Neprošlo opravou po digitalizaci !

charakter ozbrojeného zboru, sú tam ďalšie náležitosti resp. súčasti tohto teraz navrhovaného zboru, ktoré nemusia byť ozbrojeným zborom.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán spravodajca, ale upozorňujem, že rozprava skončila, vy by ste teraz mali len uzavrieť jednotlivé pozmeňovacie návrhy.

Poslanec P. Boroň:

Isteže. Pôjdem teda postupne. Čo sa týka pána poslanca Kusého, k tým pojmom sa vyjadril minister spravodlivosti, k tomu nemám čo uviesť. Čo sa týka jeho návrhu, aby bolo v f 2 vypustené písmeno f/, je to vlastne bod 3 spoločnej správy, ktorý som navrhol prijať, takže to bolo len podporné vyjadrenie.

Čo sa týka pána poslanca Trepáča, nemal nejaké konkrétne návrhy, takisto ani pani Zelinová. Pán poslanec Brňák mal návrh na zamietnutie tohto návrhu zákona. Návrh pána poslanca Filippa, pokiaľ ide o kontrolný orgán, nie je celkom v súlade s návrhom tohto zákona, okrem iného tam používa pojem väzenskej polície, čo nezodpovedá tomu. O ostatných návrhoch dáte hlasovať, nemá zmysel to teraz hodnotiť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Rokovací poriadok resp. naša prax hovorí, že vždy najprv hlasujeme o pripomienkach zo spoločnej správy a potom o pozmeňovacích návrhoch z rozpravy. Je tu však pozmeňovací návrh poslanca Brňáka vrátiť návrh zákona na prepracovanie. Budeme najprv hlasovať o tomto návrhu.

Pán predseda si vyžiadal faktickú poznámku.

Predseda SNR F. Mikloško:

Chcem len povedať, že keď už pani Zelinová - naša prvá dáma - má pripomienky k väzenskej polícii, tento parlament je zrelý na rozpustenie. /Smiech v sále. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Brňáka.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 90 poslancov. /

Kto je za pozmeňujúci návrh poslanca Brňáka?

/Za návrh hlasovalo 19 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Návrh neprešiel. Pán poslanec, to asi preto, že máte tak málo členov, neurobil sa dostatočný prieskum.

Pokračujeme hlasovaním o návrhoch zo spoločnej správy. Prosím spravodajcu, keby návrhy uvádzal.

Poslanec P. Boroň:

V priebehu rozpravy okrem pripomienky pána poslanca Pirovitsa neboli spochybnené body spoločnej správy tak, ako som ich navrhol prijať alebo neprijať, takže opakujem body, ktoré navrhujem schváliť an blok: l, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 a 25.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za spoločné prijatie pozmeňovacích návrhov?

/Za návrh hlasovalo 92 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Nikto. /

Konštatujem, že navrhované body sme prijali tak, ako ich vymenoval spravodajca.

Poslanec P. Boroň:

Neodporúčam schváliť nasledujúce body: 2, 4, 17, 20 a a 21.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov ako boli vymenované?

/Za návrh hlasovalo 6 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Konštatujem, že tieto body neboli prijaté. Poslanec P. Boroň:

Prijatím bodu 5 bol vylúčený bod 6 a treba dať ešte hlasovať o bode 7. Odporúčam ho prijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 7?

/Za návrh hlasovalo 89 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Zisťujem, že tento bod bol prijatý. Poslanec P. Boroň:

Tým boli vyčerpané všetky body spoločnej správy a treba dať hlasovať o pripomienkach poslancov.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Teraz je tu jeden problém. Ako upozornil minister, pozmeňovacie návrhy, ktoré zhodou okolnosti dal spravodajca, sú v rozpore a kompetenčným ústavným zákonom. Pán spravodajca, musím sa vás opýtať, či ich sťahujete alebo čo s tým?

Poslanec P. Boroň:

Vzhľadom na to, že to predniesol pán minister, neostáva mi nič iné, len návrhy stiahnuť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Je tu ešte návrh poslanca Filippa - ustanovenie o kontrole.

Poslanec P. Boroň:

Pán poslanec navrhol doplniť v § 25 odsek 4: "Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky má právo kontrolovať pomery vo väzniciach a činnosť väzenskej polície podľa tohto zákona. " Návrh neodporúčam prijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Dúfam, že je to legislatívne v poriadku, že neodhlasujeme nejaký nezmysel.

Faktickú poznámku má pán predseda. Predseda SNR F. Mikloško:

Myslím si, že ministerstvo kontroly môže kontrolovať ministerstvo spravodlivosti alebo ministerstvo vnútra, ale nie väzenstvo. Obávam sa, že to nie je v poriadku.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za pozmeňovací návrh poslanca Filippa?

/Za návrh hlasovalo 19 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. /

Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh nebol prijatý. Poslanec P. Boroň:

Ďalej pán poslanec Haťapka mal niekoľko pozmeňovacích

návrhov. V prvom rade v § 2 písmeno a/ navrhol doplniť na konci vety slová "v súlade s ich účelom stanoveným príslušnými zákonmi". Čiže celá veta by znela: "Zbor plní najmä tieto úlohy: a/ zabezpečuje výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v súlade s ich účelom stanoveným príslušnými zákonmi".

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za prvý pozmeňovací návrh poslanca Haťapku?

/Za návrh hlasovalo 20 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov. /

Prvý pozmeňovací návrh nebol prijatý. Poslanec P. Boroň:

Ďalej mal návrh vypustiť bod e/ § 2. Neodporúčam prijať.

Poslanec P. Haťapka:

Tento návrh sťahujem. Poslanec P. Boroň:

Návrh stanuje. Ďalej písmeno f/ doplniť slovom "aj v zahraničí". Toto písmeno sme vypustili prijatím bodu 3 spoločnej správy.

Ďalej v § 3 ods. 4 navrhol doplniť slovo "poriadkové".

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 93 poslancov. / Kto je za tento pozmeňovací návrh? /Za návrh hlasovalo 20 poslancov. / Kto je proti tomuto návrhu? /Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov. /

Konštatujem, že ani tento návrh nebol prijatý. Poslanec P. Boroň:

Ďalej pán poslanec navrhol v § 4 ods. l doplniť znenie v zátvorke, teda ods. l znie: "Zbor tvorí špecializovaný personál /pozostávajúci z príslušníkov penologického oddelenia, zdravotníckych pracovníkov a členov špeciálnej zasahovej skupiny/, - a ďalej by to pokračovalo tak, ako je uvedené.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 91 poslancov. / Kto je za tento pozmeňovací návrh? /Za návrh hlasovalo 6 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov. /

Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

Poslanec P. Boroň:

Čo sa týka ďalšieho návrhu v § 8 ods. 6, to bolo prijatá v rámci spravodajskej správy. Ďalší bol návrh na doplnenie § 12 ods. 4, ale to bolo tiež prijaté v rámci spoločnej spravodajskej správy. To boli návrhy pána poslanca Haťapku.

Ďalej mal návrh pán poslanec Kružliak. Prosil by som ho, aby svoj návrh zopakoval, lebo som si ho nestačil poznamenať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím, pán poslanec Kružliak. Poslanec š. Kružliak;

Chcel som upozorniť pána ministra, že tam nie je niečo v poriadku s policajným zákonom. Dal som mu to na posúdenie, lebo keď toto prijmeme, musíme robiť novelu policajného zákona č. 204. Nech to pán minister odborne posúdi, budem súhlasiť, s tým, ako sa rozhodne.

Poslanec P. Boroň;

Pokiaľ sa môžem k tomu vyjadriť, konzultovali sme to s pánov ministrom. Nie je potrebné, aby sa novelizoval zákon o policajnom zbore vzhľadom na to, že ide o dva osobitné zákony, a nič nebráni tomu, aby to bolo upravené takým spôsobom, ako je to uvedené v § 10 ods. 3. Pokiaľ pán poslanec trvá na svojom návrhu, dáme o tom hlasovať. Neodporúčam to prijať. Pán poslanec však nedal konkrétny návrh, len upozornil na istý prípadný rozpor, takže v podstate niet o čom hlasovať. Tým sú vyčerpané všetky návrhy.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Hneď na začiatku som upozorňoval poslanca Kusého, že jeho návrhy by museli byť formulované presne, to znamená, že by to musela byť zmena názvu alebo zavedenie niektorých názvov. Neviem, či sa tak stalo, lebo spravodajca o tom nehovoril.

Poslanec P. Boroň:

Bral som to ako všeobecný návrh. Pán poslanec mi tu teraz dáva tri konkrétne návrhy. Prvý návrh - všade, kde sa používa termín "ústav pre výkon väzby" nahradiť ho pojmom "väznica", ďalej všade, kde sa používa pojem "nápravnovýchovný ústav", dať pojem "žalár", a aby názov celého návrhu zákona bol "zákon o Väzenskej a justičnej stráži Slovenskej republiky".

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Môžeme hlasovať o všetkých troch naraz alebo treba hlasovať oddelene?

Poslanec M. Kusý:

Možno hlasovať naraz. Predseda SNR F. Mikloško:

Chcem len podotknúť, že pán profesor bol v tom ústave, a vie, že to nie je ústav, ale žalár.

Poslanec P. Boroň:

Pán predsedajúci, ak môžem plénum upozorniť, že som

tiež za zmenu týchto názvov, ale nezodpovedá to súčasným zákonom prijatým na federálnej úrovni.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za pozmeňovacie návrhy poslanca Kusého?

/Za návrh hlasovalo 66 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Chcel som sa len spýtať ministra spravodlivosti, či zmena hlavičiek papierov nebude znamenať veľký finančný náklad? Pán minister, môžete K tomu niečo povedať?

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán minister už nemôže odpovedať, lebo je po hlasovaní.

Vyčerpali sme hlasovanie o všetkých pozmeňovacích návrhoch. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o celom návrhu zákona.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za prijatie vládneho návrhu zákona - názov sa opraví podľa toho, ako sme to odhlasovali? /Za návrh hlasovalo 82 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili zákon o väzenskej a justičnej stráži Slovenskej republiky. /Potlesk. /

Páni poslanci, je pol šiestej, máme ešte jeden nie veľký a nie komplikovaný zákon, ktorý súvisí s ministrom spravodlivosti. Odporúčal by som, aby sme ho ešte dnes prerokovali. Mám tento návrh aj preto, že v piatok sa pravidelne dostávame do časovej tiesne. Ak by sme dnes prerokovali tento zákon, na zajtra by nám ostali zákony iného druhu, a na piatok už len interpelácie a ďalšie veci.

Ď a l š í m bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažnosti a o voľbách prísediacich /zákon o štátnej správe súdov/.

Návrh ste dostali ako tlač 209 a spoločnú správu výborov ako tlač 209a. Prosím ministra spravodlivosti pána Mariána Poslúcha, aby návrh uviedol.

Minister spravodlivosti SR M. Posluch:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

tento návrh zákona o štátnej správe sudov bol vypracovaný na základe a v nadväznosti na zákon á. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch. Súčasne zakotvuje a sústreďuje potrebné zákonné úpravy v oblasti súdnictva, ktorých výkon patrí do pôsobnosti Slovenskej republiky. Ide najmä o vymedzenie sídiel, obvodov súdov Slovenskej republiky, určenie orgánov štátnej správy súdov a vymedzenie ich príslušnosti, vybavo-

vanie sťažností v oblasti justície a otázku voľby prísediacich.

V úpravách sídiel a obvodov súdov Slovenskej republiky v základných rysoch preberá doterajšiu právnu úpravu, ktorú doplňuje o určenie sídla Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a zároveň vymedzuje príslušnošť obvodných súdov v Košiciach, ktoré by mali prevziať agendu doterajšieho Mestského súdu v Košiciach.

Navrhovanou úpravou štátnej správy súdov sa sleduje, aby sa vytvorila optimálna štruktúra pre riadny a nerušený výkon súdnej noci a súčasne sa orgánom štátnej správy súdov umožnilo za určitých zákonom presne definovaných podmienok dohliadať na to, aby súdy riadne plnili svoje poslanie.

Právna úprava sťažností a ich vybavovanie je limitovaná úpravou danou v § 6 zákona o súdoch a sudcoch. Tým sa nahradí doteraz platná úprava vybavovania sťažnosti obsiahnutá vo vyhláške č. 15O/1958 Úradného listu, a zároveň sa zákonnou úpravou reaguje na špecifiká, ktoré sú v oblasti výkonu súdnej moci.

Aj právna úprava voľby prísediacich okresných a krajských súdov a ich uvoľnenie a odvolanie z funkcie vychádza z doteraz platnej úpravy, pričom voľbu prísediacich, ktorých sne donedávna nazývali sudcami z ľudu, zveruje obecným a miestnym zastupiteľstvám.

Vzhľadom na to, že prijatie navrhovaného zákona je pre

riadne fungovanie slovenskej justície veľmi dôležité, prosím o podporu toho návrhu.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem pánovi ministrovi. Prosím spoločného spravodajcu poslanca Brňáka, aby predniesol správu o výsledkoch prerokovania návrhu vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Poslanec P. Brňák:

Vážený predsedajúci,

vážená Slovenská národná rada,

predložený vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich /zákon o štátnej správe súdov/, tlač Slovenskej národnej rady č. 209 nadväzuje na prijatý zákon č. 335 z roku 1991 Zb. o súdoch a sudcoch. Zmysel tohto návrhu zákona spočíva v potreba unifikácie právnych predpisov v oblasti súdnictva, ako aj v niektorých čiastkových novoupravených inštitútoch a činnostiach. Prevažný okruh ucelených štyroch častí predloženej zákonnej úpravy, t. j. sídla a obvody súdov, štátna správa súdov, sťažnosti a záležitosti prísediacich, bol doteraz riešený v osobitných zákonoch, vyhláškach a interných rezortných smerniciach.

V zmysle spoločnej správy, tlač Slovenskej národnej rady č. 209a, prerokovali predložený návrh zákona v mesiaci januári 1992 všetky výbory Slovenskej národnej rady, okrem Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady, a vyjadrili s ním súhlas. výbory Slovenskej národnej rady zároveň odporučili Slovenskej národnej rade uvedený vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady s 12 vecnými resp. legislatívno-technickými zmenami. Ako spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady:

1. Odporúčam plénu Slovenskej národnej rady schváliť úpravy v spoločnej správe označené pod bodmi l, 3, 4, 12, o ktorých navrhujem hlasovať an blok.

2. Neodporúčam plénu Slovenskej národnej rady schváliť navrhované úpravy pod bodmi 2, 5, 6, 7, 10 a 11, o ktorých navrhujem hlasovať taktiež an blok.

Kvôli poriadku je potrebné povedať, že v prípade oddeleného hlasovania schválením bodu 6 by bol automaticky vylúčený bod 7. Na úvahu pléna Slovenskej národnej rady ponechávaní hlasovanie o bodoch 8 a 9 spoločnej správy.

Dovoľte, aby som ako spoločný spravodajca podal krátky komentár k jednotlivým navrhovaným úpravám, ktoré sú zapísané v spoločnej správe.

Bod l - navrhuje sa vypustenie bodu 3 písm. c/ ods. 4 § 3. Potreba vypustenia tohto bodu vyplýva zo skutočnosti, že sa už nepočíta s existenciou Mestského súdu v Košiciach v postavení okresného súdu, pretože v tomto postavení vznikajú dva obvodné súdy. Odporúčam preto navrhovanú úpravu schváliť.

Bod 2 - Výbor Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu navrhol zaradiť do ustanovenia § 3 ods. 4 písm. b/ mesto Brezno v postavení okresu. Tento návrh je v priamom rozpore so súčasným platným právnym stavom. Ide o názor de lege ferenda, preto neodporúčam jeho schválenie.

Bod 3 - navrhovaná zmena v ustanovení § 3 ods. 4 písm. c/ nie je zmenou vecného charakteru, ale len zmenou štylistickou. Presnejšie vymedzuje existenciu dvoch obvodných súdov v Košiciach ako Obvodný súd Košice I. a Obvodný súd Košice II. Odporúčam jeho schválenie.

Bod 4 - navrhovaná zmena predpokladá v § 6 zriadiť obvody pre registračné súdy v súvislosti s vedením obchodného registra. Ide o novokoncipovanú úpravu, ktorá, podlá môjho názoru, nevybočuje z rámca predloženej zákonnej úpravy. Odporúčam jej schválenie.

Bod 5 - navrhovaná zmena sa týka ustanovenia S 11 odsek l a predpokladá rozšírenie znenia prvej vety ods. l o formuláciu - citujem: "pokiaľ touto činnosťou nebude zasahovať do ich nezávislosti" - koniec citátu. Ide o duplicitné vymedzenie úloh štátnej správy súdov, pretože už ustanovenie § 6 ods. 2 upravuje riešenie prípadného stretu výkonu štátnej správy s nezávislosťou súdov a sudcov. Neodporúčam preto jej schválenie.

Body 6 a 7 - navrhované zmeny sa tykajú ustanovenia § 25 a predpokladajú vypustenie druhej vety § 25 resp. časti tejto druhej vety. Vzhľadom na to, že prvá veta § 25 určuje povinnosť pre orgán štátnej správy sudov písomne upovedomiť, sťažovateľa o spôsobe vybavenia sťažnosti, je potrebné tiež výslovne uviesť, v ktorých prípadoch táto povinnosť neplatí. V opačnom prípade by museli orgány štátnej správy súdov komunikovať s náhradnými fyzickými alebo právnickými osobami, čo je v rozpore so zmyslom sťažnosti ako takej. Neodporúčam preto schválenie tejto úpravy.

Bod 8 - navrhovaná zmena sa týka ustanovenia § 26 ods. l písm. a/ a predpokladá, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je akoby odvolacím organom aj po vybavení sťažnosti predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ponechávam na úvahu pléna Slovenskej národnej rady, aby schválilo resp. neschválilo navrhovanú úpravu. Ide o to, či predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky má byt alebo nie konečným vybavovateľom sťažnosti proti vymedzeným osobám v rámci vymedzenej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Bod 9 - navrhovaná zmena sa týka ustanovenia § 27 ods. l a navrhuje v tomto ustanovení priamo a výslovne uviesť, že predpokladom výkonu funkcie prísediaceho je tiež jeho súhlas, ktorý musí byť formálne odovzdaný zastupiteľstvu. Súhlas kandidáta s výkonom funkcie prísediaceho je, podľa môjho názoru, automatický, to znamená, že táto podmienka platí aj bez jej výslovného zakotvenia. Predsa nikoho nemožno nútiť proti jeho vôli vykonávať funkciu prísediaceho. Ponechávam na úvahu pléna Slovenskej národnej rady, aby posúdilo potrebu zakotvenia niečoho, čo aj tak piati.

Bod 10 - navrhovaná zmena sa týka ustanovenia S 27 ods. 2. Oproti pôvodnému zneniu zužuje predpoklady na výkon funkcia prísediaceho v tom, že môžem byť zvolený za prísediaceho na ten súd, v obvode ktorého mam trvalý pobyt, pričom v pôvodnom znení je predpoklad daný aj pracoviskom kandidáta. Myslím si, že v prípadoch časovo stabilnej práce má význam, aby prísediaci pôsobil na súde, aj v obvode ktorého pracuje. Neodporúčam preto schválenie tejto zmeny.

Bod 11 sa týka ustanovenia i 30. Navrhovanej gramatickej zmene jednotného čísla na množné číslo nerozumiem, preto neodporúčať túto zmenu.

Bod 12 logicky dopĺňa vládny návrh zákona o určenie momentu účinnosti tejto normy dnom vyhlásenia. Odporúčam navrhovanú zmenu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem spravodajcovi. Prosím, aby zaujal svoje miesto. Do rozpravy sa prihlásil zatiaľ iba jeden poslanec, teraz sa hlási druhý. Prosím poslanca Graneca, aby vystúpil. Pripraví sa poslanec Hamerlík.

Poslanec E. Granec:

Vážené predsedníctvo,

vážení ministri vlády,

panie poslankyne, páni poslanci,

mám tri pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu zákona, a síce § 1O ods. 4 vypustiť a nahradiť textom: "Predseda najvyššieho súdu, predseda Krajského sudu, predseda okresného súdu a ich podpredsedovia nemôžu poveriť iného sudcu jednotlivými úkonmi štátnej správy súdu okrem, ak tento sudca je poverený zastupovaním predsedu súdu, podpredsedu súdu z dôvodov jeho dlhodobej neprítomnosti. " Chcem totiž všeobecne uviesť, že v koncepcii návrhu zákona nie je dôsledne rešpektované trojdelenie štátnej moci na zákonodarnú, výkonnú a sudcovskú. Práve vo viacerých ustanoveniach, a je to aj v 5 10, je to koncentrované na ten istý subjekt, a mám za to, to výkon štátnej správy sústavy sudov môže byt zverený len predsedovi a podpredsedovi súdu, v žiadnom prípade by nemal byt prenášaný na iného sudcu, ktorého povinnosti sú vymedzené obsahom sľubu podľa § 37 ods. l zákona č. 355/1991 Zb. a spočívajú v rozhodovaní. To je jeden návrh.

Druhý a tretí návrh sa týkajú § 11 - za odsek l vsunúť ďalší odsek 2 znenia: "Ministerstvo nie je oprávnené zasahovať do rozvrhu práce súdov. " V tejto súvislosti potom číslovanie ďalších odsekov navrhujem posunúť.

Tretí pozmeňovací návrh - navrhujem v § 11 vypustiť odsek 4 ako nadbytočný. Sťažnosť pre porušenie zákona totiž nie je úkonom štátnej správy súdov, ale je mimoriadnym opravným prostriedkom, preto systematicky nepatri do právnej úpravy v tomto zákone. Oprávnenie ministerstva spravodlivosti vyplýva zo samostatnej federálnej právnej úpravy, a zmena by si vyžiadala novelu prerokovaného zákona.

K pánovi spravodajcovi má ešte žiadosť, aby bod 5 k § 11 nebol zahrnutý do hlasovania an blok neprijať., ale aby sa o oň hlasovalo samostatne. Ide o doplnok "pokiaľ touto činnosťou nebude zasahovať do nezávislosti súdov" v pokračovaní vety, kde bodka by sa nahradila čiarkou, a toto by sa

doplnilo v pôvodnom texte.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Pán poslanec Hamerlík. Poslanec R. Hamerlík.

Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia,

aby bol výklad zákona jednoznačný, navrhujem doplniť

§ 28 ods. 2. V tretom riadku za slovom "zastupiteľstva" návrhujem vsunúť tento text: "resp. urči zastupiteľstvá, ktoré majú voliť toho-ktorého prísediaceho". Prečítam celý odsek

2 už s touto úpravou: "Ak obvod príslušného súdu patri do obvodu niekoľkých zastupiteľstiev, predseda príslušného súdu určí potrebný počet prísediacich osobitne pre jednotlivé zastupiteľstvá, resp. určí zastupiteľstvá, ktoré majú voliť toho-ktorého prísediaceho. Prihliada pritom na počet obyvateľov územného obvodu príslušnej obce alebo mestskej časti. "

Z tohoto vyplýva, že vlastne v § 30 a 5 31 treba dať niektoré slová do množného čísla, teda aj v S 30, čo bolo uvedené pod bodom 11 spoločnej správy, kde pán spravodajca povedal, že nerozumie tomu bodu, preto to neodporúča. Takže v S 30 potom slová "zastupiteľstvo", "môže", "zvolilo" sa dajú do množného čísla a bude "zastupiteľstvá", "môžu".


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP