Středa 26. srpna 1992

Začátek schůze České národní rady

26. srpna v 9.00 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 166 poslanců.

Za vládu Česká republiky: předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání 3. schůze ČNR a opět vás všechny vítám, zejména ty, kdo zde byli v 9 hodin a nyní respektují to, že schůze začala.

Dalším bodem našeho pořadu je

VI.

Postup České národní rady ve věci řízení Ústavního soudu ČSFR ohledně nesouladu mezi zákonem ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a ústavním zákonem č. 143/1966 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů.

Od Ústavního soudu ČSFR jsme obdrželi dva dopisy a návrh senátu 16 Co Krajského soudu v Ostravě Ústavnímu soudu podaný, které vám byly rozdány prostřednictvím výborů ČNR. Předmětem návrhu, jak je zřejmé, je nesoulad mezi zákonem ČNR o obcích a zákonem o čs. federaci.

Tato záležitost byla předsednictvem ČNR přikázána k projednání ústavně právnímu výboru ČNR. Ústavně právní výbor se celou záležitostí zabýval, a jak jsem informován, byla vám rozdána 3 usnesení tohoto výboru, která obsahují návrhy na usnesení ČNR.

Prosil bych nyní předsedu ústavně právního výboru pana poslance Výborného, aby nás informoval o tom, jaké stanovisko doporučuje tento výbor ČNR, tj. zda má ČNR vyslovit souhlas, aby se nekonalo ústní jednání a koho doporučuje zastupováním ČNR v řízení před Ústavním soudem.

Prosím pana poslance Výborného.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, bylo již sděleno, že senát Krajského soudu v Ostravě 16 Co v řízení, které před tím probíhalo u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 9C 1089/91 podal Ústavnímu soudu ČSFR návrh, jímž se domáhá tento senát Krajského soudu vyslovení nesouladu mezi ustanovením § 32 odst. 4 zákona ČNR o obcích s čl. 22 písm. a) resp. b) - neboť tady je chyba tisku - ústavního zákona o čs. federaci.

Tento návrh obdržel jako přílohu dvou dopisů předseda ČNR a obdržel je také ústavně právní výbor ČNR, konečně jej obdrželi i členové předsednictva.

V rámci projednání stanovisek v této záležitosti bylo třeba řešit ten problém, zda všechny procesní úkony v řízení před Ústavním soudem prováděné, mají být učiněny plénem ČNR, tedy ČNR jako celkem, nebo zda k těmto úkonům je způsobilý a oprávněný samotný předseda ČNR. Jde o tyto úkony: určit zástupce ČNR pro řízení před Ústavním soudem ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 491/1991 Sb. - tj. zákona o řízení před Ústavním soudem, dále souhlasit nebo nesouhlasit s upuštěním od ústního jednání před Ústavním soudem ve smyslu § 28 odst. 2 téhož zákona a podat k podanému návrhu na zahájení řízení vyjádření podle § 40 rovněž zákona č. 491 z minulého roku.

Z jednacího řádu ČNR se nepochybně poddává, že podle § 29 bod 2 je předseda ČNR orgánem ČNR a že podle § 36 písm. a) a stejně tak i podle čl. 123 písm. a) ústavního zákona o čs. federaci předseda zastupuje ČNR navenek.

Nepochybně se také z jednacího řádu poddává, že ve smyslu § 31 a 32 jednacího řádu v žádném případě tyto procesní úkony nemůže učinit předsednictvo ČNR. (pokračuje Výborný)

První otázku zda tedy mají být vyjádření a ostatní úkony provedeny předsedou nebo Českou národní radou řešil ústavně právní výbor a posléze předsednictvo a konečně i toto plénum tak, že právě celá ČNR měla by ony úkony schvalovat. Proto je tento bod pořadu zařazen na program.

Ve věci samé - abych jen stručně sdělil - jde o to, že jistému Vladimíru Obrovi, dříve zaměstnanci s. p. ČSAD Ostrava, byla dána výpověď z pracovního poměru a že k této výpovědi nebyl dán souhlas obecního zastupitelstva ve Valašském Meziříčí, jehož je členem. A protože podle § 32 odst. 4 zákona o obcích je takový souhlas potřebný, Okresní soud ve Vsetíně rozhodl o neplatnosti této výpovědi právě v souvislosti se žalobou pana Obra. Nicméně odvolatel, tj. s. p. ČSAD Ostrava, namítl, že dotčené ustanovení zákona ČNR je v rozporu s Ústavou, neboť upravuje pracovně právní vztahy, které dle čl. 22 písm. a) ústavního zákona o čs. federaci jsou výlučně ve federální působnosti.

Takový je stav věci, k čemuž je třeba dodat, že ústavně právní výbor, pokud jde o určení zástupce ČNR pro řízení před Ústavním soudem přijal usnesení č. 44, které nemohu nijak odůvodňovat, neboť zpravodajkou výboru k tomuto tisku pro schůzi ČNR je určena místopředsedkyně výboru posl. Röschová a já bych pak, pane předsedající, prosil, aby jí bylo dáno slovo, kdežto k záležitosti týkající se souhlasu či nesouhlasu s upuštění od ústního jednání a v záležitosti vyjádření k návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem byla přijata usnesení č. 42 a 43. Obě tato usnesení vám byla rozdána.

Jsem přesvědčen, že k odůvodnění usnesení č. 42 je zapotřebí poukázat právě na obsah onoho následného usnesení č. 43. Jestliže doporučuje ústavně právní výbor České národní radě, aby přijala v tomto řízení vyjádření, jímž navrhujeme zamítnutí návrhu, jímž dovozujeme, že od 29. 5. t.r., tedy od novely zákoníku práce již nesoulad s ústavním zákonem neexistuje, pak současně se domníváme, a tím mluvím za ústavně právní výbor, že by bylo správné, aby ČNR při tomto svém procesním stanovisku nesouhlasila s upuštěním od ústního jednání.

Je přirozeně věcí dalšího projednávání těchto návrhů usnesení ČNR, jak o nich budeme hlasovat. Mohu ovšem poznamenat za ústavně právní výbor, že všechna předkládaná usnesení, tím rozumím usnesení č. 42 a 43, tedy mnou předkládaná usnesení, byla hlasováním přijata velice jednoznačně.

Pro tuto chvíli děkuji za pozornost a očekávám, že bude dáno slovo poslankyni Röschové, aby mohla zdůvodnit usnesení č. 44.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji panu předsedovi Výbornému a prosím paní poslankyni Röschovou, aby se ujala zdůvodnění usnesení č. 44.

Poslankyně Anna Röschová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje zpravodajská zpráva bude velmi krátká, mohu snad říci jen tolik, že ústavně právní výbor samozřejmě jednal i o této skutečnosti, kdo by měl zastupovat ČNR před Ústavním soudem. Jednomyslně ústavně právní výbor rozhodl o tom, že doporučí ČNR, aby ČNR před Ústavním soudem zastupoval předseda ústavně právního výboru Dr. Výborný. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové a otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Dosud jsem neobdržel žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Prosím, kdo se hlásí o slovo? Jestliže nikdo, je mou milou povinností rozpravu uzavřít a zeptám se pana poslance Výborného, zda si přeje ještě nějak se vyjádřit v tomto okamžiku? Pokud ne, tak bych ho požádal, aby přesto předstoupil před mikrofon a můžeme přistoupit k hlasování.

Poslanec Miloslav Výborný: Je pro mne překvapením, že rozprava se nekonala a prosím tedy, abyste dal, pane předsedající, hlasovat o návrhu usnesení ČNR tak, jak je obsaženo v návrhu podaného usnesení ústavně právním výborem ČNR č. 42.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, domnívám se, že není třeba, abychom si nechali návrh usnesení ještě jednou přečíst vzhledem k tomu, že ho máme všichni k dispozici před sebou jako sněmovní tisk. Je někdo jiného názoru? Přejete si, aby zaznělo na mikrofon? Není tomu tak, dám tedy hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, které je nám předloženo jako usnesení ústavně právního výboru č. 42, ať zvedne ruku. 151. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo. Děkuji.

Usnesení bylo přijato.

Nyní přistoupíme k usnesení č. 43.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení tak, jak nám bylo předloženo, ať zvedne ruku. 157. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji. I toto usnesení bylo přijato.

Nyní přistoupíme k hlasování o usnesení č. 44.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení ať zvedne ruku. 155. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo. Děkuji.

I toto usnesení bylo schváleno.

Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali program této schůze. Poděkoval bych v tomto okamžiku panu předsedovi Výbornému a paní poslankyni Röschové a požádal bych vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste setrvali na svých místech vzhledem k tomu, že si musíme sdělit ještě několik organizačních informací.

První informace se týká klubu ODS, který se sejde v prostorách Státních aktů ihned po skončení schůze. Komise předsednictva ČNR pro práci Kanceláře ČNR se sejde v místnosti č. 56 v 9.45 hodin ke krátké schůzce. Předsednictvo ČNR se sejde na schůzi v 11.30 hodin. Dovolil bych si svolat krátkou schůzku dočasné komise předsednictva ČNR pro jednání se Slovenskou národní radou na dnešek, t.j. středu 26. 8. ve 13.00 hodin. Předposlední velice důležitá organizační informace z mých úst je ta, že vzhledem k tomu, že ústavně právní výboru bude zítra zasedat od 9 hodin, bude možno komisi předsednictva ČNR pro ústavu České republiky svolat už na zítřek na 13 hodinu. Nyní prosím pana poslance Syku, který se hlásí o slovo.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, dámy, pánové, na začátku července jsem projednal s pracovníky Národního centra podpory zdraví akci, která je dnes připravena v místnosti před Státními akty, kdy vyšli vstříc určité iniciativě poslanců našeho výboru a připravili pro vás tzv. screengingové vyšetření cholesterolu a krevního tlaku. Vřele vám doporučuji podřízení se tomuto aktu. Druhá informace, neméně závažná, je ta, že zítra v 15.30 hodin pořádá náš výbor pro sociální politiku a zdravotnictví seminář s ministry Lomem a Skalickým na téma privatizace ve zdravotnictví. Oznamuji to všem poslancům, všichni poslanci jsou zváni, zrovna tak, jako zástupci masmédií.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, musím dodat ještě jednu informaci, setkání primátorů statutárních měst s poslanci, kteří dostali pozvánku na toto setkání se bude konat v místnosti č. 56 dnes ve 12.00 hodin. Ještě dostanete další informaci:

Poslanec: Dámy a pánové, komise pro sdělovací prostředky se sejde zítra ve 12 hodin.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: To jsou v tomto okamžiku všechny organizační informace. Děkuji vám za účast na schůzi a těším se s vámi na shledanou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP