Neprošlo opravou po digitalizaci !

 

Minister vnútra SR L. Pittner

str.

295

 

Spoločný spravodajca výborov SNR

    

poslanec P. Haťapka

str.

299

 

Rozprava

str.

303

 

Poslanec E. Bárány

str.

303

 

Poslanec A. Kerti

str.

306

 

Poslanec M. O n d r uš

str.

310

 

Poslankyňa M. Olejníková

str.

311

 

Poslanec J. Brocka

str.

313

 

Poslanec M. Krajčovič

str.

314

 

Poslanec J. C h m e l o

str.

316

 

Poslanec J. Német

str.

316

 

Minister vnútra SR L. Pittner

str.

317

 

Poslanec V. Sládek

str.

323

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich

    

návrhoch k vládnemu návrhu zákona

str.

324

 

Hlasovania o vládnom návrhu zákona

str.

346

10.

Vládny návrh zákona SNR o Zbore väzenskej a

    

justičnej ochrany Slovenskej republiky

str.

348

 

Minister spravodlivosti SR M. Posluch

str.

348

 

Spoločný spravodajca výborov SNR

    

poslanec P. Boroň

str.

352

 

Rozprava

str.

355

 

f

    

Poslanec P. B o r o A

str.

356

 

Poslanec M. Kusý

str.

358

 

Poslanec J. Trepáč

str.

362

 

Poslankyňa H. Zelinová

str.

364

 

Poslanec P. B r ň á k

str.

366

 

Poslanec J. Filipp

str.

370

6

 

Poslanec P. H a ť a p k a

str.

371

 

Poslanec Š. Kružliak

str.

372

 

Minister spravodlivosti SR M. Posluch

str.

373

 

Poslanec P. Boroň

str.

375

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich

    

návrhoch k vládnemu návrhu zákona

str.

377

 

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona

str.

385

11.

Vládny návrh zákona SNR o sídlach a obvodoch

    

súdov Slovenskej republiky, štátnej správe sú-

    

dov, vybavovaní sťažností a o voľbách príse-

    

diacich /zákon o štátnej správe súdov/

    

Minister spravodlivosti SR M. Posluch

str.

386

 

Spoločný spravodajca výborov SNR

    

poslanec P. Brňák

str.

388

 

Rozprava

str.

391

 

Poslanec E. Granec

str.

392

 

Poslanec R. Hamerlík

str.

393

 

Poslanec J. J a k u š

str.

394

 

Poslanec D. Černák

str.

395

 

Minister spravodlivosti SR M. Posluch

str.

396

 

Poslanec P. Brňák

str.

396

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich

    

návrhoch k vládnemu návrhu zákona

str.

397

 

Hlasovanie o návrhu zákona

str.

406

30.

januára 1992

  

12.

Vládny návrh zákona SNR o Česko-slovenskej

    

tlačovej kancelárii Slovenskej republiky

str.

407

7

 

Prvý podpredseda vlády SR H. Porubjak

str.

407

 

Spoločný spravodajca výborov SNR

    

poslanec Š. Nižňanský

str.

409

 

Rozprava

str.

413

 

Poslanec A. Hrnko

str.

413

 

Poslanec J. P r o k e š

str.

417

 

Poslankyňa 0. Keltošová

str.

417

 

Poslanec I. Hudec

str.

418

 

Poslanec V. 0 n d r u š

str.

419

 

Poslanec L. Pirovits

str.

420

 

Prvý podpredseda vlády SR M. Porubjak

str.

421

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich

    

návrhoch k vládnemu návrhu zákona

str.

423

 

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona

str.

438

13.

Národný program podpory zdravia

str.

440

 

Minister zdravotníctva SR A. R a k ú s

str.

440

 

Rozprava

str.

444

 

Poslanec P. Tatár

str.

445

 

Poslanec J. J a k u š

str.

449

 

Poslanec P. K o š ť á l

str.

453

 

Poslanec I. Hudec

str.

458

 

Poslanec Š. Kružliak

str.

461

 

Poslanec J. H ü b e l

str.

464

 

Poslankyňa O. Marhulíková

str.

466

 

Poslanec V. K m e ť

str.

469

 

Poslanec P. T a t á r

str.

472

 

Poslankyňa O. Keltošová

str.

479

 

Poslanec E. Granec

str.

482

8

 

Poslankyňa H. R o z i n a j o v á

str.

486

 

Poslanec A. K e r t i

str.

489

 

Poslanec M. H u b a

str.

493

 

Poslankyňa B. Badálová

str.

496

 

Poslankyňa A. K o p t o v á

str.

497

 

Minister zdravotníctva SR A. R a k ú s

str.

502

14.

Správa o činnosti Predsedníctva SNR za obdo-

    

bie od 20. decembra 1991 do 27. januára 1992

str.

SOS

 

Poslanec V. S l á d e k

str.

506

 

Predseda SNR F. M i k l o š k o

str.

513

 

Poslanec A. K e r t i

str.

515

 

Predseda SNR F. M i k l o š k o

str.

515

 

Poslanec R. 2 i n g o r

str.

516

 

Poslanec M. Galanda

str.

517

 

Minister vnútra SR L. P i t t n e r

str.

518

 

Poslanec P. O k r e s

str.

522

 

Poslanec M. S t r ý k o

str.

523

 

Poslanec J. Z s e l e n á k

str.

524

 

Poslanec M. F t á č n i k

str.

528

 

Poslanec V. S l á d e k

str.

531

 

Poslanec M. M i č e k

str.

535

 

Poslanec M. K r a j č o v i č

str.

535

 

Poslanec F. Javorský

str.

536

 

Poslanec I. C u p t á k

str.

538

 

Poslanec V. Čečetka

str.

538

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia k Národnému

    

programu podpory zdravia

str.

542

 

Poslanec M. S e č á n s k ý

str.

551

9

31.

januára 1992

  

15.

Informácia o súčasnom stave riešenia problematiky výstavby Sústavy vodných diel GabčíkovoNagymaros a o ďalšom postupe vlády Slovenskej republiky s prihliadnutím na riešenie ekolo-

    

gických otázok

str.

554

 

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

554

 

Rozprava

str.

557

 

Poslanec L. Porubec

str.

558

 

Poslanec J. P l e s n í k

str.

568

 

Poslanec K. Dubovan

str.

571

 

Poslanec A. Hajduk

str.

575

 

Poslankyňa E. Bauerova

str.

578

 

Poslanec P. Sabo

str.

582

 

Poslanec J. Pokorný

str.

588

 

Poslankyňa A. Vilčeková

str.

589

 

Poslanec A. A d a m i c a

str.

591

 

Poslanec J. Berényi

str.

594

 

Poslanec R. Hofbauer

str.

598

 

Poslanec Š. Kružliak

str.

603

 

Poslanec M. B u d a y

str.

604

 

Poslanec G. Agárdy

str.

608

 

Poslanec V. O n d r u š

str.

613

 

Poslanec K. Dubjel

str.

616

 

Poslankyňa Z. Tóthová

str.

617

 

Poslanec M. H u b a

str.

619

 

Poslanec P. T a t á r

str.

627

 

Poslanec P. Tirinda

str.

629

 

Poslanec J. G a š p a r

str.

630

 

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

634

 

Minister lesného a vodného hospodárstva SR

    

V. Oberhauser

str.

640

10

Hlasovanie o návrhoch na uznesenie

str.

643

Poslanec L. Á a v á n y i

str.

648

Poslanec P. Ďurišin

str.

649

Poslanec J. Chmelo

str.

630

Poslanec R. Brestenský

str.

651

Poslanec L. Á s v á n y i

str.

652

Pokračovanie v prerokúvaní správy o činnosti

  

Predsedníctva SNR

str.

653

Podpredseda SNR M. Z e m k o

str.

653

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský

str.

655

Minister výstavby a stavebníctva SR

  

J. B ú t o r a

str.

656

Poslanec L. K l i m a n

str.

657

Poslanec M. Sečánský

str.

658

Poslanec R. Brestenský

str.

659

Poslanec R. Hofbauer

str.

659

Poslanec I. Ľupták

str.

660

Minister výstavby a stavebníctva SR

  

J. B ú t o r a

str.

660

Hlasovanie o uznesení k správe o činností

  

Predsedníctva SNR

str.

662

Poslanec M. Ftáčnik

str.

663

Minister vnútra SR L. Pittner

str.

664

Poslanec V. Sládek

str.

667

Poslanec J. Zselenák

str.

668

Hlasovanie o návrhu uznesenia k územnému a

  

správnemu členeniu Slovenskej republiky

str.

669

Poslanec P. Okres

str.

673

Poslanec M. Miček

str.

674

Poslanec F. Balún

str.

675

11

 

Poslanec P. Okres

str.

675

 

Poslanec I. Ľupták

str.

676

16.

Návrh na zmenu člena Komisie SNR pre kontrolu

    

činnosti služby ochrany ekonomických záujmov

    

Policajného zboru Slovenskej republiky

str.

678

17.

Informácia o priebehu a výsledkoch procesu

    

privatizácie

str.

679

 

Poslanec R. Ž i n g o r

str.

679

 

Poslanec J. Plesník

str.

689

 

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

697

 

Poslanec P. Tatár

str.

700

 

Poslanec A. M. Húska

str.

701

 

Poslanec Š. Harna

str.

706

 

Poslanec R. Brestenský

str.

708

 

Poslanec J. Masarik

str.

710

 

Predseda Slovenského protimonopolného úradu

    

C. Dolgoš

str.

712

 

Minister pre správu a privatizáciu národného

    

majetku SR I. Mikloš

str.

715

 

Minister lesného a vodného hospodárstva SR

    

V. Oberhauser

str.

735

 

Predseda Slovenského protimonopolného úradu

    

Ľ. D o 1 g o í

str.

739

 

Minister pre správu a privatizáciu národného

    

majetku SR I. Mikloš

str.

740

 

Predseda vlády SR J. Čarnogurský

str.

744

 

Podpredseda vlády SR A. Vavro

str.

749

 

Hlasovanie o návrhoch na uznesenie

str.

753

 

Ukončenie 21. schôdze SNR

str.

770

Prílohy

Uznesenia prijaté na 21. schôdzi SNR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP