Neprošlo opravou po digitalizaci !

SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

- 3 -

- v spolupráci s maďarskou stranou vytvorila komisiu odborníkov za účasti nestranných expertov z ES, ktorí by posúdili doterajšie navrhovane dočasné riešenie a alternatívne riešenie so zúženou zdržou z hľadiska environmentálneho, ekonomického, sociálneho a medzinárodnoprávneho,

- zabezpečila, aby všetky práce na VD podľa variantu "C" na našom území pokračovali v takom slede a rozsahu, že by sa v prípade akceptovania alternatívneho riešenia zdrže Hrušov maďarskou stranou nevytvorili stavebne prekážky pre dostavbu zúženej zdrže Hrušov podľa uvádzanej štúdie kolektívu VÚVH,

preverila projekty a stav riešenia čistiarní odpadových vôd mesta Bratislavy, osobitne Petržalky, ako aj priľahlých obcí, ktorých odpady idú priamo do Dunaja a viazala uvedenie VD Gabčíkovo do prevádzky na dokončenie čistiarní odpadových vôd,

- najneskôr do 30. marca 1992 podala písomnú správu Slovenskej národnej rade o finančnej a technickej pripravenosti investora na splnenie devätnástich podmienok Slovenskej komisie pre životne prostredie, uvedených v liste zo dna 25. júna 1991 č. 354/1991 - OŠS II,

E. žiada Predsedníctvo Slovenskej národnej rady,

aby navrhlo maďarskej strane výmenu parlamentných delegácii, ktoré by rokovali o vodnom diele Gabčíkovo a aby do 30. apríla 1992 informovalo plénum SNR o výsledkoch rokovania s maďarskou stranou, s tým, že vláda Slovenskej republiky predloží podkladové materiály pre rokovanie slovenskej parlamentnej delegácie.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján B r u n c k o, v. r.

Ján Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 244/1992

247 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 31. januára 1992

k návrhu na zmenu člena Komisie Slovenskej národnej rady pre kontrolu činnosti služby ochrany ekonomických záujmov Policajného zboru Slovenskej republiky /tlač SNR 248/

Slovenská národná rada A. berie na vedomie

rezignáciu Boženy Badálovej na členstvo v Komisii Slovenskej národnej rady pre kontrolu činnosti služby ochrany ekonomických záujmov Policajného zboru Slovenskej republiky,

B. s c h v a ľ u j e

Eduarda Graneca za člena Komisie Slovenskej národnej rady pre kontrolu činnosti služby ochrany ekonomických záujmov Policajného zboru Slovenskej republiky.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Jan Bruncko, v. r.

Jan Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 311/1992

248 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 31. januára 1992

k správe o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 20. decembra 1991 do 27. januára 1992

Slovenská národná rada berie na vedomie

Správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 20. decembra 1991 do 27. januára 1992.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Jan Bruncko, v. r.

Jan Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 199/1992

249 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 31. januára 1992

k návrhu Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu na predloženie návrhu zásad zákona o územnom a správnom členení Slovenskej republiky a predloženie ucelenej koncepcie organizácie a výkonu verejnej správy

Slovenská národná rada

na základe uznesenia Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu

A, konštatuje,

že Predsedníctvo SNR nebralo do úvahy uznesenie SNR č. 143 z 11. júla 1991, v ktorom SNR odporučila vláde SR prehodnotiť súčasný systém štátnej správy s cieľom jej racionalizácie a vypracovať návrh na nove územne a správne členenie SR do konca roku 1991, súčasne žiadalo vládu SR predložiť výborom SNR rozpracovanie odporúčaní,

B. zrušuje

uznesenie Predsedníctva SNR č. 702 z 21. januára 1992 k správe o postupe prac na vypracovaní návrhu na územne a správne členenie Slovenskej republiky.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA - 2 -

C, p o v e r u j e

predsedu SNR Františka Miklošku a

Výbor SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu

aby vytvoril/i/ pracovnú skupinu Slovenskej národnej rady, zloženú z poslancov a odborných vedeckých pracovníkov, ktorá komplexne posúdi problematiku zmeny územného a správneho členenia Slovenskej republiky vo väzbe na organizáciu a výkon verejnej správy v termíne do 29. februára 1992, a správu o výsledkoch svojej činnosti predloží do 15. apríla 1992 Slovenskej národnej rade,

D. ž i a d a

1. vládu Slovenskej republiky

- aby predložila návrh zásad zákona o územnom a správnom členení Slovenskej republiky a ucelenú koncepciu organizácie verejnej správy /organizáciu ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, organizáciu a výkon miestnej všeobecnej a špecializovanej štátnej správy, ich vzájomných väzieb, stanovenie rozsahu právomoci samosprávy, zabezpečenie inštitucionálnych predpokladov výkonu regionálnej politiky/ v termíne do októbra 1992,

- aby predložila harmonogram postupu prac,

aby členom pracovnej skupiny vytvorila nevyhnutné materiálne a finančné predpoklady pre fungovanie a prístup k informáciám,

2, predsedu SNR Františka Miklošku,

Výbor SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu a vládu Slovenskej republiky

pokračovať v prácach na návrhu územného a správneho členenia Slovenskej republiky tak, aby návrh

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- 3 -

zákona o územnom a správnom členení SIovenskej republiky mohol byť predložený organom SIovenskej národnej rady do 30. septembra 1993.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Jan Bruncko, v. r.

Jan Paučo, v. r.

SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Číslo: 276/1992

250 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 31. januára 1992

k návrhu na vystúpenie predsedu Slovenského protimonopolného úradu na schôdzi Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada súhlasí

s vystúpením Ľubomíra D o l g o š a na 21. schôdzi Slovenskej národnej rady k bodu programu "informácia o priebehu a výsledkoch procesu privatizácie".

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Jan B r u n c k o, v. r.

Ján P a u č o, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- 2 -

3. pre prípravu druhej vlny kupónovej privatizácie spracovať všetky poznatky z prípravy a priebehu prvej vlny, k tomu náležite pripraviť harmonogram predkladania privatizačných projektov.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Jan B r u n c k o, v. r.

Jan Paučo. v. r.

 

OBSAH

  

27.

Januára 1992

    

Otvorenie schôdze

str.

1

 

Návrh programu schôdze

str.

1

 

Minister vnútra SR L. Pittner

str.

2

 

Poslankyňa M. Olejníková

str.

2

 

Poslanec I. Hudec

str.

3

 

Poslanec L. Porubec

str.

4

 

Poslanec K. Dubovan

str.

4

 

Poslanec R. Brestenský

str.

5

 

Minister vnútra SR L. Pittner

str.

5

 

Poslanec P. Brňák

str.

6

 

Poslanec Š. Kružliak

str.

7

 

Poslanec J. Pokorný

str.

9

 

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

10

 

Poslanec V. Sládek

str.

10

 

Poslanec M. Ftáčnik

str.

14

 

Poslanec Ľ. Fogaš

str.

16

 

Poslanec M. Sečánský

str.

17

 

Poslanec J. Gašpar

str.

22

 

Poslanec R. 2 i n g o r

str.

23

 

Hlasovanie o návrhoch na zmenu programu

str.

24

 

Hlasovanie o návrhu programu

str.

30

1.

Sľub nového poslanca Slovenskej národnej rady

str.

31

 

Poslankyňa K. Kondášová

str.

32

 

Sľub poslanca Š. Tarnóczyho

str.

33

2.

Návrh na voľbu poslanca SNR do výboru SNR

str.

33

 

Poslankyňa H. Rozinajová

str.

33

l

3.

Návrh na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného

    

súdu ČSFR

str.

34

 

Poslanec A. Hrnko

str.

34

 

Poslanec Ľ. F o g a š

str.

36

 

Poslanec J. Paučo

str.

37

 

Predseda Najvyššieho súdu SR K. Plank

str.

39

 

Poslanec M. Ftáčnik

str.

41

 

Poslanec J. Paučo

str.

43

 

Poslanec M. J a n u š

str.

44

 

Poslanec J. Paučo

str.

45

4.

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a do-

    

pĺňa zákon SNR ä. 194/1990 Zb. o lotériách a

    

iných podobných hrách

str.

49

 

Minister financií SR J. D a n č o

str.

50

 

Spoločný spravodajca výborov SNR

    

poslanec J. Masarik

str.

53

 

Prečítanie listu Slovenskej komory stredných

    

zdravotníckych pracovníkov

str.

60

 

Rozprava

str.

61

 

Poslanec K. Szokol

str.

61

 

Výsledok voľby kandidátov na sudcov Ústavného

    

súdu ČSFR - poslanec J. P a u 6 o

str.

68

 

Poslanec M. Strýko

str.

69

 

Poslanec J. Pokorný

str.

70

 

Poslanec E. B á r á n y

str.

74

 

Poslanec M. Dziak-Košický

str.

76

 

Poslanec J. Chmelo

str.

78

 

Poslanec H. Ondruš

str.

80

2

 

Poslanec J. Filipp

str.

82

 

Poslankyňa Z. Mistríková

str.

82

 

Minister financií SR J. D a n ä o

str.

89

 

Poslanec J. Masarik

str.

96

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich

    

návrhoch k vládnemu návrhu zákona

str.

98

 

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona

str.

122

28.

Januára 1992

  

5.

Vládny návrh zákona SNR o súdnych počiatkoch

str.

124

 

Minister financií SR J. D a n ä o

str.

125

 

Spoločný spravodajca výborov SNR

    

poslanec Š. Harna

str.

127

 

Rozprava

str.

130

 

Poslanec Š. Harna

str.

130

 

Poslanec R. 2 i n g o r

str.

130

 

Poslanec R. Hamerlík

str.

132

 

Poslanec E. Granec

str.

134

 

Poslanec I. Hudec

str.

135

 

Poslanec J. Masarik

str.

136

 

Poslanec P. Haťapka

str.

137

 

Poslanec J. Filipp

str.

138

 

Poslanec J. Pokorný

str.

139

 

Poslanec F. Baláž

str.

140

 

Poslankyňa K. Kondášová

str.

140

 

Minister financií SR J. D a n č o

str.

141

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich

    

návrhoch k vládnemu návrhu zákona

str.

146

 

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona

str.

172

3

 

Vystúpenie prezidenta Paneurópskej únie

    

Otto von Habsburga

str.

174

6.

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a do-

    

pĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych

    

poplatkoch

str.

181

 

Minister financií SR J. D a n č o

str.

181

 

Spoločný spravodajca výborov SNR

    

poslanec P. Ďurišin

str.

184

 

Rozprava

str.

187

 

Poslanec P. Ďurišin

str.

188

 

Poslanec V. K m e ť

str.

190

 

Poslanec K. Szokol

str.

191

 

Poslankyňa O. Marhulíková

str.

197

 

Poslanec J. Chmelo

str.

198

 

Poslankyňa B. Badálová

str.

204

 

Poslanec L. Á s v á n y i

str.

208

 

Poslanec R. Brestenský

str.

210

 

Poslanec E. Granec

str.

212

 

Poslanec J. Masarik

str.

212

 

Minister financií SR J. D a n č o

str.

213

 

Poslanec P. Ďurišin

str.

218

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich

    

návrhoch k vládnemu návrhu zákona

str.

220

 

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona

str.

238

 

f

  

7.

Vládny návrh zákona SNR o audítoroch a

    

o Slovenskej komore audítorov

str.

239

 

Minister financií SR J. D a n č o

str.

240

 

Spoločný spravodajca výborov SNR

    

poslanec R. Brestenský

str.

242

4

 

Rozprava

str.

247

 

Poslanec R. Brestenský

str.

247

 

Poslanec J. C h m e l o

str.

251

 

Minister financií SR J. D a n č o

str.

252

 

Poslanec R. Brestenský

str.

254

29.

-januára 1992

    

Hlasovanie o doplňujúcich a pozmeňujúcich

    

návrhoch k vládnemu návrhu zákona

str.

256

 

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona

str.

271

8.

. Vládny návrh zákona SNR o daňových poradcoch

    

a Slovenskej komore daňových poradcov

str.

272

 

Minister financií SR J. D a n č o

str.

272

 

Spoločný spravodajca výborov SNR

    

poslanec Š. T á r a j

str.

274

 

Rozprava

str.

277

 

Poslanec š. Táraj

str.

277

 

Poslanec Š. Kružliak

str.

278

 

Poslanec E. Granec

str.

279

 

Minister financií SR J. D a n č o

str.

281

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich

    

návrhoch k vládnemu návrhu zákona

str.

282

 

Hlasovanie o vládnom návrh zákona

str.

294

9.

, Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa stanovujú

    

niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcii

    

v Policajnom zbore Slovenskej republík v a

    

v Zbore nápravnej výchovy Slovenskej republiky

str.

294


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP