Neprošlo opravou po digitalizaci !

ný fond je akciová spoločnosť, čiže ju tvoria akcionári. Akcionári budú zvolaní na prvé valné zhromaždenie a zvolia predstavenstvo a radu, čiže tam ti úradníci, alebo hocikto, nemusia byť. Predsa ti akcionári si to zvolia. Neviem, o čom tu rozprávame. Dovolím si navrhnúť ukončenie rozpravy.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Môžeme hlasovať o ukončení rozpravy faktických poznámok? Takýto inštitút rokovací poriadok nepozná, pamätajme na neho pri tvorbe budúceho. Pán poslanec Andel, potom pán poslanec Vladimír Ondruš.

Poslanec M. Andel:

Skutočne nemám patent na rozum, ani nechcem dávať návrhy na čosi. /Potlesk. / Silnejšie by to nešlo, páni bratia?

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Zdržte sa poznámok, pán poslanec. Poslanec M. Andel;

Samozrejme, zdržím sa poznámok. Načo vedieme také siahodlhá diskusie. Vystúpi pán Ondruš mladší, pán Chmelo, reaguje tu na pána Moravčíka. Prosím vás, pán riadiaci schôdze, ukončme to, poďme hlasovať, poďme na ďalší bod.

Podpredseda J. Klepáč:

Pán poslanec Vladimír Ondruš. Poslanec V. Ondruš:

Prosím vás, už niekoľkokrát sa tu hovorilo o tých is-

tých veciach. Minister Mikloš vysvetľoval, aký je rozdiel medzi zakladateľom privatizačného fondu, vlastníkmi, držiteľmi investičných kupónov, atď. Skutočne navrhujem, keď bude predmetom rokovania takáto odborná téma. nech sa najprv urobí školenie pre poslancov, aby vedeli, o čom je reč. Však nie je možné, aby poslanci prednášali otázky k problémom, o ktorých sa môžu dočítať v základnej literatúre a v dennej tlači. Považujem to za nedôstojné tohto rokovania. Navrhujem ukončiť celú rozpravu. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Ak dovolíte, ešte pred hlasovaním by som mal jednu faktickú poznámku. Chcel by som pripomenúť pánovi poslancovi Húskovi, milému Gustovi, môjmu priateľovi, že celu kupónovú privatizáciu vymyslel on. /Smiech v sále. / Gusto, vypustil si džina, teraz ho chytaj! Pamätám si ešte aj miestnosť, kde si nás učil o kupónovej privatizácii. To je tvoj vynález. Netráp nás tu tri hodiny, veď máme už svoj vek. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán podpredseda vlády Vavro sa prihlásil. Podpredseda vlády SR A. Vavro:

Vážená Slovenská národná rada,

tu už azda odznelo všetko, takže je veľmi tažko k tomu ešte niečo rozumné dodať. Nebol som tu niekoľko dni, bol som v Juhoslávii, až teraz som sa dozvedel, že tu mali veci dramatický vývoj, že sa vzdal pán predseda protimonopolného úradu, že situácia je taká vzrušená. Počúval som diskusiu a nám dojem, že sa v nej objavujú niektoré apriórne predpoklady, ktoré sa všeobecne akceptujú, pričom ich opodstatnenosť azda nie je úplne nesporná. Na prvom mieste je to ozna-

čovanie privatizačných invetičných fondov za nešťastie. Domnievam sa, že to možno vidieť aj úplne inak, z iného uhla, pretože občania, majitelia investičných kupónov, sú v neporovnateľne lepšej situácii, keď zveria svoje investičné kupóny investičným privatizačným fondom. Tieto fondy majú totiž veľmi široké portfólio akcií, preto u každého je istota, že keď zverí svoje investičné kupóny investičnému privatizačnému fondu, vždy sa bude hodnota jeho akcií a výnos pohybovať v istom strede, čo nie je možné zaručiť, keď to zverí jednotlivým podnikom. Z tohoto hľadiska nie je možné vychádzať z toho, že by to bolo čosi, čo treba zavrhovať.

Ďalej by som prosil vziať do úvahy, že mnohé analýzy, ktoré hovoria o problémoch hospodárstva, naznačujú, že kľúčovou metódou na ich prekonanie je práve privatizácia. Preto by som odporúčal neprijímať žiadne rozhodnutia, ktoré by proces privatizácie zabrzdili, spomalili. Naopak, treba urobiť všetko pre to, aby privatizácia šla čo najrýchlejšie. Prirodzene, treba urobiť všetky opatrenia, aby sa odstránili niektoré problémy, ale treba si uvedomiť, že činnosť investičných privatizačných fondov, všetka činnosť, obchodovanie s akciami atď. sa bude robiť v súťažnom prostredí, že to nebude rozhodovanie ničím neovplyvnené. Nemožno absolutizovať kategóriu vlastníctva, pretože vlastníctvo má zmysel len vtedy, keď prináša hodnoty. Vlastníctvo je spojene predovšetkým s prisvojovaním a má význam len vtedy, keď niečo prináša. Dnes nie je dôležité zaujímať, sa o to, koľko pripadne na jedného občana, držiteľa investičných kupónov. To je v postatá číslo, ktoré nič nehovorí. Celá táto otázka začne byť aktuálna až od chvíle, tieto investičné kupóny začnú ich držiteľom prinášať výnos. Diskusie, či pripadá 30 tisíc, 40 tisíc, to je v podstate len účtovné číslo, nič viac to nehovorí. Domnievam sa, že nemožno a nie je správne absolutizovať obavy, ktoré tu zaznievali najviac, že investičné privatizačné fondy ovplyvnia situácia a vytvoria nejaké monopoly.

Ešte k otázke, odkiaľ budú jednotlivé investičné privatizačné fondy úhradzať to, čo sľúbili. To je zaujímavá otázka, ktorá je úplne namieste. Odkiaľ to budú uhrádzať? Treba si na prvom mieste uvedomiť, že ľúdí, ktorí si budú chcieť vymeniť svoje investičné body za 10, 12 či 15 tisíc, za rok podstatne ubudne, pretože ľudia pochopia, že to, čo je niekomu hodné 10, 12, 15 tisíc, musí mať asi väčšiu hodnotu. Čiže ten tlak sa zmenší, lebo ľudia pochopia celý mechanizmus, že hodnota akcií najmä z hľadiska času je vyššia. Ďalej je samozrejmé, že na druhej strane bude jestvovať záujem investičných fondov, aby tieto akcie vykupovali. Možnosti ako získať peniaze a vyplácať, majiteľov bude celý rad, cez úvery bánk a cez vstup zahraničného kapitálu. Otázka je, či sa treba báť vstupu zahraničného kapitálu. Domnievam sa, že nie. Dnes je veľmi tažko odhadnúť, aký bude vývoj, ako sa budú občania správať. Keby sme boli pred mesiacom robili analýzu ako dopadne kupónová privatizácia, ani tí najjasnozrivejší by neboli predpokladali vývoj, ktorý nastal.

Takže azda najdôležitejšie je, že proces treba regule— vať, netreba ho brzdiť, a netreba sa domnievať, že tu vzniká nejaká nová nebezpečná vlastnícka štruktúra, alebo že by mohla vzniknúť. Myslím si, že pán predseda Dolgoš tu do istej miery prispel k dramatizácii situácie.

Ďakujem pekne. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem pánovi podpredsedovi Vavrovi. Pán poslanec Ondruš Vladimir.

Poslanec V. Ondruš:

Vážená Slovenská národná rada, keďže táto debata nadobúda charakter večeru otázok a odpovedí, pozývam všetkých poslancov, možno aj niektorých členov vlády, na stretnutia predstaviteľov ODÚ VPN, ktoré poriadame s občanmi Ku kupónovej privatizácii. Všetko sa tam dozvedia. Kladú totiž podobné otázky ako občania. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Keďže nemám nikoho prihláseného do diskusie, a nie sú ani žiadne faktické poznámky, predseda výboru pre obchod a služby pripravil návrh uznesenia Slovenskej národnej rady, ktorý dopĺňajú svojimi návrhmi pán poslanec Plesník, pán poslanec Húska, pán poslanec Harna a pán minister a poslanec Oberhauser. Predseda výboru žiada, aby základné uznesenie znelo tak, že slovenská národná rada berie na vedomie informáciu Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby s tým, že závery v nej obsiahnuté sú odporúčaniami pre vládu Slovenskej republiky. Navrhujem, aby sme hlasovali o tomto návrhu s tým, že o ďalších odporučujúcich námetoch jednotlivých poslancov by sme hlasovali osobitne.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za to, že Slovenská národná rada berie na vedomie informáciu Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby s tým, že závery v nej obsiahnuté budú odporúčaniami pre vládu Slovanskej republiky?

/Za návrh hlasovalo 61 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali návrh uznesenia Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby.

Pán poslanec Brocka - faktická poznámka. Poslanec J. Brocka:

Pán predsedajúci, mám návrh, aby sme ukončili schôdzu, a zvyšné body, ktoré sme neprerokovali, preložili na nasledujúcu schôdzu.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Myslíte návrhy pána poslanca Plesníka, Húsku, Harnu a Oberhausera? Neviem, prečo ste s týmto návrhom vystúpili teraz, keď sme ešte neukončili hlasovanie.

Poslanec J. Brocka:

Môj návrh platí až po hlasovaniach k tomuto uzneseniu. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Budeme najprv hlasovať. Pán poslanec Ásványi - faktická poznámka.

t Poslanec L. Ásvánvyi:

Pán predsedajúci, nechcem sa vám miešať do remesla, ale predsa to urobím. Odporúčal by som prečítať za sebou všetky návrhy, až potom sa vrátiť k hlasovaniu, pretože niektoré veci sú tam veľmi obdobného znenia, hádam by sme si mohli a mali vybrať to lepšie znenie.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Takže, prosím vás, sústreďte sa, aby ste si spravili obraz. Poslanci odporučili doplniť prijaté uznesenie o nasledujúce námety.

Pán poslanec Plesník dáva tri námety.

1. Iniciovať vládu ČSFR na dopracovanie právnych noriem zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch s akceptovaním zamedzenia monopolného postavenia investičného fondu jedného správcu a s akceptovaním ochrany drobného akcionára. Ďalej novely vládneho nariadenia v časti dotýkajúcej sa akcií za kupóny tak, aby bola zachovaná proporcionalita majetku republík v predkladaní akcii v jednotlivých kolách, vrátane zabezpečenia jasných pravidiel pre spracovanie objednávok vo vzťahu držiteľov investičných kupónov a investičných privatizačných fondov.

2. Iniciovať federálnu vládu, aby otvorenie prvej vlny kupónovej privatizácie sa uskutočnilo najskôr 14 dní po zverejnení schválených privatizačných projektov a investičných privatizačných fondov.

3. Pre prípravu druhej vlny kupónovej privatizácia spracovať všetky poznatky z prípravy priebehu prvej vlny, k tomu náležite pripraviť harmonogram predkladania privatizačných projektov.

Pán poslanec Húska:

1. Predĺžiť termín registrácie kupónových knižiek a prvého kola kupónovej privatizácie.

2. Iniciovať Federálne zhromaždenie na urýchlené prijatie zákona o investičných privatizačných fondoch.

3. Stanoviť ochrannú lehotu 3 až 5 rokov pre vstup zahraničného kapitálu do investičných privatizačných fondov.

4. Urýchlene novelizovať zákony o privatizácii na základe doterajších skúseností.

Pán poslanec Harna v zhode s predchádzajúcimi návrhmi navrhol urýchlene vypracovať zákon o investičných privatizačných fondoch.

Pán minister Oberhauser navrhol do uznesenia tri podnety, tri pripomienky:

1. Zabezpečiť, aby doterajšia registrácia investičných privatizačných kupónov v investičných privatizačných fondoch bola považovaná za neplatnú, aby bolo umožnené občanom týmto spôsobom zmeniť svoje rozhodnutie, ktoré bolo ovplyvnené nekalou reklamou viacerých investičných privatizačných fondov.

2. Zabezpečiť, aby sa privatizačné predkolo uskutočnilo najskôr vo vzťahu k privatizovaným podnikom a až následne po 14 dňoch vkladov do podnikov bolí povolené vklady do investičných privatizačných fondov.

3. Do vstupu investičných privatizačných fondov do privatizácia predložiť návrh zákonnej Opravy Slovenskej národnej rady pre usporiadanie činnosti investičných privatizačných fondov.

To sú námety jednotlivých poslancov. Prosil by som pána poslanca Ásványiho, keby sa ujal funkcie kvázi spravodajcu s tým, že je z výboru, ktorý informáciu robil, aby sme sa prijatím niektorého z týchto bodov, ktorý vylúči iný bod, nedostali do nejakej problémovej oblasti. Pán Diovčoš.

Poslanec R. Diovčoš:

Dovoľte mi pripomenúť jednu vec. Ide o veľmi mnoho závažných návrhov na doplnenie uznesenia, u ktorých si dovolím tvrdiť, že zasahujú do kompetencie Federálneho zhromaždenia. Či sa to niekomu páči alebo nie, bohužiaľ, tieto zákony ešte u nás platia. Preto navrhujem, aby všetky tieto návrhy boli najprv prerokované v ústavnoprávnom výbore, či nie sú v rozpore a prijatými kompetenciami. Ide mi o to, aby sme sa tu nezosmiešňovali pred našimi obyvateľmi, čo vlastne odsúhlasíme. Navrhujem rozmnožiť ich pre všetkých poslancov.

Podpredseda SNR J. Klepáč: Pán minister Mikloš.

Minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR I. Mikloš:

Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni,

chcel by som podporiť návrh pána poslanca Diovčoša z toho dôvodu, že niektoré z tých návrhov, ktoré boli prečítané, sú vecne nezmyselné. Niektoré z nich sú skutočne vecne nezmyselné, nedajú sa realizovať. Ak by ich tento parlament náhodou prijal, obávam sa, že by sa mohol zosmiešniť. Skutočne, treba túto vec zvážiť. Čo sa týka kompetencií, všetky tieto veci sú v kompetencii buď Federálneho zhromaždenia, federálnej vlády alebo Federálneho ministerstva financií. Samozrejme, môže sa odporúčať a navrhovať týmto orgánom, aby robili niektoré zmeny, ale niektoré z tých zmien, ktoré boli prečítané, sú naozaj vecne nerealizovateľné a nezmyselné.

Ďakujem.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

navrhnuté doplnky sú rozsiahle a vážna. Osobne navrhujem, aby sa spracovali písomne pre všetkých poslancov a hlasovali sme o nich zajtra pri pokračovaní tejto schôdze.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Myslím, že to je rozumný návrh, aby sa tieto podklady rozmnožili, dali do poslaneckých klubov, kde by sa zároveň posúdili veci, na ktoré upozornili predrečníci.

Pán poslanec Strýko a potom pán poslanec Plesník. Poslanec M. Strýko:

Myslím si, že to je nejaký nový zvyk, že ak sa navrhne nejaký nezmyselný návrh, že sa to dá do výborov, do klubov. Predsa si myslím, že sme schopní tieto veci posúdiť, pripadne ich prijať ako odporúčania, a ešte dnes o nich hlasovať. Myslím si, že každý, kto tu sedí, je natoľko inteligentný,

že to vie posúdiť, hlasovať bude rovnako, či to prejde vy-

bormi, klubmi alebo neprejde. Navrhujem, aby sa o tom hlasovalo, a hneď potom sa hlasovalo o návrhu pána Brocku.

Podpredseda SNR J. Klepáč: Pán poslanec Plesník.

Poslanec J. Plesník:

Vážené kolegyne, kolegovia,

na úvod svojho vystúpenia som vyzval, aby sme opustili emócie. Navrhol som predsa takú skutočnosť, aby záver a odporúčania tejto správy, ktoré tam zazneli, a moje odporúčania formuloval výbor pre obchod a služby do formy uznesenia. Takže v tomto prípade beriem návrh kolegu Brestenského. V zmysle § 22 ods. 2 dá sa formulovať aj tak, že tento výbor posúdi vecnú stránku spolu s prekladateľmi jednotlivých návrhov, zosúladí ich, pretože sa niektoré dopĺňajú, a zajtra môžeme dostať už vecne posúdené stanovisko, pripadne aj s posúdením ústavnoprávneho výboru, ale neodmietajme tieto návrhy, že sú vecne nepríslušné. Predpokladám, že pán minister využije skutočnosť, že si spolu s navrhovateľmi a výborom pre obchod a služby nájde tých desať minút, aby sme to mohli posúdiť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Považujem vás návrh za rozumný, len apriori predpokladá, že budeme zajtra rokovať. Do tejto chvíle som si to myslel aj ja, ale môže sa stať, že prijmeme návrh pána poslanca Brocku. V tom pripadá ako mám rozumieť vášmu návrhu?

Poslanec J. Plesník:

V tom prípade prerušme schôdzu na 15 minút, sadnime si a spravíme to. Momentálne chceme odchodom podnietiť, rozhodovanie o vážnych veciach.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

som presvedčený, že v tak vážnej veci parlament ľahostajne nerozhodne o tom, že ju zanechá, že táto záležitosť sa vecne i právne dostatočne prerokuje, a potom sa o nej rozhodne. V opačnom prípade mám dojem, že to, čo ľudia hovoria o nás vonku, asi majú pravdu. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč: Pán poslanec Ftáčnik. Poslanec M. Ftáčnik:

Ak som dobre rozumel návrhu pána poslanca Brocku, navrhol body, ktoré nasledujú za týmto bodom, odložiť na ďalšiu schôdzu. Aj keby sa tento návrh prijal, treba dokončiť bod, ktorý teraz prebieha. Návrh pána Brestenského by sa dal kvalifikovať podľa § 22 ods. 3 ako návrh na prerušenie prerokúvania bodu. Myslím si, že aj teraz, to znamená dnes, ak by prešiel návrh pána poslanca Brocku, by sme mohli prerušiť tento bod, určiť lehotu 30 minút, do ktorej nám výbor s pánom ministrom a navrhovateľmi predloží stanovisko k pozmeňovacím návrhom jednotlivých poslancov. Bolo by to plne v súlade s rokovacím poriadkom. Chcem upozorniť, že o návrhu na prerušenie prerokúvania bodu v zmysle rokovacieho poriadku rozhodná Slovenská národná rada bez rozpravy.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Vypočuli ste návrh v zmysle rokovacieho poriadku, dáme o ňom hlasovať, každý má možnosť sa potom vyjadril, čiže hlasujeme o návrhu pána poslanca Ftáčnika.

Pán poslanec Brocka. Poslanec J. Brocka:

Pán predsedajúci, môj návrh bol trošku iný. Navrhol som po hlasovaní o pripomienkach hlasovať o ukončení schôdze. Dal som návrh ukončiť schôdzu, nie prerušiť.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Brocka, váš návrh nesúvisí s prerokovaním bodu o výsledkoch procesu privatizácie. Váš návrh súvisí v podstate s ďalším osudom tejto schôdze. Nehnevajte sa, nepatri do prerokúvania tohto bodu.

Pán poslanec Ľupták. Poslanec I. Ľupták:

Zrejme je potrebné, aby sa výbor pre obchod a služby zaoberal týmito pripomienkami. Treba mu dať na to čas. Myslím si, že by sme mali pokračovať v tejto schôdzi v pondelok. Možno, že niekto namietne, najmä z predsedníctva, že v pondelok zasadá komisia kvôli zmluve, ale keby sme náhodou odsúhlasili, aby sme pokračovali zajtra, ako sa navzájom poznané, panie poslankyne a páni poslanci, myslím si, že zajtra by nás tu bolo veľmi málo.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Ásványi, potom pán Zselenák a potom pán Diovčoš. Podľa § 19 pán Snopko, ale ak je pán poslanec už pri mikrofóne, nechajme ho hovoriť.

Poslanec L. Ásványi:

Vážené dámy a páni,

dovolím si zachrániť situáciu, ak na vypočujete. Som presvedčený, že behom 15 minút bude tento materiál prerokovaný a schválený. Na čom staviam? Sú tam tri alebo štyri návrhy, ktoré dal pán poslanec Plesník, ktoré iniciujú federálnu vládu. To môžeme prijať. Ostatné nás zvádzajú na také veci, na ktoré Slovenská národná rada nemá kompetenciu. Tie automaticky buď vypadnú alebo budú iniciatívou pre Federálne zhromaždenie. To sa dá za 10 minút urobiť.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Myslím si, že by bolo rozumné z tejto situácie pri vzájomnom porozumení vyjsť tak, že na 20 minút našu schôdzu prerušíme, dovtedy sa o tom výbor pre obchod a služby poradí, predloží nám na hlasovanie zmysluplné návrhy a dnes to môžeme uzavrieť.

Polanec J. Zselenák:

Pán podpredseda, ešte pred prerušením vás chcem poprosiť o slovo.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Už musíme hlasovať. Prosil by som pána prvého podpredsedu aj predsedu, ak sa im nepáči mOje vedenie schôdze, aby ma prípadne nahradili, ale nie som schopný reagovať zhruba na 4 podnety naraz. Takže by som dal hlasovať.

Prosím prezentáciu.

Minister kultúry SR L. Snopko:

Bohužiaľ, nedá sa nič robiť, musíme ctiť zákony, ktoré uznávame. Navrhujem, aby to nebol len výbor pre obchod a služby, aby to boli aj poslanecké kluby, lebo z tohto miesta vidím nejednotnosť názorov aj v jednotlivých stranách. Takže 15 až 20-minútovú prestávku, najmä na to, aby sa poradili poslanecké kluby.

Poslanec R. Diovčoš:

Dovolím si ešte túto závažnú pripomienku. Toto bola správa výboru pre obchod a služby o tom, ako prebieha privatizácia. Návrhy, ktoré boli dané - a čudujem sa, že náš predseda na to neupozornil -, sa jednoznačne dotýkajú národohospodárskeho a rozpočtového výboru. Neviem, prečo má o tom hovoriť obchod a služby. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec, o tom môže hovoriť ktokoľvek. Neviem, čoho sa bojíme. Bojíme sa toho, že tu dnes budeme ešte 2 alebo 4 hodiny? Návrh bol podaný na prerušenie schôdze dokedy sa nepripraví návrh uznesenia.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 103 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Ftáčnika a modifikovaný návrh pána Ľuptáka na zhruba 20 až 30-minútové prerušenie, v rámci ktorého by výbor pre obchod a služby veci posúdil a pripravil nám ich na hlasovanie?

/Za návrh hlasovalo 57 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Do 20. 30 hodiny bude prestávka, potom pokračujeme hlasovaním.

/Po prestávke. / Podpredseda SNR J. Klepáč:

Zaujmite miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať. Skúsme kontrolnú prezentáciu. /Prezentovalo sa 93 poslancov/.

Dostali sme materiál, ktorý na základe výsledkov a podnetov z rozpravy spracoval výbor pre obchod a služby aj za účasti ministra Mikloša. Prosím pána poslanca Ásványiho, aby predniesol návrh, ktorým dopĺňame už prijaté uznesenie.

Poslanec L. Ásványi:

Vážená Slovenská národná rada,

ešte pridám, že pri úprave návrhu uznesenia, boli prítomní aj hlavni aktéri, teda navrhovatelia uznesenia. Odporúčal by som, aby sme po prečítaní jednotlivých bodov hlasovali osobitne, ak s tým bude súhlasiť pán predsedajúci.

Návrh uznesenia Slovenskej národnej rady X informácii Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby k stavu a priebehu privatizácie.

Slovenská národná rada

A. berie na vedomie informáciu Výboru slovenskej národnej rady pre obchod a služby s tým, že závery v nej obsiahnuté sú odporúčaniami pre vládu Slovenskej republiky. Pripomínam, že toto už bolo odhlasované.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP