Úterý 14. října 1997

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych přednesla návrh na vypuštění bodů programu, a to 37 a 38, který se týká poslanecké imunity, a bodů 39, 40 a 41, které se týkají klouzavého mandátu.

U těchto tisků jsem spolunavrhovatelkou. Navrhuji vypuštění těchto bodů s tím, že tyto body by byly projednány na příští schůzi, a to z toho důvodu, aby byl vytvořen určitý časový prostor pro další jednání poslaneckých klubů o těchto návrzích.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám, paní poslankyně. Blížíme se k závěru, kolegyně a kolegové, protože poslední písemně přihlášenou do rozpravy k programu je paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych reagovala na návrh kolegyně Röschové na stažení bodu č. 2, což je novela zákona o rodině, jejíž jsem spolupředkladatelkou. Především se domnívám, že pokud jde o stažení návrhu z programu konkrétní schůze, není věcí zpravodaje, ale věcí předkladatele, aby tak učinil. Sděluji tímto sněmovně, že já s tímto návrhem nesouhlasím, návrh zpět neberu a podle mého názoru to odporuje i ustanovením jednacího řádu, kde poukazuji zejména na ustanovení § 54 odst. 8, z něhož vyplývá, že sněmovna samozřejmě může odročit projednávání konkrétního bodu pořadu a projednávat ho v termínu pozdějším, ovšem při přerušení projednání při jednání o bodu programu. To znamená navrhuji kolegyni Röschové, aby svůj návrh, který je návrhem ústavně právního výboru přednesla v rámci bodu č. 2.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k programu. Jelikož tomu tak není... Přece jen vidím pana ministra Pilipa a uděluji mu slovo. Hlásil se rovněž pan ministr Skalický. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nechci zabřednout do úvahy, jestli přeložit na příště nebo stáhnout. Fakticky pokud možno přeložit na příště, ale procedurálně každopádně z tohoto programu stáhnout bod č. 43 - vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/90 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem atd. Bod 43 stáhnout z dnešního programu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane ministře, mám zaznamenáno. Omlouvám se, že jsem přeskočil pana ministra Skalického a uděluji mu slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji stažení z programu 15. schůze bodu č. 35, což je návrh pana poslance Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí. Chtěl bych zdůraznit, že z vládního stanoviska k tomuto poslaneckému návrhu vyplývá, že jak Ministerstvo životního prostředí, tak vláda se problematikou přístupu k informacím zabývá především v souvislosti s uváděním našeho právního řádu do souladu s právem Evropské unie a že lze očekávat, že v nejbližší době vláda přijde s vlastním legislativním řešením buď dílčího problému přístupu k informacím o životním prostředí, anebo s normou ještě obecnější.

Vzhledem k mnoha problémům, které tuto agendu provázejí, doporučuji, aby příslušné návrhy byly projednávány společně s touto poslaneckou iniciativou.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Skalickému. O slovo se ještě přihlásil pan poslanec Černý.

 

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, aby to bylo úplně procedurálně čisté, osvojuji si návrh pana ministra Pilipa jako svůj návrh.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji vám, pane poslanče. Někteří z nás pozapomněli, že pan ministr Pilip se vzdal poslaneckého mandátu. Děkuji vám za toto upřesnění a doufám, že nyní již mohu definitivně uzavřít rozpravu k programu, což právě činím.

Budeme nyní hlasovat v pořadí, v jakém byly jednotlivé pozměňovací návrhy předloženy. Jako první byl předložen návrh pana poslance Grulicha, aby za stávající bod 56 byl zařazen bod "Zpráva vlády o poskytování náhrady obyvatelům osady U Sabotů". Interpretuji vás správně, pane poslanče? Zkráceně ano, ale je mi to tolerováno. Děkuji za pochopení.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh pana poslance Grulicha nebyl přijat, když ze 195 přítomných se 78 vyslovilo pro, proti bylo 57 a 60 nehlasovalo. Hlasování mělo pořadové číslo 2.

 

Dále předložil návrh pan poslanec Štrait, aby byl z pořadu naší schůze vypuštěn bod 1.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 byl tento návrh zamítnut, když ze 195 přítomných se 95 vyslovilo pro a 98 proti.

 

Je zde požadavek, abych vás odhlásil. Požadavku vyhovuji a prosím, abyste se znovu laskavě přihlásili svými kartami. Můžeme pokračovat v hlasování.

 

Na stole nyní máme de facto společný návrh poslanců Václava Klause a Eduarda Zemana na stažení bodu 26.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Hlasy ze sálu: 25!) Omlouvám se, měl jsem zde poznamenáno 25. Prohlašuji tedy hlasování (číslo 4) za zmatečné a budeme hlasovat ještě jednou. Jedná se o stažení bodu č. 25, nikoli 26.

Zahajuji tedy nové hlasování. Kdo souhlasí s takto definovaným návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 5 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných se pro vyslovilo 170, proti nebyl nikdo.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Brožíka na stažení bodu 12. Po předchozích zkušenostech se zeptám pana poslance Brožíka, zda je to opravdu bod 12. Je. Pan poslanec kývá, takže můžeme hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 byl tento návrh přijat, když ze 194 přítomných bylo 173 pro a nikdo proti.

 

Dále je zde návrh pana poslance Maixnera, a sice zařadit za bod 57 bod s názvem Zpráva vlády o privatizaci podniku Jan Becher Karlovy Vary. Táži se pana poslance Maixnera, zda ho interpretuji správně? Děkuji, pane poslanče.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 7 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných bylo 95 pro, 76 proti a 23 nehlasovalo.

 

Dále pan poslanec Maixner navrhl zařazení bodu Zpráva ministra dopravy o stavu Českých drah a jejich privatizaci, a to za bod 59. Táži se pana poslance Maixnera, zda ho interpretuji správně. Je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 8 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných bylo 94 pro, 72 proti a 28 nehlasovalo.

 

Dále pan poslanec Vik navrhl vypustit bod 27. Je to číslo správně, pane poslanče? Děkuji vám.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 9 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 194 poslanců bylo 183 pro a 3 proti.

 

Dále pan poslanec Vik navrhl nový bod, a sice Volba členů kontrolního orgánu pro vojenské obranné zpravodajství. Pan poslanec Vik navrhuje, aby tento bod byl posledním bodem našeho pořadu. Je to tak, pane poslanče? (Posl. Vik: Ano.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 tento návrh nebyl přijat, když ze 193 přítomných se pro vyslovilo 94, proti bylo 40 a 59 nehlasovalo.

 

Pan poslanec Tlustý navrhuje, abychom bod 6 přesunuli na středu 22. 10. odpoledne. Já si navrhnu doplnit, aby to byl první bod odpoledne, protože jinak je zadání nejasné. Souhlasí pan poslanec Tlustý s touto interpretací? Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 11 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných bylo pro 172, proti 16.

 

Kolegyně a kolegové, nyní se budeme muset poradit, protože pan poslanec Vymětal navrhl zařadit do našeho programu usnesení Poslanecké sněmovny o zřízení vyšetřovací komise k Becherovce a uvedl podpisy 49 členů sněmovny, což je požadavek jednacího řádu. Uznávám, že jednací řád v této oblasti není zcela precizní, protože sněmovna může rozhodnout o tom, zda vyšetřovací komisi zřídí nebo ne, ale podle mého názoru by neměla rozhodovat o tom, zda tento bod zařadí do svého programu, protože to již bylo splněno právě podpisy 49 poslanců. Jinak by tyto podpisy neměly smysl. Jediné, o čem tedy podle mé interpretace jednacího řádu můžeme hlasovat, je pořadí tohoto bodu, nikoliv bod sám. Má někdo námitky proti této interpretaci? Nemá. V tomto případě budeme hlasovat pouze o tom, aby tento bod byl zařazen za bod 23, jak navrhl pan poslanec Vymětal.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když v hlasování pořadové číslo 12 se pro něj ze 194 přítomných vyslovilo 116 kolegů a kolegyň a proti bylo 15.

 

Dále byl předložen návrh, který je samozřejmě podmíněný tím, že vyšetřovací komise bude ustavena a o tom rozhodneme v tomto bodu, aby - a zdůrazňuji, pokud se mnou pan poslanec Vymětal souhlasí, že je to podmíněný návrh - za bod 107 byla zařazena volba členů této komise a dále jako následující bod volba předsedy této komise. Souhlasí sněmovna s tím, abychom o těchto dvou bodech hlasovali současně? Nejsou námitky. Zdůrazňuji, je to podmíněný návrh, který platí v případě, když Poslanecká sněmovna tuto vyšetřovací komisi skutečně zřídí.

Zahájil jsem hlasování o této dvojici návrhů. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 13 skončilo přijetím těchto návrhů, když ze 194 přítomných se pro vyslovilo 98, proti 62 a 34 nehlasovalo.

 

Dále předložila návrh paní poslankyně Röschová. Byly to dva návrhy, které asi těžko mohu sloučit. Návrh vypustit bod 2 a pak návrh zařadit usnesení Poslanecké sněmovny. Dám o těchto dvou návrzích hlasovat, nemá-li paní poslankyně Röschová námitky, odděleně s tím, že konstatuji, že navrhovatelka se v rozpravě k programu vyjádřila proti vypuštění bodu 2.

Budeme tedy nejdříve hlasovat o vypuštění bodu 2.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 byl tento návrh paní poslankyně Röschové přijat, když se ze 193 přítomných pro vyjádřilo 99, proti bylo 71.

 

Nyní má teprve smysl hlasovat o návrhu paní poslankyně Röschové o zařazení do našeho programu, a to rovněž jako bod 2 - usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o rodině. Termín myslím vyplyne až z usnesení, nemusí být uveden v návrhu programového bodu. Souhlasí paní poslankyně s tímto výkladem? Souhlasí. Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 15 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 194 přítomných se pro vyslovilo 169, 1 byl proti.

 

Prosím paní poslankyni Röschovou, aby mne upozornila, že je to bod 2, protože v té době ještě nebudeme mít k dispozici upravený program.

 

Další návrh předložil pan poslanec Krejsa, a sice navrhl, aby jako předposlední bod našeho programu byl zařazen bod s názvem Zpráva ministra vnitra o výsledku vyšetřování údajného přepadení poslance Pavla Dostála. Táži se pana poslance Krejsy, zda jsem ho citoval správně. Je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto bodem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto bodu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 nebyl tento návrh přijat, když ze 194 přítomných se pro vyslovilo 79, 55 bylo proti.

 

Kolegyně a kolegové, prosím vás, abyste zachovali klid. Vaše únava po zhruba hodině jednání ještě nemůže být tak velká, abyste ji odstraňovali živým rozhovorem.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP