Neprošlo opravou po digitalizaci !

vlastne každý. Tieto dva pojmy navzájom súvisia. Treba povedať, že závery správy sú veľmi prozaické. Zdravie - to je čistý vzduch, kvalitná pitná voda a nezávadné, kvalitné potraviny. V správe sa vyzdvihujú zmeny postojov spoločnosti. Tu by som sa znovu vrátil k tomu, že okolnosti by sme mali formovať sami.

Zopakujem známe percentá, že na zdravotnom stave sa v rozsahu 10 až 20 % môže podieľať zdravotníctvo, 40 - 50 t životný štýl, z čoho okolo 30 % treba pripisovať výžive, je tam 20 % odhadu pre dedičnosť a 20 t pre životné a pracovné prostredie. Teda správa prináša všetky pohľady, súvislosti a navrhuje veľmi komplexné riešenia. To, čo sme zanedbali za 42 rokov direktívnej spoločnosti, ktorá naozaj znemožnila aktívne sa zapojiť každému do tvorby zdravia a zdeformovala spoločnosť aj v tejto oblasti, budenie musieť naprávať možno 10, možno 30 rokov, kým sa vyrovnáme európskemu zdravému priemeru. Tento dokument by sme mali chápať ako zásadný dokument pre usmerňovanie politiky v Slovenskej republike.

Na zaver by som rád pripomenul slová akademika Charváta, ktoré lekári alebo starší lekári poznajú z predslovu k vademeku z roku 1967, kde hovorí, že lekár by mal stáť pri politikovi a radiť mu o postupe v rozhodovaní o najvyšších hodnotách. A dodávam k tomu, že v otvorenej demokratickej spoločnosti, akú budujeme a chceme budovať, by všade vedia politika mal stáť informovaný občan. Navrhujem po diskusii prijať predkladaný návrh uznesenia, zaviazať rezorty, obrátiť sa na celú spoločnosť a bezodkladne napínať Národný program podpory zdravia.

Ďakujem. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem pánovi poslancovi Tatárovi. Prosím pána poslanca Jakuša. Pripraví sa pán poslanec Košťál.

Poslanec J. Jakuš:

Vážený pán minister,

vážená Slovenská národná rada,

skôr než prejdem k podstate veci, je mi veľmi smutno, keď sa pozriem na prázdne stoličky členov vlády, a pritom hovoríme o Národnom programe podpory zdravia.

Na program pléna Slovenskej národnej rady sa dostáva tento program, ktorý by mal komplexne zhodnotiť súčasný stav nášho zdravia a zároveň dať podklady, od ktorých očakávame zastavanie zhoršovania zdravotného stavu obyvateľstva a kroky k jeho zlepšeniu. Už názov materiálu vystihuje jeho základné predpoklady pre úspech. Ide o národný program, a nejde len o tradičnú prevenciu, ale o podporu zdravia. Dovoľte mi pri tejto príležitosti povedať niekoľko myšlienok.

K úspechu celého programu musí prispieť každý z nás, ale zároveň pri tomto konštatovaní je tu nebezpečenstvo, že budeme zodpovedať za niečo všetci a v podstate nikto. To sme už mali. Znamená to, že legislatívne a najmä ekonomicky program musí byť zabezpečený takými mechanizmami, ktoré zaviažu každého podielať sa na podpore vlastného zdravia, a teda i zdravia celého národa. V Národnom programe podpory zdravia sa uvádza, že na zdraví populácie sa zdravotníctvo podieľa 20 percentami. Nebudem opakovať tie percentá, hovoril ich pán Tatár.

V starovekej Čine platili lekárov vtedy, keď boli ľudia zdraví. Čím viac chorých, tým menej dostávali lekári. Keby

som vychádzal z tohoto pravidla a súčasného ocenenia lekárov u nás, máme jednu z najchorejších populácii v Európe. Sme skutočne na najspodnejšej priečke v Európe, ale na tejto spodnej priečke máme i ocenenenie zdravotníkov, a najmä lekárov. V minulých rokoch sne mali perfektne vypracované zdravotnícke programy - kardiovaskulárny program, onkologický program, starostlivosť o matku a diéta a ďalšie. Ich zlyhanie a dnešný stav zdravia nie je len výsledkom neschopnosti zdravotníctva. Zlyhávalo práve tých 80 % podielu, na ktoré zdravotníctvo nemalo a nemá priamy vplyv. Ak sa chápalo a chápe ešte i teraz, že kardiovaskulárny program je len budovanie rozsiahlych a drahých kardiochirurgických centier, ktoré liečia už následky ochorenia, ale neriešia príčinu, ktorá k nemu viedla, akýkoľvek program stráca zmysel, a je to len politický akt bez praktických výsledkov.

Zdravie nemožno chápať ako stav, keď nemám chorobu. Zdravie je stav harmónie psychických i telesných potrieb. Pán Tatár citoval unesenie Svetovej zdravotníckej organizácie, kde sa zdravie charakterizuje. Predložený Národný program podpory zdravia veľmi komplexne a vyčerpávajúco hovorí o stratégii ochrany zdravia, rozvíjania zdravia a zdravotníckej prevencii. To, že odporúčam prijatie tohoto programu, neznamená, že niet v ňom čo zlepšovať. Realizácia úloh vyplývajúcich z harmonogramu - príloha k uzneseniu vlády slovenskej republiky k Národnému programu podpory zdravia - je tak termínovo nabitá, že mám pochybnosti o ich včasnej realizácii. V súlade s prijatými termínami chýbajú krátkodobé event. strednodobé konkrétne opatrenia, realizácia ktorých by sa mohla už v blízkej budúcnosti podielať na zlepšení nepriaznivého stavu našej populácie.

Napríklad výživa, výživové zvyklosti sa rozchádzajú s požiadavkami. V materiáli, ktorý ste mali k dispozícii, sa hovorí o priemernej spotrebe mlieka na obyvateľa na rok. Odporúča sa spotreba 253, 2 kg. Minulý rok nám tato spotreba

klesla na 21O kg, a v tomto roku očakávame ďalší pokles na 190 kg spotreby mlieka na občana a na rok. To tiež niečo hovorí o tom, ako zabezpečiť výživu. Hovoríme o stresových situáciách, hovoríme o kríze rodiny. Je vysoká náročnosť bežného obstarávania životných potrieb. Nedostatočné a znižujúce sú možnosti sebauplatnenia. Veľmi kritizujeme, ale len vo verbálnej rovine, škodlivé návyky - alkohol, cigarety, drogy. Vystupoval som tu, aj niektorí poslanci, apeloval som na vás v súvislosti napríklad s fajčením. Tieto faktory sa už odrážajú i v štatistike. Keď sme hovorili o rozpočte, hovoril som o vzraste dojčenskej úmrtnosti. Mali sme klesajúci trend, i keď je pravda, že sme stále ďaleko za vyspelými štátmi, ale mali sme trvalé klesajúci trend dojčenskej úmrtnosti, ale od roku 1989 zase zaznamenávame vzostup dojčenskej úmrtnosti. Je to o 3 promile, čo v absolútnych poetoch znamená zhruba 240 deti, ktoré zomreli. Pokiaľ sa týka zaobstarávania základných životných potrieb, predvčerom boli publikované čísla, že toho času sa 80 tisíc rodín na Slovensku nachádza pod hranicou chudoby, a v týchto 80 tisíc rodinách je 207 tisíc detí.

Dovolím si preto v závere v súvislosti s prerokovávaným programom položiť niektoré otázky.

Po prvé - ako jednotlivé ústredné orgány štátnej správy vo svojich rozpočtoch napríklad už na rok 1992 zohľadnili svoju účasť v Národnom programe zdravia.

Druhú otázku si dovolím adresovať na pána ministra Ra-

kúsa. Následne po schválení Národného programu podpory zdravia vláda Slovanskej republiky ešte v decembri 1991 schválila aj zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu zdravia a jaj sekretariát, ktorý má pracovať na báze Národného ústavu hygieny a epidemiológie v Bratislave. Zaujíma ma, koľko nových pracovníkov bolo pridelených alebo presunutých na tento sekretariát, koľko ich na sekretariáte pracuje

a koľko bolo uvoľnených finančných prostriedkov z rozpočtu ministerstva zdravotníctva, aby sa tento dokázal vysporiadať s úlohami, ktoré preň vyplývajú zo štatútu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu zdravia, a vôbec s požiadavkami, ktoré budú naň kladené.

Tretia, posledná otázka je pre gestora Národného programu podpory zdravia, to znamená ministerstvo zdravotníctva a vládu ako takú. Niektoré úlohy vyplývajúce z prílohy uznesenia vlády Slovenskej republiky k Národnému programu podpory zdravia majú splatnosť november-december 1991. Zaujíma ma, či sa tieto úlohy splnili a či dobre odštartovala realizácia tohoto programu.

A záverom mi dovoľte povedať aj na adresu nás, poslancov, ktorí sme vystavení určitému permanentnému stresu, nepravidelnej životospráve, to, čo som avízoval v súvislosti s odberom krvi, kde sme prakticky všetci poslanci mali narušené pečeňové testy. Štatisticky sa to nedá jednoznačne hodnotiť, ale ako lekár by som sa prihováral za to, aby sme urobili jednu vzorku nás, poslancov, a dali sa vyšetriť, v akom stave je naše zdravie. Ale asi tažko to zrealizuje naša ambulancia v Slovenskej národnej rade, ktorá pracuje v naprosto nevyhovujúcich podmienkach. Tí, ktorí ste tam boli na ošetrení, ste to videli. Je to obyčajná kancelária, kde napríklad dnes som mal možnosť vidieť nález kolegu lekára, ktorý nás tu zabezpečuje zdravotne, kde napísal do nálezu, že nemohol vyšetriť jedného z nás, ktorý mal potiaže, pretože tam nemal lôžko. Nemohol mu vyšetriť brucho, nakoľko ho nemal kde položiť. Keď hovoríme o Národnom programe podpory zdravia, hovorme o podpore zdravia aj samých seba.

Ďakujem pekne. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem poslancovi Jakušovi. Prosím pána poslanca Košťála. Pripraví sa poslanec Hudec.

Poslanec P. Košťál:

Vážené dámy, vážení páni, pán minister,

dovoľte mi úvodom vysloviť môj osobný kompliment autorom tohto veľmi kvalitne spracovaného materiálu. Zase netradične odcitujem.

Citát číslo l z predkladaného materiálu: "Cieľom predkladaného Národného programu podpory zdravia je zainteresovanie celej spoločnosti, všetkých jej orgánov a zložiek, ako aj každého jednotlivca na zastavení nepriaznivého trendu vývinu zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky, a prijatie koncepčných opatrení na podporu zdravia. " Koniec citátu.

Citát číslo 2: "Zdravie a jeho kvalita je teda ovplyvňovaná súhrnom hospodárskych, sociálnych, kultúrnych i zdravotníckych opatrení. "

Citát číslo 3: "Vzhľadom na šírku a vzájomnú previazanosť jednotlivých determinantov zdravia pozitívny výsledný efekt je možné očakávať len ak bude program riešený vo všetkých oblastiach ovplyvňujúcich zdravie. "

Tu by som mohol skončiť, lebo v troch vetách je vyjadrená obsahová podstata a zložitosť riešenia problému zdravia. S povedaným sa plne stotožňujem a som presvedčený, že bez skutočne komplexného prístupu nemáme šancu daný problém

riešiť. Aj riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pán Hiroši Nakaima, Helsinky, jún 1991 povedal: "Spoločnosť musí robiť všetko, čo je v jej silách, aby ľudia mohli viesť zdravý život. Pritom je nevyhnutné pevné spojenectvo ľudí, politických činiteľov i zdravotníkov. " Koniec citátu.

Národný program podpory zdravia okrem zodpovednosti zdravotníctva akcentuje predovšetkým kľúčový význam práve nezdravotníckych opatrení v starostlivosti o národne zdravie. Teda možno hovoriť o nadrezortnom charaktere programu. Dnešný stav národného zdravia je kritický. Pri pretrvávaní terajšieho nepriaznivého trendu sa čoskoro zreteľne prejaví aj ako faktor limitujúci sociálny a ekonomický rozvoj Slovenska.

Dovoľte mi povedať pár údajov o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky. V rámci Európy sme v jednotlivých ukazovateľoch stavu zdravia poklesli z priemerného desiateho až na posledné miesto. Dovolím si odcitovať, z uznesenia vlády Slovenskej republiky z 19. 11. 1991 číslo 659: "Vláda konštatuje, že súčasná nepriaznivá úroveň zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky je podmienená mnohými faktormi a príčinami, a vyžaduje si prijať ihneď zásadné opatrenia na zlepšenie jeho stavu. " - Ihneď, zásadné. Som rád, že vláda Slovenskej republiky pochopila závažnosť problému, len obávam sa o finančné krytie daného projektu, ako som už na to upozorňoval vo svojom vystúpení pri schvaľovaní rozpočtu na rok 1992.

Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte niekoľko údajov, faktov, čísiel. 25 % detí na Slovensku je alergických, trpia na astmu, ekzémy, alergickú nádchu a podobne. Najväčší podiel na tejto skutočnosti má stav životného prostredia, jeho kvalita resp. nekvalita. Myslím, že všetci vieme, aký je prospešný pobyt na zdravom vzduchu. Ale čo to je zdravý vzduch? Kde to je? Vieme na to odpoveď? V priemernej dĺžke

života zaostávame u nás 3 roky za celoeurópskym priemerom, pričom zaostávanie za vyspelými štátmi je ešte výraznejšie. Dovoľte pár čísiel: ČSFR - muži 67 rokov, Francúzsko 71, Japonsko 75, 9 rokov. Ženy v poradí, ako som hovoril 74, 80, 82. Inak je zaujímavé, že ženy sa všeobecne dožívajú výrazne dlhšieho veku ako muži, i keď majú nesporne komplikovanejší život, už aj preto, lebo sušia žiť s mužmi. Ďalej úmrtnosť. Z celkového počtu polovica ľudí, t. j. 25 tisíc za rok u nás zomiera na srdcovocievne choroby. Sme na 4. mieste v Európe. Štvrtina, to je 11 tisíc za rok zomiera na rakovinu, v Európe sne na 2. mieste. Každý druhý u nás zomiera na choroby srdcovocievneho aparátu a každý piaty na rakovinu.

Vážnym problémom je aj narastanie úmrtnosti mužov stredného veku a zvyšovanie sa výskytu tzv. náhlej smrti. Skratka NS, lebo dnes sne tu mali problém so skratkami. To je oficiálna skratka. Pri tomto ochorení so smrteľným koncom jediným a prvým príznakom choroby je to, že pacient zomrie. Zdanlivo bez príčiny. Možno povedať, že tieto dve skupiny chorôb rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú zdravotný stav a dĺžku života nášho obyvateľstva. A čo je alarmujúce, ich výskyt sa každým rokom na Slovensku zvyšuje, teda sme ešte nedosiahli vrchol. Naopak, vo viacerých vyspelých európskych krajinách, v Spojených štátoch amerických, v Japonsku, zdravotníckymi, ale najmä nezdravotníckymi zásahmi do spôsobu životosprávy, najmä výživy, dosiahli ich pokles, čiže sú už za vrcholom. Prosím, nezáviďme Američanom, oni majú tiež svoje problémy. Je známe, že každý druhý Američan potrebuje svojho psychoterapeuta. Danú skutočnosť možno dokumentovať na trendoch úmrtnosti na srdcovocievne choroby. Dovolím si zase pár čísiel. Úmrtnosť na 100 000 osôb: Česko-Slovensko muži 819, Francúzsko 349, Japonsko 291. Ženy 536, 205, 202. To je skoro o sto percent. Samozrejme, opäť ženy sú na tom lepšie. Trendy úmrtnosti na najčastejšie srdcovocievne choroby - ischemická choroba, za 10 posledných rokov - ročenka Svetovej zdravotníckej organizácie - odtiaľ sú mate-

riály z roku 1988. Rumunsko, nárast 60 %, Poľsko, nárast 33 %, Česko-Slovensko, nárast 10 %, Spojené štáty -40 t, Francúzsko -10 až 15 %.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľte mi niekoľko slov o výžive. Tato patri k základným faktorom, ktoré podmieňujú zdravý telesný a duševný vývin človeka. Patri tiež medzi hlavné ukazovatele životnej úrovne. Zloženie stravy, kvalita potravín a stravovacie návyky majú rozhodujúci význam pri vzniku, ale aj v prevencii celého radu chorôb, ale najmä kardiovaskulárnych a nádorových. Predovšetkým nesprávne stravovacie návyky, v podstate celý spôsob života, negatívne ovplyvňujú zdravie ľudí. V dobe kamennej bol človek vlastne bylinožravec. Strava mala veľký objem, obsahovala málo cukru, jedol málo masa. Mamutov bolo asi podstatne menej ako si myslíme. Strava však obsahovala dostatok minerálií, vitamínu C a kuchynská soľ bola vzácnosť. Tu je asi pôvod slovenského porekadla "Soľ nad zlato". Postupne si ľudia začali stravu "vylepšovať", a dnes sme v stave, keď jeme veľa mäsa, veľa cukrov, malý objem, málo minerálií, dvojnásobný príjem kuchynskej soli, o 25 % vyšší energetický príjem, všeobecný nedostatok vitamínu C. Je samozrejmé, že toto "vylepšovanie" sa negatívne prejavilo na zdravotnom stave.

O vplyve stravy na vznik chorôb vieme, ale správame sa adekvátne? Dovoľte mi citovať: "Poznáme mnoho takých, ktorým nezáleží na živote, na zdraví, a pokojne by zomreli na hocičo, len nie hladom. " Je to hrozné, nemať chuť do života a mat chuť do jedla. Myslím, že mnohí z nás sa správame podlá hesla "Investujte do žalúdka". Táto investícia dáva rýchle a viditeľné výsledky. Investície do hlavy sú síce dlhodobé, ale neisté, a často ich nevidieť. Problém správnej výživy nie je jednoduchý. Všetkým občanom však treba poskyt-

núť kvalitné informácie napríklad o potravinách - čo obsahujú jednotlivé výrobky, aké sú tam konzervačné látky, atď., a rovnako príležitosť, aby mohli zmeniť, spôsob života. Otázkou je, či stačí len samotná zdravotná výchova na zmenu stravovacích návykov. Aký podiel tu majú ekonomické faktory, cena potravín, príjem v rodine a iné? Čo dostupnosť potravín, technológia ich spracovania, rýchlosť prípravy jedál? Známy problém, ktorý nastáva teraz u nás, sú hamburgery, hot dogy atď. Američania majú s tým tiež problémy. Ako zabezpečiť dostatok cenovo prístupných potravín s protektívnym účinkom na zdravie. Nie vždy však platí, že drahšie potraviny eventuálne výrobky sú aj zdravšie. Vitamín C pôsobí rovnako ochranne, bez ohľadu na to, či pochádza z drahých citrusov, či lacných šípok alebo kapusty.

Týmto problémom sa však nevyhneme, ak si uvedomíme, že vo väzbe na stratégiu Svetovej zdravotníckej organizácie sa začali vo väčšine európskych krajín v rokoch 1980 až 1990 organizovať cielené programy na ozdravenie výživy. Programy sú organizované väčšinou na vládnej úrovni, v niektorých štátoch schvaľované parlamentmi. Sú významne dotované. Doterajšie výsledky sú evidentné. Preto i u nás správna a zdravá výživa, čisté, kvalitné a dostupné potraviny by mali mat najvyššiu prioritu. Výživová politika musí prekročiť rezortný rámec zdravotníctva a musí sa stať politikou vlády. Je potrebné upraviť spôsob výživy tak, aby bol obmedzený negatívny a podporený pozitívny protektívny účinok potravín.

Dovoľte mi záverom povedať: Je síce pravda, najmä dnes, ako sa ironicky hovorí, že o peniaze ide vždy až v prvom rade, ale zdravie a život vôbec sú kategórie výnimočne. Preto problémy v tejto oblasti sú problémami nás všetkých. Fridrich Düremat povedal: "Problémy, ktoré sa dotýkajú všetkých, môžu byť riešené len všetkými spoločne. Partikulárne záujmy sú pri sledovaní spoločných cieľov skôr prekážkou. Zdravie národa je teda nielen problémom jednotlivcov, či zdravotní-

kov, ale tiež vlád a parlamentov. Ich povinnosťou je pripraviť také podmienky, takú informovanosť, ktoré občanom umožnia starať, sa o svoje zdravie.

Vážení kolegovia, verím, že podporíte predložený materiál. V uznesení treba doriešiť najmä otázku financovania, finančného krytia daného projektu. K uzneseniu si ešte dovolím pripomenúť, či by v časti D v bode 13 nebolo vhodné zameniť slovo "kojencov" na slovo "dojčiat". V bode 15 písm. c/, kde sa navrhuje informovať Slovensku národnú radu raz ročne, by som odporúčal doplniť slovo "najmenej", čiže najmenej raz ročne.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR L. Nagy:

Ďakujem. Prosím pána poslanca Hudeca. Pripraví sa pán poslanec Kružliak.

Poslanec I. Hudec:

Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

myslím, že málokedy sa stane, aby poslanci z rôznych poslaneckých klubov pozitívne hodnotili predložený materiál v takej miere, ako sa to stane teraz. Naozaj ide o precízne vypracovaný materiál, ktorý je na Úrovni dnešných vedeckých poznatkov a jednoducho, veľmi presne vyjadruje to, čo treba v danej oblasti urobiť. Dovoľte mi však povedať niečo k filozofii návrhu realizácie tohto programu. Sú tri rozhodujúce znaky úspešnosti alebo neúspešnosti politickej moci. Sú to

akési tri vŕbové symboly jej politiky alebo sú to akési tromfové karty. Prvým 30 sociálna úroveň spoločnosti, druhým je kultúrna prosperita spoločnosti a tretín je stav národného zdravia.

Národný program je výrazom súhrnu skutočne aktuálnych vedeckých poznatkov, a práve v ton realizačnom návrhu vyvoláva niektoré veľmi vážne pripomienky. Spomeňme si, prečo v minulosti zlyhali pomerne dobre myslene a dobre koncipované tzv. celospoločenské programy. V prvom rade išlo o zlu organizáciu spoločnosti, keď nedemokraticky systém nemal šance zabezpečovať hospodársku prosperitu. Jednoducho neboli finančné prostriedky na to, aby sa tieto projekty mohli uskutočniť. Po druhé - tieto projekty neprekročili tieň rezortizmu, resp. rezortu zdravotníctva, i keď proklamovali potrebu nadrezortného prístupu. Po tretie - plánovali sa nereálne ciele, v nereálnych časových termínoch a neboli finančne kryté. Aby bol projekt úspešný, a pretože je to dobrý projekt, musí sa zdravotníctvo v rámci úloh jednotlivých rezortov posudzovať inak.

Z materiálov jednoznačne vyplýva, že zdravotníctvo v podstate zodpovedá 20 %, jednou patinou úloh, ktoré môže v tomto projekte vykonať, celá štruktúra zodpovedných rezortov. Myslím si, za dokonca treba jasne formulovať, že zdravotníctvo by málo mať prvoradú úlohu monitorovať úspešnosť uskutočňovania tohto projektu. To by mala byť jeho hlavná úloha. A hlavná úloha ostatných rezortov - dobre vieme, nemusíme si vysvetľovať, aký vplyv a väzby sú napríklad s ekológiou a podobne - to všetko musia mať ostatné rezorty. Teda zdravotníctvo by nemalo byť akýmsi tichým garantom, ale by malo byť monitorom tohto projektu. Isté je, že spolurealizatorom byť musí, no treba si uvedomiť, že aj mnohé jeho funkcie, ktoré by malo mať, majú až sekundárny vyznám a zmysel.

Povedal som, že každá politická moc má v rukách tri znaky, tri erby, tri karty. Hovoril som o sociálnej úrovni, o kultúrnej prosperite a o stave národného zdravia. Tieto karty môžu zožltnúť, ale aj sčervenieť. Viem, že červená karta znamená zmenu politickej štruktúry, v tomto prípade je však predmet, o ktorom rokujeme, žiaľ, nie dôležitý, pretože to, čo sa stratí, sa už ťažko dobehne.

Dovoľte mi, aby som týchto niekoľko poznámok premietol do svojich návrhov na úpravu uznesenia Slovenskej národnej rady. Najprv uvediem krátkou poznámkou to, že uznesenie vlády Slovenskej republiky zo 7. decembra 1991 č. 716 okrem toho, že prijalo štatút, menovalo aj predsedu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu zdravia, kde v ton tlačive je menovaný prvý podpredseda vlády Martin Porubjak. Už tu sa stala prvá chyba. Predsedom tejto rady nemôže byť nikto iný, len predseda vlády. Ako som sa dozvedel pri dnešnej konzultácii, dokonca ani podpredseda vlády už nie je predsedom tejto rady, je nim už minister zdravotníctva. Stará chyba, že všetko sa dá na rezort zdravotníctva a ministri ostatných rezortov, najmä ekonomických rezortov, hospodárskych rezortov, sú jednoducho z tejto úlohy akosi vyvlečení. Preto navrhujem, aby sa upravilo uznesenie, ktoré by sme mali prijať, tak, že v prvom bode v písmeme D sa nebude odporúčať vláde, ale vláde sa uloží, to znamená, že tam bude ukladá. Navrhujem v bode I prijať bod la, ktorý by znel: "Národný program na podporu zdravia poňať ako komplexnú úlohu celej vlády a všetkých rezortov Slovenskej republiky, pričom ministerstvo zdravotníctva má najmä úlohu monitorovať jeho úspešnosť. " Druhá veta: "Za predsedu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu zdravia obyvateľstva menuje predsedu vlády Slovenskej republiky. " To je jedno, či tejto alebo budúcej, pretože toto je dlhodobý program.

V písmene 3 bodu D I, kde sa hovorí, že projekty predložiť Rade vlády Slovenskej republiky na podporu zdravia do

31. mája 1992, navrhujem dodať: "a podať o tom správu plénu Slovenskej národnej rady". Podporujem návrh pána poslanca Košťála a dovolím si ho sformulovať, do konkrétneho textu uznesenia. V bode 15 písm. c/ by sa nekončilo "Národného programu podpory zdravia", ale pokračoval by text: "a raz polročne Výbor Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy". Myslím si, že keď sa predloží raz do roka plénu a dvakrát do roka príslušnému výboru, bola by to dostatočná kontrola Slovenskou národnou radou, ako sa tento veľmi významný projekt plní.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Hudecovi. Slovo má pán poslanec Kružliak. Pripraví sa pán poslanec Kerti.

Poslanec Š. Kružliak:

Vážený pán predsedajúci,

vážený pán minister zdravotníctva,

vážený slovenský parlament,

predložený návrh - Národný program podpory zdravia prijímajú zdravotníci, ale aj verejnosť, s ktorými som tento prerokoval, s uspokojením a s podporou. Veď skutočnosť, že Slovenská republika v rámci 28 európskych štátov sa v porovnateľných ukazovateľoch zdravia dostala z desiateho miesta na miesto posledná, a keď ďalej konštatujeme, že napríklad na srdcovocievne choroby zomiera 163-krát viac ľudí ako v roku 1937, je len logickou príčinou. K tomu konštatujeme, že pred nežnou revolúciou v roku 1989 v proklamovanej spravodlivosti sa pre vyvolených draho financovali špeciálne zdravotnícke zariadenia, osobitne zabezpečovali zdravotne

461

V

nezávadné potraviny, pričom sa zamlčovali fakty, ktoré radovému občanovi ohrozovali zdravie. Uvedene fakty potvrdzujú skutočnosť, že vláda ČSSR v roku 1977 sa zaviazala spolupracovať so Svetovou zdravotníckou organizáciou, no k skutočnému spracovaniu programu "Zdravie pre všetkých do roku 2000" došlo až v roku 1990. Svoj pohľad usmerním do troch oblasti.

1. Na dosiahnutie cieľa uvedeného v programe je potrebná dostať do povedomia našich občanov všetkých vekových vrstiev skutočnosti, že za udržanie dobrého zdravia je zodpovedný každý jedinec, a svojim konaním ovplyvňuje zdravie až 50 percentami. Je to predovšetkým vhodný životný štýl, čo spôsobí vyťaženosť telesnej a duševnej práce, správna výživa, potlačenie zlých návykov, ako fajčenie v rodine, v škole, na pracovisku, a všade tam, kde sa zdržiava viac ľudí, najmä detí. Tu odporúčam

a/ zaradiť ako predmet na základných a stredných školách spolocensko-mravnú výchovu, kde pri pohľade samého človeka na seba dávať do povedomia človeka vlastnú zodpovednosť za svoje zdravie a pozitívne pôsobiť na dobrovoľné uznanie tejto skutočnosti;

b/ do masmédií zaraďovať pravidelné programy s tematikou posilňovania vedomia dospelého človeka, úcty a zodpovednosti k sebe samému a úcty k blížnym. Tu je nutné uvádzať príklady, aké výsledky môže dosiahnuť jedinec pri zodpovednom konaní a aké pri konaní nezodpovednom. Obmedzovať skutočnosti, keď napríklad pozitívny hrdina vo filme v kritickej chvíli si zapáli cigaretu;

c/ osvetovo pôsobiť na význam správnej životosprávy a poukazovať na následky pri jej nedodržiavaní.

2. Celospoločenská zodpovednosť za zdravie človeka sa musí zakotviť do všetkých smerov, ktoré budú na človeka

pôsobiť pozitívne. Táto oblasť ovplyvňuje zdravie cca 20 percentami, čo už hovorili aj moji predrečníci. Tu odporúčam

a/ zastaviť zhoršovanie životného a pracovného prostredia;

b/ pri tvorbe právnych noriem vyžiadať stanovisko k nim z rezortu zdravotníctva. Napríklad nesprávna cenová politika pôsobí negatívne na obmedzovanie pestrosti stravy, najmä na mládež a starších spoluobčanov;

c/ nepripustiť žiadne výnimky z prijatých zákonných noriem vo výrobnej a podnikateľskej sfére;

d/ zverejňovať tých, ktorí príkladne tvoria a chránia životné prostredie a naopak.

3. Rezort zdravotníctva a zdravotníci v ňom vplývajú na zdravie človeka 30 percentami, a to najmä vtedy, keď je už tento chorý. Tu odporúčam

a/ zvýšiť morálne povedomie a zodpovednosť pracovníkov za zdravie človeka pri príprave v školách, ako najväčšej hodnoty;

b/ vytvárať vzájomnú dôveru medzi lekárom a pacientom;

c/ osobitnú pozornosť venovať preventívnym kontrolám našich občanov v tých oblastiach našej republiky, kde sú škodliviny v ovzduší, vode a pôde osobitne silne koncentrované.

Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, je aj v naších rukách, aby sme Národný program podpory zdravia naplnili.

Ďakujem za pozornosť.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP