Neprošlo opravou po digitalizaci !

Poslanec P. Ďurišin:

Prvý v rozprave vystúpil pán Kmeť, ktorý potvrdil omyl v bode 33. Pán Szokol mal štyri pozmeňujúce návrhy. Osobne ich neodporúčam. Prosím pána Szokola, aby ich prišiel predniesť, lebo je to v rukopise.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, pán poslanec Szokol. Poslanec K. Szokol:

Nahradiť § 9 ods. 3 znením: "Sadzba poplatku je najviac 1O % ročne z hrubého zisku týchto výrobkov, ktorý sa vypočíta z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou. "

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujeme sa. /Prezentovalo sa 84 poslancov. /

Kto je za prijatie pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Szokola?

/Za návrh hlasovalo 11 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Zisťujem, že prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Szokola sme neprijali.

Poslanec K. Szokol:

Zmena § 9 ods. 3 v znení: "Sadzba poplatku je najviac 5 % ročne z predajnej ceny týchto výrobkov. "

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 86 poslancov. /

Kto je za druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Szokola?

/Za návrh hlasovalo 13 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Zisťujem, že druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Szokola nebol prijatý.

Poslanec K. Szokol;

Ďalej som navrhol v § lOc ods. 4 sadzbu poplatku za predajné automaty 1000 Kčs ročne znížiť na 300 Kčs a sadzbu 2000 Kčs ročne na 500 Kčs.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 84 poslancov. /

Kto je za tretí pozmeňujúci návrh pána poslanca Szokola?

/Za návrh hlasovalo 14 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. /

Zisťujem, že sme neprijali ani tretí pozmeňujúci návrh pána poslanca Szokola.

Poslanec P. Ďurišin:

Pani poslankyňa Marhulíková podporila moje návrhy v bodoch 28 a 31.

Ďalej mal návrhy pán poslanec Chmelo. Jeho prvý návrh je k bodu 6 novely, v 4 ods. 2 vypustiť písmeno a/. Je to vypustenie poplatkov za lôžka v hoteloch, moteloch a boteloch. Poplatok sa neplatí. V tomto prípade ide o vypustenie asi celého ďalšieho doplnenia, lebo tento odsek bol doplnený.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosia, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 84 poslancov. /

Kto je za prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Chmelu?

/Za návrh hlasovalo 22 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. /

Zisťujem, že prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Chmelu sme neprijali.

Poslanec p. Ďurišin:

K bodu 6 novely, k tomu istému bodu, § 4 ods. 2 písm. e/ doplniť o vetu: "Pokiaľ ide o rekonštrukciu alebo opravu celého...

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán spravodajca, pán poslanec Chmelo tento návrh sťahuje.

Poslanec P. Ďurišin:

Ďalej v bode 10 novely k § 6 odsek 2 navrhuje doplniť na konci znenia slova "okrem kúpeľných zariadení".

Podpredseda SNR M. Zemko:

O tom sa už hlasovalo v rámci spoločnej správy. Prosím, pán poslanec Chmelo.

Poslanec J. Chmelo:

To je bod 10 novely, § 6 ods. 2. Navrhujem doplniť na konci slová, ktoré povedal pán spravodajca - "okrem kúpeľných zariadení".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Nie je to bod 17, ktorý sme už prijali? Pán spravodajca, mohli by ste si to overiť ešte raz?

Poslanec P. Ďurišin:

Kúpelňa liečba bola prijatá, ide o kúpelne zariadenia. Myslím, že môžeme o ton hlasovať.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 81 poslancov. /

Kto je za ďalší pozmeňujúci návrh pána poslanca Chmelu?

/Za návrh hlasovalo 21 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. /

Zisťujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Chmelu sme neprijali.

Poslanec P. Ďurišin:

Návrh pána ministra si nikto neosvojil. Je tu návrh pána poslanca Chmelu k bodu 10, § 6 ods. 2 - vylúčenie vodární a kanalizácii a takisto zariadení podnikov povodí a organizácii lesného hospodárstva slúžiacich na verejno-prospešné účely.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 79 poslancov. /

Kto je za prijatie pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Chmelu?

/Za návrh hlasovalo 28 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 26 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Zisťujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Chmelu sme neprijali.

Poslanec P. Ďurišin:

Ďalší pozmeňujúci návrh mal pán poslanec Granec, a to v § l0b ods. 3 navrhol sadzbu poplatku z najviac 20 000 Kčs zvýšiť na 40 000 Kčs za jeden zábavný hrací prístroj. Neodporúčam prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 83 poslancov. /

Kto je za pozmeňujúci návrh pána poslanca Graneca?

/Za návrh hlasovalo 34 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. /

Zisťujem, že pozmeňujúci návrh sme neprijali. Poslanec P. Ďurišin:

Ďalej je pozmeňujúci návrh pána poslanca Graneca zvýšiť násobok výšky poplatku za predaj cigariet a alkoholu z päťnásobku na desaťnásobok. Takisto neodporúčam prijať.

Podpredseda SNR H. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 83 poslancov. /

Kto je za druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Graneca?

/Za návrh hlasovalo 32 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Zisťujem, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý. Poslanec P. Ďurišin;

Posledný vystúpil pán Masarik, podporoval bod 10 písm.

f/, o ktorom sme už hlasovali. Navrhujem hlasovať o celom zákone a navrhujem ho prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V súlade s ustanovením § 26 odsek l rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať, o návrhu zákona ako celku.

Najskôr sa prezentujme.

/Prezentovalo sa 90 poslancov. /

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 74 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch. /Potlesk. /

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

máme dve možností, buď po dvadsaťminútovej prestávke pokračovať ďalším zákonom alebo ukončiť rokovanie a pokračovat zajtra o 9. 00 hodine. Podotýkam, že zatiaľ sme iba pri siedmom bode, teda skončili sme siedmy bod. Mali by sme pokračovat ôsmym bodom.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský:

Pán predsedajúci, mám návrh, a dovolím si požiadať, aby sa o ňom hlasovalo, aby zajtra sa nezačínalo o 9. 00 hodine, ale o 6. 30 hodine.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Podotýkam, že zajtra ráno bude aj schôdza predsedníctva, takže nemôžeme začať skôr ako o 9. 00 hodine.

Dávam hlasovať o tom, či pokračujeme dnes. Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 85 poslancov. /

Môj návrh znie, či pokračujeme dnes o 20 minút, teda o 17. 45 hodine. Kto je za tento návrh? /Za návrh hlasovalo 51 poslancov. / Ďakujem, máme prestávku do 17. 45 hodiny.

/Po prestávke. / Podpredseda SNR M. Zemko:

Ôsmym bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o auditoroch a Slovenskej komore audítorov.

Materiál ste dostali ako tlač SNR č. 218 a spoločnú správu ako tlač 216a.

Prosím ministra financií Slovenskej republiky pána Jozefa Danču, aby návrh uviedol.

Minister financií SR J. Dančo:

Vážená Slovenská národná rada,

návrh zákona Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov bol vypracovaný na základe koncepcie ďalšieho postupu na úseku účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie schválenej uznesením federálnej vlády ô. 782 z 8. novembra 1990. Z tohoto uznesenia vyplýva, že danú problematiku budú riešiť zákony národných rád. Pri spracovaní návrhu zákona sa prihliadalo na ustanovenia smernice Rady európskych spoločenstiev z roku 1984, týkajúcej sa schvaľovania osôb poverených zákonnou kontrolou účtovných výkazov.

V súčasnej dobe je činnosť audítorov právne upravená vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch, audítoroch a o ich činnosti. Vyhláška sa vzťahuje na preskúmavanie ročnej účtovnej uzávierky a hospodárenia len podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou, čím sa pokrýva len časť podnikateľov.

Podmienky trhovej ekonomiky si vyžadujú, kvalitatívna nový spôsob overovania účtovných uzávierok prevažnej väčšiny podnikateľských subjektov. Nosným prvkom v auditorstve musí byť overovanie podnikového hospodárenia. Je nesmierne dôležitý a závažný fakt, že do rúk audítora vkladáme vlastne právo a povinnosť posúdiť, akým spôsobom podnik hospodáril a aké hospodárske výsledky dosiahol. V týchto rukách sa nachádza nielen toto hodnotenie, ale aj správa majetku účastinnej spoločnosti, štátneho podniku alebo akéhokoľvek iného podniku. Preto treba pre audítorov vytvoriť, zákonné podmienky riešenia postavenia a činnosti audítorov, vrátane ich kvalifikácie. Kvalifikácia audítorov musí zodpovedať, požiadavkám, ktoré sa kladú na tuto nezávislú a vysoko profesionálnu profesiu vo vyspelých štátoch s trhovým hospodárstvom.

Predpokladá sa, že pôsobnosť audítora bude nezávislou odbornou činnosťou, pri ktorej bude audítor viazaný len Česko-slovenským právnym poriadkom a v jeho medziach iba svojím odborným názorom, súčasne treba vytvoriť aj nezávislý profesijný organ, ktorý bude združovať audítorov, vytvárať podmienky pre ich činnosť a obhajovať ich záujmy. Týmto orgánom má byť Slovenská komora audítorov. Činnosť: audítora môže vykonávať fyzická alebo právnická osoba, zapísaná do zoznamu audítorov, vedeným Slovenskou komorou audítorov.

Podmienky pre to, aby takáto fyzická alebo právnická osoba bola zapísaná do zoznamu audítorov, sú stanovené v § 7 návrhu zákona. Do zoznamu môžu byť zapísané aj zahraničné osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v Slovenskej republike pre výkon tejto činnosti a preukázali znalosť a poznatky česko-slovenských právnych predpisov. Predpokladom je tiež to, že túto činnosť vykonávajú aj v štáte, kde majú trvalé sídlo, poprípade v inom štáte, a spĺňajú podmienky tam stanovené na auditorstvo.

V§ 8 sú uvedené požiadavky na kvalifikáciu audítora, aj podmienky pre získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon tejto činnosti spočívajúce v spôsobilosti na právne úkony, " v bezúhonnosti, v ukončení vysokoškolského vzdelania ekonomického alebo právnického smeru, vo vykonávaní dvojročnej praxe asistenta audítora a v zložení odbornej skúšky z určenej problematiky. V tejto súvislosti bude treba vytvoriť vzdelávací systém formou praktickej a teoretickej prípravy, ktorá bude nadväzovať, na vysokoškolské ekonomické štúdium, umožní získať kvalifikáciu zodpovedajúcu medzinárodným požiadavkám. Dosiahnutie tejto kvalifikácie bude podmienkou na zloženie profesijnej skúšky pre výkon činnosti audítora.

Návrh zákona na rozdiel od podobného zákona v Českej národnej rade predpokladá, že zo súčasného zoznamu audítorov pred vstupom do komory audítorov každý audítor vykoná skúšku

ešte raz. Tým chceme zabrániť, aby sa do komory audítorov nedostali osoby, ktoré nie sú spôsobilé pre audítorstvo, ktoré funkciu audítorstva nikdy nevykonávali a nemajú príslúžnu kvalifikáciu, pretože do zoznamu audítorov sa dostali aj takéto osoby. Pripúšťa sa tiež možnosť, aby činnosť asistenta audítora vykonávala osoba, ktorá dosiahla stredoškolské vzdelanie, má súčasne desaťročnú prax v účtovníctve podnlkatefských subjektov a absolvovala aspoň trojročnú teoretickú a praktickú prípravu na výkon asistenta audítora.

Do návrhu zákona boli zapracované aj pripomienky medzirezortného pripomienkového konania, bol vzatý do úvahy podobný zákon pripravený pre Českú národnú radu, a boli vzaté do úvahy aj normy, ktoré platia v niektorých vyspelých ekonomikách.

Odporúčam vám, vážení poslanci, aby ste predložený zákon o audítoroch a Slovenskej komore audítorov prijali.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi ministrovi. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána Róberta Brestenského, aby predniesol správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Pán spravodajca, dovoľte, aby som upozornil na drobnú chybu vo vašej správa, kde navrhujete an blok prijať, mimo iného aj bod 20, a potom ho odporúčate an blok, neprijať.

Poslanec R. Brestenský:

Prosím vás, bod 20 do toho zoznamu nepatrí. Je to chyba v texte.

Vážený pán predsedajúci,

vážený pán minister,

vážené panie poslankyne, páni poslanci,

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o auditoroch a Slovenskej komore auditorov, tlač SNR č. 218, bol uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 630 pridelený na prerokovanie všetkým výborom Slovenskej národnej rady, okrem mandátového a imunitného výboru. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh do 22. januára 1992.

Súhlas s vládnym návrhom zákona vyslovili všetky výbory, až na Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady, Kde zo 16 členov pri prerokúvaní bolo prítomných 1O, a nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov výboru, a Výbor Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody, kde z 11 členov bolo na rokovaní prítomných 8 a nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov výboru.

Výbory Slovenskej národnej rady, vrátane ústavnoprávneho výboru, prijali k vládnemu návrhu zákona doplňujúce a pozmeňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe, ktorá je v tlači 218a. Z bodov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe výborov, navrhujem an blok prijať body 10, 11, 17, 18, 26, 27, 28, 32, 36, 38 a 39. Sú to body, ktoré významovo alebo legislatívne spresňujú znenie, až na bod 32, kde sa navrhuje vypustiť, vekovú hranicu v § 28 ods. l pre prvú etapu možnosti zloženia skúšky bez auditorskej praxe.

Neprijať an blok navrhujem bod l, nakoľko termín auditor sa používa aj v iných právnych predpisoch, napríklad Obchodný zákonník a ďalšie. V týchto predpisoch je pre niektoré subjekty taxatívne stanovené, že auditori overujú určité náležitosti. Ak sa zavádza tento terminus technikus, je potrebné, aby sa ako označenie vždy používal, a tak namohlo

prichádzať k rôznej zámene. Súhlasím s tým, že slovo "overovateľ" je slovenské slovo, ale pokiaľ by sa používalo, muselo by sa k nemu uvádzať doplnenie - overovateľ čoho.

Ďalej navrhujem neprijať bod 2. Tu navrhovaná zmena odporuje koncepcii a duchu návrhu zákona, a popiera samosprávnu funkciu komory ako verejno-právnej inštitúcie, uzurpuje moc do rúk orgánov štátnej správy.

Ďalej navrhujem neprijať body 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, ktoré sa dotýkajú ustanovenia § 2 odseku 2 a odseku 4. Dovolím si po poradení sa s odborníkmi navrhnúť, nový text § 2 odseku 2 a nadväzujúcu úpravu a doplnenie odseku 4.

Ďalší bod, ktorý navrhujem neprijať, je bod 19, miesto ktorého si dovolím navrhnúť legislatívne presnejšie znenie - opát po poradení sa.

Bod 20 navrhujem neprijať preto, že za vopred stanovených podmienok disciplinárnym poriadkom komora musí odsúdených na trestný čin vylúčiť, lebo podmienkou pre pripustenie na audítorské skúšky a po ich zabsolvovaní pre zapísanie do zoznamu audítorov podľa § 8 písm. b/ je bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje minimálne čistým výpisom z registra trestov.

Ďalej navrhujem neprijať bod 25, nakoľko tu uvedená zmena je v rozpore s koncepciou zákona, a komora by po jej prijatí nemohla byť verejnou korporáciou zodpovednou za činnosť audítorov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Ďalej bod 30 navrhujem neprijať, nakoľko je potrebné, aby maximálna výška peňažnej sankcie bola zákonom stanovená a nebola daná len na zváženie disciplinárneho orgánu bez obmedzenej sumy. Tým je aj orgán komory nútený určitým spôsobom k závažnostiam porušených povinnosti postihovaných pokutou pripisovať i určitú sumu.

Ďalej navrhujem neprijať bod 31, pretože nie je vhodné, aby sme ho prijali z jedného dôvodu. Každá právna norma, teda i právny predpis, ak nemá aj stanové sankcie, sú ich ustanovenia nevymáhateľné. V tomto prípade už len hrozba, teda možnosť uložiť peňažnú pokutu, je veľmi účinný prostriedok na nutnosť dodržiavať príslušný predpis, čo je povinnosť dana § 21, kde je možnosť, komory uvedené sankcie ukladať. Tam je to stanovené ako oprávnenie.

To boli body, o ktorých navrhujem hlasovať an blok a zamietnuť ich.

Osobitne navrhujem hlasovať o bodoch pojednávajúcich o podmienkach pre možnosť pripustenia občana ku skúškam na získanie odbornej spôsobilosti audítora. Bod 12 odporúčam prijať, nakoľko odborná spôsobilosť vykonávať činnosť audítora sa získava skúškou a taxatívne stanovené vzdelanie aj tak nepostačuje, týmto vzdelaním získané znalosti prípravu na skúšku len uľahčujú. Bod 13 navrhujem neprijať, lebo prijatím bodu 12 a ustanovením písm. d/ § 8 návrhu je tu uvedený návrh vlastne riešený. Bod 14 navrhujem neprijať, nakoľko v návrhu ustanovená podmienka praxe pre dlhšie obdobie je potrebná vôbec pre získanie nejakých znalosti. Tam sa navrhuje skrátiť z dvoch na jeden rok. Bod 15 navrhujem neprijať, pretože pre získanie dostatku skúsenosti jeden rok pri výkone činnosti nie je postačujúci. Okrem toho prvú etapu audítorov v momentálnom období vlastne riedi § 27.

Po prijatí bodu 12 navrhujem o neprijatí bodov 13, 14, 15 a 16 hlasovať an blok. Tieto body sa totiž úplne nevylučujú, v tom je základný problém.

Navrhujem obdobne postupovať u bodov týkajúcich sa asistenta audítora, za činnosť ktorého audítor úplne zodpovedá, a to body 21 a 22 jedným hlasovaním neprijať, nakoľko

si dovolím navrhnúť znenie písm. c/ § 14, ktoré návrhy týchto dvoch bodov vyjadruje v symbióze.

Bod 23, o ktorom navrhujem hlasovať osobitne, navrhujem prijať, pretože vykonávať kvalifikačnú a rekvalifikačnú prípravu pre asistentov audítorov možno i bez uvedenia v tomto zákone. Tak ako je to uvedené v návrhu zákona, zakladá povinnosť všetkých asistentov uvedenú prípravu absolvovať, samozrejme, ako to bude určite jednoznačne zrejmé, za úhradu. Prijatie bodu 23 vylučuje hlasovanie o bode 24.

Ďalej body 33 a 34 navrhujem spoločným hlasovaním neprijať, pretože ustanovenie § 26 ods. l návrhu zákona určuje podmienky pre prechodné zapisovanie do zoznamu audítorov bez praxe v audítorskej činnosti. Samozrejme, podmienkou zápisu je aj skúška uvedená v § 8. Preto je nutné odborné vzdelanie a prax v účtovníctve, čo tieto návrhy uvedené v bode 33 a 34 popierajú.

O bodoch 29 a 37 navrhujem hlasovať súčasne v jednom hlasovaní. Prikláňam sa k názoru Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady, že štatút komory môže riešiť všetky potrebné náležitosti, a teda komora nemusí mať i organizačný poriadok, čo však rozhodnite hlasovaním.

Posledným bodom spravodajskej správy je bod 35. o stanovení lehoty na ustanovenie komory rozhodnite hlasovaním. V zákone je 6 mesiacov, v bode 35 je navrhnuté skrátiť túto lehotu na 3 mesiace.

Vážený pán predsedajúci,

dovoľte mi, prosím, predniesť protinávrhy a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhom uvedeným v spoločnej správe. To sú tie symbiózy. Neviem, či treba najprv otvoriť rozpravu alebo nie.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán spravodajca, otvorím rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa zatiaľ prihlásil pán spravodajca a písomne pán poslanec Kružliak. Udeľujem slovo pánovi spravodajcovi.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážený páni,

dovolil som si návrhy, ktoré vyplývajú zo symbiózy návrhov uvedených v spravodajskej správe, a tiež moje 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, predložiť vám písomne. Ten materiál som si dovolil označiť ako tlač 218b, aj keď to nie je oficiálna tlač: SNR, aby ma niekto nenapadol, že to je tlač SNR, ale aby bolo jasné, že sa to vzťahuje k tomuto zákonu, dovolil som si takéto označenie. Znenie máte pred sebou.

1. Na vyriešenie problémov uvedených v bodoch 2 až 9 spoločnej správy, ktoré som navrhol neprijať, navrhujem takéto znenie § 2 odseku 2:

"Audítor overuje:

a/ správnosť a úplnosť riadnej a mimoriadnej účtovnej uzávierky, ak to ustanovuje osobitný zákon - odvolávka l, alebo ak o to požiada podnikateľ,

b/ finančnú a majetkovo situáciu podnikateľov, iné účtovne alebo majetkové doklady a výkaz o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo ak o to požiada podnikateľ. "

Tým, že do tohto znenia odseku 2 sa vlastne zahŕňa aj odsek 3 pôvodného znenia návrhu, navrhujem odsek 3 vypustiť.

Odvolávky: Odvolávka pre ustanovenie zákonov v písm. a/ bude na § 39 Obchodného zákonníka a § 20 zákona o účtovníctve. V písm. b/ na osobitný zákon bude napríklad odvolávka na S 9 odsek 5 písm. a/ a § 7 zákona - priznám sa, že neviem číslo Zbierky zákonov, preto tam nie je uvedené, ale zákon už je prijatý - o úprave majetkových vzťahov a vysporiadanie majetkových nárokov, to je vlastne družstevný transformačný zákon. Tam je táto povinnosť dať si overiť veci audítorom stanovená. Ďalšie odkazy sa potom v návrhu zákona resp. v zákone prečíslujú.

Predmetné ustanovenie deklaruje oprávnenie audítorov a nezakladá povinnosť subjektov dať si audítorom uvedené náležitosti overiť. Preto je potrebné toto oprávnenie dobrovoľne požadované podnikateľmi, teda právnickými i fyzickými osobami, dostatočne rozšíriť. Povinné overovanie ukladajú iné zákony uvedené v poznámkach. Zákon uvedený v poznámke 2 určuje overovanie majetkových podielov členov družstva a poslednú štvrťročnú uzávierku družstva pri jeho transformácii. Nakoľko takéto povinnosti môžu stanovovať v budúcnosti aj iné zákony, v poznámke 2 je uvedene "napríklad".

V nadväznosti na nové znenie § 2 odseku 2 navrhujem v pôvodnom texte odseku 4 § 2 za slová "písomnú správu" doplnit slová "pre podnikateľa a ak má". Tam sa hovorí o orgánoch, ktorým má tieto náležitosti predkladať:.

2. Na riešenie problému uvedeného v bode 16 spoločnej správy navrhujem v § 8 písmeno e/ preznačiť ako písmeno f/ a vložiť nové písm. e/ tohoto znenia: "Ak nemá vysokoškolské vzdelanie, ale má ukončené stredoškolské vzdelanie a vykonáva funkciu asistenta po dobu 5 rokov. " Vychádza to z návrhov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe.

3. Pre legislatívnu čistotu návrhu uvedeného v bode 19 spoločnej správy navrhujem v § 10 odsek 3 písm. a/ za doterajší text doplniť slová: "za podmienok ustanovených v disciplinárnom poriadku". To je to vylúčenie pri inom odsúdení alebo za iný trestný čin.

4. Na zjednotenie návrhov uvedených v bodoch 21 a 22 spoločnej správy navrhujem takéto znenie písmena c/ § 14: "má ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania alebo má ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a súčasne aspoň päťročnú prax v účtovníctve". Pri tomto znení je možné absolventov ekonomických a právnických škôl zapisovať do zoznamu asistentov bez praxe, ostatných len s praxou.

Ďalej by som si dovolil predložiť, moje vlastné doplňujúce návrhy.

1. V § 2 v pôvodnom texte odseku 4 urobiť tieto úpravy: vypustiť v poslednej vete slovo "komora" a text doplniť "Ministerstvo financií Slovenskej republiky /ďalej len "ministerstvo"/ všeobecne závažným predpisom". Poviem prečo. Ak správa spracovaná audítorom má byť i materiálom na obranu podnikateľa pri konaniach pred orgánmi štátnej správy, a domnievam sa, že by bolo dosť závažné, aby to tak bolo, napríklad u daňových úradov a podobne, je potrebné, aby mala všetky náležitosti všeobecne známe a ustanovené ústredným orgánom štátnej správy všeobecne závažným predpisom. To by totiž veľmi pomohlo najmä pri dobrovoľnom overovaní pre podnikateľov, ktorí potrebujú mať dostatočne podložené, že to, čo majú vykázané, je v poriadku.

2. Navrhujem doplniť § 2 o nový odsek 7, pôvodne vlastne 8, lebo odsek 3 sa navrhuje vypustiť, ktorý znie: "Audítor je povinný na svojich písomnostiach uvádzať svoje sídlo


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP