Úterý 20. října 1992

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dovolte mi, abych přednesl společnou zprávu výborů České národní rady k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 1991.

Ústavně právní výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro právní ochranu a bezpečnost, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a rozpočtový výbor projednaly na svých schůzích v říjnu 1992 jim příslušející kapitoly vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1991 a na společné schůzi rozpočtového výboru České národní rady a zpravodajů výborů 14. října souhrnnou zprávu k návrhu státního závěrečného účtu za rok 1991.

Výbory České národní rady doporučují České národní radě, aby předložený návrh schválila a přijala následující usnesení:

"Česká národní rada

I. schvaluje státní závěrečný účet České republiky za rok 1991, který vykazuje příjmy 226 tis. 588 mil. Kčs, výdaje 240 tis. 205 mil. Kčs a celkový schodek 13 tis. 618 mil. Kčs.

II. souhlasí se způsobem úhrady schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 takto: Úhradou odpuštěných odvodů z objemu mezd zemědělských organizací z přebytku státního rozpočtu federace 1 tis. 342 mil. Kčs. Dále úhradou odloženého odvodu z objemu mezd zemědělských organizací z odkladu jejich splatnosti do 31. března roku 1992 od zemědělských organizací 1 tis. 342 mil. Kčs, dále použitím prostředků z finančního vypořádání vztahů organizací se státním rozpočtem České republiky za rok 1991 ve výši 1 050 mil. Kčs a dále emisí státních dluhopisů České republiky, schválenou zákonem České národní rady ve výši 9 tis. 884. mil. Kčs.

III. bere na vědomí:

a) závěrečné účty státních fondů ČR za rok 1991,

b) stav státních finančních aktiv České republiky, který k 31. prosinci 1991 činil 1 326 mil. Kčs,

c) hospodaření podle rozpočtů okresních úřadů a obcí v ČR za rok 1991, které vykázalo příjmy 94 tis. 777 mil. Kčs, výdaje 89 tis. 554 mil. Kčs a celkový přebytek 5 tis. 223 mil. Kčs.

IV. doporučuje vládě České republiky, aby:

a) důsledně realizovala opatření směřující k udržení rozpočtové discipliny v závěru roku 1992,

b) řešila otázku vyčlenění vhodných objektů pro územní finanční orgány."

Dovolte mi ještě, abych učinil poznámku ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu ke stanovisku, které jste dostali rozdáno na lavice.

Připomínám, že toto stanovisko bylo vzato v úvahu při vypracovávání společné zprávy a při projednávání v rozpočtovém výboru za účasti ostatních zpravodajů a závěr, týkající se udržení rozpočtové discipliny koncem letošního roku, byl zahrnut, jak jste právě slyšeli, do návrhů společné zprávy.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji společnému zpravodaji poslanci Tomáši Ježkovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu.

Protože se do rozpravy opět nikdo nepřihlásil, dovolím si rozpravu ukončit a táži se pana místopředsedy vlády Kočárníka, zdali si přeje závěrečné slovo.

(Místopředseda vlády ČR Kočárník: Nikoliv.)

Nepřeje si slovo. Táži se tedy pana společného zpravodaje, zda si přeje slovo?

(Spol. zpravodaj poslanec T. Ježek: Nikoli.)

Také ne.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování, a to o celém předloženém návrhu.

Kdo souhlasí s vládním návrhem usnesení České národní rady ke státnímu závěrečnému účtu ČR za rok 1991 ve znění společné zprávy výborů ČNR podle sněmovního tisku 79, ať zvedne ruku! 104.

Kdo je proti? 10.

Dovolte, abych konstatoval, že jste právě schválili státní závěrečný účet ČR za rok 1991. Děkuji.

Nyní mi dovolte, abych ve smyslu schváleného programu 5. schůze České národní rady vyhlásil 30minutovou přestávku s tím, že schůze bude pokračovat ve 14.30 hod.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, prosil bych za klub ODA o malou korekci na 45 minut, náš klub se musí nyní sejít k jednání a obávám se, že těch třicet minut bychom možná o několik minut přetáhli. Pokud je to možné, poděkoval bych za to.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dovolte mi, abych o něm nechal hlasovat bez rozpravy.

Kdo souhlasí s návrhem kolegy Kužílka, aby přestávka byla 45 minut, ať zvedne ruku. 117.

Tento návrh byl přijat. Proto prosím, abychom zahájili schůzi ve 14.45 hodin. Současně mám jednu organizační otázku, dovolte mi oznámit členům politického grémia členů ČNR, že se sejdou ve 14.30 hodin v místnosti č. 120. Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte, abych zahájil pokračování naší dnešní schůze s tím, že dalším bodem je podle schváleného návrhu pořadu

IV.

Volba členů Prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu ČR.

K tomuto bodu mi dovolte, abych vás informoval o závěrech jednání právě skončivšího politického grémia České národní rady k této problematice.

Většina zástupců klubů navrhla - s výjimkou dvou klubů - stažení tohoto bodu z jednání 5. schůze České národní rady z důvodů neúčasti pana prezidenta Husara na tomto jednání. Dovolte tedy, abych předložil svůj procedurální návrh, aby uvedený bod nebyl na této schůzi projednán.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 105.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Děkuji, dovolte mi, abych konstatoval, že bod 4. programu dnešní schůze byl odložen na příští plenární schůzi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se soustředili k dalšímu bodu dnešní schůze, kterým je

V.

Vládní návrh zákona České národní rady o auditorech a České komoře auditorů.

Z pověření vlády České republiky odůvodní předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 11, opět místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych odůvodnil zákon o auditorech a o České komoře auditorů, jehož návrh vám vláda České republiky předkládá k projednání. Chtěl bych říci, že změnu v našem ekonomickém systému, přechod na tržní hospodářství i očekávaný příliv zahraničního kapitálu si vyžadují nejen harmonizaci účetnictví s účetnictvím evropských zemí, ale i harmonizaci způsobu ověřování účetní závěrky a výsledků hospodaření v souladu s metodami uplatňovanými v zemích s vyspělou tržní ekonomikou.

Zákony č. 513 z roku 1991, tj. obchodní zákoník a zákon č. 563 z téhož roku, tj. zákon o účetnictví, zakotvují povinnost podnikatelských subjektů mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tato povinnost je stanovena i právními předpisy pro oblast peněžnictví a pojišťovnictví. Postupně bude tato povinnost rozšířena i na nepodnikatelské subjekty a fakultativně se vztahuje i na obce a na státní podniky.

Předložený návrh zákona upravuje základní principy činnosti auditorů, činnost a postavení auditorů jako fyzických a právnických osob při ověřování účetní závěrky podnikatelských subjektů, účetních jednotek a dále postavení České komory auditorů.

Při zpracování návrhu zákona jsme vycházeli z ustanovení osmé směrnice Rady evropských společenství, týkající se schvalování osob pověřených zákonnou kontrolou účetních výkazů, abych dostáli závazkům, vyplývajících z asociační dohody s evropskými společenstvími. Vycházíme z přesvědčení, že auditorská činnost by měla přispět k upevnění finanční kázně a vytvořit příznivé předpoklady pro plnění daňových povinností vůči státu a všech forem podnikání. Stát by měl zákonem stanovit taková pravidla, která jsou potřebná pro zabezpečení řádného profesionálního výkonu auditora. Jedná se zejména o vymezení takových auditorských podmínek pro výkon auditorské činnosti, o vymezení práv a povinností auditora a stanovení odpovědnosti, jestliže své funkce nebude plnit.

K zabezpečení řádného výkonu tohoto povolání se dále navrhuje vytvořit samosprávnou profesní organizaci Českou komoru auditorů, která v rámci svých pravomocí nepřipustí, aby tuto činnost vykonávaly subjekty nezpůsobilé, bez odborné kvalifikace nebo morálních kvalit.

Konkrétním vyjádřením podmínek, které jsou pro výkon činnosti auditora ze zákonu navrhovány, jsou podmínky zápisu do seznamu auditorů, vedeného komorou. Do tohoto seznamu budou zapsáni jen ti uchazeči, kteří úspěšně složí odbornou zkoušku. Navrhuje se, aby auditorskou činnost vykonávaly i právnické osoby za předpokladu, že splní zákonem stanovené podmínky. Jde rovněž o velmi závažné ustanovení, které vychází též z podmínek stanovených osmou směrnicí Rady evropských společenství a z tohoto hlediska toto ustanovení považuje vláda za nezbytné.

Práva a povinnosti auditorů jsou navrženy obdobně jako pro jiná tzv. svobodná povolání, např. pro advokáty a komerční právníky. Vztahy mezi podnikatelským subjektem a účetní jednotkou jsou upraveny smlouvou, která vymezí rozsah činnosti a výši úplaty. Úplata však nesmí být spojena s věcným plněním a nesmí se stanovit jako přímý podíl na ukazatelích výsledku činnosti účetní jednotky.

Za porušení povinnosti podle tohoto zákona nebo řádů stanovených komorou, může být s auditorem zavedeno disciplinární řízení založené některé z disciplinárních opatření.

Komora auditorů bude zastupovat auditory, chránit a prosazovat jejich zájmy, dbát na zvyšování vzdělanosti a profesionální úrovně auditorů. Významnou roli bude mít komora při zabezpečování odborných zkoušek a v disciplinárním řízení. Bude rozhodovat o vydání dekretu fyzickým osobám a licencí právnickým osobám k výkonu auditorské činnosti.

Činnost komory bude financována z vlastních zdrojů, např. z členských příspěvků, od auditorů, poplatků za účast na zkouškách, za zápisy do seznamu auditorů atd.

Vážené poslankyně, vážení poslanci. Řádně ověřené účetní závěrky budou zdrojem seriózních informací pro jejich uživatele, zejména vlastníky, obchodní partnery - jak tuzemské, tak zahraniční bankovní věřitelé, investory i finanční orgány. Naším cílem je, aby navrhovaný zákon vytvořil předpoklady pro kvalifikovaný výkon auditorské činnosti. Jsem si vědom skutečnosti, že poslanci výborů České národní rady, zejména ústavně právního výboru, vynaložili nemalé úsilí při zpracování pozměňovacích návrhů s cílem zkvalitnit předložený návrh zákona a prohlašuji zde, že úpravy, které do tohoto zákona byly provedeny zde poslanci České národní rady, obsah tohoto zákona výrazně zkvalitnily. Chci vám tímto vyslovit poděkování a doporučit, aby Česká národní rada návrh zákona ve znění společné zprávy tisk 56 schválila.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu místopředsedovi vlády a předávám slovo společnému zpravodaji výborů poslanci Novákovi, členu rozpočtového výboru, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů ČNR, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 56.

Poslanec Libor Novák (1958): Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, ještě než přistoupím k odůvodnění společné zprávy tak, jak mi ukládá § 74 našeho jednacího řádu, abych řekl několik vět úvodem. To, že vznikla potřeba podobného zákona, právě takového jaký projednáváme, není samozřejmě nová věc. Úkol takový zákon napsat vychází již z koncepce dalšího postupu na úseku účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace, schváleného usnesením vlády československé federace č. 782 z listopadu 1990. Nutno podotknout, že činnost auditorů až do této doby je upravena toliko vyhláškou federálního ministerstva financí č. 63 z roku 1989. Je nabíledni, že tato vyhláška již v současné době již zdaleka nevyhovuje.

Pokud mám ještě hovořit k obecné stránce věci týkající se přijetí tohoto zákona, dovolte mi, abych se zmínil, že podle mého názoru je přijetí právě tohoto zákona naprosto nutné. Jestliže mluvíme o tom - nechci říci teď už zprofanovaně - návratu do Evropy, ale o tom, že jemnými nitkami se musíme spřáhnout s takovými strukturami Evropských společenství, které pracují k tomu, aby toto Evropské společenství pracovalo společně, mělo blízké zákonodárství, tak tento krok, který nás právě dnes čeká, myslím, že je jedním z těch důležitějších. Jak už se zmínil pan ministr Kočárník, osmá směrnice Evropských společenství toto přímo doporučuje.

Chtěl bych zdůraznit, že jedním z nejzávažnějších rozporů při projednávání tohoto zákona byla otázka povinného členství v komoře. O komorách jsme zde mluvili už nejednou a chtěl bych zdůraznit, že v tomto případě považuji povinné členství fyzických osob v komoře za absolutně nezbytné. Jiná otázka už je členství právnických osob v této komoře a řešení tak, jak je navrhují zpravodajové ve své společné zprávě, máte právě před sebou.

Tento vládní návrh zákona projednaly výbor ústavně právní, rozpočtový, hospodářský a zemědělský na svých schůzích během října 1992 s tím, že všechny zmíněné výbory doporučují České národní radě, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem zákona ve znění, které máte před sebou jako tisk ČNR č. 56. Jeden z charakteristických rysů tohoto textu jsem právě zdůraznil, některé ostatní již přede mnou zdůraznil pan ministr Kočárník. S vaším dovolením bych se zaměřil na vysvětlení pozměňovacích návrhů, které se do společné zprávy tak, jak ji máte před sebou, nedostaly.

Návrh zemědělského výboru vložit v § 3 v odstavci 1 za slova "fyzická osoba" slova "a právnická osoba" a druhou větu vypustit se tam nedostal z těch důvodů, že zásadně mění koncepci celého návrhu a myslím si, že tuto skutečnost jsem dostatečně odůvodnil již ve svém předcházejícím vystoupení.

Další připomínka zemědělského výboru se týkala § 3 odst. 2, kde navrhoval vypustit slova v první větě "zapsané do seznamu vedeného právním orgánem ve Slovenské republice." A dále ostatní výbory se shodly na tom, že navrhly celý tento odstavec vypustit.

V § 4 odst. 1 písm. b) zemědělský výbor navrhoval na konec věty doplnit slova "a splňuje přiměřeně podmínky § 6 zákona". Zdůrazňuji slovo "přiměřeně". Zpravodajové se dohodli, že tyto podmínky nemohou být splněny přiměřeně, ale všechny současně a úplně.

Zemědělský výbor dále navrhoval v § 4 odst. 1 písm. c) změnit začátek věty takto: "Zbývající podíl náleží advokátům atd.". Zpravodajové se rozhodli koncensuálně pro znění, které máte před sebou.

Hospodářský a zemědělský výbor v § 7 navrhovaly slova "stanovenými komorou" nahradit slovy "a stanovenými vyhláškou ministerstva financí České republiky". Jako zpravodajové jsme se nakonec dohodli zařadit znění tak, jak máte před sebou a byla ponechána možnost stanovit výši poplatků komoře v dohodě s ministerstvem financí ČR. Je to upraveno konkrétně v části V., ustanovením § 25 písm. j).

Mezi další nezařazené připomínky patří připomínka hospodářského výboru, a to k § 8 odst. 1 za slova "speciální zkouška" vložit slova "dále jen zkouška", to znamená legislativní zkratku a promítnout ji všude dál. Podle našeho názoru tento návrh je v tomto případě zcela nepřijatelný, protože při dalším používání naprosto zatemní význam příslušných ustanovení.

Další nepřijatou připomínkou hospodářského výboru je v § 8 odst. 2 návrh na znění druhé věty "zkušební komise je složena ze zástupců státní správy" atd. - nebudu to číst celé, protože je to dlouhé. K tomuto znění měly připomínku všechny výbory, které návrh projednávaly, a nakonec byla přijata zpravodaji formulace navržená rozpočtovým výborem tak, jak ji máte před sebou.

Mezi další připomínky, které nebyly zařazeny do společné zprávy, patří připomínka hospodářského a zemědělského výboru, a to k § 8 odst. 4 v první větě za slovo "usnesení" vložit slova "nejpozději do 30 dnů od vykonání zkoušky". Tato připomínka nebyla přijata zhruba z toho důvodu, že bývá obvyklé sdělit uchazeči, který zkoušku vykonává výsledek bezprostředně po jejím skončení, případně uchazeč sám vidí, jak komise hlasuje. Mám za to, že těch 30 dnů by mohlo znamenat, i například že komise bude hlasovat jednou, dvakrát, případně víckrát a je lépe, podle našeho názoru, toto ustanovení nepřijímat.

Další nepřijatá připomínka v § 9 se za slova "údaje a doklady" vkládají slova "o skutečnostech uvedených v § 6, 7 a § 8, odst. 4." Byla to připomínka zemědělského výboru a nebyla přijata vzhledem k tomu, že překládání dokladu je ošetřeno v § 10 návrhu, který máte před sebou, a který je součástí společné zpravodajské zprávy. V tomto případě byla přijata formulace ústavně právního výboru.

Konečně v § 10 odst. 1 písm. b) hospodářský výbor navrhl znění: bylo zahájeno soudní řízení pro úmyslný trestný čin. Rozpočtový výbor navrhl znění: "Byla proti němu podána žaloba pro trestný čin související s činností auditora". To opět bylo upraveno po dohodě zpravodajů v souhlase se zněním návrhu ústavně právního výboru. Mám tu ještě zhruba asi pět nepřijatých připomínek.

V § 10 odst. 1 písm. c) a v § 10 odst. 2 písm. b) rozpočtový výbor navrhl vypustit v návaznosti na vypuštění § 16 pojištění za škodu. Po dohodě bylo znění písm. c) v odst. 1 § 10 ponecháno vzhledem k úpravě § 16, a to že zákonem se upravuje pojištění auditora za škodu vůči klientovi. Bylo vypuštěno ustanovení pojištění za škodu vůči pracovníkovi, protože to podle našeho názoru vyplývá přímo ze zákoníku práce.

V § 17 odst. 1 rozpočtový výbor navrhl doplnit na konci větu: "auditor může od smlouvy odstoupit před ukončením její platnosti na základě písemného sdělení účetní jednotce". Tato připomínka nebyla přijata vzhledem k tomu, že se ponechává smluvní volnost mezi auditorem a účetní jednotkou. Smluvní vztahy mezi subjekty jsou upraveny ustanoveními obchodního zákoníku, část 3 § 261 a následující.

V § 20 písm. f) rozpočtový výbor navrhl vypustit. V ustanovení tohoto § 6 je stanovena povinná praxe jako asistent auditora. Z toho je zřejmé, že asistent musí být v řádném pracovním poměru u auditora, který na jeho činnost dohlíží, a za kterou je odpovědný. Smluvní vztah mezi auditorem a asistentem v tomto případě nepřichází v úvahu.

V § 28 navrhl rozpočtový výbor za písm. c) vložit nové písm. d) se zněním: "uplatňuje připomínky a náměty k právním předpisům a s využitím poznatků a zkušeností z auditorské praxe". Připomínka nebyla zpravodaji přijata vzhledem k tomu, že komora nemůže být připomínkovým místem jako samosprávná profesní organizace. Své náměty a připomínky může iniciovat obdobným způsobem jako kterýkoli jiný občan tohoto státu.

V § 29 odst. 4 rozpočtový výbor navrhl vypustit slova: "a náhrada za ztrátu času". Byl ponechán původní text vládního návrhu, kde výši náhrady za ztrátu času upravuje nejvyšší orgán komory, to je sněm.

Poslední dvě krátké připomínky, které nebyly zahrnuty do společné zprávy, jsou tyto:

V § 30 hospodářský výbor navrhl nahradit slovo "vyrovnání" slovem "vyrovnaný" a toto ustanovení o vyrovnanosti rozpočtu bylo vypuštěno s tím, že o rozpočtu rozhoduje sněm auditorů.

Poslední nepřijatá připomínka: v § 31 odst. 1. Hospodářský výbor a zemědělský výbor navrhl slova: "do pěti let" nahradit slovy "do dvou let, resp. do čtyř let". Po dohodě zpravodajů byl přijat a do společné zprávy zahrnut společný návrh do tří let.

Tolik k odůvodnění připomínek, které nebyly zahrnuty do společné zprávy výborů.

Dovolím si vás ještě upozornit, dámy a pánové, že v § 9 společné zprávy tak, jak ji máte před sebou, došlo pravděpodobně k tiskové chybě, protože na společné schůzi zpravodajů bylo dohodnuto, že v odst. 3 tohoto paragrafu bude slovo "finančních" - myslím před výrazem "státních finančních orgánů", týká se to výrazu státních finančních orgánů, slovo finančních, že bude vypuštěno. Stalo se tak jenom v jednom výrazu a v tom druhém výrazu už ne. Takže si prosím škrtněte slovo "finančních" i v druhém výrazu použitém v tomto paragrafu.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a závěrem mi dovolte, abych i já doporučil, abychom přijali vládní návrh zákona ve znění společné zprávy.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji společnému zpravodaji a dovolte, abych otevřel rozpravu k tomuto bodu dnešního pořadu. Do rozpravy se písemně nepřihlásil nikdo. Prosím, kolega Černý.

Poslanec Jan Černý: Ve společné zprávě nebyl přijat jeden bod, který navrhoval zemědělský výbor, protože ta formulace byla taková neumělá. Já jsem se pokusil tu formulaci trošku učesat a uvedu ji asi takto. Jedná se o účast auditora na jednání valné hromady. V praxi zemí Evropského společenství je obvyklé, že auditor má na základě obchodního zákoníku právo, nikoli tedy povinnost zúčastnit se jednání valné hromady akcionářů a seznámit ji s výsledky svých zjištění. Toto oprávnění je důležité zvláště v případech, kdy dojde ke sporu mezi vedením společnosti a auditorem. Tímto způsobem se zajišťuje realizace zásady, podle které má auditor objektivně informovat vlastníky o tom, jak vedení společnosti nakládá s jejich majetkem.

Proto doporučuji doplnit text § 14 odst. 6 za slova: "orgánů účetní jednotky" slovy: "a je oprávněn seznámit se svým zjištěním vlastníky (akcionáře, společníky, členy družstva) na jejich shromáždění (valné hromadě, členské schůzi) schvalujícím účetní uzávěrku účetní jednotky.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Černému, kdo se dále hlásí do rozpravy. Není-li tomu tak, dovolte, abych rozpravu ukončil a poprosím pana místopředsedu vlády, jestli se chce vyjádřit.

Ministr financí ČR Ivan Kočárník: /z místa/ Není třeba.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Zopakuji pro stenozáznam, pan ministr s pozměňovacím návrhem souhlasí. Žádám tedy, aby se ujal slova společný zpravodaj.

Poslanec ing. Libor Novák: Pane předsedající v průběhu rozpravy jsem zaznamenal jenom jeden pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Černý. Myslím, že by bylo vhodné, abych tento návrh zopakoval a pak bychom o něm mohli hlasovat.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji.

Poslanec ing. Libor Novák: Pan poslanec Černý navrhuje, aby v § 14 odst. 6 se za slova "orgánům účetní jednotky" doplnil tento text: "...a je oprávněn seznámit se svým zjištěním vlastníky /akcionáře, společníky, členy družstva/ na jejich shromáždění /valné hromadě, členské schůzi/ schvalujícím účetní uzávěrku účetní jednotky." To je celý pozměňovací návrh.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP