Středa 30. prosince 1992

Začátek schůze České národní rady

30. prosince v 8. 20 hodin

Přítomni

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 183 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážení hosté!

Zahajuji 20. schůzi České národní rady a rád vás na ní vítám v této poměrně neobvyklé, časné ranní hodině.

Seznámím vás s pořadem 20. schůze České národní rady, jak vám jej předsednictvo České národní rady navrhlo. Byl jsem informován, že text máte před sebou. Je tomu tak? (Ano.)

Potom mě to zbavuje povinnosti text vám přečíst a ptám se, zda si někdo z vás přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu 20. schůze České národní rady. Hlásí se poslanec Vačkář, poté bude mít slovo pan poslanec Benda.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji jako bod třetí dnešního programu zařadit volbu prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky.

V souladu s § 15 odst. 2 zákona ČNR č. 61 předložil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu dne 10. prosince předsedovi České národní rady návrh kandidátů na členy prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu republiky a současně požádal o zařazení jejich volby na jednání nejbližší schůze. Činím tak v zastoupení.

Myslím, že odklad opět přibližně o měsíc by tuto záležitost zbytečně prodloužil, a myslím, že Nejvyšší kontrolní úřad by měl mít funkční prezidiální radu. Opakuji, že tento bod doporučuji zařadit jako bod třetí našeho pořadu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vačkářovi. Nyní prosím pana poslance Marka Bendu, aby přednesl svůj pozměňující návrh.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, s trochou lítosti si dovoluji vám navrhnout, abychom stáhli bod č. 2 a abyste zároveň souhlasili s tím, že navrhovatelé tento bod stahují z pořadu jednání České národní rady vůbec.

Jedná se o ústavní zákon, kterým se zřizuje Prozatímní ústavní soud České republiky. Tento návrh byl připraven během posledního wíkendu, na podnět, který tady zazněl na posledním plénu. Během projednávání v ústavně právním výboru a poté po konzultacích s představiteli některých politických klubů se ukázalo, že je zjevně neprůchodný. Proto navrhujeme, aby byl stažen.

Mám k tomu jednu poznámku. Je překvapivé, že k takové situaci dochází, jestliže na této poradě byli přítomni zástupci osmi klubů, kteří by bohatě měli stačit k tomu, aby reprezentovali oněch 120 hlasů potřebných ke schválení ústavního zákona. Potom se zjistilo, že kluby mají zcela jiné stanovisko.

Tímto způsobem by asi nebylo dobré do budoucna postupovat. Představuje to zcela zbytečnou práci. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Jsou ještě nějaké další návrhy na změny nebo doplnění dnešního pořadu? (Nebyly.) Uzavírám tedy rozpravu o pořadu a budeme hlasovat o doplňujících nebo pozměňujících návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Doporučuji sněmovně, abychom o nich hlasovali zvlášť, protože jsou různorodé povahy. Pokud proti tomu nejsou žádné námitky (nebyly), budeme nyní hlasovat o prvním pozměňujícím návrhu, který podal pan poslanec Vačkář.

Tento návrh jsem stručně zachytil jako jednání o prezidiální radě nezávislého kontrolního úřadu. Souhlasí to tak, pane poslanče?

Poslanec Jiří Vačkář: Jde o volbu členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Opakuji, že se jedná o volbu členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo je pro dodatečné zařazení tohoto bodu, ať laskavě zvedne ruku! 81.

Kdo je proti? 46.

Kdo se zdržel hlasování? 30.

Kdo nehlasoval? Nikdo.

Konstatuji, že tento doplňující návrh byl přijat a zařazen na třetí místo našeho dnešního pořadu.

Budeme nyní hlasovat o návrhu pana poslance Marka Bendy na stažení dosavadního bodu 2, totiž vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Prozatímní ústavní soud České republiky.

Kdo je pro přijetí návrhu na stažení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 115.

Je někdo proti? 3.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Prosím, abyste se nyní hlasováním vyjádřili k celku našeho pořadu.

Kdo je pro jeho schválení, přičemž se vezmou na vědomí pozměňovací návrhy a jejich realizace, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 100.

Kdo je proti tomuto návrhu? Jeden.

Schválili jsme návrh dnešního pořadu 20. schůze ČNR.

Žádám pracovníky Kanceláře, aby přistoupili k přípravám volby členů Presidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu, protože vyřazením bodu, které navrhl pan poslanec Marek Benda a ostatní, se posunul návrh pana poslance Vačkáře na druhé místo. Budeme muset tedy zvážit, zda jsme schopni zabezpečit plynulé navázání na první bod, kterým je

I.

Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60

dnů k projednání zákonů České národní rady

K tomuto bodu nyní přistoupíme.

Seznámím vás, paní poslankyně a páni poslanci, se dvěma návrhy na usnesení ČNR, které předsednictvo České národní rady přijalo na své 36. schůzi včera, dne 29. 12. 1992.

Svým usnesením č. 302 doporučuje České národní radě vyslovit souhlas s tím, aby vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, podle sněmovního tisku 232, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům České národní rady, přičemž bude dodržena lhůta 30 dnů.

Připomínám, že podle § 75 zákona ČNR č. 35 z roku 1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, rozhodne o takovém návrhu Česká národní rada bez rozpravy.

Táži se, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 76.

Kdo je proti? 17.

Kdo se zdržel hlasování? 56.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat 76 hlasy proti 73 hlasům.

Svým usnesením č. 303 doporučuje předsednictvo ČNR vyslovit souhlas s tím, aby návrh poslanců ČNR Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení prozatímního senátu Parlamentu podle sněmovního tisku 300 byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR, přičemž bude dodržena lhůta 15 dnů.

Táži se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Dejte to najevo zvednutím ruky. 64.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 57.

Kdo se zdržel hlasování? 29.

Tento návrh nebyl přijat.

Původně předpokládaný druhý bod byl vypuštěn. Konstatuji, že jsme první bod projednali.

Na řadě je bod 3.

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Marek Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tento bod byl zařazen až teď na pořad, navrhuji, aby byla učiněna třičtvrtě hodinová přestávka na kluby, abychom se mohli poradit.

Předseda ČNR Milan Uhde: Gentlemanské pravidlo, které jsme zde uplatňovali, říká, že požádá-li alespoň jeden klub o možnost poradit se, máme vyhovět.

Pan poslanec Řezáč vyslovuje pochybnost, zda tři čtvrtě hodiny není příliš dlouhý termín na poradu klubů.

Pan poslanec Benda trvá na svém požadavku, aby se jeho klub mohl poradit po dobu 45 minut.

Prosím pana poslance Grulicha.

Poslanec Václav Grulich: Navrhuji 15 minutovou přestávku.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že i opoziční poslanci, kteří tento návrh vznesli jako nepřipravený dnešního dne, musí uznat, že koaliční kluby musí též o kandidátech přemýšlet chvíli, vytvořit prostor. Protože je koaličních klubů více, musí též komunikovat mezi sebou. Myslím, že 15 minut je velice krátký čas. Vzhledem k technické přípravě voleb bych se přimlouval za to, aby opozice vyhověla návrhu pana poslance Bendy a tento návrh schválila.

Předseda ČNR Milan Uhde: Využívám svého práva a vyhlašuji 45 minutovou přestávku.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zvu vás do jednací síně, protože vše je již připraveno a můžeme se zabývat dalším bodem našeho programu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme v přerušené schůzi ČNR.

Dalším bodem, který máme před sebou, je

II.

Volba členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního

úřadu České republiky

Na 6. schůzi ČNR 18. listopadu 1992 se uskutečnila první volba členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky. Na této schůzi byl také schválen volební řád pro tajné hlasování, který je platný i pro druhou dnešní volbu.

V uskutečněné první volbě zvolila ČNR členem prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky pana Karla Bidla. Zbývá ještě zvolit 6 členů prezidiální rady.

Dále připomínám, že 10. prosince tohoto roku jsem obdržel od prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky dopis, jímž mi předložil návrh na 4 kandidáty, kteří získali při předchozí volbě prezidiální rady nejvíce hlasů. Byli to pan Jan Baše, paní Kateřina Hájková, pan Bohdan Hejduk a pan Jaromír Kapusta, a dále uvedl dva nově navrhované kandidáty, jimiž byli pan Václav Anděl a pan Josef Drahoš.

16. prosince tohoto roku jsem obdržel další dopis, ve kterém mi prezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky sdělil, že pan Josef Drahoš odstupuje od kandidatury a že za něho nově navrhl paní Jarmilu Chládkovou.

Návrh na členy prezidiální rady, kteří budou zařazeni do druhé volby, a jejich charakteristiky jste všichni obdrželi.

Je tomu tak, prosím?

Nyní žádám prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky pana Pavla Hussara, aby nám nově předložené návrhy odůvodnil. Prosím.

Prezident Nejvyššího kontrolního řadu Česká republiky Pavel Hussar: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych před vás znovu předstoupil s návrhy na kandidáty prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky.

V první volbě, která se uskutečnila, jak už pan předseda zdůvodnil, dne 18. 11. 1992 byl zvolen za člena prezidiální rady pan ing. Karel Bidlo. Zbývá zvolit ještě 6 členů rady. Z původní kandidátky byli vyjmuti ti kandidáti, kteří v předcházejících volbách obdrželi nejméně hlasů. Je to pan ing. Fišer, pan ing. Zajíček a pan ing. Abrhám. Opětovně za členy prezidiální rady navrhuji ing. Baše, dr. Hájkovou, ing. Hejduka a ing. Kapustu. Nově jsou za členy prezidiální rady navrhováni ing. Anděl a ing. Chládková.

Při výběru kandidátů za členy prezidiální rady byly kladeny náročné požadavky jak na odborné předpoklady, kontrolní zkušenosti, řídící schopnosti, tak morální předpoklady, aby tito pracovníci byli schopni kvalifikovaně řídit a organizovat kontrolní činnost Nejvyššího kontrolního úřadu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, při plném respektování všech uvedených kritérií bylo vybráno 6 kandidátů za členy prezidiální rady, jejichž pracovní a osobní charakteristiky jsem vám předložil v souladu s § 15 zákona 61/1992 Sb.

Všichni tito kandidáti byli představeni v rozpočtovém výboru. Za kandidáty tedy k volbě navrhuji ing. Václava Anděla, CSc., který má dlouholeté řídící zkušenosti a praktické znalosti v oboru průmyslu, stavebnictví a technicko-ekonomického výzkumu. Je pracovníkem Nejvyššího kontrolního úřadu od 1. listopadu 1992.

Jako dalšího člena prezidiální rady navrhuji ing. Jana Bašeho. Jeho dlouhodobé a bohaté zkušenosti a znalosti z oblasti obrany, řídící předpoklady, kontrolní a zahraniční zkušenosti jsou zárukou úspěšné činnosti jako člena rady.

Za dalšího člena prezidiální rady navrhuji dr. Kateřinu Hájkovou, jejíž předchozí praxe v legislativním odboru ČNR, odborné vědomosti a řídící schopnosti jsou zárukou pro kvalifikované plnění úkolů, vyplývajících z této funkce.

Za člena rady navrhuji opětovně ing. Bohdana Hejduka, který má vysoké teoretické znalosti, dlouhodobé praktické zkušenosti ve finanční a rozpočtové sféře i významné poznatky, získané při praktické spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem.

Za dalšího člena prezidiální rady vám navrhuji ke zvolení ing. Jarmilu Chládkovou. Navrhovaná kandidátka má dlouhodobé zkušenosti a praktické znalosti z kontrolní činnosti na úseku financování terciární sféry. Jsem přesvědčen, že jejím zvolením za člena rady bude vykonávat tuto funkci kvalifikovaně a odpovědně.

Za člena prezidiální rady znovu navrhuji ing. Jaromíra Kapustu, jehož praktické zkušenosti, poznatky z výkonu státní správy, kontrolní znalosti a neocenitelné zkušenosti z práce nezávislých kontrolních orgánů v demokratických státech dávají předpoklady pro kvalifikovaný výkon navrhované funkce.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vás ubezpečit, že výběru kandidátů byla věnována ta největší pozornost, protože jen zkušení odborníci s dostatečnou praxí v oboru, s mezinárodními poznatky, dávají záruku vysoké úrovně činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

Jen tak se podaří podávat České národní radě kvalifikovaná a objektivní stanoviska a informace pro rozhodování o náročných otázkách tvorby a užití státního rozpočtu, hospodaření a účelném vynakládání finančních prostředků.

Chtěl bych vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, požádat, abyste svým rozhodnutím podpořili naši snahu, aby Nejvyšší kontrolní úřad České republiky mohl v plném rozsahu plnit své poslání nezávislého kontrolního orgánu, jako je tomu ve všech demokratických státech.

Zvolením členů prezidiální rady budou vytvořeny podmínky, aby Nejvyšší kontrolní úřad již od počátku roku mohl se vší odpovědností a v plném rozsahu kontrolovat a vyhodnocovat plnění státního rozpočtu ČR, jehož náročnost je vám všeobecně známa.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji prezidentovi nezávislého kontrolního úřadu panu Pavlu Hussarovi za odůvodnění kandidatur jednotlivých uchazečů o členství v prezidiální radě.

Než otevřu rozpravu k jeho výkladu, táži se, zda chce něco podotknout navrhovatel pan poslanec Vačkář.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, nechci rozvíjet žádné teorie, pouze bych se chtěl vrátit k volebnímu řádu s technickou poznámkou.

Vzhledem k tomu, že v § 7 v původním textu bylo uvedeno nejvýše 7 kandidátů a na hlasovacích lístcích budeme mít pouze 6, bylo by dobře tento text upravit.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ano. Provedeme tedy příslušnou úpravu, protože není předloženo 7 kandidátů. Tato podrobnost se musí uvést do souladu se skutečností.

Nyní otvírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy ze svého místa? (Nikdo se nehlásil.) Vzhledem k tomu, že není žádná přihláška do rozpravy, rozpravu uzavírám. Táži se prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, zda se chce ještě nějakou poznámkou vyjádřit k celé věci? Není tomu tak.

Ještě jednou připomínám, že volební řád pro tajné hlasování je platný i pro nadcházející druhou volbu. V souvislosti s tím žádám ověřovatele ČNR pány poslance a paní poslankyně Martu Hubovou, Evu Matouškovou, Josefa Effenbergera, Alfreda Frommera, Roberta Koláře, Ludvíka Motyčku, Ladislava Rymeše, Tomáše Svobodu, Oldřicha Vrchu a Eduarda Zemana, aby se ujali svých funkcí spojených s přípravou a samým aktem voleb.

Podle odhadu je třeba asi 10 minut na přípravu volebních lístků. Je tomu tak, anebo jsou volební lístky již připraveny? (Poslanec Vačkář: volební lístky jsou připraveny.)

Volba tedy může začít neprodleně. Předpokládáme, že bude trvat asi 20 minut. Na sčítání hlasů je třeba 30 minut.

Ještě technická připomínka: Při volbě budou v provozu dva stoly. U jednoho stolu budou poslanci začínající od písmene a, konče panem poslancem Lomem. U druhého stolu budou poslanci počínaje panem poslancem Loukotou až do konce abecedy. Prosím, abyste to respektovali.

Přerušuji nyní jednání na 50 minut. Budeme pokračovat v 11.00 h. (Schůze přerušena v 10.10 h.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zaujměte svá místa, pokračujeme v jednání 20. schůze České národní rady. Prosím pověřeného zástupce ověřovatelů, jímž je podle mých informací pan poslanec Robert Kolář, aby nás seznámil s výsledkem prvního kola druhé volby členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky. K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 80 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 80 lístků. Dle volebního řádu bod č. 1 je volba neplatná, poněvadž se jí nezúčastnila nadpoloviční většina poslanců České národní rady. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji zástupci ověřovatelů panu poslanci Robertu Kolářovi. K technické poznámce se hlásí pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, námi přijatá Ústava České republiky jako jeden z orgánů zřizuje institut Nejvyššího kontrolního úřadu. Nám se povedlo to, co je zcela protismyslné - způsoby, aby tento Nejvyšší kontrolní úřad neměl prezidiální radu. To je aby nebyl akceschopný. Bez fungující prezidiální rady není možno vytvořit a schválit plán kontrolní činnosti a v nejkratší možné době lze vytýkat tomuto úřadu, že vlastně neplní svou funkci.

Kupodivu se to stalo způsobem, který nám, opozičním poslancům, je často vytýkán, a byl vytýkán i včera při televizní besedě, že se někdy dopouštíme obstrukce. Tentokrát - jak je zřejmé z převzatých volebních lístků - se obstrukce dopustili poslanci vládní koalice. Je tedy zřejmé, že vládní koalice nemá zájem na tom, aby Nejvyšší kontrolní úřad byl úřadem funkčním. Vzhledem k tomu, že zřejmě mnozí poslanci jsou tak unaveni dnešního dne, po vyčerpávajících dnech a týdnech, že nebyli schopni dojít k volebním urnám, dávám, vážený pane předsedo, procedurální návrh, aby dnešní schůze tímto okamžikem byla ukončena a pokračovala až podle programu, který byl schválen včera předsednictvem, t.j. v časovém harmonogramu v lednu. Prosím, aby se o tomto návrhu hlasovalo. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Podotýkám, že tato sněmovna schválila dnešní jednací pořad, ale procedurální návrh je procedurální návrh a já o něm dávám neprodleně hlasovat. Ještě technická poznámka pana poslance Payna.

Poslanec Jiří Payne: Rád bych upozornil na drobnou závadu, protože v takovém případě se už v lednu nesejdeme. Nebude-li podle jednacího řádu stanoveno, kdo svolá poslaneckou sněmovnu, pak se už v lednu nesejdeme.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, z tohoto místa jsem několikrát upozornil na potřebu řádné funkce Nejvyššího kontrolního úřadu s ohledem na to (Hlasy: Není rozprava.) - já chci mít procedurální návrh a musím ho nejdříve zdůvodnit - že jsem vás informoval už dříve, že by byl důvod k neveřejnému jednání sněmovny ve věci překročení kompetencí ministrem státní kontroly a že by bylo v zájmu státu, aby toto jednání bylo neveřejné. Obstrukce, která zde byla projevena, mě nutí k tomu, abych se zamyslel nad tím, jestli není ta pravá chvíle, kdy se o této věci zmínit a podat procedurální návrh, aby se takovéto jednání uskutečnilo. Protože poté byste možná, kolegové z vládní koalice, až se dovíte fakta, byli postupovali podle rady, kterou vám včera veřejně na televizní obrazovce poskytl premiér české vlády a předseda ODS pan Václav Klaus, když pravil, že obstrukce není tou nejvhodnější metodou a odsoudil ji. Pokud ho mám brát jako vašeho představitele - představitele pravice, pak tedy lituji, ale slova se rozcházejí s činy. A proto procedurálně navrhuji, aby sněmovna neveřejně jednala o problému, který jsem přednesl. Poté až se uskuteční toto jednání, předložím další procedurální návrh, aby se volby opakovaly. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP