Středa 30. prosince 1992

Předseda ČNR Milan Uhde: Padly dva procedurální návrhy. Upozorňuji, že jsou vzájemně protichůdné. Schválíme-li ten, který byl podán prvně, nemá smysl potom už hlasovat o návrhu, který byl podán nyní. Budeme tedy hlasovat o prvním procedurálním návrhu poslance Grulicha, který zní: Ukončit 20. schůzi České národní rady neprodleně, t.j. v tuto chvíli.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku? 61.

Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu, ať zvedne ruku? 97.

Tento procedurální návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat o druhém procedurálním návrhu. Prosím pana poslance Wagnera, aby zkontroloval, zda interpretuji jeho procedurální návrh správně.

Pan poslanec navrhl, abychom neprodleně zařadili na neveřejné zasedání ČNR bod, který by se nazýval "Činnost ministra státní kontroly vlády ČR". Reprodukoval jsem správně, nebo si přeje pan poslanec Wagner něco doplnit? Reprodukce byla správná. Budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať to dá najevo zvednutím ruky. 63.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 61.

Kdo se zdržel hlasování? 35 poslankyň a poslanců se zdrželo hlasování.

Tento návrh nebyl přijat.

Přistoupíme nyní k dalšímu bodu programu. Faktickou poznámku má pan poslanec Vlček.

Poslanec Jaroslav Vlček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, nezbývá mi v tomto případě, než vám poděkovat za dobrý pracovní rytmus, který jsme si dnes zde vytvořili, jako už po několikáté, a z tohoto titulu vám chci popřát hodně zdraví v novém roce. Nám všem zde v sále přítomným pro příští rok chci popřát co nejméně obstrukční politiky a nezbývá mi nic jiného, než parlamentní opoziční strany vyzvat, abychom vstali a odešli. Děkuji vám a šťastný nový rok. (Potlesk. Část poslanců opozice odchází.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme pokračovat v jednání 20. schůze ČNR. Dalším bodem je

III.

Vládní návrh zákona ČNR o ověřování shody opisů nebo

kopií s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními

úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí

a okresními úřady

Z pověření vlády České republiky nám předložený vládní návrh, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 293, odůvodní ministr vnitra České republiky Jan Ruml. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona ČNR o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady se předkládá proto, že s účinností od 1. ledna 1993 bylo novelizací občanského zákoníku zrušeno vládní nařízení 15/1953 Sb., o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory. Tuto činnost vykonávají obecní úřady, které vedou matriky.

Podle dosavadních právních předpisů by od 1. 1. 1993 nemohly obecní úřady tuto činnost vykonávat. Přitom je důležité, aby občanům bylo umožněno ověřování opisu listin a podpisu na nich přímo v místě jejich bydliště či jeho bezprostřední blízkosti. Proto byl připraven v návaznosti na zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, návrh jednoduché zákonné právní úpravy, který umožňuje obecním úřadům obdobně, jako uvedený zákon notářům, ověřovat opisy listin a podpisy na listinách. Tak jako dosud by ověřování měly provádět všechny obecní úřady" které vedou matriku. Kromě toho se umožňuje...

Předseda ČNR Milan Uhde: Pane ministře, omlouvám se, vážení poslanci a poslankyně, prosím o klid, pracujeme dále, hlučné projevy jsou neúctou k těm, kteří jsou pověřeni přednést návrh, a k ostatním, kteří chtějí poslouchat. Uklidněte se, prosím, a sledujte!

Pane ministře, máte slovo dále, pokračujte, prosím.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Kromě toho se umožňuje, aby okresní úřad pověřil ověřováním ve svém územním obvodu i obecní úřad, který matriku nevede, ale tuto činnost je schopen kvalifikovaně zabezpečovat. Tím se vyhovuje požadavku řady obecních úřadů a zároveň se vychází vstříc občanům. Veřejnost poukazuje na to, že mnohdy musí z důvodu ověření podpisu cestovat až do vzdálenějších míst okresu.

V zákoně se dále stanoví náležitosti potvrzení, která vydávají obecní úřady podle zákona o obcích a okresní úřady podle zákona o okresních úřadech, úpravy jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona je předkládán ve společné zprávě výborů ČNR, s níž vyslovuji jako navrhovatel souhlas. Děkuji vám za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi Janu Rumlovi za jeho výklad. Nyní by se měl ujmout slova společný zpravodaj, kterým je pan poslanec Antonín Hrazdíra. (Vchází do sálu.)

Pane poslanče, máte slovo jako společný zpravodaj.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych stručně navázal na vystoupení pana ministra Rumla jako předkladatele.

Vláda předložila návrh zákona České národní rady o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (tisk 293).

Ověřování opisu listin a podpisu na listinách prováděly, jak uvedl pan ministr, matriky na základě vládního nařízení č. 15/1953 Sb., ovšem uvedené vládní nařízení je s účinností od 1.1.1993 zrušeno, a to v návaznosti na ustanovení zákona č. 264/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, ruší se zákon o státním notářství a mění a doplňují některé další zákony.

S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na potřebu umožnit ověřování opisů listin a podpisů na nich, a to co nejdříve a nejblíže k bydlišti fyzických osob, je předkládán tento návrh jednoduché zákonné právní úpravy.

Návrh zákona byl předložen k projednání ústavně právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Připomínky obou výborů jsou obsaženy ve společné zprávě (tisk 294). Nejsou zásadního charakteru, text doplňují nebo upřesňují.

Nezařazen byl jeden pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který navrhoval vypustit první větu odst. 5 § 4 se zdůvodněním, že pokud při ověřování podpisu pověřený pracovník neodpovídá za obsah listiny, pak není nutné, aby v případě, že nezná jazyk, v němž je listina pořízena, žadatel předložil překlad této listiny.

Ústavně právní výbor i předkladatel naopak vyžadují, aby první věta odstavce 5 § 4 nebyla vypuštěna a své stanovisko odůvodňují tím, že se tímto zákonem dává oprávnění ověřovat listiny a podpisy, které jsou určeny do zahraničí i obecním úřadům, doposud tato oprávnění příslušela pouze notářům.

Z tohoto důvodu a v zájmu toho, aby nebyl ověřen podpis na listině, jejíž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, případně je jinak závadný, je nejen vhodné, ale i potřebné, aby pověřený pracovník obsah listiny znal, aby mu porozuměl, i když za něj neodpovídá při ověřování pouze podpisu na této listině.

Tolik, dámy a pánové, informace společného zpravodaje.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Antonínu Hrazdírovi za jeho výklad a odůvodnění předložené společné zprávy.

Otevírám rozpravu. Písemně se do ní přihlásili jako první poslankyně Anna Röschová, kterou zvu k řečništi, dále pan poslanec Špaček. Další písemné přihlášky nemám.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, úvodem svého vystoupení mi dovolte, abych naplnila usnesení České národní rady z minulého volebního období o střetu zájmů. Ve svém povolání jsem stále ještě notářkou, nicméně neobávejte se, nebudu brojit proti tomuto zákonu, mám pouze jeden pozměňovací návrh, který se týká § 1 odst. 2.

V odst. 2 se říká, že obecní úřad, magistrátní úřady atd., mohou pověřit jiné obecní úřady než ty, které vedou matriku, a to za předpokladu, že jsou vytvořeny podmínky pro zabezpečení kvalifikovaného výkonu této činnosti.

Domnívám se, že přece jen je to řečeno příliš obecně. Okresní úřady nemohou mít zkušenosti s ověřováním listin ani podpisů. Tato činnost není sice složitá, ale může mít dalekosáhlé následky. Proto dovolte, abych předložila pozměňovací návrh, a to doplnit tento odstavec o poslední větu v tomto znění: "Tyto podmínky stanoví ministerstvo vnitra České republiky vyhláškou."

Domnívám se, že by to bylo velmi praktické, byl by to vzor, za jakých okolností lze obecní úřady, které nevedou matriky, pověřit ověřováním listin a podpisů. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Röschové. Znovu vyzývám auditorium, aby respektovalo přednášené projevy, ztišilo se, sledovalo.

K řečništi se dostaví pan poslanec Špaček. Opakuji, že další přihlášky nemám.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych opět obrátit vaši pozornost k § 4, ve kterém se mluví o legalizaci, tj. ověřování podpisů, a to ve smyslu, jak o něm hovořil pan společný zpravodaj v závěru své řeči.

V odstavci 4 tohoto paragrafu se mluví o tom, že osoba ověřující podpis na listině není zodpovědná za obsah listiny, na níž se podpis nachází.

V následujícím odstavci je ovšem řečeno, že v případě, je-li listina v cizím jazyce nebo v jazyce, jemuž ověřovatel nerozumí, je předkladatel povinen doručit překlad.

Domnívám se, že tyto dva odstavce skutečně jsou v rozporu, protože tento zákon nedává žádný podklad k tomu, aby ověřovatel mohl odmítnout ověření podpisu v případě, že bude listina v českém jazyce a bude v rozporu s dobrými mravy případně se zákonem. Jedná se pouze o ověření podpisu.

Naopak se domnívám, že zejména v současné době, kdy se rozvíjejí styky se zahraničím a občané mohou vyžadovat ověření podpisu např. na smlouvách nebo mezinárodních dohodách, jednalo by se o neúměrné zatěžování pořizováním překladu, případně dalšími úkony.

(Předseda znovu žádá o klid ve sněmovně.)

Navrhuji proto, jak se už zmínil společný zpravodaj, § 4 odst. 5 ve znění společné zprávy vypustit s tím, že odst. 6 ve znění společné zprávy byl přečíslován na odstavec pátý a v případě, že bude tento návrh přijat, dávám sněmovně v úvahu, aby tento zákon byl sjednocen se zákonem o notářích, kde je v paragrafu o ověřování podpisu stejná dikce, která se týká listin v cizím jazyce.

Tento pozměňovací návrh by zněl tak, že do předkládaného zákona by byla zařazena nová část třetí, jejíž znění by bylo toto:

"Část třetí § 9

Zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, notářský řád, se mění takto:

§ 74 odst. 4 se vypouští."

Je to odstavec, který má velmi obdobnou dikci jako odstavec, o kterém jsem mluvil před chvílí. Samozřejmě by v zákoně dosavadní část třetí a § 9 byly přečíslovány na část čtvrtou a § 10.

Domnívám se, že o obou návrzích lze hlasovat odděleně. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Špačkovi. Nemám další přihlášky do rozpravy. (Hlásí se pan poslanec Výborný).

Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych byl stručný, nicméně považuji za svou povinnost sdělit, že náměty, které se staly pozměňovacími návrhy, se také zabýval ústavně právní výbor, neboť na našem jednání při projednávání tisku 293 byly rovněž vzneseny a ústavně právní výbor drtivou většinou hlasů považoval tyto návrhy za zcela nepřijatelné. Důvodů je celá řada, řekl bych, že jedním ze základních důvodů je ten, že měla-li by být dokonce připuštěna možnost, aby pracovník obecního úřadu ověřoval správnost podpisu na listině napsané nejen v cizím jazyku, ale i jiným písmem, než je zvyklost zemí, které píší latinkou, azbukou, alfabetou, že by se velmi snadno mohlo stát, že podpis bude na úředně ověření listině, která obsahuje věci příčící se veřejnému pořádku i ve smyslu mezinárodního práva soukromého. Bylo by to neštěstí a varuji sněmovnu před tím, aby pozměňovací návrh tak, jak byl přednesen, byl přijat.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Dále se hlásí pan poslanec Bachna.

Poslanec Petr Bachna: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nerad nesouhlasím s kolegou Výborným, protože to, co bylo řečeno, je pravda pouze částečně. My v tomto zákoně oním konfliktním paragrafem říkáme, že máme strach z toho, že by se mohlo ověřit něco, co se nám nelíbí. Ale bude-li to napsáno česky, tak to ten úředník musí ověřit, byť se to bude příčit všem dobrým mravům a nebude se to panu Výbornému líbit. Úředník má povinnost to ověřit, zákon nedává žádnou možnost to neověřit. Čili napíši-li vulgární text, který bude někoho urážet a budu-li chtít pod ním uveřejnit svůj podpis, tak úředník má podle tohoto zákona povinnost to učinit. Bude-li to nicméně v cizím jazyce, tak tuto povinnost nemá.

Myslím, že o obsahu jasně vypovídá odstavec 4, který říká, že pověřený pracovník provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny, protože ověřuje pouze a výhradně podpis. Nejedná se tedy o ověřování listiny, ale podpisu. Čili on říká, že podpis je toho člověka, který tam byl. Proto se přimlouvám za to, aby pozměňovací návrh pana poslance Špačka byl akceptován.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bachnovi. Hlásí se paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Vážená sněmovno, chtěla bych jen upozornit, že pan poslanec Bachna nemá pravdu, co se týče odstavce 4, § 4, protože legalizace je ověření listiny. Samozřejmě, že pracovník ověřuje listinu, jistě, že neodpovídá za obsah, ale tím, že ověřuje listinu, souhlasím s tím, co řekl dr. Výborný, protože vždycky se to tak dělalo. Domnívám se, že zákon nikde neříká, že pracovník, který ověřuje, nemůže odmítnout toto ověření listiny, která má třeba i neslušný obsah.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Röschové, znovu se hlásí pan poslanec Bachna.

Poslanec Petr Bachna: Omlouvám se, že vystupuji ještě jednou. Dovolím si přečíst odstavec 1 § 4: "Legalizací pověřený pracovník ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala, neboť podpis na listině uvedený před ním uznala za vlastní." Tzn., že legalizace je ověření podpisu a nikoli listiny, abychom si to ujasnili.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? (Nikdo se nehlásí.) Další přihlášky nejsou, proto rozpravu uzavírám. Ptám se především pana ministra Rumla, zda si přeje přednést závěrečné slovo. (Pan ministr Ruml: Ne.)

Dále mám povinnost zeptat se pana společného zpravodaje Antonína Hrazdíry, zda je připraven pronést závěrečné slovo, vyjádřit se k rozpravě a doporučit hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedo, dámy a pánové, nejde o závěrečné slovo, které není potřebné, ale jen o předložení pozměňovacích návrhů k vašemu vyjádření a hlasování.

Jako první zde zazněl pozměňovací návrh paní poslankyně Röschové na doplnění § 1 odstavce 2 s tím, že by v tomto odstavci poslední věta zněla: "Tyto podmínky stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou." Tento návrh doporučuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Hlásí se paní poslankyně Janů.

Poslankyně Ivana Janů: Pane předsedo, dámy a pánové, z vystoupení paní dr. Röschové i dr. Výborného vyplývá zásadní námitka obsahová. Proto doporučuji, aby jednání bylo přerušeno a aby se sešel ústavně právní výbor.

Předseda ČNR Milan Uhde: Jde o procedurální návrh. Budu to řešit ve své pravomoci tak, že spojím tuto příležitost s polední přestávkou.

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, žádám o procedurálním návrhu hlasovat, vzhledem k tomu, že je třeba ověřit počet přítomných.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Wagner doporučuje, abychom o procedurálním návrhu paní poslankyně Janů hlasovali. S poznámkou se hlásí pan ministr Ruml, dáme mu slovo.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Chtěl jsem upozornit paní poslankyni Janů na to, že ústavně právní výbor zcela jednoznačně vzal stanovisko k této věci, aby se odstavec 5 § 4 zachoval, takže svolání ústavně právního výboru podle mého názoru na této věci nic nezmění.

Jinak bych chtěl pana poslance Bachnu upozornit na to, že nikdo nemůže donutit úředníka, aby ověřil podpis pod listinou, jejíž text je protizákonný. K tomu tento zákon nemůže donutit.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi. Ptám se ještě paní poslankyně Janů, zda trvá na svém návrhu. (Poslankyně Janů: Netrvám.)

Budeme tedy pokračovat, pane společný zpravodaji.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Je tedy třeba hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Röschové, který je k § 1 odst. 2, kde je třeba doplnit poslední větu: "Na tyto podmínky stanoví ministerstvo vnitra vyhlášku."

Předseda ČNR Milan Uhde: Chce se k tomu vyjádřit pan ministr?

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Jako navrhovatel doporučuji tento pozměňovací návrh.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 91.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 12.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Další pozměňovací návrh přednesl poslanec Špaček s tím, že doporučuje v § 4 vypustit odst. 5 a odst. 6 přečíslovat na odst. 5. Tento návrh jsem nedoporučil.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Jako navrhovatel také nedoporučuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 10.

Kdo je proti tomuto návrhu? 7.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Antonín Hrazdíra: O dalším pozměňovacím návrhu nelze hlasovat, protože poslanec Špaček podmiňoval hlasování přijetím tohoto pozměňovacího návrhu.

Jde o všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Je vhodné hlasovat o schválení celého zákona.

Předseda ČNR Milan Uhde: Přistoupíme k hlasování o celém předloženém návrhu.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona ČNR o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisů obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady podle sněmovního tisku 293 ve znění společné zprávy výborů ČNR podle sněmovního tisku 294 a schváleného pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 98.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 3.

Zákon byl schválen.

Děkuji panu ministrovi a společnému zpravodaji i všem, kdo se zasloužili o práci na tomto zákoně. Pan ministr ještě pronese několik slov.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat panu poslanci Hrazdírovi, společnému zpravodaji k tomuto zákonu, který ač poslanci z jeho strany obstruhovali toto jednání - splnil svou povinnost zpravodaje a uvedl tento zákon společně s vámi v život. Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi. Přistoupíme k dalšímu bodu schváleného pořadu, jímž je

IV.

návrh poslanců ČNR Marka Bendy a dalších na vydání

zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR ve znění zákona ČNR

č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb. a zákona

ČNR č. 280/1991 Sb.

Z pověření skupiny poslanců - navrhovatelů předložený návrh na vydání zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 291, odůvodní pan poslanec Oldřich Kužílek. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, především vám chci sdělit, že skupina pověřená navržením změn jednacího řádu si jako striktní kritérium dala za úkol navrhnout ve sněmovně jen takové změny, které jsou v daném okamžiku naprosto nezbytné. Vyloučeny byly nejen všechny úvahy o zkrášlení jednacího řádu, ale i o vypuštění a nápravě všech nesmyslů, které do něj minulé věky zasely, pokud se dalo odhadnout, že v příštích několika měsících nezpůsobí přímo katastrofu. Nalézt by se takovýchto nesmyslů dalo více, než si kdo z přítomných dovede představit.

Předpoklad, že do několika měsíců musí být přijat nový jednací řád, je určující.

Novela jednacího řádu, kterou máme před sebou, byla vyvolána několika důvody. Jednak je to fakt, že ČNR se mění v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Nové pojetí Parlamentu již nepočítá s předsednictvem zákonodárného sboru, které v minulém systému plnilo jak funkce politické, zejména prezidentské, tak i funkce organizační. Nyní by politické funkce měla plnit především celá sněmovna, pouze výjimečně v přesně určených případech její předseda. Organizační záležitosti by podle předloženého návrhu měl řešit především nově navržený organizační výbor, v mnoha věcech také předseda sněmovny.

Tento princip se promítl především do rozdělení pravomocí předsednictva, a to jak v souhrnném výčtu, jak je uvedeno v nových navrhovaných paragrafech 4 a), 36, 36 a) a 37 a), a dále v množství paragrafů, které se o předsednictvu v různých souvislostech zmiňovaly.

Další důvod přijímání tohoto jednacího řádu, resp. změn, je samotný fakt přijetí nové Ústavy České republiky, ze které přímo vyplývá několik nutných změn jako je např. kvorum pro usnášeníschopnost sněmovny.

Nakonec jde o dvě věcné změny, které si zasloužily již nyní podle soudu předkladatelů změnu. Jednak jde o úpravu počítání 24hodinové lhůty od rozdání společné zprávy zpravodajů, a jednak jde o technické opatření zařazení orgánů ČNR vzniklých na základě zvláštních zákonů přímo mezi orgány ČNR vyjmenované v jednacím řádu.

Dámy a pánové, protože předpokládám, že navržená změna byla v klubech živě probírána, a vzhledem k vysokému datu si dovoluji ukončit svou předkládací zprávu a spoléhat dále na projednávání ve sněmovně.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi, zástupci navrhovatelů. Udílím slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Ivanu Maškovi.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP