme ukončili bod 31. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP