Neprošlo opravou po digitalizaci !

Dovoľte mi povedať ešte niekoľko slov k bodom, ktoré neodporúčam prijať. Body l až 14 sa dotýkajú zmeny názvu zákona, a teda aj tlačovej agentúry. Znie to síce lákavo, no prinieslo by to, tak ako to už povedal aj pán Porubjak, komplikácie pri delimitácii majetku bývalej Česko-slovenskej tlačovej kancelárie, nakoľko federálny zákon hovorí o rozdelení majetku medzi ČSTK, ČSTK Slovenskej republiky a ČSTK Českej republiky. Podobný je tzv. malý kompetenčný zákon a koniec-koncov aj zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte na rok 1992. Myslím si, že prijatím niektorého z týchto bodov by sme museli iniciovať tri novely zákonov, ale čo považujem za dôležitejšie je to, že by sme mohli napomôcť našu národnú informačnú agentúru vlastne hneď pri jej zrode zlikvidovať. Mohlo by to totiž priviesť situáciu, že by z federálnej ČTK nebol na ňu delimitovaný vôbec žiadny majetok. Úplné osamostatnenie sa tlačovej agentúry Slovenska by v tomto období vyžadovalo okamžitú dotáciu na technické zabezpečenie približne 50 mil. Kčs a zvýšenie prevádzkových nákladov približne o 72 mil. Kčs. To dávam na zváženie, aby sme v prípadných návrhoch potom zvažovali aj tieto skutočnosti. I tak by naša slovenská agentúra nedokázala okamžite čeliť konkurencii lepšie a dlhé roky budovanej ČTK, ktorá má všade vo svete cveng, to si musíme priznať, a ktorá by aj vlastnými silami dokázala kryt nielen zahraničné spravodajstvo, no tiež spravodajstvo zo Slovenska, a dočasne našim odberateľom poskytovať spravodajský servis hoci aj zadarmo alebo za oveľa nižšie ceny. Takže veľmi jednoduchá likvidácia bežnými ekonomickými prostriedkami.

V bode 14 bude predsa len lepšie písmeno d/ ponechať, nakoľko ČSTK Slovenskej republiky môže na požiadanie prinášať aj dôležité informácie nižších orgánov štátnej správy a samosprávy.

Bod 19 navrhujem neprijať preto, lebo návrh je v rozpore s federálnym zákonom o ČSTK, kde sa hovorí o spoločnom

orgáne, ktorý by mal vzniknúť, a to je Rada generálnych riaditeľov.

Bod 25 neodporúčam tiež z dôvodu rozpornosti s vyššou právnou normou, ktorou je zákon Federálneho zhromaždenia a malý kompetenčný zákon. Mohlo by sa stať, že by takýto prevod majetku nebol uznaný, totiž, že by agentúru so zmeneným názvom nepovažovali za následníka ČSTK. Preto sa mi v podstate zdá byť rozumným kompromisným riešením prijať v zmysle tohto zákona skratku ČSTK Slovakia, čím by sme sa prezentovali ako ozaj výrazne iný subjekt, bolo by tam zohľdnené aj to národné odlíšenie.

Z mojej strany je to zatiaľ všetko, pán predsedajúci, odporúčam vám otvoriť rozpravu.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Pán spravodajca, ďakujem. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásili dvaja poslanci, a to pán poslanec Hrnko a pán poslanec Prokeš. Udeľujem slovo pánovi poslancovi Hrnkovi.

Poslanec A. Hrnko:

Vážené predsedníctvo, vážení zástupcovia vlády, vážené dámy a páni,

pristupujeme k prerokovávaniu zákona, ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska budúcnosti Slovenska, z hľadiska budúcnosti Slovenskej republiky, pretože často počúvame z rôznych masmédií, že o Slovensku sú šírené dezinformácie, že Slovensko nemá priamy kontakt na svet, že mnohé správy, ktoré by boli dôležité, aby o nich svet vedel, sa do sveta nedostávajú. Je preto eminentným záujmom nás všetkých, aby Slovensko

malo svoju vlastnú tlačovú kanceláriu, svoje vlastné napojenie na svet. Táto kancelária resp. tlačová agentúra by mala sprostredkovávať neskreslené a priame informácie zo Slovenska do sveta. Preto návrh tohto zákona osobne, a myslím, že väčšina poslancov víta.

Keď však pristupujeme k tomuto zákonu, nemali by sme opomínať skutočnosti, ktoré predchádzali tomu, že dodnes Slovensko nemá svoju nezávislú, vlastnú a konštituovanú tlačovú kanceláriu. Vieme, že požiadavka vlastnej spravodajskej kancelárie vznikla hneď vtedy, keď sa konštituoval samostatný orgán, ktorý sa pokúšal resp. reprezentoval Slovensko roku 1918 a roku 1919. Začiatkom januára 1919 bola zriadená Slovenská tlačová kancelária, avšak nemala veľmi dlhé trvanie. Tým ako bola administratívnym opatrením Ministerstva pre správu Slovenska na čele s Vavrom Šrobárom zlikvidovaná Slovenská národná rada, bola odsúdená na zánik aj Slovenská tlačová kancelária. Za niekoľko mesiacov zmizla z povrchu zemského, dalo by sa to tak obrazne povedať.

Preto neprekvapuje, že po vytvorení autonómneho Slovenska bola okamžite zriadená ešte na základe starého opatrenia Slovenskej národnej rady z roku 1919 Slovenská tlačová kancelária. Táto pôsobila v rozmedzí rokov 1938 až 1945 a bola tesne spojená so subjektom, ktorý reprezentovala, Slovenskou republikou. Preto bolo samozrejmé, keď táto republika v apríli a máji 1945 zanikla, že s ňou spolu zanikla aj Slovenská tlačová kancelária.

Nová politická moc, ktorá sa konštituovala na Slovensku počas povstania v rokoch 1944-45, si bola vedomá, že bez priameho agentúrneho spravodajstva zo Slovenska nebude nič znamenať, preto už v septembri 1944 zriadila samostatnú Spravodajskú agentúru Slovenska. Táto bola potom po vojne aj právne riadne konštituovaná a prevzala na seba všetky záväzky bývalej Slovenskej tlačovej kancelárie. Spravodajská

agentúra Slovenska pôsobila ako samostatný subjekt vystupujúci pod svojím vlastným menom v rokoch 1944 až do roku 195O. Potom bola administratívnym spôsobom včlenená do Československej tlačovej kancelárie - ČTK. Prečo tomu tak bolo, nemusím tejto snemovni zvlášť zdôrazňovať. Udialo sa to v čase, keď komunistický režim opätovne nastúpil na cestu likvidácie samostatného obrazu Slovenska, keď sa začínali procesy s buržoáznymi nacionalistami, keď sa začalo prenasledovanie kňazov, keď sa začali zatvárať kláštory, atď., atď. Myslím, že netreba to všetko vymenovávať. Tomuto režimu v skutočnosti išlo o to, aby mal kontrolu nad informáciami, ktoré zo Slovenska odchádzajú, aby mohol o nich presne informovať podlá svojich potrieb z jedného centra, a nemal problémy, že by z iného centra mohli vychádzať iné správy.

Administratívne opatrenie, ktorým 1. januára 195O zanikla Spravodajská agentúra Slovenska, bolo nelegálne, bolo porušením zákona. Majetok, ktorý dnes vlastní ČSTK na Slovensku, nie je ničím iným ako majetkom, ktorý nelegálnym spôsobom v roku 195O prevzala ČSTK od Spravodajskej agentúry Slovenska a, samozrejme, jeho zveľaďovanie počas nasledujúcich rokov. Spravodajská agentúra Slovenska bola ako právna inštitúcia zlikvidovaná potichúčky zákonom o ČSTK zo šesťdesiatych rokov.

Preto, vážené dámy a vážení páni, ak dnes pristupujeme k prerokovaniu tohto zákona, musíme zohľadňovať všetky okolnosti, ktoré s týmto súvisia. Ak by toto slávne plénum ako prvý slobodne zvolený parlament Slovenskej republiky akceptovalo názov Česko-slovenská tlačová kancelária, vlastne by dalo placet legálnosti toho bezprávia, ktoré sa dialo na Slovensku od roku 195O, dalo by placet všetkému prenasledovaniu rôznych aktivistov na Slovensku, či už ich nazvali buržoáznymi nacionalistami, či to boli kňazi, či to boli mnísi, rehoľníci, rehoľné sestry, atď. Nám musí skutočne ísť o to, aby sme dodržiavali právo, ale keď je právo posvätením pred-

chádzajúcej nezákonnosti, nie je právom, je popretia práva. Preto sa prihováram za to, aby sme zvážili problém názvu tlačovej agentúry na Slovensku, či skutočne akceptujeme to, čo bolo Slovensku násilím vnútené, a potom, neskoršie zákonmi potichúčku urovnané, alebo či budeme skutočne hájiť záujem, kde je právo, kde je spravodlivosť a kde je zákonnosť.

Preto sa prihováram, aby toto plénum reštituovalo pôvodný názov Slovenskej tlačovej kancelárie, teda ten, ktorý bol nelegálnym spôsobom zlikvidovaný, aby sa spravodajská kancelária na Slovensku volala Spravodajská agentúra Slovenska. Myslím, že nebude problém ani s reštitúciou tohto majetku, pretože v navrhovanom bode 25 spoločnej správy je jasne stanovené, akým spôsobom má prejsť právo a povinnosti Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Spravodajskú agentúru Slovenska. Preto žiadam, aby sa z bloku neschváliť, an blok vyčlenili body l a 3. Je potom problém so skratkou, čo je bod 22, ktorý s tým súvisí, pretože podľa vtedajšieho pravopisu to bola Zpravodajská agentúra Slovenska, teda ZAS, dnes mame vo svete registrovanú značku SAS ako značku škandinávskych, švédskych aerolínii. Takže tam by vznikol problém, a bod 25. Prihováram sa, aby sme sa postavili skutočne na pozíciu práva a zákonnosti. Keď sa dnes reštituujú majetky fyzických osôb, neprávosti, ktoré napáchal komunistický režim v minulosti, mali by sme likvidovať neprávosti, ktoré boli napáchané na Slovensku a slovenskom národe.

Ďakujem za pozornosť. Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem. Prosím poslanca Prokeša, aby sa ujal slova, a ďalších poslancov, ktorí sa chcú prihlásiť do diskusie, aby tak urobili.

Poslanec J. Prokeš:

Vážený predsedajúci.

vážená Slovenská národná rada,

vážená slovenská vláda,

pripájam sa k tomu, čo povedal pred chvíľou pán Hrnko. Myslím si, že nemáme právo plakať, že svet o nás nevie, keď ani do vlastnej tlačovej agentúry si nechceme dať vlastné meno a skrývané sa za niekoho iného. Pokiaľ vzniká problém s právnym nástupníctvom, podľa mojej mienky sa to dá vyriešiť veľmi jednoducho, že sa do tohto zákona vloží jeden paragraf, ktorým sa definuje, že Spravodajská agentúra Slovenska alebo Slovenská tlačová agentúra, podlá toho, čo prijmeme, je právnym nástupníkom Česko-slovenskej tlačovej kancelárie na Slovensku. Pripadne sa tento problém dá obísť tak, že sa za § 10 vloží nový § 11, ktorý bude znieť: "Česko-Slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky používa názov Spravodajská agentúra Slovenska.

Ďakujem. Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem. Prosím pani poslankyňu Keltošovú. Pripraví sa pán poslanec Hudec.

Poslankyňa O. Keltošová:

Vážený pán predsedajúci, vážená vláda, kolegyne, kolegovia,

navrhujem, aby sme z hlasovania an blok vyňali bod 9 a rozšírili ho. Prečítam vám navrhovane znenie bodu 9: "Tlačová kancelária je príspevková organizácia, ktorá má v štátnom

rozpočte Slovenskej republiky samostatnú rozpočtovú kapitolu. Tlačová kancelária môže vykonávať podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike a mimo jej územia. Na tento účel sa zapisuje" - nie do "podnikového", ale do "obchodného registra". To je len taká kozmetická úprava. Zároveň navrhujem v súlade s federálnym zákonom č. 310/1991 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, aby sme tam ešte doplnili túto vetu: "Zapisuje sa do obchodného registra, ďalej môže zakladať obchodné spoločnosti a zúčastniť sa podnikania obchodných spoločnosti. " Tak, ako to umožňuje federálny zákon o federálnej tlačovej kancelárii.

Ďakujem. Podpredseda SNR L. Nagy;

Ďakujem. Prosím pána poslanca Hudeca. Ešte predtým má faktickú pripomienku pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš:

Vážený pán predsedajúci, k môjmu vystúpeniu - boli to moje pozmeňovacie návrhy.

Podpredseda SNR L. Nagy;

Tak som to pochopil a zapísal. Pán poslanec Hudec. Poslanec I. Hudec:

Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

mám jeden pozmeňujúci návrh, ktorý podmieňujem tým, že

ak nebude prijatý bod l až 4, ani pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol pán poslanec Prokeš, návrhujem potom zmeniť § 7 tak, že by som navrhol nový § 7, a vymeniť ho s § 8, pretože ich postupnosť ja jasná, a znel by takto: "Po vykonaní ustanovenia § 8 najneskôr od 1. 1. 1994 sa ČSTK na Slovensku nazýva Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovakia a príslušne sa upravujú ustanovenia tohto zákona. "

Ďakujem. Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem. Prosím pána poslanca Ondruša. Pripraví sa pán poslanec Pirovits.

Poslanec V. Ondruš:

Vážené predsedníctvo,

vážená Slovenská národná rada,

pán poslanec Hrnko síce dnes výnimočne nespomenul Štúrovcov, ale opäť opakoval svoje známe argumenty o neprávostiach a prenasledovaní Slovákov aj v súvislosti s názvom tlačovej kancelárie. Čakám, kedy konečne vystúpi s návrhom premenovať napríklad firmu Volkswagen Bratislava na Ľudový voz Bratislava. Možno by to tiež odstránilo ďalšiu nepravosť páchanú na slovenskom národe.

Súhlasím s vládnym návrhov zákona o Česko-slovenskej

tlačovej kancelárií Slovenskej republiky a navrhujem, aby sa bod 21 vyňal na osobitné hlasovanie.

Ďakujem.

Podpredseda SNR L. Nagy;

Faktická pripomienka - pán poslanec Andel. Poslanec M. Andel;

Iba toľko, pán Ondruš, už sne si mysleli, že nie ste v parlamente. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Nagy;

Prosím pána poslanca Pirovitsa. Poslanec L. Pirovits:

Mal by som návrh namiesto bodu 9, u ktorého bolo navrhnutá, aby bol vyňatý z hlasovania an blok, súhlasiť s návrhom pod bodom 7. Ide mi o to, že zo zákona č. 136 o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou ve veciach tlače a iných informačných prostriedkov jednoznačne vyplývajú niektoré vztahy, ktoré nie je nožné obchádzať. Ďalej by som chcel poukázať na vymedzenie, ktoré je pod bodom 7, že je to v súlade so zákonom č. 136.

Čo sa týka zákona, podrobnosti o činnosti, vnútornom usporiadaní a hospodárení Českej tlačovej kancelárie a Slovenskej tlačovej kancelárie upravuje zákon Federálneho zhromaždenia. Je to jednoznačne vymedzené, a sú tu niektoré vztahy, ktoré už existujú, a podlá môjho názoru nie je to možné obchádzať. Na to by som chcel iba upozorniť.

Ešte by som mal jeden návrh, aby sme dostali tento návrh zákona do ažurity so zákonom č. 310. To je vymedzenie úloh v § 3 vládneho návrhu - tlačová kancelária plní najmä tieto úlohy - pod písmenom c/ rozšíriť za čiarou "pokiaľ ju

o to požiadajú". Tu by som chcel poukázať na to, že zákon c. 310 riedi túto problematiku rovnako, s tým dodatkom "pokiaľ ju o to požiadajú". Je to riešené v § 2 pod písm. b/ zákona ä. 310: "Informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach ústredných štátnych orgánov a ich poradných orgánov, ústredných štátnych organizácií a ústavných činiteľov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ ju o to požiadajú. Rovnako navrhujem rozšíriť písm. c/ § 3 o tieto slová "pokiaľ ju o to požiadajú".

Ďakujem. Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem. Faktická pripomienka - pán poslanec Hrnko. Poslanec A. Hrnko:

Chcel by som povedať iba toľko, že iba človek, ktorý sa boji svojho vlastného svedomia, sa boji aj svojho vlastného mena.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Hlási sa ešte niekto do rozpravy? /Nikto. /

Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pán Porubjak?

Prvý podpredseda vlády SR M. Porubjak:

Myslím si, že rozprava v zásade dokázala, že návrh zákona je dobrý, že umožňuje a vytvára podmienky pre samostatnú funkciu rovnoprávnej a rovnocennej republikovej agentúry

ako nezávislého informačného zdroja Slovenskej republiky, a zároveň vytvára zákonné predpoklady pre samostatný chod a rozvoj podnikateľských obchodných a vydavateľských stredísk tejto agentúry. Spory, ktoré tu vznikli okolo názvu, myslia, že sú typické práve tým, že opozícia najmä z radov Slovenskej národnej strany sa sústredila iba na názov. Ani jedna poznámka oponentov sa nesústredila na podstatu. Predpokladám, že podstata nezávislosti, rovnoprávnosti a rovnocenosti tejto agentúry nie je spochybnená, pretože ani argument na spochybnenie nenašli. Myslím, že je to typický príklad toho, ako sa nazdávamé, že názov vyrieši všetko. Myslím si, že to skutočne nie je podstata veci. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca výborov pán poslanec Nižňanský?

Poslanec Š. Nižňanský:

Nie. Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu. Ešte predtým sa pýtam predsedov poslaneckých klubov, či žiadajú, aby sa pred hlasovaním zišli poslanecké kluby. ODÚ prosí o prestávku. Demokratická strana rovnako. Vyhlasujem dvadsaťminútovú prestávku.

/Po prestávke. / Podpredseda SNR L. Nagy:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 43 poslancov. /

Slovenská národná rada v tejto chvíli nie je uznášaniaschopná. Prosím vážené poslankyne, vážení poslanci, vráťte sa do rokovacej miestnosti, aby sme mohli pristúpiť k hlasovaniu.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 71 poslancov. /

Prosím predsedov klubov, aby upozornili svojich poslancov, že budeme hlasovať.

Ešte raz prosia prezentáciu. /Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Prosím pána poslanca Nižňanského, aby postupne uvádzal hlasovanie o jednotlivých bodoch v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

Poslanec Š. Nižnanský:

Najskôr by som navrhoval hlasovať o bodoch, ktoré som navrhol an blok prijať. Sú to body 5, 10, 11, 13, 16, 17 a 27. Tieto body neboli v rozprave nikým napadnuté, ani navrhnuté na vyňatie zo spoločného hlasovania. Upozorňujem ešte, že prijatia bodu 11 sa vylúči bod 15, prijatím bodu 13 sa vylúči bod 12 a prijatia bodu 27 by sa vylúčil bod 26.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Prosia prezentáciu. /Prezentovalo sa 70 poslancov. /

Pýtam sa odborníka na výpočtovú techniku, ktorý sedí pri monitore, či z technického hľadiska je výpočtová technika v poriadku.

/Pracovník obsluhujúci hlasovaciu techniku potvrdil, že technika je v poriadku. /

Iba poslanci sabotujú hlasovanie, áno?

Prosím novú prezentáciu.

/Prezentovalo sa 100 poslancov. /

Kto je za návrh pána spoločného spravodajcu?

/Za návrh hlasovalo 99 poslancov. /

Kto Ja proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržal l poslanec. /

Konštatujem, že návrh spoločného spravodajcu bol prijatý.

Poslanec SNR Š. Nižňanský:

Navrhujem teraz hlasovať o bodoch, ktoré navrhujem an blok neprijať. Sú to body 2, 4, 6, 14 a 19 zo spoločnej správy.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 100 poslancov. / Kto je za prijatie uvedených bodov? /Za návrh hlasovali 4 poslanci. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 89 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Konštatujem, že body uvedené spoločným spravodajcom neboli prijaté.

Poslanec S. Nižňanský:

Teraz pristúpime k hlasovaniu o tretej skupine bodov. Sú to body, ktoré boli vyňaté zo spoločného hlasovania, a to body l, 3, 7, 9, 21 a 25. Navrhujem, aby sme išli postupne.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Pán poslanec Hrnko - faktická pripomienka. Poslanec A. Hrnko:

O bodoch l, 3 a 25 navrhujem hlasovať spolu.

Poslanec Š. Nižňanský:

Navrhujem v zmysle návrhu pána poslanca Hrnku o bodoch l, 3 a 25 hlasovať spolu.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Osobne si myslím, že návrh teoreticky možno prijať, ale by to bolo zmätočné. Pokiaľ pán poslanec Hrnko trvá na tom, aby sme takýmto spôsobom hlasovali, mali by sme hlasovať o spôsobe hlasovania.

Poslanec A. Hrnko:

Netrvám na ton. Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem pekne.

Poslanec Š. Nižňanský:

Pristúpime k hlasovaniu o bode 1. Navrhujem neprijať. Podpredseda SNR L. Nagy:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 99 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu l?

/Za návrh hlasovalo 29 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Konštatujem, že bod l nebol prijatý. Poslanec Š. Nižňanský:

Budeme hlasovať o bode 3 tiež v zmysle návrhu pána poslanca Hrnku. Upozorňujem, že neschválením tohto bodu sa vylúči z hlasovania bod 25.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Budeme hlasovať o bode 3. Spoločný spravodajca navrhoval neprijať tento bod. Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 102 poslancov. / Kto je za prijatie bodu 3? /Za návrh hlasovalo 33 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Konštatujem, že ani bod 3 nebol prijatý. Poslanec Š. Nižňanský:

Tým sme vylúčili z hlasovania bod 25. Navrhujem pristúpiť k hlasovaniu o bode 7. To je v zmysle návrhu pána Pirovitsa.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 101 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 7?

/Za návrh hlasovalo 69 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. /

Konštatujem, že bod 7 sme prijali. Tým sa vylúčil celý rad ďalších bodov. Prosím, aby ste to uviedli.

Poslanec S. Nižňanský:

Prijatím bodu 7 sa vylúčili body 8, 9 a 18.

Navrhujem hlasovať postupne o bodoch 20, 21, 22, 23 a 24. Navrhujem bod 20 neprijať.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Pán spravodajca navrhuje neprijať, ďalší poslanci proti tonu namietali. Budeme hlasovať o bode 2O.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 102 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 20?

/Za návrh hlasovalo 35 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že bod 20 sme neprijali. Poslanec Š. Nižňanský:

Navrhujem hlasovať o bode 21. Navrhujem tento bod prijať. Upozorňujem, že ak by sme tento bod prijali, vylúčili by sa body 22, 23 a 24.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 102 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 21?

/Za návrh hlasovalo 50 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 37 poslancov. /

Konštatujem, že ani bod 21 nebol prijatý. Poslanec Š. Nižňanský:

Pristúpime teda k hlasovaniu o bode 23. Podpredseda SNR L. Nagy:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 102 poslancov. / Kto je za prijatie bodu 23?

/Za návrh hlasovalo 53 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov. /

Konštatujem, že bod 23 sne prijali. Poslanec Š. Nižňanský:

Potom je už bezpredmetné hlasovať o bode 24. Navrhujem pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch jednotlivých poslancov, ktorí vystúpili v rozprave.

Návrh pána poslanca Prokeša spočíva v tom, že za § 10 navrhuje nový § 11 v znení: "ČSTK Slovenskej republiky používa názov Spravodajská agentúra Slovenska. " O tomto sme rozhodli už pri hlasovaní. Myslím si, že hlasovanie je už bezpredmetné.

Podpredseda SNR L. Nagy:

Prosím kľud. Pán spravodajca hodnotil pozmeňovací návrh pána poslanca Prokeša. Neviem, či každý počul, čo hovoril.

Poslanec Š. Nižňanský:

Ďalej pani poslankyňa Keltošová navrhuje doplnok k bodu 9. Ten sme neprijali, takže aj toto hlasovanie by bolo nadbytočné.

Pán poslanec Hudec navrhuje nové znenie § 7 a vymeniť číslovanie paragrafov 7 a 8, že po vykonaní ustnanovení § 8 najneskôr od 1. 1. 1994 sa ČSTK na Slovensku nazýva Tlačová agentúra Slovanskej republiky Slovakia a príslušne sa majú upraviť ustnanovenia tohto zákona.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP