Neprošlo opravou po digitalizaci !

"zvolili". Rovnako v § 31 bude "zastupiteľstvami", "zvolili" a v odseku 2 § 31 tiež v množnom čísle "zastupiteľstvá" a "vyžiadajú".

Odôvodnenie: Ku dňu 30. marca 1991 bolo na území Slovenskej republiky, ako vieme, 2 834 obcí. Vezmem si jeden konkrétny príklad - Stredoslovenský kraj, v ktorom je 920 obcí, teda 920 zastupiteľstiev, avšak na Krajskom súde v Banskej Bystrici nebude 920 prísediacich, predpokladám, že ich bude menej. To znamená, že niektorých prísediacich budú voliť viaceré obecné zastupiteľstvá, a teda aj odvolávať ich budú viaceré, ktoré ich zvolili. Preto treba použiť množné číslo ako v § 28, tak v § 30 a § 31. Samozrejme, podobná situácia nastane aj v ostatných krajoch a viac-menej aj v okresoch. Ak treba, mohol by som tie veci prečítať, ale stačí tie slova, ktoré som povedal, dať do množného čísla. Písomne to dám pánovi spravodajcovi.

Ďakujem za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím, pán poslanec Jakuš. Poslanec J. Jakuš:

Vážená Slovenská národná rada, vážení členovia vlády,

chcel by som poprosiť spoločného spravodajcu o vyňatie zo spoločného hlasovania neprijať bod 10 k § 27. Ide tam o to, že za prísediaceho môže byt zvolený občan, ktorý spĺňa všetky predpoklady pre výkon funkcie prísediaceho ustanovené osobitným zákonom, a ktorý má trvalý pobyt alebo pracuje v obvode súdu, pre ktorý sa má zvoliť. V bode 10 je navrhnuté vynechať "alebo pracuje". Týmto zákonom dávame možnosť.

zvoliť prísediacich súdov miestnym zastupiteľstvám. Tí, čo dochádzajú do obce alebo do mesta, kde bude voliť obecné zastupiteľstvo, nemajú prehľad a nemajú takú znalosť o týchto ľuďoch, ktorí tam len dochádzajú za prácou. Mali by to byť predovšetkým občania, ktorí majú trvalý pobyt v tých obciach. Podporujem návrh, aby M t toho vyňalo "alebo pracuje", teda prosím vyňať to zo spoločného hlasovania.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Jakušovi. Prosím, faktická poznámka. Poslanec D. Černák:

Vážené dámy, vážení páni, žiadam, aby bod 2 spoločnej správy bol taktiež vyňatý zo spoločného hlasovania.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Prosím, hlási sa ešte niekto? /Nikto. /

Ukončujem rozpravu k návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky. Prosím pánov poslancov, ktorí sa nachádzajú v budove, aby sa vrátili, o chvíľu budeme hlasovať. Prosím tiež predsedov poslaneckých klubov, keby zabezpečili účasť svojich poslancov.

Prosím teraz ministra spravodlivosti, aby zaujal stanovisko k rozprave.

Minister spravodlivosti SR M. Posluch;

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

s pripomienkami, ktoré predniesol pán spravodajca, v podstate môžem súhlasiť. Tam je jeden problém, pokiaľ ide o prvú pripomienku k § 3, pretože uvádzacia veta odseku 4 začína: "Obvody jednotlivých krajských súdov tvoria okresy". To znamená, že je to viazané na okres Košice. Je tam jeden okres Košice. Vecne to nie je problém, len aby nevznikol nejaký lapsus. Vecne proti tomu nie nemám.

Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh pána poslanca Graneca, odkedy som ministrom, ministerstvo nikdy nezasahovalo do rozvrhu práce súdov. Je to nadbytočné, ale prosím.

Pokiaľ ide o návrhy pána poslanca Hamerlíka, tiež si myslím, že vecne nič nemenia na obsahu, a takisto, pokiaľ ide o pána poslanca Jakuša.

Ďakujem pekne. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Chce zaujať stanovisko spravodajca? Poslanec P. Brňák:

Pokiaľ ide o stanovisko pána poslanca Graneca a navrhovanú textáciu ustanovenia § 10 odsek 4, domnievam sa, že aj text, ktorý je v pôvodnom predloženom vládnom návrhu zákona, počíta vlastne len s možnosťou dlhodobej neprítomnosti alebo dlhšej neprítomnosti či už predsedu alebo podpredsedu súdu ako orgánu štátnej správy. A neviem, či aj po legislatívnotechnickej stránka je táto formulácia čistá.

Pokiaľ ide o ustanovenie § 11 odsek l - vsunúť ďalší odsek 2, k tomu sa vyjadril zástupca predkladateľa. Taktiež sa domnievam, že v podstate je nadbytočné uviesť do textu zákona formuláciu, že ministerstvo nie je oprávnené zasahovať do rozvrhu práce súdov.

Pokiaľ ide o vypustenie ustanovenia $ 11 odsek 4, túto záležitosť ponechávam na zváženie samotného pléna Slovenskej národnej rady, i keď je pravdou, že podávanie opravných prostriedkov ako takých priamo do výkonu štátnej správy nepatrí.

Pokiaľ ide o pripomienku pána poslanca Hamerlíka k ustanoveniu § 28 odsek 2, domnievam sa, že predseda sudu aj v takýchto prípadoch, ako príkladmo uviedol pán poslanec Hamerlík, asi nemôže z vlastnej vôle alebo vlastnej právomoci určiť, ktoré zastupiteľstvo môže alebo nemôže určiť samotných prísediacich. Neviem, akým spôsobom by predseda súdu túto svoju právomoc uplatnil. Domnievam sa, že ak bude taký prípad, že je v rámci kraja 920 zastupiteľstiev, je logické, že každé zastupiteľstvo ako také nebude asi stavať kandidáta, ale potreba alebo požiadavka bude podlá príslušného počtu. Ponechávam na zváženie pléna, aby o tejto pripomienke rozhodlo. Na to nadväzujú aj ďalšie ustanovenia § 30 a § 31.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Môžeme hlasovať? Poslanec P. Brňák:

Áno. V rozprave neboli vznesené námietky k bodom, ktoré som odporučil na schválenie an blok. Ide o body l, 3, 4 a 12.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 85 poslancov. /

Kto je za spoločné prijatie návrhov tak, ako ich označil spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 85 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Nikto. /

Konštatujem, že tieto body boli prijaté. Poslanec P. Brňák:

Pokiaľ ide o celý okruh bodov, ktoré som navrhol an blok neschváliť, v rámci rozpravy boli rozporcované body 2, 5, 10 a 11, o ktorých sa musí hlasovať samostatne. Neboli rozporované body 6 a 7, Ktoré som neodporučil prijať. a o ktorých možno hlasovať an blok.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 86 poslancov. / Kto je za prijatie týchto dvoch bodov? /Za návrh hlasovalo 6 poslancov. / Kto je proti prijatiu týchto bodov? /Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. /

Konštatujem, že tieto dva body neboli prijaté.

Poslanec P. Brňák:

Teraz by sme mali dať individuálne hlasovať o bodoch, ktoré boli vyňaté zo spoločného hlasovania, teda o bodoch 2, 5, 10 a 11.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 87 poslancov. / Kto je za prijatie bodu 2? /Za návrh hlasovalo 29 poslancov. / Kto je proti prijatiu tohoto bodu? /Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Zisťujem, že bod 2 nebol prijatý. Poslanec P. Brňák:

Bod 5 som neodporučil schváliť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 5?

/Za návrh hlasovalo 18 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Konštatujem, že bod 5 nebol prijatý.

Poslanec P. Brňák:

Bod 10 som neodporučil schváliť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 10?

/Za návrh hlasovalo 34 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Bod 10 nebol prijatý. Poslanec P. Brňák:

Pokiaľ ide o bod 11, vzhľadom na to, že pán poslanec Hamerlík navrhol aj o tomto bode dať hlasovať v súvislosti so svojimi pozmeňujúcimi návrhmi, domnievam sa, že bude vhodné dať hlasovať an blok o všetkých jeho troch návrhoch, ale neskôr, v rámci samotných návrhov.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

To si môžeme síce zapämetať, ale o bode 11 by sme mali hlasovať.

Poslanec P. Brňák:

Zmena bodu 11 vlastne závisí od toho, či schválime navrhovanú zmenu pán poslanca Hamerlíka v § 28 ods. 2, čiže vlastne by sme predchádzali stavu. Keby sme schválili bod

11 a neschválili by sme prvý pozmeňujúci návrh pána Hamerlíka, vznikla by vlastne neriešiteľná situácia.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Budeme najprv hlasovať o bodoch 8 a 9. Prosím, keby ste vysvetlili súvislosť.

Poslanec P. Brňák:

Ponechal som na úvahu pléna Slovenskej národnej rady. Zdôvodnil som.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 8?

/Za návrh hlasovalo 12 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov. /

Bod 8 sme neschválili. Poslanec P. Brňák:

Hlasujeme o bode 9. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 89 poslancov. / Kto je za prijatie bodu 9? /Za návrh hlasovalo 10 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov. /

Bod 10 sme neprijali. Poslanec P. Brňák:

Z rozpravy vyplynuli tieto návrhy na zmeny: pán poslanec Granec navrhol vypustiť pôvodné znenie ustanovenia § 10 ods. 4 a navrhol nahradiť ho týmto znením: "Predseda najvyššieho súdu, predseda krajského súdu, predseda okresného súdu a ich podpredsedovia nemôžu poveriť, iného sudcu jednotlivými Úkonmi štátnej správy súdu okrem, ak tento sudca je poverený zastupovaním predsedu súdu, podpredsedu súdu z dôvodu jeho dlhodobej neprítomnosti. " Tento návrh som neodporučil.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za prijatie prvého návrhu poslanca Graneca?

/Za návrh hlasovalo 20 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov. /

Tento pozmeňovací návrh nebol prijatý. Poslanec p. Brňák;

Pán poslanec Granec ďalej navrhol za ustanovenie S 11 ods. l vsunúť ďalší odsek 2 tohto znenia: "Ministerstvo nie

je oprávnené zasahovať do návrhu práce súdov. " Odporučil som tento návrh neschváliť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za druhý pozmeňovací návrh poslanca Graneca?

/Za návrh hlasovalo 24 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 40 poslancov. /

Tento druhý pozmeňovací návrh nebol prijatý. Poslanec P. Brňák:

Pán poslanec Granec nakoniec navrhol vypustiť ods. 4 S 11. Ponechal som na zváženie pléna rozhodnúť o tomto návrhu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 89 poslancov. / Kto ja za tento pozmeňovací návrh? /Za návrh hlasovalo 23 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 42 poslancov. /

Tento pozmeňovací návrh nebol prijatý.

Poslanec P. Brňák:

Ďalší návrh je od pána poslanca Hamerlíka. Týka sa ustanovenia § 28 ods. 2. V tretom riadku za slovom "zastupiteľstva" navrhuje doplniť "resp. určí zastupiteľstvá, ktoré majú voliť toho-ktorého prísediaceho". Prečítam celé znenie: "Ak obvod príslušného súdu patri do obvodu niekoľkých zastupiteľstiev, predseda príslušného súdu určí potrebný počet prísediacich osobitne pre jednotlivé zastupiteľstvá, resp. určí zastupiteľstvá, ktoré majú voliť toho-ktorého prísediaceho. *

Neodporučil som navrhovanú zmenu s tým, že si myslím, že by bolo vhodné dať hlasovať vlastne o všetkých troch pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Hamerlíka, pretože následné dve sa priamo dotýkajú schválenia resp. neschválenia prvého návrhu a v súvislosti s ustanovením $ 30 a S 31 v nich ide len o zmenu singuláru na plurál.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím, pán poslanec Hamerlík. Poslanec R. Hamerlík;

Pán spravodajca to neodporučil schváliť. Prvýkrát, v rozprave povedal, že nerozumie bodu 11. Teraz musia povedať, že ani tomuto nerozumie. Žiaľbohu, toto vyplýva jednoducho z logiky, z elementárneho delenia množín. Nutne to treba prijať, lebo inak § 28 a tie ďalšie veci - odvolávanie - nemajú zmysel. Ako môže odvolať jedno zastupiteľstvo niekoho, keď ho zvolili viaceré zastupiteľstvá? Rozumiete? Teda treba to dať do množného čísla a § 28 týmto doplniť.

Poslanec P. Brňák:

Ak som povedal, pán poslanec, že som nerozumel navrhovanému bodu 11 spoločnej správy, bolo to logické, pretože v spoločnej správe sa neobjavil váš prvý pozmeňovací návrh, ktorý sa dotýkal ustanovenia § 28 ods. 2. Čiže v tom logika je, a v ton ostatnom - neviem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Páni poslanci, môžete si to vzájomne vysvetliť potom, teraz ideme hlasovať.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 95 poslancov. /

Kto je za pozmeňovací návrh poslanca Hamerlíka, teda k i 28 ods. 2?

/Za návrh hlasovalo 37 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov. /

Tento návrh nebol prijatý. Tým sú bezpredmetne ďalšie dva návrhy poslanca Hamerlíka.

Potom by sme sa asi mali vrátiť k tomu bodu 11. O tomto bode sme ešte nehlasovali.

Poslanec P. Brňák:

Nie. Uviedol som v súvislosti s návrhom pána poslanca Hamerlíka, že zmena ustanovenia § 28 ods. 2, ktorú navrhol, priamo súvisí s jeho ďalšími dvomi zmenami, z ktorých jedna bola priamo identická s bodom 11 spoločnej správy. Inými

slovami, ak sa nehlasovalo an blok, neprijatím prvej navrhovanej zmeny sú vylúčené ďalšie dve.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Konštatujem, že sme vyčerpali všetky pozmeňujúce návrhy a môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 96 poslancov. /

Kto je za prijatie vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch sudov Slovenskej republiky?

/Za návrh hlasovalo 93 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržal l poslanec. /

Konštatujem, že sme prijali vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich. /Potlesk. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

dnes by sme si zaslúžili zvýšenú relutu. Domnievam sa, že by sme mohli dnešné rokovanie skončiť. Z našich predchádzajúcich uznesení vyplýva, že správu o Gabčíkove budeme prerokúvať v piatok. Na zajtra nám ostali dva zákony a nejaké správy. Domnievam sa, že pri trocha disciplíne by sme to mohli zajtra zvládnuť. Končím dnešné rokovanie. Zajtra začíname o 9. 00 hodine.

Štvrtý deň rokovania 21. schôdze Slovenskej národnej rady 30. januára 1992

Podpredseda SNR L. Nagy;

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme dvanástym bodom programu, ktorým je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Československej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky.

Návrh ste dostali ako tlač SNR číslo 222 a spoločnú správu výborov ako tlač 222a. Prosím prvého podpredsedu vlády Slovenskej republiky pána Martina Porubjaka, aby návrh uviedol.

Prvý podpredseda vlády SR M. Porubjak: Vážená Slovenská národná rada,

predložený vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Česko-Slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky zapadá do rámca konštituovania subjektov v súlade s novým rozdelením kompetencii pre rozhlasové a televízne vysielanie a agentúrne spravodajstvo podľa zákona číslo 136/1991 Zb. a zároveň uzatvára legislatívne naplnenie novorozdelených kompetencií. Popri zákone Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase a zákone Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 o Slovenskej televízii sa týmto zákonom završuje zmena subjektov v oblasti masmédií na právnické osoby, ktoré na území Slovenskej republiky pôsobia na

základe osobitných zákonov tak, ako to predpokladá zákon číslo 136/1991 Zb. Avšak je potrebné zdôrazniť, že zatiaľ čo Slovenská televízia a Slovenský rozhlas sú verejnoprávne inštitúcie, tlačová kancelária je iná právnická osoba, ktorá ako príspevková organizácia je priamo zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Podlá predloženého vládneho návrhu sa tým, že tlačová kancelária prestane byť ústredným orgánom štátnej správy, zároveň vytvorí predpoklad pre etablovanie sa podnikateľských subjektov aj vo sfére poskytovania spravodajských a informačných služieb. Táto skutočnosť je významná už aj preto, že v súčasnosti na úseku spravodajstva pôsobia na území Slovenskej republiky už viaceré subjekty.

Oprava podmienok pre poskytovanie spravodajských a informačných služieb má byť obsiahnutá vo federálnom zákone, ktorý upraví činnosť tuzemských, ale aj zahraničných tlačových kancelárií, vrátane akreditácie zahraničných spravodajcov.

Veľká pozornosť bola venovaná názvu organizácie. V tejto súvislosti musím zdôrazniť, že pomenovanie je predurčené zákonom číslo 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov. Podlá § 4 citovaného zákona Česko-slovennská tlačová kancelária vykoná do troch mesiacov odo dna zriadenia rozdelenie a prevod majetku a vysporiadanie iných právnych pomerov majetkovej povahy vo vzťahu k Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že prepojenosť subjektov, a to aj pokiaľ ide o ich názov podlá federálneho a republikového zákona, napomáha (nečitateľné) právneho poriadku. Toľko na stručné odôvodnenie názvu právnickej osoby, ktorému venovali veľkú pozornosť aj jednotlivé výbory Slovenskej národnej rady.

Vážená Slovenská národná rada,

na zaver môjho vystúpenia mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky po jeho prijatí bude plniť svoje spoločenské poslanie tým, že prácu tlačovej kancelárie Slovenskej republiky bude aktivizovať, zvýši profesionálnu úroveň sprostredkovávaných správ a novinárskych informácií a bude napomáhať celkovej úrovni novinárskej práce.

Ďakujem za pozornosť. Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána Štefana Nižňanského, aby predniesol správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Poslanec Š. Nižňanský:

Vážený pán predsedajúci, milé dámy, páni, vážení hostia,

začnem trochu netradične v našej snemovni. Odvolám sa na jedného z klasikov z našich kruhov, na pána dr. Košťála, lebo som si spomenul, keď ho tu teraz vidím, ako výstižne charakterizoval zákon o komore stredoškolský vzdelaných pracovníkov v zdravotníctve vtipným mottom, že najkrajšie, čo je v nemocnici, sú sestričky. Myslím si, že je dobré, keď pri zákonoch vieme uviesť, nejaké také motto, ktoré naznačí, čomu ten zákon slúži, alebo čím môže byť prospešný ľuďom, ktorých sa bezprostredne dotýka. Nemám teraz naporúdzi nejaký vtip o pracovníkoch ČTK - spravodajskej agentúry, ale

skôr mi napadá taká myšlienka La Fontaina, že nič nemôže bežať o preteky, a hlavná vec je byť včas na mieste. Zástupcovia siedmej veľmoci určite veľmi presne vedia, o čom hovorím.

A teraz vecne X prerokovaniu tohoto zákona vo výboroch. Po zákonoch o Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii je tu teda, ako už povedal pán podpredseda Porubjak, zákon o ďalšom ústrednom masmédiu, ktorý je veľmi dôležitý práve aj pre dobré fungovanie rozhlasu, televízie, ale takisto pre všetky denníky alebo týždenníky.

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Československej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky, tlač SNR 222, pridelilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady všetkým výborom Slovenskej národnej rady, okrem mandátového a imunitného výboru, na prerokovanie do 23. januára 1992. Výbory Slovenskej národnej rady prerokovali uvedený vládny návrh zákona v určenej lehote. Vyjadrili s nim súhlas s pripomienkami a návrhmi, ktoré máte zachytené v 27 bodoch spoločnej správy označenej ako tlač 222a.

Najskôr mi dovoľte požiadať vás o opravu drobných chýb, ktoré vznikli pri jej prepise. V bode 5 si opravte číslo odseku. Namiesto čísla 2 tam ide o odsek l v § 2, takže číslo 2 si prepíšte na odsek 1. Ďalej si na strane 7 úplne hore opravte preklep. Namiesto slova "vplyv" tam má byt slovo "výbor". To je na strane 7 hore bod 18. A do tretice všetko dobré - pod pripomienku označenú ako bod 26 prináleží autorstvo aj výboru pre štátnu správu a územnú samosprávu, aby sa náhodou členovia tohoto výboru necítili dotknutí, že ich tam v spoločnej správe neuvádzame. Stalo sa to tak, že toto uznesenie dodali, keď už sa správa rozmnožovala. Bolo to neskôr, ale vieme, že tento výbor takisto túto pripomienku uplatnil.

A teraz k samotnému prerokovaniu. V prevažnej časti poslanci v rozprave vo výboroch vyslovovali buď pochybnosti o správnosti názvu novozriaďovanej tlačovej agentúry Slovenskej republiky, alebo výslovne navrhovali iné názvy, ktorými by sa táto tlačová kancelária mala aj navonok výrazne odlišovať od doterajšej ČSTK. Dôvody boli rôzne - od požadovania výraznejšie prezentovať jej národný charakter až po výhrady z hľadiska požiadavky Obchodného zákonníka. Podľa jeho § 10 by totiž obchodné meno nesmelo byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. Súvisí to s vykonávaním aj podnikateľskej činnosti tlačovej agentúry a s jej zápisom do obchodného registra. Preto ako spoločný spravodajca by som chcel k tejto otázke zaujať stanovisko v snahe rešpektovať už doteraz prijatý federálny zákon o ČSTK, i zákon číslo 136 z roku 1991 Zb., tzv. malý kompetenčný zákon, no súčasne adekvátne právne vyjadriť názov našej národnej tlačovej agentúry, a to aj v súlade s Obchodným zákonníkom. Z týchto dôvodov považujem za potrebné rozdeliť body spoločnej správy, tlač SNR 222a, na tri skupiny. Tradične do prvej skupiny zaraďujem body, ktoré navrhujem prijať, an blok, do druhej skupiny body, ktoré an blok navrhujem neprijať a tretiu skupinu na osobitné hlasovanie. Ide o jeden bod, teda nie je to skupina.

Ak máte pred sebou spoločnú správu, tlač 222a, prosím vás o chvíľu pozornosti. Do prvej skupiny odporúčam zaradiť body 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 21 a 27. Poznačte si ešte, že ak by sme prijali bod 9, vylúčili by sme body 7 a 18, prijatím bodu 11 by bol nadbytočný bod 15, prijatím bodu 13 by sme vylúčili z hlasovania ďalší bod 12, prijatím bodu 21 by sme vylúčili body 20, 22, 23 a 24, a ak by sne prijali bod 27, vylúčili by sme bod 26. Na neprijatie hlasovaním an blok odporúčam body l, 2, 3, 4, 6, 14, 19 a 25. Na osobitné hlasovania dávam bod 8 a odporúčam ho prijať.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP