Úterý 14. října 1997

 

(pokračuje M. Zeman)

Přecházíme k dalšímu hlasování. Pan poslanec Zajíček navrhl odročit bod 9. Dále navrhl odročit bod 14, ale nejsem si jist, zda tyto body spolu souvisí natolik, abychom o nich hlasovali současně. Má sněmovna námitky proti současnému hlasování? Žádnou námitku nevidím, takže ušetříme minutu tím, že budeme hlasovat o odročení, tj. o vyřazení bodu 9 a 14 současně.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh pana poslance Zajíčka, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Zdá se, že se projevuje i drobná nejednotnost uvnitř klubů.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 17 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 193 přítomných se pro vyslovilo 125, 52 proti.

 

Nyní můžeme pokračovat dalším návrhem pana poslance Zajíčka, a sice zařadit bod 9, který se jmenuje Usnesení Poslanecké sněmovny k drogové problematice. Táži se pana poslance Zajíčka, zda ho cituji správně. Je tomu tak.

 

Takže mohu zahájit hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 18 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných se pro vyslovilo 157, pouze 3 proti.

 

Nyní je zde návrh paní poslankyně Marvanové - vypustit body 37, 38, 39, 40 a 41. Kolegyně a kolegové, máme skvělou příležitost ušetřit dvě minuty společným hlasováním o těchto návrzích. Má někdo námitku? Pan poslanec Vik - námitka. Jakmile je námitka, jsem povinen nechat hlasovat odděleně. Čili budeme postupovat bod po bodu. Nejdříve hlasujeme o vypuštění bodu 37.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 19 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných se pro vyslovilo 176, 1 byl proti.

 

Nyní hlasujeme o vypuštění bodu 38.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 20 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných se pro vyslovilo 187, 1 byl proti.

 

Nyní přecházíme k bodu 39, tedy přesněji řečeno k návrhu na jeho vypuštění.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 21 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných se pro vyslovilo 162, 1 byl proti.

 

Předposledním bodem, který navrhla paní poslankyně Marvanová vypustit, je bod 40.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro vypuštění tohoto bodu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 22 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných se pro vyslovilo 169, nikdo proti.

 

Konečně poslední hlasování je o vypuštění bodu 41.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 23 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 193 přítomných bylo 169 pro, nikdo proti.

 

Nyní nám zbývají pouze dva body. Za prvé - návrh pana ministra Pilipa, který si osvojil pan poslanec Černý - a já mu za toto upřesnění děkuji - stáhnout bod 43.

Zahájil jsem hlasování. Kdo podporuje tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 24 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných bylo 170 pro a nikdo proti.

 

Poslední návrh byl návrh pana ministra Skalického na stažení bodu 35.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 byl tento návrh přijat, když ze 194 přítomných bylo 98 pro, 77 proti a 19 nehlasovalo.

 

Kolegyně a kolegové, poprosím pracovníky kanceláře, aby nám časem rozdali opravený program, abychom mohli postupovat ve znění pozměňovacích návrhů, které jsme nyní schválili. Mojí povinností je nechat nyní hlasovat o programu jako celku včetně schválených pozměňovacích návrhů. Přeje si někdo odhlásit? Žádný takový požadavek nezazněl, takže zahajuji hlasování.

 

Kdo je pro tento celkový program, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti navrženému programu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 26 byl tento návrh přijat, když ze 194 přítomných bylo pro schválení celkového programu 147 poslankyň a poslanců, proti 41.

 

Kolegyně a kolegové, lepšíme se. Schválení programu nám trvalo pouhou hodinu. Minule to trvalo dvě hodiny. Děkuji vám za spolupráci.

 

Dovolte mi, abych otevřel první bod schváleného programu, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/95 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.,
zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 225/ - druhé čtení

 

Jedná se o sněmovní tisk 225 a o jeho druhé čtení. Připomínám vám, že na 13. schůzi jsme při třetím čtení souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto vládního návrhu.

Táži se ministra práce a sociálních věcí pana Jindřicha Vodičky, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Pan ministr Vodička vystoupit nechce. V prvním čtení jsme návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru jste dostali jako sněmovní tisk 225/1. Proto prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan poslanec Vladimír Špidla a ostatní kolegyně a kolegy naléhavě žádám o klid, případně o to, aby odešli do kuloárů a nerušili nás. Prosím pana poslance Špidlu, aby se ujal slova.

(Velký hluk v sále, předseda zvoní.)

Kolegyně a kolegové, až vy budete mluvit z tohoto řečniště, považovali byste za velmi nezdvořilé, kdyby se vaše publikum hlasitě bavilo. Prosím, nečiňte tak ani vy.

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Vážená vládo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, při dalším druhém čtení se výbor pro sociální politiku a zdravotnictví sněmovním tiskem 225 nezabýval a nepřijal tudíž žádné dodatečné usnesení ani pozměňovací návrhy. Protože se mi zdá, že jednací řád je v tomto smyslu trochu nejasný, chtěl bych konstatovat, že návrhy, které byly předloženy v minulé rozpravě, by bylo vhodné chápat jako návrhy předložené a není je nutné opakovat v tomto opakovaném čtení.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji. Konstatuji, že se nám podařilo postupovat v souladu s jednacím řádem. Nejsou-li námitky, pak můžeme konstatovat, že tyto předložené návrhy platí i v tomto čtení. Je to tak, pane zpravodaji? Dobře, rozumíme si. To znamená, že je budeme považovat za písemně podané návrhy ve smyslu úprav, které jsme v našich procedurách přijali. Nejsou žádné námitky proti tomuto postupu, a to mi umožňuje, abych podle jednacího řádu k předloženému návrhu zákona otevřel nejdříve obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy jsem dostal několik písemných přihlášek. Jako první se přihlásil pan poslanec Jaroslav Štrait. Pak se do obecné rozpravy připraví paní poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, využívám možnosti, že se znovu návrh vrátil do druhého čtení. Došlo k celé řadě dalších věcí, které posunují celou předlohu do jiného světla. Podle sněmovního tisku č. 225 vláda navrhuje změnit současnou dikci § 67 zákona č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění, a důchody valorizovat nikoliv po 5 %, ale až po 10 % nárůstu inflace.

Dále vládě je umožněna velká benevolence kompenzovat inflaci pouze ze 70 % a je tam ještě řada dalších věcí. Zvolnění dynamiky v systému valorizace je již také zakomponováno v návrhu státního rozpočtu na rok 1998, který se zvýšením důchodů nepočítá. Důchody mají být zvýšeny až k 1.1.1999, to je od poslední valorizace k 1.8.1997 za 17 měsíců.

Současně se navrhuje uskutečnit další skokový růst ceny, zejména ceny nájemního bydlení a o polovinu zvýšit úhradu přímých plateb pacientů na zdravotní péči. Dopady výše uvedených kroků vlády na rodiny důchodců jsou výrazné a nepřijatelné. Dovolte mi, abych byl ve dvou věcech konkrétnější.

Jak to bude s dopady cen bydlení na rodiny důchodců? Dosud důchodci platí (je to vypočítáno na byty 1+1, 2+1 a 3+1 I.kategorie) k 30. červnu t.r. za byt 1+1 1360 Kč (celkový náklad na bydlení), u bytu 2+1 je to 1919 Kč a u bytu 3+1 2453 Kč.

Náklady na bydlení od 1.7.1997 vzrostly z uvedených položek o 514 Kč na celkovou částku 1874 Kč u bytu 1+1, o 644 Kč u bytu 2+1 na celkovou částku 2563 Kč a o 878 Kč u bytu 3+1 na celkovou částku 3331 Kč. Přitom v letošním roce vzrostl průměrný starobní důchod o 485 Kč, což znamená, že červencový nárůst ceny bydlení nebyl u jednočlenných rodin důchodců ani plně kompenzován a v Praze s výjimkou dvou městských částí ani u dvoučlenných.

Náklady na bydlení v nájemních bytech I. kategorie v r. 1998 se dále zvýší, protože se zvýší ceny plynu a elektřiny k 1.1.1998 v souvislosti se zvýšením DPH z 5 % na 22 % a pak k 1.7.1998.

Tedy náklady na bydlení se v příštím roce zvýší, tak jak sleduji byty 1+1, 2+1 a 3+1, tímto způsobem:

U bytů 1+1 narostou o 553 korun na celkovou částku 2427 Kč, u bytů 2+1 se zvýší o 574 Kč na celkovou částku 3137 Kč a u bytů 3+1, pokud důchodci obývají ještě tento byt, o 963 Kč na celkovou částku 4294 Kč.

Průměrný důchod dosahuje výše 5105 Kč, příští rok tedy valorizován nebude, jak jsem už říkal a jak i vládní materiály předpokládají, tzn., že jednočlenná rodina důchodce bydlící v bytě 1+1 první kategorie vynaloží na bydlení 47,5 procenta důchodu a dvoučlenná rodina důchodců bydlící v bytě 2+1 ze svého společného důchodu vydá 37 % důchodu, pokud samozřejmě nejde o nějaké rodiny důchodců restituované nebo něco podobného.

Sociální kompenzace průměrným důchodcům je nulová. Dle stanovených kritérií nemají nárok na příspěvek na bydlení ani na mimořádné příspěvky kompenzující uvolnění cen tepla a nájemného. Důchodci s nižšími než průměrnými důchody sice na uvedené dávky dosahují, ale s ohledem pouze na částečnou kompenzaci dávek skokového růstu nájemného a energie a na jejich sestupnou úroveň jsou na tom důchodci s nejnižšími důchody ještě hůř.

Dál pak resort pana ministra Stráského počítá s nárůstem přímých plateb pacientů a ukáži, jaký to bude mít dopad na rodiny důchodců. Navrhované 100procentní zvýšení přímých plateb pacientů na zdravotní péči bude mít s ohledem na věk a zdravotní stav seniorů nejvyšší dopady na jejich rodiny. Propočítáno podle statistiky Všeobecné zdravotní pojišťovny, půjde v průměru o 120 Kč měsíčně u jednoho důchodce, tedy o 240 Kč měsíčně u dvoučlenné rodiny důchodců.

Co říci na závěr této chmurné progn—zy? Sečteno a podtrženo, náklady průměrných důchodců na bydlení a na zdravotní péči budou v roce 1998 tvořit 49,9 % příjmů u jednočlenné a 33,1 % u dvoučlenné rodiny důchodců. K tomu je potřeba samozřejmě připočítat obecnou, asi tak 11 až 12procentní inflaci. Ale důchody, jak jsem říkal, se zvyšovat nemají. Tato úroveň státní péče o seniory je amorální, sociálně nepřijatelná a domnívám se, že i pro Českou republiku po 7 letech transformace přímo otřesná. Tyto kroky vlády srazí naše seniory na kolena. Sociální smír v České republice bude tak ohrožen nejvážněji po roce 1989. K předloženému tisku 225 navrhuji v celém rozsahu zamítnout a dále ho neprojednávat.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Uděluji slovo paní poslankyni Emmerové, připraví se pan poslanec Janeček.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP