Úterý 25. srpna 1992

Začátek schůze Česká národní rady

25. srpna v 13.15 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 183 poslanců.

Za vládu Česká republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr životního prostředí F. Benda, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních vztahů J. Zieleniec, generální prokurátor L. Brunner, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Předseda ČNR Milan Uhde: (Zvoní): Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, a vážení hosté, zahajuji třetí schůzi ČNR a všechny vás na ni srdečně vítám.

Návrh dnešního jednacího pořadu jste obdrželi na pozvánce. Předsednictvo ČNR se však přípravou této schůze ještě dále zabývalo a návrh pořadu podle pozvánky pozměňuje tak, že především vypouští bod původně označený jako 4, týkající se rozpočtu Pozemkového fondu, a dále zařazuje před zprávu o činnosti předsednictva ČNR bod, který se týká řízení Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky. K tomuto bodu pořadu bude ještě dnes zasedat ústavně právní výbor ČNR, a proto je možné projednávat jej až zítra, t.j. ve středu.

Abyste měli lepší přehled, byl vám rozdán takto upravený návrh pořadu. Předpokládám, že jej máte před sebou...

(projevy nesouhlasu, konstatování, že přepracovaný návrh programu jednání nebyl rozdán.)

Slyším hlasy, že tomu tak není, že opravený program nemáte, budu tedy předčítat tento upravený návrh programu 3. schůze ČNR a prosím o zvláštní pozornost.

1. Návrhy předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR (sněmovní tisky 12 a 13).

2. Návrh poslanců ČNR Jana Černého a dalších na vydání zákona ČNR, jímž se mění a doplňuje zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 93/1992 Sb., (sněmovní tisky 10 a 17.)

3. Návrh na jmenování poslanců ČNR do Rady Státního fondu životního prostředí.

4. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR.

5. Postup ČNR ve věci řízení Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ohledně nesouladu mezi zákonem ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a ústavním zákonem č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů.

6. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 13. července do 25. 8. 1992 (sněmovní tisk 16).

Přečetl jsem vám upravený návrh pořadu třetí schůze ČNR a táži se, zda má někdo z vás návrh na změnu nebo doplnění pořadu.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že probíhá dopracovávání návrhu usnesení k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 243 ČNR, který je uveden jako bod 2 programu jednání, navrhuji, aby tento bod programu byl přeřazen jako předposlední bod jednání, tzn. na místo páté.

Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tlustému, zaznamenal jsem jeho návrh, aby bod původně plánovaný k projednání jako bod druhý byl přesunut v našem jednacím pořadu až na místo páté.

Dále jsem viděl, že se hlásí pan poslanec Navrátil. Prosím.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedo, vážená Česká národní rado, vážení hosté, navrhuji rozšířit program jednání třetí schůze ČNR o bod Zpráva o činnosti komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy ČR, a to jako bod č. 6 našeho jednání, respektive podle předneseného pořadu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Navrátilovi, zaznamenal jsem jeho návrh, aby jako bod šestý byl jednací pořad rozšířen o bod Zpráva komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy ČR.

Táži se pléna, zda jsou ještě nějaké další návrhy? - Prosím pana poslance Sojku.

Poslanec Tomáš Sojka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, doporučuji, aby před bod č. 4 byl program rozšířen o bod Usnesení ČNR k vyjádření možných dopadů na Českou republiku, vyplývajících z případného rozdělení ČSFR.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sojkovi, zaznamenal jsem jeho návrh na rozšíření jednacího pořadu o bod Usnesení ČNR k vyjádření možných dopadů na Českou republiku, vyplývajících z případného rozdělení ČSFR a to před bod č. 4.

Táži se, zda má ještě někdo nějaké další návrhy k přednesenému návrhu jednacího pořadu? - (Nikdo se nehlásil.)

Nevidím, že by se někdo další hlásil. Budeme tedy hlasovat.

Doporučuji, abychom o jednotlivých vznesených doplňovacích návrzích hlasovali jednotlivě.

Není-li žádných námitek, budeme hlasovat v tom pořadí, v jakém byly návrhy podány.

Jako první navrhl pan poslanec Tlustý, aby bod původně navrhovaný jako druhý v pořadí byl projednáván jako bod pátý.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu našeho jednacího pořadu, ať zvedne ruku. 130.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Tento návrh byl výraznou nadpoloviční většinou přijat.

Budeme hlasovat o druhém návrhu, který přednesl pan poslanec Navrátil. Jeho návrh zní: rozšířit jednací pořad o bod Zpráva komise předsednictva ČNR pro přípravu ústavy ČR. Pan poslanec navrhl zařadit tento bod jako předposlední bod, to jest až za bod, který teď schůze přesunula na návrh pana poslance Tlustého. Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti přijetí tohoto návrhu. 56.

Kdo se zdržel hlasování? 51.

Tento doplňující návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sojky, který navrhuje před původně předkládaný čtvrtý bod jednacího pořadu doplnit bod pod názvem Usnesení ČNR k vyjádření možných dopadů na Českou republiku, plynoucích z dělení ČSFR.

Kdo je pro to, aby byl jednací pořad doplněn o tento bod a tento bod aby byl zařazen v pořadí, jak navrhoval pan poslanec Sojka, ať zvedne ruku. 61.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 90.

Návrh pana poslance Sojky nebyl přijat.

Vzhledem k tomu, že nebyly další doplňující návrhy, budeme hlasovat o celku upraveného návrhu pořadu 3. schůze ČNR tak, jak jsem vám jej přečetl a jak byl doplněn na základě návrhu pana poslance Tlustého.

Kdo je pro přijetí takto upraveného návrhu jednacího pořadu, ať zvedne ruku. 123.

Kdo je proti? 6.

Znamená to, že jsme přijali jednací pořad 3. schůze ČNR. Budeme se jím řídit.

Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno 177 poslanců. Můžeme začít projednávat první bod, kterým jsou

I.

Návrhy předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR podle sněmovních tisků 12 a 13.

O těchto návrzích hlasuje ČNR bez rozpravy.

Doporučuji hlasovat o každém z předloženého návrhu samostatně. Táži se pléna, zda má někdo jiné mínění a jiný návrh na způsob hlasování? Není žádné jiné mínění. Dávám tedy hlasovat tímto způsobem.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovním tisku č. 12, ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 71.

Zdržel se hlasování? 12.

Tento návrh byl většinou hlasů přijat.

Budeme nyní hlasovat o druhém návrhu.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem předsednictva ČNR, jak je uveden ve sněmovním tisku č. 13, ať zvedne ruku.

179 hlasů je pro.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl jednoznačně přijat.

Konstatuji, že jsme tím projednali první bod našeho jednacího pořadu, a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým podle upraveného a schváleného jednacího pořadu je:

II.

Návrh na jmenování poslanců ČNR do Rady státního fondu životního prostředí.

K tomuto bodu jste obdrželi písemný materiál, alespoň předpokládám, že tomu tak je. Prosím předsedu výboru ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Leopolda Zubka, pověřeného předsednictvem ČNR, aby nám předložený návrh uvedl a zároveň přednesl návrh na usnesení ČNR. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Leopold Zubek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové. Předseda ČNR obdržel dopis ministra životního prostředí ČR pana ing. Františka Bendy ze dne 16. července t.r. V tomto dopise pan ministr žádá pana předsedu, aby ČNR navrhla zástupce ČNR v Radě státního fondu životního prostředí. Tento návrh vychází ze statutu této rady. Statutem státního fondu byl v § 3 odst. 2 stanoven počet zastoupení jednotlivých orgánů v Radě fondu. Z celkového počtu 13 členů má být po jednom zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva financí, ministerstva zemědělství, ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministerstva průmyslu a ministerstva zdravotnictví. Dále tam má být 6 poslanců ČNR, a to z výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus, rozpočtového a kontrolního a národohospodářského. A konečně jeden zástupce Svazu měst a obcí.

Podle jednacího řádu Rady fondu jsou členové rady jmenováni na období odpovídající volebnímu období ČNR, tedy i těch členů, kteří nejsou poslanci. V zájmu chodu Rady fondu je nutné, aby tato rada byla sestavena co nejdříve. Předseda ČNR předal tuto žádost k řešení do politických klubů, ze kterých vzešlo 16 návrhů na členy výboru. Mimoto předsednictvo ČNR s ohledem na to, že názvy výborů v současné době neodpovídají minulému období, rozhodlo, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí bude zastoupen 3 členy, hospodářský výbor 1, rozpočtový výbor 1, a také zemědělský výbor 1 členem. Na základě těchto podmínek politické kluby předaly celkem 16 návrhů, tyto návrhy byly projednány ve výboru životního prostředí a návrh byl snížen na 6 jmen. Po koaličních jednáních byla tato jména upravena, nebo tento návrh upraven do podoby, kterou máte před sebou.

Pane předsedo, já navrhuji hlasovat veřejně a o každém kandidátovi zvlášť. Tím bych svou vstupní informaci ukončil.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zubkovi. Jako první se písemně do rozpravy, kterou otevírám, přihlásil pan poslanec Ortman a já ho zvu k řečništi.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já bych se chtěl k tomuto bodu vyslovit. Dnes byli přizváni předsedové poslaneckých klubů na zasedání předsednictva, kde jsme se dozvěděli o změně, která je z hlediska obsazení této komise, a to po - cituji - koaličních jednání. Předesílám, že v původním návrhu na usnesení předsednictva - předchozí schůzi - byla uvedena jména poněkud jiná, a to Jiří Haringer za KDS, Jaroslav Žižka - Levý blok, Leopold Zubek - ODS, Vladimír Budinský - ODS, Jiří Vačkář - LSU, Jan Jegla - HSD-SMS. Dnes jsme se dozvěděli na předsednictvu, že výsledek koaličních jednání je jiný a došlo ke dvěma změnám, a to konkrétně místo poslance Jaroslava Žižky navrhují koaliční partneři pana poslance Josefa Kubiše a stejná změna je u pana Jana Jegly, místo něhož by měl přijít do komise pan Čestmír Hofhanzl.

Pokud vím, tak příslušný výbor, ve kterém pracuje pan poslanec Žižka, doporučil jeho do této komise a domnívám se, že ve prospěch jeho kandidatury svědčí i skutečnost, že byl členem tohoto orgánu v minulém období a pokud vím z informací, když jsem hovořil s panem předsedou, hodnotil jeho práci pozitivně.

Já bych tedy předložil pozměňující návrh, aby komise pracovala v původně navrhovaném složení a to:

Jiří Haringer, Jaroslav Žižka, Leopold Zubek, Vladimír Budinský, Jiří Vačkář a Jan Jegla.

Domnívám se, že tato komise není komisí politickou, a proto se podivuji nad poměrem, který přednesla koalice - pět poslanců z koalice, jeden z opozice.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Najdeme jistě při hlasování způsob, jak umožnit poslanecké sněmovně posoudit jeho návrh. Žádám vás o další hlasy do rozpravy k tomuto bodu. Pan poslanec Vik je přihlášen. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já mám též pozměňovací návrh. Navrhuji, aby do Rady státního fondu a životního prostředí byl navržen člen klubu SPR-RSČ RNDr. Jiří Šoler, CSc. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi, zaznamenal jsem jeho další pozměňovací návrh na to, aby se členem Rady státního fondu životního prostředí stal člen jeho poslaneckého klubu pan poslanec Šoler. Prosím, slovo má pan poslanec Opatřil.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, vážení kolegové klub HSD-SMS trvá na kandidatuře pana Jegly. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Opatřilovi, táži se po dalších pozměňujících nebo doplňujících návrzích.

Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou přihlášku, uzavírám rozpravu a budeme hlasovat o jednotlivých jménech, o vznesených návrzích, jak o návrhu původním, tak o návrzích pozměňovacích. Vzneseným doplňujícím návrhům dáme podle mého soudu nejlépe průchod tak, že je zařadíme do hlasování a sněmovna se k jejich kandidatuře vyjádří. Je to představa přijatelná pro autory pozměňovacích návrhů, nebo chtějí vyjádřit nějaký jiný názor na způsob hlasování? Mají příležitost.

Poslanec Jaroslav Ortman: Domnívám se, že je třeba hlasovat o pozměňovacích návrzích tak, jak byly předloženy, a pokud vím, můj byl první, a proto si myslím, že je třeba začít po jménech tak, jak byly předneseny v pozměňovacím návrhu. Pak by se mělo hlasovat o návrhu pana poslance Vika, - poslanec Opatřil říkal totéž co já, - a potom, pokud budou přijata jména, která přijata budou, hlasovat už třeba není a o zbývajících podle mého názoru také ne.

Předseda ČNR Milan Uhde: To znamená, že svůj pozměňovací návrh definujete tak, že o původním návrhu, který byl předsednictvem projednáván, by se mělo hlasovat en bloc, tak jak byl předložen? Je tomu tak?

Poslanec Jaroslav Ortman: Omlouvám se, že sem docházím tak často, ale navrhoval jsem, aby se hlasovalo o mém prvním pozměňovacím návrhu, to znamená, že by se mělo přečíst první jméno, - pan předseda ví, které to je, - o tom hlasovat, - potom je jméno Jaroslava Žižky - hlasovat - a tak dále a tak dále. To znamená, že takto by se podle mě mělo postupovat.

Předseda ČNR Milan Uhde: Je to jasné. Začneme tedy hlasovat podle seznamu, jak byl původně předložen. Jako první byl na seznamu předložen návrh na členství pana poslance Jiřího Haringera v Radě státního fondu životního prostředí.

Kdo je pro to, aby se pan poslanec Jiří Haringer stal členem této Rady, ať zvedne ruku. 152. 152 pro.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Pan poslanec Jiří Haringer byl sněmovnou schválen za člena Rady státního fondu životního prostředí.

Nyní ve smyslu pozměňovacího návrhu pana poslance Ortmana budeme hlasovat o kandidatuře pana poslanec Jaroslava Žižky do této Rady.

Kdo je pro to, aby se pan poslanec Jaroslav Žižka stal členem Rady státního fondu životního prostředí, ať zvedne ruku. 71. 71 hlasů pro kandidaturu poslance Jaroslava Žižky.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 63. 63 hlasů proti kandidatuře pana poslance Žižky.

Kdo se zdržel hlasování? 41. 41 poslanců a poslankyň se zdrželo hlasování.

Kandidatura pana poslance Jaroslava Žižky nebyla sněmovnou schválena.

Další návrh zní na pana poslance Leopolda Zubka.

Kdo je pro to, aby se pan poslanec Leopold Zubek stal členem Rady státního fondu životního prostředí, ať zvedne ruku. 91. 91 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 9. 9 hlasů proti.

Pan poslanec Zubek byl zvolen za člena Rady státního fondu životního prostředí.

Dále je navržen jako kandidát pan poslanec Vladimír Budinský.

Kdo je pro to, aby se stal členem Rady státního fondu životního prostředí, ať zvedne ruku. 95. 95 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 4.

Pan poslanec Vladimír Budinský byl zvolen do Rady státního fondu životního prostředí.

Dále je navržena kandidatura pana poslance Jiřího Vačkáře.

Kdo je pro to, aby byl pan poslanec Jiří Vačkář zvolen do Rady státního fondu životního prostředí, až zvedne ruku. 143. 143 hlasů pro pana poslance Vačkáře.

Ptám se: Kdo je proti jeho kandidatuře? 5. 5 poslanců je proti.

Pan poslanec Vačkář byl vysokou většinou zvolen za člena Rady státního fondu životního prostředí.

A nyní návrh na pana poslance Jana Jeglu ve smyslu pozměňovacího návrhu pana poslance Ortmana.

Kdo je pro to, aby byl za člena Rady státního fondu životního prostředí zvolen pan poslanec Jegla - čímž se dává zadost také návrhu pana poslance Opatřila - ať zvedne ruku. 84. 84 hlasů pro.

Kdo je proti této kandidatuře, ať zvedne ruku. 44. 44 hlasů proti.

Kdo se zdržel hlasování? 48. 48 abstencí.

Pan poslanec Jan Jegla nebyl za člena Rady státního fondu životního prostředí zvolen.

Dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vika, který navrhl za člena Rady Státního fondu životního prostředí pana poslance Jiřího Šolera.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku? 52 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? Nikdo není proti.

Musím se zeptat, kdo se zdržel hlasování. Ať zvedne ruku. 136 poslanců a poslankyň se zdrželo hlasování.

Návrh pana poslance Vika nedostal potřebnou většinu.

Budeme hlasovat o zbývajících dvou jménech, která byla součástí původního návrhu, jak jej přednesl pan poslanec Zubek. Jde především o pana poslance Josefa Kubiše.

Kdo je pro to, aby se pan poslanec Kubiš stal členem Rady Státního fondu životního prostředí, ať zvedne ruku? 104 hlasy pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 17 hlasů proti.

Konstatuji, že pan poslanec Josef Kubiš se stal členem Rady Státního fondu životního prostředí.

Posledním navrženým jménem, které ještě nebylo předloženo vašemu hlasování, je jméno poslance Čestmíra Hofhanzla.

Kdo je pro to, aby se pan poslanec Hofhanzl stal členem Rady Státního fondu životního prostředí, ať zvedne ruku? 103 hlasů pro.

Kdo je proti? 44 hlasů proti.

Pan poslanec Hofhanzl byl zvolen členem Rady Státního fondu životního prostředí.

A nyní vzhledem k tomu, že všechny návrhy byly podrobeny hlasování, budeme hlasovat o celém návrhu usnesení ČNR k tomuto bodu, jak jej máte před sebou. Vycházím opět z toho, že jej máte před sebou. Pokud tomu tak není, přečetl bych jej.

(Všichni poslanci usnesení mají.)

Máte jej před sebou, budeme tedy o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro přijetí usnesení v té podobě, jak jej máte před sebou, a jak prošlo vaším hlasováním, nechť zvedne ruku! 94 hlasů pro usnesení.

Kdo je proti přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku! 43 hlasů je proti usnesení.

Je zjevné, že toto usnesení bylo většinou hlasů přijato, ale pro přesnou představu se ptám poslanců, kdo se zdržel hlasování. 42 poslanců a poslankyň se zdrželo hlasování.

Většinou hlasů bylo toto usnesení přijato a já konstatuji, že jsme zakončili druhý bod našeho jednacího pořadu.

Jako další bod je bod č. 3

III.

Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Dávám vám slovo, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, abyste mohli přednést své interpelace, otázky či podněty na členy vlády nebo případně své žádosti o informace a vysvětlení, jak stanoví § 89 - 92 zákona o jednacím řádu ČNR.

Kdo se hlásí se svou interpelací, dotazem, podnětem? Vím o panu poslanci Řezáčovi a zvu ho k řečništi. Zaznamenal jsem přihlášku paní poslankyně Mazalové.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP