Neprošlo opravou po digitalizaci !

Podpredseda SNR L. Nagy:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 103 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Hudeca?

/Za návrh hlasovalo 59 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov. /

Konštatujem, že sme prijali návrh pána poslanca Hudeca. Poslanec Š. Nižňanský:

Ešte je tu návrh pána poslanca Pirovitsa k § 3 písm. c/, ale myslím si, že to už bolo vyriešené prijatím bodu 16.

Tým sme vyčerpali všetky body zo spoločnej správy aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov v rozprave. Myslím, že môžeme pristúpiť k záverečnému hlasovaniu.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Faktická pripomienka - pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo:

Mám viac-menej otázku. Prijali sme f l pôvodného návrhu zákona, kde - citujem: "Zriaďuje sa Česko-slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky /ďalej len "tlačová kancelária"/ so sídlom v Bratislave. " Skratka je ČSTK. Nie je to v rozpore?

Poslanec Š. Nižňanský:

Nie je to v rozpore, ale určite to vyvolá isté pochybnosti alebo prinajmenšom počudovanie. Ale to sme takto schválili.

Poslanec J. Chmelo:

Domnievam sa, že je to v rozpore. Podpredseda SNR L. Nagy:

Pán poslanec Prokeš - faktická pripomienka. Poslanec J. Prokeš:

Rád by som poznamenal, že skratka je svojim spôsobom značka. Môžeme si tam dať aj hviezdičku, to je skutočne naša vec, ako sa to bude označovať. Oficiálny názov je ten, ktorý sme schválili, ten ide do registra, ale ako sa to bude označovať ďalej, to je naša vec, aj keby sne tam mali hviezdičku, srdiečko alebo paragraf.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ešte pán poslanec Tatár. Poslanec P. Tatár:

Ešte pred hlasovania prosím vyhlasiť prestávku. Potrebujem sa v klube poradiť. /Rozruch v sále. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Vyhlasujem desaťminútovú prestávku.

/Poslanec Hrnko mal poznámku z miesta, ktorá je na zázname nezrozumiteľná. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Pán poslanec Hrnko, prosím, aby ste tu neuvádzali nemiestne výrazy. Sme v parlamente a sú isté pravidlá správania sa.

/Po prestávke. / Podpredseda SNR L. Nagy:

Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní. Prosím prezentáciu.

Prítomných je 82 poslancov, to znamená, že Slovenská národná rada je uznášaniaschopná.

V zmysle § 23 rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady o slovo sa hlási podpredseda vlády pán Porubjak.

Prvý podpredseda vlády SR M. Porubjak: Vážená Slovenská národná rada,

dovolil by som si ešte jednu poznámku k tomu toľko diskutovanému § 7, ktorý sa týka názvu. Schválili ste názov TKSR. Navrhoval by som, aby ste sa ešte zamysleli nad inou možnosťou, a síce schváliť zámenu skratky, aby sa skratka ČSTK SR nahradila skratkou ČSTK Slovakia bez úvodzoviek. Pokúsim sa zdôvodniť. Schválená značka TKSR vo svete, vo verejnosti bude naozaj nečitateľná. Skratka TK v podstate nikomu nič nehovorí a SR v širokom svete takisto je značne zahmlená skratka. /Rozruch v sale. / Je to tak. Zatiaľ čo ČSTK Slovakia kombinuje dve výhody. 5 pánom spravodajcom sme

o ton hovorili ešte pred zasadaním a zhodli sme sa na tom. Preto aj jeho návrh bol taký. Pokúsim sa to ešte zdôvodniť. ČSTK má vo svete goodwill a je známa. Zbaviť sa toho nie je rozumné z dôvodov, o ktorých aj pán predkladateľ hovoril na začiatku. A ak nám ide o zviditeľnenie Slovenska, cez slovo Slovakia sa iste zviditeľní oveľa významnejšie, než cez skratku TKSR. Čiže kombinácia ČSTK Slovakia bez úvodzoviek by vlastne zahrnovala obidve výhody - svetový goodwill a to zviditeľnenie Slovenska. Chcel som vás na to upozorniť a poprosiť vás o úvahu nad možnosťou zmeny rozhodnutia v tomto zmysle - ČSTK Slovakia bez úvodzoviek.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Tým sa otvára rozprava. Ešte predtým sa s faktickou pripomienkou prihlásil pán poslanec Brňák a pán poslanec Hrnko, v zmysle i 19 pán poslanec Ľupták a potom pán poslanec Brocka.

Poslanec P. Brňák:

Pán predsedajúci, vznášam ostrú námietku nad vami svojvoľne interpretovaným rokovacím poriadkom. V danom prípade ide vyslovene o totalitné spôsoby presadzovania vlastnej vôle, ktoré boli predsa demokratickým spôsobom prehlasované. Prečo sa k tomu máme zasa vracať?

Podpredseda SNR L. Nagy:

Pán poslanec, pripomínam, že tento spôsob sme použili aj včera, aj na ďalších rokovaniach. /Smiech a rozruch v sále. /

Poslanec P. Brňák;

Aj pred štyrmi, aj piatimi rokmi rokmi.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Prosia, neskáčte mi do reči, ja som vás vypočul. Predsa existujú isté pravidlá správania sa. Prosím, pán poslanec Hrnko.

Poslanec A. Hrnko:

Aby som bol presný, pán Porubjak zavádza toto vážené plénum, pretože vo svete žiadna ČSTK neexistuje, resp. neexistovala do januára alebo do polovice minulého roku. Existovala jedine ČTK alebo ČTK. To je svetová značka, ktorá sa zmenila zákonom, na ktorý sa odvoláva tento nás zákon, ktorý prerokovávame. Teda je to úplne nová značka. Čo sa týka názvu Slovakia alebo Slovenská republika, podľa môjho názoru Slovenská republika pri zviditeľňovaní Slovenska zohrá omnoho väčšiu úlohu, ako názov Slovakia, ktorý možno vyložiť takisto ako Burgenland, Tirolsko, Sasko, Bavorsko atď., atď. Podľa môjho názoru Slovenska republika toto zviditeľnenie ako názov urobí omnoho lepšie a omnoho viac. Len toľko som chcel povedať.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem. Pán poslanec Ľupták a potom pán poslanec Brocka.

Poslanec I. Ľupták:

Dámy a páni, dávam návrh, aby sme hlasovali o ukončení rozpravy. Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda L. Nagy:

Pán poslanec Brocka.

Poslanec J. Brocka:

Pán predsedajúci, návrh pána podpredsedu najviac zodpovedá tonu návrhu, ktorý prešiel v našom národohospodárskom výbore. Jeho návrh si osvojujem a súhlasím s ukončením rozpravy. Dávam ten istý návrh.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Dávam hlasovať o ukončení rozpravy.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 103 poslancov. /

Kto je za ukončenie rozpravy?

/Za návrh hlasovalo 97 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Konštatujem, že sme ukončili rozpravu. Pán podpredseda vlády, chcete sa ešte vyjadriť k tejto časti rozpravy?

Prvý podpredseda vlády SR M. Porubjak:

Nie. Podpredseda SNR L. Nagy:

Pán spoločný spravodajca? Poslanec Š. Nižňanský:

Poprosil by som pána predsedajúceho o krátke slovo. Chcel by som napraviť jednu svoju chybu. Dotýka sa to pani poslankyne Keltošovej. Týmto sa jej ospravedlňujem. Síce sme prijali bod 7, ale jej návrh išiel trošku ďalej. Dotýka sa

otázky zápisu ČSTK do podnikového registra. Dokonca to rozšírila, že môže zakladať obchodné spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní obchodných spoločností. Myslím si, že o tomto by sme mali dať hlasovať. Rozširuje to v podstate podnikateľskú možnosť tejto spravodajskej agentúry. Odporúčal by som to schváliť.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Pán poslanec Agárdy - faktická pripomienka. Poslanec G. Agárdy:

Vážení prítomní, ak sme schválili bod 7, toto je zbytočné tam dávať, lebo akonáhle je niekto v obchodnom registri, nikto mu nemôže zakázať podnikať akýmkoľvek spôsobom.

Poslanec Š. Nižňanský:

To je v poriadku, ale ten bod 7 je obmedzený slovami "v rámci svojej pôsobnosti", a pani Keltošová práve navrhovala tieto slová vyňať a namiesto toho dať vetu, ktorú som pred chvíľou čítal. To znamená, že ČSTK by sme trochu rozšírili možnosti podnikania. Navrhujem hlasovať.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Navrhujem súhlasiť s návrhom pána spravodajcu. To znamená, že by sme najprv hlasovali o návrhu pani poslankyne Keltošovej a potom o návrhu pána poslanca Brocku.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 107 poslancov. /

Kto je za návrh pani poslankyne Keltošovej?

/Za návrh hlasovalo 70 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pani poslankyne Keltošovej sme prijali.

Ešte jedna faktická pripomienka - pán poslanec Ďurišin. Poslanec P. Ďurišin:

Chcel by som len podotknúť, že návrh pána Brocku bol po prijatí ukončenia rozpravy.

Podpredseda SNR L. Nagy;

Bol pred hlasovaním o ukončení rozpravy. Prosím pána spravodajcu, aby uviedol návrh pána poslanca Brocku, budeme o ňom hlasovať.

Poslanec Š. Nižňanský:

Ak som dobre pochopil, pán poslanec Brocka upozornil na to, že doplňujúci návrh najviac vystihuje to, čo sme v podstate prijali, že by sa tlačová agentúra Slovenska mala od 1. januára 1994 nazývať tlačová agentúra Slovakia, takže navrhuje, aby sme prijali túto skratku.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Pán poslanec Brocka povedal, že si osvojuje návrh pána podpredsedu Porubjaka.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 99 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Brocku?

/Za návrh hlasovalo 43 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Brocku neprešiel.

V súlade s ustanovením § 26 ods. l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Najskôr sa prezentujme.

/Prezentovalo sa 107 poslancov. /

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 81 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky. /Potlesk. /

Pán spoločný spravodajca, ďakujem za spoluprácu. Pán poslanec Brňák - faktická pripomienka. Poslanec P. Brňák:

Navrhujem hlasovať, o výmene predsedajúceho tejto schôdze pre vedomé porušovanie rokovacieho poriadku.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Faktická pripomienka - pán poslanec strýko. Poslanec M. Strýko:

Včera bola celkom podobná situácia. Prosím, ak by bol niekto schopný vyložiť ustanovenia tohto rokovacieho poriadku, v ktorých sa dáva možnosť vystúpiť ministrovi pred hlasovaním, či to treba chápať tak, ako si to vysvetľuje istá časť parlamentu alebo inak. Zároveň tým slová pána Brňáka nie sú až také jasné.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Myslím, že je to otázka ústavnoprávneho výboru. Pán poslanec Ľupták - faktická pripomienka.

Poslanec J. Ľupták:

Chcem len pripomenúť, že sa tu viackrát porušili zákony. Skutočne, ak dal návrh na odhlasovanie rozpravy, tak sa malo hneď hlasovať. Povedzte mi, pán predsedajúci, malo sa hlasovať alebo nie?

Podpredseda SNR L. Nagy:

Faktická pripomienka - pán poslanec Ondruš. Poslanec M. Ondruš:

Chcem upozorniť, že podľa rokovacieho poriadku iba o návrhoch na zmeny programu sa hlasuje bez rozpravy. O každom inom návrhu môže byť rozprava.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Hlási sa ešte niekto? /Nikto.

Nie. Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Brňáka, v zmysle ktorého treba vymeniť predsedajúceho.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 100 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Brňáka?

/Za návrh hlasovalo 38 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Ďakujem.

Trinástym bodom programu je

Národný program podpory zdravia.

Materiál ste dostali ako tlač SNR číslo 235. Bol vám tiež rozdaný návrh na uznesenie. Prosím ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pána Alojza Rakúsa, aby materiál uviedol.

Minister zdravotníctva SR A. Rakús:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

zdravie možno považovať za jedno zo základných ľudských práv, ale i zdrojov existencie spoločnosti. Preto aj teraz,

v období súčasných politických a ekonomických zmien by dôraz na zdravie mal byť jedným zo základných princípov formovania spoločnosti. Národný program podpory zdravia je vypracovaný v súlade s reformou štruktúry riadenia a financovania zdravotníctva Slovenskej republiky schválenou uznesenia vlády v novembri 1990. Nadväzuje na program Svetovej zdravotníckej organizácie "Zdravie pre všetkých do roku 2000". Treba ho chápať ako otvorený dokument, ktorého neoddeliteľnou súčasnou sú projekty uvedené v prílohe k uzneseniu a v prílohe č. 2, ktorých zoznam nie je konečný, a bude sa doplňovať, podlá aktuálnych potrieb. Na prípravu Národného programu podpory zdravia sa vytvorili pracovné skupiny rôznych odborníkov zo zdravotníctva aj iných rezortov. Veľmi pozitívne treba hodnotiť záujem a aktívnu účasť viacerých ústredných orgánov, zástupcovia ktorých už v priebehu prípravy Národného programu podpory zdravia vypracovali vlastné projekty alebo priali s konkrétnou ponukou formy svojej účasti.

Už pri prerokúvaní Národného programu podpory zdravia v jednotlivých výboroch Slovenskej národnej rady sa odporúčalo vypracovať a následne realizovať projekty riešiace veľmi aktuálne problémy súčasnosti, ktoré nie sú uvedené v zozname projektov. Spomeniem napríklad projekt starostlivosti o staršiu generáciu, projekt na optimalizáciu životných podmienok žien a viacerými konkrétnymi návrhmi opatrení riešiacimi rozpory medzi biologickou úlohou a postavením ženy-matky a jej súčasným postavením v spoločnosti, ale aj diskutabilných otázok v spojitosti s alternatívnou medicínou. Výpočet určite nie je konečný a ďalší vývoj so sebou prinesie potrebu iniciovať aj riešenie iných problémov. Akceptovateľné sú aj ďalšie návrhy, napríklad na zmenu názvu projektu Príprava na rodičovstvo, na výchovu k rodičovstvu a rodinnému životu, gestorom ktorého by malo byť Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, nie pôvodne plánované Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Požiadavky komplexného prístupu k riešeniu problematiky AIDS, podpora škôl v prírode a iných aktivít podporujúcich zdravie najmladšej generácie sa budú zohľadňovať pri vypracúvaní konkrétnych projektov riešiacich danú problematiku. Určite nie je vždy jednoduché akceptovať každú požiadavku resp. formu, v akej je požadovaná. Ako príklad uvediem požiadavku na zaradenie vyučovacieho predmetu výchovy pre rodinný život a na druhej strane tendenciu a snahy redukovať predmety a rozsah učiva kvôli preťažovaniu žiakov a z neho vyplývajúcich následkov. Preto k spôsobu riešenia mnohých otázok budú musieť zaujať stanoviská odborníci z daných oblastí, aby sme spôsobom riešenia jedného problému nevytvorili ďalší.

Nemali by sme opakovať mylne predstavy z minulosti, že informácia samotná povedie k zmene správania občanov. Dôkazom je informovanosť o škodlivosti fajčenia, alkoholu a podobne, ktorá odradí veľmi málo jednotlivcov od takýchto návykov. Preto k dosiahnutiu cieľa - zlepšenia zdravotného stavu, podpory zdravia a zdravého životného štýlu je na jednej strane nevyhnutná informovanosť o rizikách, ale ešte dôležitejšie je prijať účinné opatrenia vo forme politických rozhodnutí, najmä v oblasti legislatívnej a ekonomickej, na úrovni centrálnej, nútiacich človeka správať sa v prospech jeho zdravia. Úspešnosť je podmienená aj účasťou všetkých zložiek spoločnosti na všetkých úrovniach, počnúc jednotlivcom a rodinou. Aj samotná reforma zdravotníctva kladie dôraz na prevenciu ako v myslení, tak v konaní. Pracovníci ústavov hygieny a epidemiológie sa vo svojej činnosti budú orientovať na odhaľovanie príčin zmien zdravotného stavu na rozdiel od doterajšieho prevažného konštatovania stavu, aj keď podloženého objektivizovanými údajmi. Tým získajú aj nenahraditeľné podklady k odbornému usmerňovaniu celospoločenskej primárnej prevencie.

Informovanosť širokej verejnosti sa bude zabezpečovať prostredníctvom zdravotnej výchovy s využitím všetkých dostupných prostriedkov. Už v súčasnosti pripravujeme vydanie Národného programu podpory zdravia vo forme brožúrky, knižky, nadväzujeme spoluprácu s masovokomunikačnými prostriedkami. S konkrétnymi iniciatívami priala Slovenská televízia. Čiže zabezpečenie informovanosti a jej odborné usmerňovanie je v silách zdravotníkov, ale tá účinnejšia forma, ekonomická a legislatívna, je vo vašich rukách, v moci zákonodarných orgánov.

Mnohé z navrhovaných preventívnych opatrení smerujú do oblasti, ktoré sú mimo pôsobnosti rezortu ministerstva zdravotníctva. To je aj hlavným dôvodom, prečo navrhovane projekty sa nebudú financovať len z rozpočtu zdravotníctva, a rozhodovať o nich nebudú môcť len zdravotníci, ale vláda na základe podkladov Rady vlády Slovenskej republiky pre podporu zdravia obyvateľstva. Táto rada bola zriadená ako poradný organ vlády so zastúpením jednotlivých centrálnych orgánov. Uznesením vlády v decembri minulého roku bol schválený aj štatút tejto rady a v súčasnosti sa chystá jej prvé zasadnutie.

Zabezpečiť realizáciu navrhovaných projektov preventívneho zamerania z rozpočtu zdravotníctva, ktorého drvivá väčšina prostriedkov bola a je vynakladaná na uzdravenie a nie ozdravenie, je nereálna. Na tom sa zhodla väčšina zúčastnených či už v rámci prípravy Národného programu podpory zdravia alebo v rámci pripomienkového konania. V obave, aby Národný program podpory zdravia nezostal, tak ako mnohé programy prijaté v minulosti, v proklamatívnej rovine, dospeli sme k riešeniu, ako je uvedené v bode 1b ukladacej časti uznesenia. Na základe neho budú finančné požiadavky na realizáciu projektov v rámci Národného programu podpory zdravia zapracované do rozpočtov jednotlivých zainteresovaných rezortov a inštitúcií. Na základe poznatku, že v období

prípravy návrhov rozpočtov na budúci rok ešte neboli jednotlivé projekty rozpracované, a požiadavky na ich financovanie neboli zahrnuté do rozpočtov na tento rok, predpokladám, aj vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, určité problémy s financovaním a teda aj realizáciou niektorých projektov.

Na záver by som chcel vysloviť želanie, aby väčšina zatiaľ zdravých prestala vnímať, zdravie ako samozrejmosť a uvedomila si, že je hodnotou, ktorá nie je zadarmo, a bez ktorej život môže stratiť cenu. Zlý zdravotný stav populácie je bremenom aj pre našu ekonomiku. Investície do preventívne zameraných činnosti sú výhodnejšie a lacnejšie, ako nákladná, viac alebo menej neúspešná či úspešná liečba a kompenzácia chorobných stavov, ktorá má veľmi obmedzené možnosti. Náš návrat do Európy by nemal byť umocňovaním vedúcich pozícii v rebríčku chorobnosti a úmrtnosti obyvateľstva.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ako prvý v rozprave vystúpi pán poslanec Tatár, ktorý nás bude informovať o prerokovaní Národného programu podpory zdravia vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Ešte by som vás chcel informovať, že do rozpravy sa prihlásili zatiaľ páni poslanci Jakuš, Košťál, Hudec, Kružliak, Kerti, Hubel, Marhulíková a Kmeť.

Poslanec P. Tatár:

Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

keby tu sedeli ďalší členovia vlády, pravdepodobne by boli vyzvaní, aby medzi vystúpením ministra zdravotníctva a spravodajcu k tomuto bodu programu vystúpili aj rezortní ministri, pretože zdravie nie je len v rukách zdravotníkov, ale predovšetkým v rukách spoločnosti ako takej, a teda všetkých ostatných členov vlády a všetkých nás. Už tu dnes bola spomínaná budúcnosť Slovenska vo verbálnych súvislostiach. Toto je súvislosť veľmi vecná, tak ako to bolo povedané v predkladacej správe, a ide naozaj o budúcnosť slovenska, pretože naše zdravie sa nielen nesmierne zhoršilo, sme na akomsi dne nášho zdravotného stavu, ale neustále sa ešte zhoršuje.

Všetkých desať výborov prerokovalo predkladaný materiál a zobralo ho na vedomie. Rád by som citoval z uznesenia výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Citujem: "berie s uznaním na vedomie". Táto správa je naozaj dobrá, ucelená, koncízna. Práve preto je dobré, že ju tu máme. Štyri výbory prijali konkrétne odporúčania - výbor pre životne prostredie, štátnu správu a samosprávu, vzdelanie, vedu, kultúru a šport a sociálny a zdravotný. Tieto odporúčania sú základom návrhu na uznesenie Slovenskej národnej rady k predloženému materiálu. Je to číslo 36 z tohto roku. Vlastne veľmi jednoduché by bolo, čo teda zostáva. Naplniť tento materiál. Lenže si uvedomme, že tak ako sa situácia v ekonomike, v životnom prostredí dlho zhoršovala, nepôjde to z minúty na minútu, takže treba ho začať napĺňať okamžite.

Rád by som upozornil, že Národný program podpory zdravia nadväzuje a možno ho realizovať len v súvislosti s prog-

ranami pre životné prostredie, tak federálnym programom, ako aj programom slovenskej vlády. Preto niektoré návrhy z výborov týkajúce sa aj okruhu životného prostredia nie sú priamo v návrhu uznesenia, pretože všetky sú obsiahnuté v týchto vládnych programoch, a nie je to nožné realizovať osobitne. Rád by som vyzdvihol, ak ste si v správe všimli, že z konkrétnych projektov sú taň uvedení dvaja autori. To je Slovenský geologický úrad a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Preto aj v návrhu uznesenia sa navrhuje, aby boli všetky rezorty priamo zaviazané aktívne a neodkladne konať v tomto zmysle.

Rád by som pripomenul a vyzdvihol prácu národného ústavu hygieny a epidemiológie, ako aj hlavnej hygienicky Slovenskej republiky dr. Šulcovej pri príprave tohto materiálu, ako aj všetkých, ktorí sa na ňom podieľali.

Uznesenia majú v zásade smerovať k trom okruhom pôsobnosti. Je to smerom k štátnej správe, kde sa môžeme uznášať a kde vláda môže konať. Druhým okruhom aktivity by boli obce a samosprávy, kde v závere uznesenia odporúčame, aby sa riadili týmto materiálom, a tak, ako je navrhované v reforme zdravotníctva, aj v tejto správe, aby sa vytvorili rady zdravia pri samosprávach, ktoré by boli iniciačné a kontrolné orgány pre zdravie. Tretím okruhom sú vlastne všetky ostatné právnické a fyzické osoby, podnikatelia, ale aj jednotlivci, a tam smeruje aktívne tá časť návrhov, ktorá sa týka legislatívy, úpravy pravidiel, vzdelania, výchovy a všetkého ostatného.

Rád by som pripomenul, že tento program je súčasťou, je paralelný a zhoduje sa s programom "Zdravie pre všetkých do roku 2000". Ak si uvedomíme, že bol podpísaný v roku 1978, že síce Československo s ním formálne súhlasilo, ale že sa nič nespravilo, máme vlastne veľký sklz. Už meškáme, a do roku 2000 asi nedobehneme ostatné civilizované krajiny Euró-

py, ktoré v tomto programe ozdravenia a zdravia už veľa urobili. Naopak, donedávna sa na všetkých našich ľudí, či to boli zdravotníci alebo zainteresovaní laici, poukazovalo ako na protispoločenských, pretože kritizovali zriadenie. Teraz prvýkrát sa prerokúva na najvyššom fóre takáto komplexná správa, kritická, ale aj smerujúca dopredu. Dúfam, že postoj ku kritickým hlasom voči nášmu zdraviu sa naozaj už zmenil. Teraz spoločenský a politický režim vytvára priestor, aby sa nielen mohli prinášať poznatky, kritiky a uznesenia, ale aby naozaj každý subjekt mal slobodu ich realizovať. Zvyk, že štát je zodpovedný, sa musí zmeniť.

Poviem taký príklad komplexného pohľadu, ktorý bol zanedbaný. Zajtra budeme hovoriť o Gabčíkove. Tam sa, samozrejme, hľadelo na ekonomickú stránku a problémy napríklad B pitnou vodou, ktoré sa priamo týkajú zdravia, a teda budúcnosti Slovenska, neboli dostatočne zohľadnené. Citujem zo správy: "Zdravotné aspekty prostredia je treba považovať za závažné, neopomenuteľné prvky sociálno-ekonomického rozvoja. " Ak by som citoval definíciu zdravia ako ju predkladá Svetová zdravotnícka organizácia, že zdravie je stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, nie iba neprítomnosť choroby alebo telesnej chyby, znova to poukazuje na fakt, že zdravie je záležitosťou celej spoločnosti, zďaleka nie iba zdravotníctva, ktoré môže, ako je tam aj uvedené, desiatimi maximálne dvadsiatimi percentami prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu, a teda zdravie je vec aj výsostne politická.

Rád by som ešte upozornil na dve také staronové slova, ktoré sa v správe vyskytujú. Jedno slovo je "svojpomoc". Ide o to, že jednotlivci, rodiny, skupiny, obce alebo iné spoločenstvá, ti, ktorí najlepšie vedia, kde sú problémy a čo treba robiť, sa zapájajú do aktivít v oblasti zdravia. Mnohé z týchto aktivít končia aj inštitucionálne, inštitucionalizáoiou takejto starostlivosti. Druhé to staronové slovo, ktoré sa tam vyskytuje, je "spotrebiteľ". Spotrebiteľom je


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP