Neprošlo opravou po digitalizaci !

B. odporúča vláde Slovenskej republiky

1. iniciovať vládu ČSFR na dopracovanie právnych noriem zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch s akceptovaním

a/ zamedzenia monopolného postavenia investičných fondov jedného správcu,

b/ ochrany drobného akcionára.

To je jeden súvislý návrh a bod uznesenia. Prosil by som pána predsedajúceho, aby dal o tomto návrhu hlasovať.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za odporúčanie vláde Slovenskej republiky tak, aby iniciovala vládu ČSFR na dopracovanie tejto právnej normy?

/Za návrh hlasovalo 60 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. /

Zisťujem, že tento podnet sme prijali. Poslanec L. Ásványi:

Federálne ministerstvo financií v spolupráci s republikovými ministerstvami upraví na základe zistenia skutočného počtu zaregistrovaných občanov z jednotlivých republík proporcionálne hodnotu vydeleného majetku republík zverejnenú

ešte pred začatím privatizačnej vlny. Toto bol ten kardinálny problém doriešený aj v prospech a so súhlasom navrhovateľa aj členov výboru. Prosím hlasovať.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za?

/Za návrh hlasovalo 46 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov. /

Tento návrh neprešiel. Poslanec L. Ásványi:

2. Iniciovať federálnu vládu, aby otvorenie prvej vlny kupónovej privatizácie sa uskutočnilo najskôr 14 dní po zverejnení schválených privatizačných projektov a investičných privatizačných fondov.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 95 poslancov. /

Kto je za?

/Za návrh hlasovalo 55 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov/.

Podnet bol prijatý.

Poslanec L. Ásványi:

3. Pred prípravou druhej vlny kupónovej privatizácie spracovať všetky poznatky z prípravy priebehu prvej vlny, k tomu náležite pripraviť harmonogram predkladania privatizačných projektov.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za?

/Za návrh hlasovalo 50 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov. /

Návrh bol prijatý. Poslanec L. Ásványi:

4. Iniciovať Federálne zhromaždenie na stanovenie ochrannej lehoty tri až päť rokov pre vstup zahraničného kapitálu do investičných privatizačných fondov.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za?

/Za návrh hlasovalo 35 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Tento návrh neprešiel. Poslanec L. Asványi:

5. Urýchlene novelizovať zákony o privatizácii na základe doterajších skúseností. /Smiech v sále. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

To sa odporúča vláde Slovenskej republiky. Urýchlené novelizovať zákony o privatizácii na základe doterajších skúsenosti. Priatelia, nevysmievajte sa z kolegov poslancov, ktorí sú vo výbore pre obchod a služby.

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za?

/Za návrh hlasovalo 21 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Posledný návrh neprešiel. Ďakujem pánovi poslancovi Ásványimu. Poslanec L. Ásványi:

Pre informáciu chcem uviesť, že niektoré návrhy, ktoré boli V pôvodnom znení uznesenia, po dohode jednak s navrhovateľmi a v rámci nášho výboru dopadli asi takto: Druhý návrh pána Plesníka bol upravený novým znením, ktorý sme

schválili. Návrh pána poslanca Húsku v bode l hovoril

o predĺžení termínu registrácie kupónových knižiek a prvého kola kupónovej privatizácie. Registrácia kupónových knižiek je predĺžená o jeden mesiac, a prvé kolo privatizácie sa už prakticky meniť nedá. Druhý jeho návrh iniciovať Federálne zhromaždenia na urýchlené prijatie zákona o investičných privatizačných fondoch je obsiahnutý v bode l už prijatého uznesenia. O tretom a o štvrtom bode sme hlasovali. Návrhy neprešli. K prvému bodu návrhov pána poslanca ministra Oberhausera - nepremietli sme ho do nového znenia uznesenia, pretože jeho návrh bol riešený jednak tým, že pokiaľ niekto nesprávnym spôsobom dá svoje kupóny privatizačnému fondu, môže tieto vyžiadať späť. Pokiaľ je kupónová knižka znehodnotená, môže ju obnoviť, ale za päťstokorunový poplatok. Jeho druhý návrh sa nedá realizovať, pretože by sa musel zmeniť, celý zákon č. 92 z roku 1991. Navrhoval zabezpečiť, aby privatizačné predkolo sa uskutočnilo najskôr vo vzťahu k privatizovaným podnikom, a až následne po štrnástich dňoch vkladov do podnikov...

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím kľud. Celé poobedie sme tu preberali tak závažnú vec, pán poslanec vám chce podať komplexnú informáciu.

Poslanec L. Ásványi:

... až následne po štrnástich dňoch vkladov do podnikov boli povolené vklady do investičných privatizačných fondov. Nedá sa to realizovať, pretože musel by sa zmeniť celý algoritmus kupónovej privatizácie, a to praktický teraz už vôbec nie je možné. Jeho tretí návrh je obsiahnutý v bode číslo

1 už prijatého uznesenia.

Ďakujem za vašu trpezlivosť.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem pánovi poslancovi Ásványimu. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Zselenák.

Poslanec J. Zselenák:

Vážené predsedníctvo, vážená vláda, dámy a páni,

dovoľte mi, aby som reagoval na návrh pána poslanca Brocku. Stalo sa už pravidlom, že predsavzatia a plány zhmotnené v programe schôdze Slovenskej národnej rady sa v piatok zmietajú v kŕčoch. Takmer vždy dôjde k javu, že pred vyčerpaním programu sa vyčerpajú poslanci. Vždy sa nájde niekto, ako teraz pán poslanec Brocka, kto navrhne ukončenie rokovania schôdza Slovenskej národnej rady. Automaticky sa body interpelácie a otázky poslancov, odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie a otázky poslancov a rozprava k aktuálnym spoločenským otázkam presúvajú na ďalšiu schôdzu, kde ich stihne opäť rovnaký osud. Takto sa Slovenskej národnej rade úspešne darí degradovať. významnú súčasť svojho poslania. Podotýkam, že sú to body rokovania, ktoré bezprostredne reagujú na podnety a problémy občanov. Podlá môjho názoru je to zlé vysvedčenie práce Slovenskej národnej rady.

Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, dovoľte mi preto, aby som vás poprosil, aby ste neakceptovali návrh pána poslanca Brocku, aby sme pokračovali v rokovaní až do vyčerpania nášho programu.

Ďakujem.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Dostávame sa k návrhu pána poslanca Brocku. Pán poslanec, keby si ho ešte zopakovali, aby bolo zrejmé, o čom sa bude hlasovať.

Poslanec J. Brocka:

Aby sme ukončili 21. schôdzu, a body, ktoré sme nestihli prerokovať, preložili ako prvé na 22. schôdzu.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

S tým, že interpelácie, pokiaľ sú, by mohli byt odovzdané písomne. Dávam hlasovať o tom, aby sme ukončili 21. schôdzu, posledné tri body programu sa stanú prvými bodmi programu 22. schôdze, a interpelácie, ktoré majú poslanci prichystané, odovzdajú písomne.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 97 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Brocku?

/Za návrh hlasovalo 56 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Končím 21. schôdzu Slovenskej národnej rady.

Podlá informácie z Kancelárie Slovenskej národnej rady lietadlá odlietajú zajtra o 9. 00 hodine.

Ďakujem vám za účasť.

Schôdza ukončená o 21. 20 hodine.

Uznesenia

prijaté na 21. schôdzi Slovenskej národnej rady 27., 28., 29., 30. a 31. januára 1992

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 323/1992

235 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 27. januára 1992 k voľbe poslanca do výboru Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada zvolila

Štefana Tarnóczyho

za člena Výboru Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Jan B r u n c k o, v. r.

Ján Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 224/1992

236 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 27. januára 1992

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách /tlač SNR 220/

Slovenská národná rada s c h v a ľ u j e

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, Ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR ä. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách podlá výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 160a/ a X pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy. Prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Jan B r u n c k o, v. r.

Ján Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 218/1992

237 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 28. januára 1992

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch /tlač SNR 223/

Slovenská národná rada s c h v a ľ u j e

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch podlá výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 223a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy. Prijaté znenie zákona je uvedene v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Jan Bruncko, v. r.

Jan Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 118/1992

238 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 28. januára 1992

k vládnemu návrhu zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch /tlač SNR 231/

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch podlá výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 231a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy. Prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján B r u n c k o, v. r.

Ján Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 232/1992

239 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 29. januára 1992

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov /tlač SNR 218/

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 218a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy. Prijaté znenie zákona je uvedene v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján B r u n c K o, v. r.

Ján Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 243/1992

240 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 29. januára 1992

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov /tlač SNR 219/

Slovenská národná rada s c h v a ľ u j e

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 219a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy. Prijaté znenie zákona je uvedene v prílohe.

Predseda

SIovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Jan Bruncko, v. r.

Jan Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 221/1992

241 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 29. januára 1992

k vládnemu návrhu zákona SNR, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcii v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore nápravnej výchovy Slovenskej republiky /tlač SNR 236/

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcii v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže podlá výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 236a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy. Prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján B r u n c k o, v. r.

Jan Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 223/1992

242 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 29. januára 1992

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej ochrany Slovenskej republiky /tlač SNR 240/

Slovenská národná rada s c h v a ľ u j e

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže SR podlá výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 240a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy. Prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján B r u n c k o, v. r.

Ján P a u č o, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 244/1992

243 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Z 29. januára 1992

k vládnemu návrhu zákona SNR o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažnosti a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) /tlač SNR 209/

Slovenská národná rada s c h v a í u j e

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažnosti a o voľbách prísediacich podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 209a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy. Prijaté znenie zákona je uvedené v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František M i k l o š k o, v. r.

Overovatelia:

Ján B r u n c k o, v. r.

Jan P a u č o, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 225/1992

244 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 30. januára 1992

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o Česko-Slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky /tlač SNR 222/

Slovenská národná rada s c h v a ľ u j e

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Česko-Slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 222a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy. Prijaté znenie zákona je uvedene v prílohe.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Bruncko, v. r.

Ján Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 187/1992

245 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 30. januára 1992

k materiálu vlády Slovenskej republiky "Národný program podpory zdravia" /tlač SNR 235/

Slovenská národná rada A, konštatuje,

že vývoj zdravotného stavu obyvateľstva SR je v posledných desaťročiach neuspokojivý. V jednotlivých ukazovateľoch stavu zdravia sme pri porovnaní dvadsiatich ôsmich európskych štátov poklesli z priemerne desiateho až na posledné miesta.

V záujme postupnej zmeny tohto nepriaznivého stavu je potrebne prijať a neodkladne realizovať, komplex opatrení nielen v rezorte zdravotníctva, ale predovšetkým v ďalších rezortoch a oblastiach života, ktorých výrobná, resp. iná činnosť ovplyvňuje životne a pracovne prostredie, výživu a spôsob života, a tým výrazne pôsobí na celkový zdravotný stav obyvateľstva.

Slovenská národná rada víta vypracovanie "Národného programu podpory zdravia", oceňuje jeho kvalitatívnu stránku a podporuje jeho široké propagovanie a najmä praktické uplatňovanie. Zdôrazňuje tiež potrebu prebudovania a skvalitňovania súčasného informačného systému o zdravotnom stave obyvateľstva:

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA - 2 -

B. berie na vedomie

Národný program podpory zdravia (tlač SNR 235);

C. podporuje

opatrenia vlády Slovenskej republiky zahrnuté v Národnom programe podpory zdravia, ktoré sledujú zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva;

D. ukladá

vláde Slovenskej republiky

1. Národný program podpory zdravia poňať ako komplexnú úlohu celej vlády a všetkých rezortov Slovenskej republiky, pričom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky má najmä úlohu monitorovať jeho úspešnosť,

2. neodkladne začať realizovať Národný program podpory zdravia,

3. zabezpečovať vhodnú propagáciu Národného programu podpory zdravia v masovokomunikačných

prostriedkoch, užšie spolupracovať s Radou Slovenskej televízie a Rozhlasovou radou Slovenského rozhlasu pri propagovaní vybraných projektov tohto programu,

4. vyčleniť v jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy v roku 1992 finančné, personálne a materiálno-technické prostriedky na vypracovanie a realizáciu konkrétnych projektov, vychádzajúcich z Národného programu podpory zdravia, a to rezortného aj Medzirezortného charakteru. Projekty predložiť Rade vlády Slovenskej republiky na podporu zdravia do 31. mája 1992 a podať o tom správu plénu Slovenskej národnej rady.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- 3 -

5. pri tvorbe a prijímaní zákonov a ďalších právnych noriem zvažovať dopad na zdravie a obligatórne konzultovať a Ministerstvom zdravotníctva SR;

E. odporúča

I, vláde Slovenskej republiky

1. doplniť Národný program podpory zdravia o projekt prehĺbenia starostlivosti o starých ľudí,

2. doplniť Národný program podpory zdravia o projekt postavenia a úlohu rodiny v spoločnosti,

3. doplniť Národný program podpory zdravia o sociálny projekt na zvláštne zvýšenie pozornosti hladujúcim deťom a deťom závislým na toxických látkach a drogách; prijať opatrenie, ktoré zabráni zneužívaniu zákonných dávok určených na výživu deti na iné účely,

4. venovať väčšiu pozornosť vplyvu skládok odpadu a odpadových vôd vzhľadom k zdravotnému stavu obyvateľstva; na strane 4 doplniť v zozname najviac postihnutých lokalít "Hnušťa-Hačava",

5. pri financovaní jednotlivých navrhovaných projektov zvýhodňovať projekty preferujúce zlepšenie zdravotného stavu deti a mládeže,

6. venovať pozornosť vo vyučovacom procese problematike vplyvu životného prostredia na ľudské zdravie a úcte k ľudskému zdraviu ako najväčšej hodnote,

7. urýchliť proces prípravy právnych predpisov v oblasti zdravotníctva,

8. v bode 2. 7. 3 doplniť vetu: "zaradiť do učebných plánov všetkých typov škôl vyučovací predmet vychová pre rodinný život",

9. v bode 2. 7. 4 slova "troch rokov" nahradiť slovami "štyroch rokov",

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- 4 -

10. v prílohe č. 2 v bode 2. 3 projekt nazvať "projekt výchovy k rodičovstvu a rodinnému životu",

11. v prílohe č. 2 doplniť projekt "starostlivosť o matku a dieťa",

12. v prílohe č. 3 ku kapitole 3 - Životné prostredie a zdravie

a/ zabezpečiť distribúciu zdravotne nezávadnej pitnej vody, hlavne pre dojčatá; venovať zvýšenú pozornosť úpravárenstvu pitnej vody, kontrole ä monitoringu znečistenia bodových vodných zdrojov hlavne v obciach,

b/ nevyrábať potraviny v ekologicky rizikových oblastiach (pestovať len technické plodiny),

c/ v procese privatizácie a oceňovania majetku zohľadniť tiež ekonomicky podiel zaťaženia životného prostredia,

13. v prílohe č. 3 ku kapitole 5 - vyznám spôsobu života pre zdravotný stav obyvateľstva a prevenciu chorôb

a/ podporiť zaradenie škôl v prírode do učebných osnov,

b/ podporiť zlepšovanie podmienok pre plavecké výcviky mládeže a dospelých,

c/ podporovanie športovísk a rekreačno-telovychovných zariadení pre obyvateľstvo,

14. v prílohe 6. 3 ku kapitole 6 - Zdravotné uvedomenie,

a/ overovať a zavádzať netradične, alternatívne metódy liečenia,

b/ pripraviť stratégiu boja proti AIDS,

c/ informovať Slovensku národnú radu najmenej raz ročne o plnení úloh Národného programu podpory zdravia a raz polročne Výbor SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- 5 -

II. o b c i a m

1. zohľadniť Národný program podpory zdravia v rozhodovaní samosprávnych organov; rátať v tomto programe aj s účasťou cirkevných, charitatívnych a humanitárnych spoločností,

2. vytvoriť z odborníkov rozličných zameraní rady zdravia pri samosprávach obcí a miest ako iniciačné a konzultačné organy na podporu zdravia.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ján Bruncko, v. r.

Jan Paučo, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 242/1992

246 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 31. januára 1992

k informácii o súčasnom stave riešenia problematiky výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a o ďalšom postupe vlády Slovenskej republiky s prihliadnutím na riešenie ekologických otázok /tlač SNR 239/

Slovenská národná rada A, berie na vedomie

- informáciu o súčasnom stave riešenia problematiky výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a o ďalšom postupe vlády s prihliadnutím na riešenie ekologických otázok s týmito pripomienkami:

a/ v informácii sa príliš optimisticky hodnotia možnosti eliminovať negatívne dopady Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros na prírodné a životne prostredie, pričom komplexná štúdia hodnotiaca vplyvy variantu "C" z environmentálneho hľadiska dodnes nebola vypracovaná,

b/ pri výpočte škôd sa nie dosť preukazne považuje za česko-slovenskú škodu cela kapacita možnej výroby elektrickej energie, bez ohľadu na nároky ako Maďarskej strany na časť vyrobenej energie, tak aj ekosystémov na adekvátny prietok, uvažuje sa x so špičkovaním výroby energie, čo nie je reálne,

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA - 2 -

B, oceňuje

všetky iniciatívy, ktoré vedú k zblíženiu stanovísk česko-slovenskej a maďarskej strany k problematike budúcnosti Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros,

C. konštatuje, že

- postup vlády Slovenskej republiky pri rokovaní s maďarskou stranou zodpovedá prijatej medzinárodnej zmluve, ale dosial neboli vyčerpané všetky možnosti rokovania s maďarskou stranou, pričom spoločné riešenie by bolo neporovnateľne výhodnejšie, než pokus o riešenie jednostranné,

vláda Slovenskej republiky nedostatočne využila odporúčania Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody zo dňa 22. marca 1991 č. 116, najmä čo sa týka posúdenia a vyhodnotenia záverov a odporúčaní komisií z I. štvrťroka 1990 a komisii 1-5, ktoré pôsobili v II. polroku 1990 syntetickou komisiou nezávislých odborníkov,

D, žiada vládu Slovenskej republiky, aby

sa urýchlene /najneskôr do 29. 2. 1992/ zaoberala alternatívnym riešením Hrušovskej zdrže podľa štúdie "Štúdia vplyvu zúženej zdrže Hrušov na prírodné prostredie", ktorú vypracoval kolektív Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava /vedúci autorského kolektívu Ing. Szolgay, r. 1991/1992/,

vypracovala porovnanie finančných nákladov doterajšieho navrhovaného dočasného riešenia a alternatívneho riešenia zdrže Hrušov podľa ekonomických, sociálnych, medzinárodno-právnych a environmentálnych dôsledkov oboch uvažovaných variantov a konkretizovala možné spôsoby financovania dostavby VD Gabčíkovo vrátane vyvolaných investícii,

po pripomienkovom konaní zodpovedných organov a organizácii požiadala vládu ČSFR, aby vládna delegácia urýchlene opäť vstúpila do rokovania s vládou Maďarskej republiky a predložila jej novy spôsob riešenia vyplývajúci z tejto štúdie, ktorá bola vypracovaná s cieľom minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP