Neprošlo opravou po digitalizaci !

a evidenčné číslo osvedčenia. " Tu vychádzam z dvoch vecí. Po prvé - obdobné znenie je vo vládnom návrhu zákona o daňových poradcoch, a po druhé priznám sa, že osobne mám s tým určité skúsenosti u overovateľov technických zariadení, dá sa povedať u revíznych technikov, čo pri zorientovaní sa v problematike kto to robí, či má náležitosti, relatívne veľmi pomáha.

3. V § 9 na rozdiel od toho, čo som navrhol do § 2 odsek 4 navrhujem, aby ministerstvo otázky skúšok neriešilo v spolupráci s komorou, ale po dohode, čo je, podľa mňa, dôležité, pretože tam naopak, je potrebné, aby samospráva mohla do toho podstatne viac hovoriť.

Ďalej v § 9 ods. l za slovo "ministerstvo" vložiť slová "všeobecne záväzným predpisom". Tam sa totiž hovorí, že rozsah a obsah skúšky má stanoviť ministerstvo. Zase je potrebné, aby rozsah a obsah skúšky odbornej spôsobilosti audítora bol všeobecne známy, čo môže zabezpečiť jedine vydanie tohto rozsahu a obsahu vyhláškou uvedenou v Zbierke zákonov.

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si vás požiadať, aby znenie vami predložených návrhov ste mi odovzdali písomne.

Ďakujem za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi a prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcu výborov. Súčasne musím oznámiť, že pán poslanec Kružliak sa prihlásil až do rozpravy k ďalšiemu bodu. Pýtam sa, či sa niekto chce prihlásiť do rozpravy k bodu 8. Pán poslanec Chmelo.

Poslanec J. Chmelo;

Predovšetkým musím konštatovať, že spoločná správa, tlač 218a konštatuje, že ústavnoprávny výbor neschválil uvedený návrh zákona, a tu sa objavili návrhy z nášho výboru. Aby to po formálno-právnej stránke bolo v poriadku, tieto návrhy si osvojujem. Navrhujem v § 6 odsek 2 vypustiť slová "ak sa zapíšu do zoznamu auditorov vedeného komorou v SIovenskej republike. Pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky sú povinní dodržiavať úpravy komory". Tieto slová navrhujem v § 6 odsek 2 vypustiť.

Podpredseda SNR H. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Chmelovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

/Nikto. /

Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský;

K zasadnutiu ústavnoprávneho výboru by som chcel objasniť, že bolo prítomných, ako som povedal, 10 členov, i keď zo zápisu z hlasovania mám takýto stav: 8 bolo za, proti nikto, 3 sa zdržali hlasovania. Pozmeňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, boli vo výbore prijaté väčšinou, teda potrebným počtom hlasov.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Chce sa k rozprave vyjadriť: pán minister?

Minister financií SR J. Dančo:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

nemám dôvod hovoriť k tomuto zákonu veľa, ale dve veci vznikli opäť z nedorozumenia alebo z nepochopenia. Ak sme o predchádzajúcom zákone hovorili, že si ministerstvo financií akoby chcelo zobrať nejaké právomoci, tu sa nám zase právomoci akosi pridávajú. My ich nechceme, chceme ich nechať komore audítorov. Treba vidieť skutkový stav v súčasnosti. Ministerstvo financií z titulu, že je zodpovedné za účtovníctvo a za systém účtovania, zodpovedá aj za ľudí, ktorí v súčasnosti overujú uzávierky a výsledky jednotlivých podnikov, túto činnosť audítorov robilo viacej-menej náhradne. Vedie zoznam audítorov, ktorí sú v súčasnosti platni, a overujú účtovné uzávierky, ale túto činnosť nechce robiť, túto činnosť budú robiť komory audítorov. Čiže to je prvá poznámka.

Druhá poznámka je, aby sme pochopili kvalifikáciu audítora. Nie je dobré, aby sme povoľovali stredoškolským kádrom byt audítormi. Nie preto, že by to nedochádzali urobiť. Stredoškolsky vzdelaný účtovník s dvojročnou praxou sa vyrovná vysokoškolákovi s krátkodobou praxou. To je v poriadku, pokiaľ ide o účtovníctvo, ale účtovník musí spoznať súvislosti a vzťahy, najmä súvzťažnosti účtov a hospodárenia tak, aby dokázal veľmi kvalifikovane odkryť aj prípadné nehospodárnosti, klamstvá alebo iné spôsoby, ktoré sa do účtovnej závierky a výsledky môžu dostať, čiže musí rozumieť systému účtovníctva. Preto je tam požiadavka vysokoškolského vzdelania a praxe. Takisto jeho vekovú hranicu nemôžeme posúvať pod 35 rokov len preto, že musí mať skúsenosť, musí mať schopnosť, ale musí to byť aj autorita. Nemôže ísť o začínajúceho účtovníka.

Pokiaľ ide o vlastnú komoru, táto je organizáciou zodpovednou za prácu a spôsob vykonávania audítorskej činnosti. Komora sama vydá metodické pokyny, akým spôsobom sa audit koná. Čiže nejde o niečo, čo predpisuje a má predpisovať ministerstvo financií, ale komora sama určí metodiku a spôsob, ako sa budú jednotlivé audity robiť. To je prvá vec.

Druhá, vec je, že ak sa audítor vedome dopusti nejakého nesprávneho konania, treba tam dať vysokú sumu postihu. Uvedomte si, že audítor má v rukách majetky, ktoré dosahujú miliardové hodnoty. Overuje účtovné výsledky pohybu miliardových čiastok. Stotisíc korún v takomto prípade môže znamenať bezvýznamnú čiastku, a môže byt úplatný len preto, že mu niekto poskytne viac, a táto suma, ktorú komora za to dáva ako maximum trestu, je bezvýznamná. Takisto treba posilniť právomoci komory, aby mala právo vylúčiť takéhoto audítora, zakázať činnosť, odobrať mu licenciu na audítorstvo, a veľmi prísne trestať akýkoľvek pokus o oklamanie alebo navádzanie orgánov.

V návrhu zákona je, aj pán Brestenský hovoril o podnikateľoch. Pod podnikateľom v prítomnosti rozumieme len užšiu skupinu podnikateľov, t. j. tých, ktorí podľa živnostenského zákona podnikajú, a máme ešte spoločnosti, máme ešte štátne podniky, alebo budeme mat aj štátne podniky, takže subjekty, ktorých sa audit dotýka, sú širšie. Ide o organizácie alebo o orgány, ktoré vyžadujú audit, ktorý je povinný. Je už povinný a musí byť urobený u každého, kto predkladá výsledky hospodárenia. V súčasnosti sú to daňové orgány a orgány ministerstva financií alebo finančnej kontroly, ktoré tieto výsledky požadujú, a audítor je povinný tieto výsledky overiť. Spôsob, technika, ako to urobí, je jeho vec. komora mu to môže odporúčať, môže mu to predpísať, ale všetko ostatné je jeho. Preto aj správu predkladá nie na základe zákona alebo požiadania podnikateľa, ale na základe povinnosti účtovnú uzávierku uzavrieť.

Pán poslanec Chmelo navrhoval v § 6 vylúčiť časť odseku 2, ktorá sa dotýka audítorov z Českej republiky. Odporúčal by som pri hlasovaní prijať pôvodný návrh preto, že z českej republiky môže prísť audítor pôsobiť aj na územie Slovenskej republiky, ale musí dodržať povinnosť, ktorú Slovenská komora audítorov predpisuje, akým spôsobom môže audit robiť. čiže môže byť rozdielnosť auditu v českej republike a v Slovenskej republike, ale ak je to audítor z Českej republiky, musí sa podriadiť predpisom, ktoré sú dané slovenskou komorou. To je dôvod, prečo tam túto textáciu uvádzame.

S ostatnými poznámkami a pripomienkami, ako hovoril pán spravodajca, súhlasíme, vylepšujú právne a profesionálne formulovanie tohoto zákona.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakuje* pánovi ministrovi. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca?

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

v podstate sú tu dve veci. S tým, čo navrhuje pán poslanec Chmelo, do určitej miery súhlasím, ale na druhej strana, keďže majú platiť určité územné pravidlá, v zákone je stanovené, že majú byť, a tie neboli napadnuté, domnievam sa, že to znenia by tam malo zostať, aby boli dodržané pravidlá. To sa týka § 6 odseku 2.

Ďalej by som rád zareagoval na pána ministra. Plne s ním súhlasím. Keď som to konzultoval s odborníkmi, mal som

pochybnosti, či slovo podnikateľ bude dostačujúce. Neviem, ako sa zatvárite, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ale dovolil by som si navrhnúť, aby v návrhu, ktorý je v kvázi tlači 218b, v bode 1 miesto slova "podnikateľ" boli slová "fyzické a právnické osoby". Potom to bude jednoznačné, lebo niektorí túto povinnosť majú stanovenú zo zákona - to je uzávierka u akciových spoločností a u niektorých ďalších. Ostatní sa vlastne môžu dobrovoľne s audítorom dohodnúť, len aby toto oprávnenie mal. Tým by sa naplnilo to, že to nebude možné vykladať zúžené. Podnikateľ je vlastne právnická osoba. To je jedine, na čo som chcel zareagovať. Ostatné je zrejmé.

Samozrejme, z mojich návrhov bod 1 sťahujem, keďže pán minister je toho názoru, že tie podmienky má stanovovať komora. Ide o i 2 odsek 4 - doplniť o vyhlášku ministerstva. Ak pán minister je toho názoru, že to má robiť samosprávny orgán, podporujem to.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, teraz by sme mali pristúpiť k hlasovaniu. Ak bude prítomných dosť poslancov, budeme hlasovať, ak nie, naše rokovanie prerušíme a tento bod ukončíme hlasovania zajtra.

Prosím kolegyne a kolegov, ktorí sa zdržujú mimo zasadacej sály, aby sa urýchlene vrátili, budeme hlasovať.

Prosím, prezentujeme sa. /Prezentovalo sa 46 poslancov. /

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prerušujem zasadanie, budeme pokračovat zajtra o deviatej hodine hlasovaním o tomto bode programu.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA.

27., 28., 29., 30. a 31. januára 1992

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O 21. SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

II. časť IX. volebné obdobie

Tretí deň rokovania 21. schôdze Slovenskej národnej rady 29. januára 1992

Podpredseda SNR M. Zemko:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní 21. schôdze Slovenskej národnej rady. Prosím, aby ste urýchlene zaujali svoje miesta, budeme sa prezentovať.

Zisťujem, že je prítomných 78 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Pokračujeme hlasovaním o vládnom návrhu zákona Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. Prosím pána poslanca Brestenského, aby postupne uvádzal hlasovanie o jednotlivých bodoch v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy a vážení páni, navrhol som zo spoločnej správy výborov Slovenskej národnej rady an blok prijať body 10, 11, 17, 18, 26, 27, 28, 32, 36, 38 a. 39.

Vážený pán predsedajúci, ak dovolíte, zopakujem tie body bez zdôvodnenia, aby tí, čo tu včera neboli, si to mohli poznačiť.

Podpredseda SNR M. Zemko: Dobre, prosím.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol s patričným zdôvodnením neprijať v jednom hlasovaní body l, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 a 9, kde mám vlastný syntetizujúci návrh. Ďalej som navrhol neprijať body 19, 20, 25, 30 a 31 v spoločnom hlasovaní an blok. Ďalej zo skupiny bodov 12, 13, 14, 15 a 16 BOB bod 12 odporúčal prijať, body 13, 14, 15 a 16 navrhujem neprijať. Ďalej som navrhol neprijať body 21 a 22, kde som opäť spracoval návrh, ktorý to syntetizuje, ďalej bod 23 v osobitnom hlasovaní som navrhol prijať. Samozrejme, ak odsúhlasíme bod 23, ten vylučuje bod 24, o ňom potom nebude treba hlasovať. Ďalej som navrhol neprijať body 33 a 34, hlasovať súčasne o bodoch 29 a 37, ktoré spolu súvisia, kde sa prikláňam k názoru ústavnoprávneho výboru, do však nechám na hlasovanie. K bodu 35, ktorý navrhuje skrátiť lehotu ustanovenia komory zo 6 mesiacov od účinnosti zákona na 3 mesiace, som povedal, že bude potrebné, aby sa o tom rozhodlo hlasovaním v pléne, kde sa domnievam, že tie 3 mesiace nie sú tak rozhodujúce. Toto je k spoločnej správe. Ostatné syntetizujúce návrhy by som predniesol pri hlasovaní o nich.

Podpredseda SNR p. Zemko:

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Pirovits. Poslanec L. Pirovits:

Prepáčte, ale bod 28 sa dostal do bloku na odsúhlasenie an blok. To je § 19 odsek 2 - doplniť slová za bodkou "členstvo v ktorých je nezlučiteľné". To je nezmysel, to je buď vzájomne nezlučiteľné, ale s čím nezlučiteľné? Ja to nechápem. Viem, že rozprava je uzavretá, ale je to lapsus.

Poslanec R. Brestenský:

Text hovorí o orgánoch, ktoré menuje, a keď sa v náväznosti na tento text doplní "členstvo v ktorých je nezlučiteľné", vzťahuje sa to na orgány, ktoré sú v predchádzajúcom texte. Podlá legislatívcov tento text je vyhovujúci.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Neschválime nejaký nezmysel? Poslanec R. Brestenský:

Nie. Je to v poriadku. Môžem prečítať, ako bude znieť ten paragraf, aby to bolo zrejmé, § 19 odsek 1 stanovuje orgány komory - valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada, disciplinárna komisia. V odseku 2 je stanovené: "Zhromaždenie volí orgány komory uvedené v odseku 1 písmeno b/ až d/. " Tam sa doplní text ", členstvo v ktorých je nezlučiteľné". To znamená, že keď je niekto členom predstavenstva, nemôže byt členom dozornej rady, nemôže byť členom disciplinárnej komisie a naopak. Je to legislatívne správne znenie, konzultovali sme to a legislatívcami, súhlasia s tým.

Podpredseda SNR H. Zemko:

Je to trosku krkolomné, možno štylisticky nie najlepšie. Tento bod by som vybral na osobitné hlasovanie.

Poslanec R. Brestenský:

Potom to doplňme "členstvo v ktorých je navzájom nezlúčiteľné".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pristúpime k hlasovaniu. Pán spravodajca, prosím, uveď-

te body, ktoré odporúčate na prijatie an blok.

Poslanec R. Brestenský:

Navrhujem v spoločnom hlasovaní prijať body 10, 11, 17, 26, 27, 28, 32, 36, 38 a 39 spoločnej správy výborov Slovenskej národnej rady.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 82 poslancov. /

Kto je za spoločné prijatie bodov spoločne] správy, ako ich vymenoval pán spoločný spravodajca? /Za návrh hlasovalo 80 poslancov. / Kto je proti? /Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. /

Zisťujem, že sme prijali body spoločnej správy tak, ako ich vymenoval pán spoločný spravodajca.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej navrhujem v spoločnom hlasovaní neprijať body l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 25, 30 a 31 spoločnej správy.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 86 poslancov. /

Kto je za prijatie ďalšieho okruhu bodov, ako ich navrhol pán spravodajca?

/Za návrh hlasovali 4 poslanci. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Konštatujem, že sme neprijali body spoločnej správy, ktoré uviedol pán spravodajca.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol bod 12 spoločnej správy prijať. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 85 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 12 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 72 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 12 spoločnej správy.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol body 13, 14, 15 a 16, ktoré sa tykajú tej istej problematiky, spoločným hlasovaním neprijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 83 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov 13, 14, 15 a 16 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 6 poslancov. / Kto ja proti?

/Proti návrhu hlasovalo 72 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Zisťujem, že sme neprijali body 13, 14, 15 a 16 spoločnej správy.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol v spoločnom hlasovaní neprijať body 21 a 22 týkajúce sa asistentov, lebo je symbiózny návrh, ktorý som predniesol.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujme sa, prosím.

/Prezentovalo sa 83 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov 21 a 22 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 7 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Zisťujem, že sme neprijali body 21 a 22 spoločnej správy.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol bod 23 spoločnej správy prijať. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujme sa, prosím.

/Prezentovalo sa 87 poslancov. /

Kto je prijatie bodu 23 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 75 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Zisťujem, že sme prijali bod 23 spoločnej správy. Poslanec R. Brestenský:

Tým je vylúčené hlasovanie o bode 24. Ďalej som navrhol neprijať body 33 a 34 spoločnej správy.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 88 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov 33 a 34 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 13 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 66 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. /

Zisťujem, že sme neprijali body 33 a 34 spoločnej správy.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol hlasovať spoločne o bodoch 29 a 37, kde som povedal, že sa prikláňam k názoru, ktorý je tam uvedený.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 86 poslancov. /

Kto je prijatie bodov 29 a 37 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 54 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali body 29 a 37 spoločnej správy. Poslanec R. Brestenský:

Ďalej SOB k bodu 35, ktorý je posledný zo spoločnej správy, uviedol, že nechávam na rozhodnutie pléna, či podporí skrátenie lehoty na konštituovanie komory do 3 mesiacov od účinnosti zákona alebo ponechá 6 mesiacov.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je ta prijatie bodu 35 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 31 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

/Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. / Zisťujem, že sne neprijali bod 35 spoločnej správy. Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som uviedol návrhy, ktoré vlastne vychádzajú z bodov, ktoré som neodporučil prijať. Prosím vás, ktorí ste tu včera neboli, máte na stoloch tri listy, ktoré som si dovolil nazvať ako tlač 218b, aj keď to nie je oficiálna tlač SNR. Toto označenie som použil preto, aby bolo zrejmé, že to patri k tomuto materiálu.

Ešte jedna maličkosť:. Včera sme hovorili - pán minister aj ja - ohľadne termínu "podnikateľ" a "fyzická a právnická osoba". Keď sme včera skončili, preštudoval som ešte obchodný aj živnostenský zákon a dospel som k názoru, aby nemohlo prísť k pochybnostiam pri výklade terminológie, že navrhnem znenie tak, že namiesto "podnikateľ" uvedieme "fyzická a právnická osoba" a do zátvorky /ďalej len "podnikateľ"/. Tým pádom nemôže prísť k mylnému výkladu pojmu. Konzultoval som to s pánom ministrom, ktorý nemá námietky. Je to len legislatívne spresnenie, preto si to dovolím navrhnúť napriek tomu, že rozprava skončila.

Prečítam to v znení, ako to bude. Navrhujem znenie ods. 2 S 2 zákona takto: "Audítor overuje: a/ správnosť a úplnosť riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky, ak to ustanovuje osobitný zákon - odvolávka l - alebo ak o to požiada fyzická alebo právnická osoba /ďalej len "podnikateľ"/, b/ finančnú a majetkovú situáciu podnikateľov, iné účtovné alebo majetkové doklady a výkaz o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch, ak to ustanovuje osobitný zákon - odvolávka 2 - alebo ak o to požiada podnikateľ. Doterajší odsek 3 sa vypustí a odseky 4 až 7 sa označia ako 3 až 6, lebo už je to v tomto zahrnuté.

Poznámky v odkazoch pod čiarou znejú: l/ § 39 Obchodného zákonníka a § 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. Poznámka 2/ napríklad § 9 ods. 5 písm. a/ a § 7 zákona - číslo nemám uvedené, lebo ho ešte neviem -... /1991 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov. To ja transformačný družstevný zákon. Ďalšie odkazy v zákone sa prečíslujú.

V nadväznosti na nove znenie § 2 ods. 2 navrhujem v pôvodnom odseku 4 § 2 za slová "písomnú správu" doplniť slová "pre podnikateľa a ak má, tak pre... " jeho orgány, ako je to v pôvodnom texte. To je kompletný návrh úpravy, ktorá vychádza z bodov 2 až 9, ktoré som odporučil neprijať. Som za to, aby sme to prijali.

Podpredseda SNR M. Zemko;

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo;

Pán spravodajca, v ods. 2 písm. a/ hneď na začiatku za čiarkou ste čítali "ako to ustanovuje osobitný zákon". Vo vašom texte je "ak to ustanovuje".

Poslanec R. Brestenský;

Správne je "ak to ustanovuje". Podpredseda SNR M. Zemko;

Budeme hlasovať. Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za prijatie prvého pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 61 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Zisťujem, že prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Brestenského sme prijali.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol na riešenie problematiky uvedenej v bode 16 spoločnej správy, ktorú sme neprijali, ale i v nadväznosti na niektoré ďalšie, vložiť, do § 8 nové písmeno e/ a písmeno e/ preznačiť na f/. Toto nové písm. e/ by malo znenie: "ak nemá vysokoškolské vzdelanie, ale ma ukončené stredoškolské vzdelanie a vykonávala funkciu asistenta po dobu 5 rokov".

Podpredseda SNR H. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 88 poslancov. /

Kto je za prijatie druhého pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 58 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Brestenského.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol, aby bolo legislatívne čistejšie znenie pozmeňujúceho návrhu uvedeného v bode 19 spoločnej správy, v § 10 ods. 3 písm. a/ za doterajší text doplniť slová: "za podmienok ustanovených v disciplinárnom poriadku".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme ma. /Prezentovalo sa 88 poslancov. /

Kto ja za prijatie tretieho pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 60 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Zisťujem že sme prijali aj tretí pozmeňujúci návrh pána poslanca Brestenského.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol na zjednotenie návrhov uvedených v bodoch 21 a 22, ktoré sme neprijali, takéto znenie písmena c/ § 14, ktorý pojednáva o požiadavkách pre asistentov audítora: "c/ má ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania alebo má ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a súčasne aspoň päťročnú prax v účtovníctva".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za prijatie štvrtého pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 58 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali aj štvrtý pozmeňujúci návrh pána poslanca Brestenského.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol doplniť § 2 o nový odsek 7, pôvodne by to bol nový odsek 8, ale jeden sme stiahli, ktorý by znel: "Audítor je povinný na svojich písomnostiach uvádzať svoje sídlo a evidenčné číslo osvedčenia".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za prijatie piateho pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 81 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali aj piaty, pozmeňujúci návrh poslanca Brestenského.

Poslanec R. Brestenský:

Ďalej som navrhol v § 9 ods. l slovo "v spolupráci"


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP