Neprošlo opravou po digitalizaci !

Poslanec E. Granec:

Mám dva pozmeňujúce návrhy, a síce v § 10b odsek 3 je sadzba poplatku najviac 20 000 Kčs ročne za jeden zábavný hráči pristroj, navrhujem 40 000 Kčs ročne. § 10c odsek 4 navrhujem doplniť vetou "Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety a alkohol, zvýši sa výška poplatku desaťnásobne. " Odôvodňujem to tým, 60 budeme prerokovávate v piatok - Národným programom zdravia. Nie teda formálne, ale v tom, že všetky rezorty sa majú podielať na praktickom uskutočňovaní boja o zdravie, že zdravie nemá zostať len vecou zdravotníkov, ale celého obyvateľstva, bez ohľadu na všetko ostatné, ktoré je proti tomuto návrhu, akýkoľvek finančný aspekt.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Granecovi. Kto sa ešte hlási do rozpravy? Pán poslanec Masarik.

Poslanec J. Masarik:

Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, pani poslanci,

pán spoločný spravodajca ponechal na úvahu pléna Slovenskej národnej rady hlasovanie o bode 10 spoločnej spravodajskej správy, podlá ktorého sa z § 4 v novou odseku 2 má vypustiť ustanovenie písmena f/. Dovoľujem si navrhnúť, aby bol bod č. 10 schválený, teda, aby písmeno f/ tohto odseku bolo vypustené. Tým sa umožní, aby obec mohla vyrubiť poplatok za ubytovaciu kapacitu, pretože tento poplatok môže byt

v určitých prípadoch, ak napríklad ide o výškové budovy, vyšší ako poplatok lokalizačný, môže byť teda ďalším zdrojov príjmov obcí.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? /Nikto. /

Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chce sa k rozprave vyjadriť pán minister Dančo?

Minister financií SR J. Dančo:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

niekoľko poznámok k návrhom, ktoré tu boli prednesené. Prvá poznámka sa týka predajnej ceny, proste miestneho poplatku za alkohol a tabakové výrobky. Počuli sme celú plejádu možnosti, ktoré tu boli vyslovené, ale nepočuli sme skutočne pravú podstatu. Poplatok 10 t, ktorý je miestnym poplatkom, sa odpočítava z daňového základu, a daňovník potom piati 55 % ako každý iný podnikateľ, čiže tento miestny poplatok je v jeho nákladoch, takže nie je zvyšovaná jeho daň. A myslím si, že by aj mohla byť zvýšená. /Potlesk. /

Pokiaľ ide o tú petíciu, 16. decembra sme z ministerstva financií na toto petíciu odpovedali, a poslali sne ju aj autorovi, ktorý bol na nej podpísaný. Takže na to sme odpovedali.

Pokiaľ ide o druhý problém, či ministerstvu financií a okresným úradom zveríme kontrolnú právomoc - vyjadroval sa k tomu pán poslanec Chmelo a ďalší - je to myslené v úzkom

slova zmysle. Žiadne ministerstvo ani štátny orgán nezasahuje do výkonu samosprávnych orgánov, ale chce a musí kontrolovať, či sa tento zákon správne aplikuje. Nič viac a nič menej, len o tento druh kontroly tu ide. A aby sme si rozumeli, samosprávne orgány majú právo, majú rozpätia, môžu sa pohybovať v možnostiach vyrubovať tieto miestne poplatky, ale aby nedošlo k tvrdosti uplatnenia zákona alebo k nesprávnemu použitiu zákona, kontrolná funkcia štátu musí byť zachovaná. Tým sa v žiadnom prípade nenarušuje výkon samosprávnych funkcií samospráv, tobôž nie, že by sa narušoval výkon správy miestnych poplatkov. Správa miestnych poplatkov zostáva v samosprávach. Žiadne ministerstvo financií nebude kontrolovať, či niekto poplatky platí alebo neplatí.

Pán poslanec Rózsa tu vyhlásil akési znásilnenie a protizákonnú podriadenosť samosprávy. Myslím si, že to postavil veľmi tvrdo a ostro. Je dobré, že to postavil tak, aby sme odlíšili, kde je štátna správa a kde má funkciu miestna samospráva. Ministerstvo financií nemá vôbec žiadny špekulatívny zámer. Boli by sme veľmi radi, keby sme sa tejto kontrolnej funkcie mohli vzdať a ponechať ju tým orgánom, ktoré by si ju mohli vykonávať. Žiaľ, ešte nie sme tak ďaleko, aby sa to mohlo stať.

Bola tu vyslovená požiadavka v súvislosti s 10 % pre zahraničné firmy a ich reklamy, že tým strašne poškodíme zahraničný kapitál, ktorý sa bude Slovensku vyhýbať, a bude všade inde, len nie na Slovensku. Keby si slovenský podnik v zahraničí chcel zriadiť reklamu na verejnom priestranstve, zaplatil by nie desaťnásobok ceny, ktorú platí našim miestnym orgánom, ale podstatne viac. Preto je v tomto zákone, že zahraničné firmy, ktoré si robia reklamu na našom teritóriu, na našich verejných priestoroch, budú platiť o 10 % vyšší poplatok. Pochopme, že tam, kde ide o výrobné zariadenia, o vlastníctvo, o firmu, ktorá v nejakom priestore podniká, nemôžeme od nej požadovať, aby platila miestny poplatok aj

za reklamu. To je jej reklama, ktorá môže byt umiestnená na stroji, na priečelí budovy a podobne, môže byť verejne viditeľná, ale za túto by tieto podniky nemali platiť miestne poplatky.

Chcem uviesť, že skúsenosti Ministerstva financií v oblasti miestnych poplatkov sú negatívne. Negatívne nie preto, že sa vyberajú poplatky, ale že sa uplatňujú veľmi subjektívne a svojvoľne, že niekde sa uplatňujú, niekde sa neuplatňujú, niekde sa uplatňujú enormne vysoko, inde sa neuplatňujú. Poviem príklad. Bratislava ako mesto mala možnosť spoplatniť kaviarenské stoličky, ktoré boli na verejnom priestranstve, na chodníkoch a na cestách. Keď sa tento zákon prijal, v tomto roku sa jednoducho tieto kaviarne z tohoto priestoru stratili. Obrovský poplatok, nemôže byť podnikateľovi únosné, aby to platil.

Ďalej ide o vstupné a zisk. Obávame sa, že keby sme prijali slovo zisk, mali by sme problém, aby sme každému podnikateľovi pri každom podujatí presne povedali, čo musí započítať do nákladov a čo je v jeho prípade zisk, teda zisk z koncertu, zisk z divadelného predstavenia, zisk z nejakej miestnej zábavy, zisk z nejakej tomboly a podobne, akým spôsobom povieme, ktoré sú jeho náklady. Je nesmierne náročné vysvetľovať, čo sú náklady. Preto je lepšie, aby miestne apoplatnenie bolo robené zo vstupného, ktoré je dané, vieme aký rozsah sa predal, a potom už je jeho podnikateľským alebo iným záverom, dokonca aj verejno-prospešným, aby s týmto miestnym poplatkom kalkuloval. Dokonca, miestne zastupiteľstvo mu môža tento póla tok odpustiť;, keď ide o verejný záujem a ide o činnosť, u ktorej preukáže, že je nezisková. Takže by som prosil, aby ate uvážili, že hovoriť o zisku v tomto prípade je pre nás administratívne náročné a nežiadúce.

Ďalej bolo navrhnuté, aby sa v šiestom bode v S 4 vypustilo ustanovenie písmena f/. Toto opatrenie navrhujeme ponechať podľa pôvodného textu, pretože sa zabraňuje dvojitému spoplatnenia toho istého objektu. Raz je to spoplatnené ako ubytovacia kapacita, a druhýkrát ho spoplatníme ešte lokalízačným poplatkom. Tu sa vraciam aj k tým zariadeniam, ktoré sú dočasne nefunkčné, lebo sú v adaptácii. Nejde o prepážku v zasadačka. Tam text presne hovorí, že ide o lôžka, ktoré sú nepoužiteľné v dôsledku rekonštrukcie, za tieto lôžka sa neplatí, teda nie za všetky lôžka alebo za nejakú miernu adaptáciu, ktorá sa v budove deje.

Pokiaľ ide o ďalšie opatrenia, podporujem bod 17 spoločnej správy tak, ako to pán spravodajca ponechal, teda aby sme tam ponechali kontrolnú funkciu ministerstva financií.

Branno-bezpečnostný výbor navrhoval v § 10a v odseku 4 vypustiť písmeno e/. Chcem dodať, že pri existujúcom kurze koruny k zahraničnej mene a nižšej úrovni zdanenia zahraničných aktivít u nás ide v podstate o vytvorenie rovnakých daňových a poplatkových podmienok, teda nie je tu žiadna diskriminácia zahraničných podnikateľov.

To by asi bolo všetko, čo som chcel uviesť k pripomienkam. Bolo ich viac, ale nie je žiadúce, aby som tu podrobne rozvádzal všetky dôvody, alebo aké príčiny viedli ministerstvo financií, že to v novele zákona formulovalo tak, ako je to predložené.

K paragrafu o verejno-prospešných zariadeniach ešte chcem povedať, že tam by bolo možné prijať také riešenie, že ide o prevádzkové zariadenia. Pán poslanec Chmelo hovoril o Povodí Váhu alebo o vodárensko-kanalizačných zariadeniach. Dajme tam "prevádzkové zariadenia", a tým máme čisté, že nemôže ísť o ich podnikové rekreačné alebo iné zariadenia, ktoré by mali byť spoplatnené bez toho, aby sa tomuto po-

piatku vyhýbali. Čiže aj vodárne a kanalizácie, aj lesné hospodárstvo tam môže zostať, aj keď tam je "slúžiace na verejnoprospešné účely", ale keď tam dáme slová "prevádzkové zariadenia", možno by to bolo presnejšie.

Ďakujem za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi ministrovi. S faktickou poznámkou sa hlásia pán poslanec Rózsa a pán poslanec Chmelo.

Poslanec E. Rózsa:

Vážená Slovenská národná rada,

bohužiaľ, nemôžem súhlasiť s dôvodmi pána ministra, lebo práve jeho vehementná obhajoba tohoto paragrafu svedčí o tom, že sú tam zámery, aby orgány štátnej správy vykonávali zákonom nedovolený dohľad nad miestnymi orgánmi a nad obecnými samosprávami. Pán minister, bohužiaľ, chápe poslanie Štátnej správy po starom, keď ešte sa vysvetľovalo, že štátna správa má nadradené postavenie voči právnym subjektom, či už právnickým osobám alebo fyzickým osobám. Musíme pochopiť a chrániť výdobytky novej doby, pokiaľ Ide o samosprávne orgány. Máme dosť prostriedkov, aby sme nemuseli zveriť, miestnym orgánom štátnej správy takúto nekontrolovaní) kontrolnú právomoc.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Rózsovi. Pán poslanec Chmelo.

Poslanec J. Chmelo:

Doplním pána kolegu. Keď v Bratislave rozhodli tak, ako rozhodil, a tie stoličky sa stratili, to je vec Mestského zastupiteľstva Bratislavy. Bratislavské mestské zastupiteľstvo musí predsa svoje, rozhodnutie konvalidovať. Nie je možné, aby do toho zasahoval štátny orgán, a aby na ministerstve financií povedali, že sa budú starať o Bratislavu. To mi pripadá, že na ministerstve sú najmúdrejší a primátor, starosta, zastupiteľstvo nemajú na to.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Žiada si záverečné slovo pán spoločný spravodajca?

Poslanec P. Ďurišin;

Vyjadria sa iba k bodu 31, ktorý vlastne z pléna nebol napadnutý, bol napadnutý iba ministrom. Ide o zahraničné podniky. Tento bod zostáva i naďalej v bloku za. Chcel by som len upozorniť, že zahraničie, to nie sú len vyspelé krajiny, môžu to byť aj bývalé Krajiny Sovietskeho zväzu, a tam môžu byt aj poplatky za reklamu oveľa nižšie. Čiže to nemôže byt argument. Myslím si, že dosť odpudzujeme zahraničných investorov tým, že v niektorých zákonoch sme prijali rozdielny meter pre zahraničných a pre našich podnikateľov.

Takisto by som sa vyjadril k otázke zisku u poplatkov zo vstupného, kde pán minister hovoril o tom, že v rámci kultúrnej akcie je napríklad aj výčap a podobne. Podlá nového živnostenského zákona na každú činnosť, je potrebne mať osobitné povolenie, licenciu, v tom prípade vlastne sú to rôzne činnosti, a myslím, že náklady by sa tam dali určiť, a dal by sa určiť aj zisk. Samozrejme, zisk by 94 nestotož-

ňoval s daňovým základom pre daň, lebo v daňovom základe vlastne tento poplatok by bol znovu odpočítateľný.

Iba toľko. Myslím, že môžeme pristúpiť: k hlasovaniu. Podpredseda SNR M. Zemko:

S faktickou poznámkou sa ešte hlási pán poslanec Granec. Poslanec E. Granec:

K § 10a písm. e/, o ktorom tu bola reč, a pán spoločný spravodajca dôvodil rozdielnosť západných a východoeurópskych štátov pri reklame, tam je uvedené, že obec môže zvýšiť sadzbu poplatku na desaťnásobok.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán kolega Ásványi, už je po rozprave, budeme o týchto veciach hlasovať.

Poslanec L. Ásványi:

Ešte jednu reakciu si dovolím na zdôvodňovanie zo strany pána ministra ohľadne vstupného, že tam sa predáva alkohol. Prosím vás, poplatok zo vstupného sa piati zo vstupného. Ak sa predáva alkohol, nastupuje poplatok za predaj alkoholu, teda nechajme skutočne tie kultúrne záležitosti len zo zisku zo vstupného.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím kolegyne a kolegov, ktorí sa zdržujú na chodbách, pripadne v bufete alebo inde v budove, aby sa urýchlene vrátili do rokovacej sály, budeme hlasovať o zákone.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 82 poslancov. /

Ďakujem. Prosím, pán spravodajca, keby ste láskavo uvádzali jednotlivé pozmeňujúce návrhy.

Poslanec P. Ďurišin:

Zo skupiny bodov, ktoré som navrhol prijať, boli napadnuté body: pánom Brestenským bod 19, tým aj bod 20, pánom Ásványim bod 45, tým aj body 46, 47 a 48. Sú to body na samostatné hlasovanie. Na hlasovanie an blok sú potom body 1, 4, 13, 15, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 40 a 43, ktoré navrhujem prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 87 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov tak, ako ich uviedol pán spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 83 poslancov. /

Kto ja proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Zisťujem, že body spoločnej správy tak, ako ich uviedol pán spravodajca, sne prijali.

Poslanec P. Ďurišin:

Tým boli z ďalšieho hlasovania vylúčené body 2, 3, 5, 12, 14, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 39, 41 a 42.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Prosím pokračujme, pán spravodajca. Poslanec P. Ďurišin:

Z bodov, ktoré som navrhol neprijať, bol napadnutý bod 6, čiže hlasovať budeme o bodoch 7, 9, 11, 18 a 23. Tieto body navrhuješ neprijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 88 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov tak, ako ich uviedol pán spravodajca?

/Za návrh hlasovali 3 poslanci. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 80 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Zisťujem, že druhú skupinu bodov tak, ako ich uviedol pán spravodajca, sme neprijali.

Poslanec P. Ďurišin:

Prejdeme k bodom, o ktorých budeme hlasovať samostatne. Bod 6 som pôvodne navrhoval neprijať. Pán Ásványi ma presvedčil, navrhujem ho prijať.

Podpredseda SNR H. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 87 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 6 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 61 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 6 spoločnej správy. Poslanec P. Ďurišin:

Bod 8 nechávam na zváženie plénu. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 86 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 8 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 64 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 8 spoločnej správy. Poslanec P. Ďurišin:

Bod 10 - je to otázka písm. f/ v § 4. Odporúčam neprijat.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 86 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 10 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 38 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Zisťujem, že bod 10 spoločnej správy sme neprijali. Poslanec P. Ďurišin:

Bod 16 navrhujem prijať. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 88 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 16 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 80 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 16 spoločnej správy. Poslanec P. Ďurišin:

Bod 17 - poslanci Hudec a Balážik sú za, poslanec Chmelo proti. Som za prijatie.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 85 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 17 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 63 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 17 spoločnej správy. Poslanec p. Ďurišin:

Bod 19 bol spochybnený pánom Brestenským. Navrhujem ho prijať, rozhodnite hlasovaním.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za prijatia bodu 19 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 74 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 19 spoločnej správy. Poslanec P. Ďurišin;

Prijatím bodu 19 sa vylučuje bod 20 z hlasovania. Bod 21 pán Ásványi podporil prijať, navrhoval som ho takisto prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 88 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 21 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 61 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 21 spoločnej správy. Poslanec P. Ďurišin:

Bod 22 - pán poslanec Ásványi navrhoval tento bod prijat. Je to bod, v ktorom ide o poplatok zo zisku alebo iba zo vstupného. Nechám to na parlament.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 86 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 22 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 45 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 22 spoločnej správy. Poslanec P. Ďurišin:

Bod 33 navrhujem neprijať. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 33 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 16 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. /

Zisťujem, že sme neprijali bod 33 spoločnej správy. Poslanec P. Ďurišin:

Bod 44 navrhujem neprijať. Môj návrh podporila pani Badálová.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 83 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 44 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 34 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Zisťujem, že bod 44 spoločnej správy sme neprijali. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo:

Pán spoločný spravodajca, uviedli ste seba, pani Bádalovú, ale mňa a pána poslanca Rózsu nie. Navrhovali sme tento bod neprijať.

Poslanec P. Ďurišin:

V tom prípade sa ospravedlňujem.

Poslanec J. Chmelo:

To ale už po hlasovaní. Podpredseda SNR M. Zemko:

Však návrh nebol prijatý. Poslanec J. Chmelo:

Nehnevajte sa, ale keď mám povedať pravdu, poviem na začiatku celú pravdu, nie polopravdu.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec, myslím si, že hlasovanie vám dalo satisfakciu. Pán spravodajca, prosím, pokračujte.

Poslanec P. Ďurišin:

Bod 45 SOM navrhol prijať. Ide o termín 1. máj. Pán Rózsa navrhol 1. apríl, ako je v bode 46. Hlasujeme o bode 45.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 88 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 45 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 48 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 45 spoločnej správy.

Poslanec P. Ďurišin:

Prijatím bodu 45 sú z hlasovania vylúčené body 46, 47 a 48.

Pozmeňujúce návrhy z pléna: Hoci sme body 7 a 11 neprijali, v rozprave neboli spochybnené. Môj návrh bol zlúčiť tieto dva body do jedného textu. Ide o doplnenie ods. 2 písmeno g/ "za lôžka v sociálnych službách a lôžka, ktoré sa využívajú na charitatívne účely". Navrhujem prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 80 poslancov. /

Kto je za prijatie pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Ďurišina?

/Za návrh hlasovalo 75 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov. /

Zisťujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Ďurišina sme prijali.

Poslanec P. Ďurišin:

K bodu 9 novely, v § 6 ods. l vypustiť "a zastrešené provizóriá".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 80 poslancov. /

Kto je za druhý pozmeňujúci návrh pána Ďurišina?

/Za návrh hlasovalo 52 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Zisťujem, že sne prijali aj druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Ďurišina.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo:

V hlasovaní an blok o bode 31 sme prijali v § 10a odsek 4 vypustiť ustanovenie písmena e/. Potom sme pri samostatnom hlasovaní neprijali bod 33. Pán poslanec Kmeť ako predseda výboru opravil pôvodné písmeno c/ na písmeno e/, čim sme vlastne neprijali bod 33, a predtým sne prijali bod 31 v tom istom znení.

Poslanec P. Ďurišin:

Nie je to pravda. Hlasovať sme o tom mali, lebo v tlači a všade inde je vedené písmeno e/. Ak by to nebola pravda, to znamená, že pán poslanec Kmeť by dal nový návrh, znovu by to zopakoval, znovu by tento návrh predniesol. Keďže išlo o omyl, tento návrh nemusel predniesť. Je to všetko v poriadku.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Myslím, že je to jasné. Prosím, pokračujme ďalším pozmeňujviolm návrhom.

Poslanec P. Ďurišin:

Bod 11, S 6 ods. 4 - vypustiť časť textu. Text prečíta*, len na okraj poviem, že tento návrh mal aj pán poslanec Brestenský. Je to text za odrazkou 3/ "u poplatníka, ktorý činnosť vykonáva v prenajatých priestoroch, je základom pre výpočet poplatku dohodnutá cena za prenájom nebytového priestoru, najmenej však maximálna cena určená podľa osobitných predpisov".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 83 poslancov. /

Kto je za tretí pozmeňujúci návrh pána poslanca Ďurišina?

/Za návrh hlasovalo 50 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali návrh pána poslanca Ďurišina. Poslanec P. Ďurišin:

Bod 15, § 10a ods. 2/b doplniť "na pozemkoch a dopravných prostriedkoch. "

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 79 poslancov. /

Kto je za štvrtý pozmeňujúci návrh pána poslanca Ďurišina?

/Za návrh hlasovalo 54 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 3 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali aj štvrtý pozmeňujúci návrh pána poslanca Ďurišina.

Súčasne musím konštatovať, že sa opäť veľmi blížime k hranici uznášaniaschopnosti. Prosím pánov poslancov a panie poslankyne, aby počas hlasovania neodchádzali. Ďakujem.

Poslanec P. Ďurišin:

Pozmeňujúci návrh, ktorý som mal k § 8, stanujem, keďže sme neprijali vyčiarknutie "zo zisku", a mám tu ešte jeden pozmeňujúci návrh k § 2 ods. 2 za text pripojiť novú vetu: "Poplatok sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie. "

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 82 poslancov. /

Kto je za piaty pozmeňujúci návrh pána poslanca Ďurišina?

/Za návrh hlasovalo 51 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali piaty pozmeňujúci návrh pána poslanca Ďurišina.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP