Neprošlo opravou po digitalizaci !

Vážená Slovenská národná rada,

vzhľadom na to, že v novele vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, nie je riešená požiadavka podnikateľov pohostinstva, navrhujem a žiadam schváliť zmenu v bode 14, a to v § 9 ods. 3 novely vypustiť navrhovanú vetu "Predajnou cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe uvedenej v odseku 2" a § 9 ods. 3 nahradiť znením: "Sadzba poplatku je najviac 10 % ročne z hrubého zisku týchto výrobkov, ktorý sa vypočíta z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou. " Týmto spôsobom by sme sa dostali k reálnemu poplatku, pretože nikde na svete žiadne poplatky sa neplatia z predajnej ceny. Zároveň by sme uspokojili reálne požiadavky podnikateľov pohostinstva.

V prípade, že tento môj návrh nebude schválený, navrhujem ďalšiu u zmenu § 9 ods. 3 v znení: "Sadzba poplatku je najviac S % ročne z predajnej ceny týchto výrobkov. "

Ďalej navrhujem poplatok za predajné automaty v § lOc ods. 4 sadzbu 1000 Kčs ročne znížiť na 300 Kčs a sadzbu 2000 Kčs ročne na 500 Kčs.

Ďakujem za vašu pozornosť.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Szokolovi. Slovo má pani poslankyňa Marhulíková. Pripraví sa pán poslanec Chmelo. S faktickou poznámkou sa ešte hlási pán poslanec Brocka.

Poslanec J. Brocka:

Chcel by som len zareagovať na jeden argument alebo jeden návrh môjho predrečníka ohľadom zníženia 10 % dane za predaj alkoholu a cigariet. Zhodou okolnosti som sa pred Vianocami stretol s jedným starostom obce, ktorá má 800 obyvateľov. Pán starosta ma informoval, že tých 10 % odvedených z predaja alkoholu a cigariet v miestnom pohostinstve u nich činilo za posledný polrok 75 tisíc Kčs, čiže za celý rok to vychádza, že v pohostinstve tejto obce predali alkohol a cigarety za poldruha milióna Kčs. V tejto obci to vychádza asi 2000 Kčs na osobu. Je to mimo predaného alkoholu v potravinách. Myslia si, že tu tu dosť veľké rezervy, a nepovažujem za vhodné, aby sa toto percento alebo táto čiastka znižovala. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Ešte faktickú poznámku má pán poslanec Szokol. Poslanec K. Szokol:

Chcel by som zdôrazniť, jednu vec, že toto nie sú dane, ako hovoril pán poslanec Brocka, pretože dane platí podnikateľ zo zisku. To sú poplatky, a nikde na svete sa poplatky neplatia z predajnej ceny. Prosil by som pána ministra, aby vysvetlil, aký je rozdiel medzi predajnou cenou a obchodnou cenou. Keď podnikateľ kúpi alkohol za 100 Kčs a predá ho za 200 Kčs, mal by platiť 10 Kčs, to znamená 10 t. Takto platí 20 Kčs, teda platí aj z nákupnej ceny, a to je absolútne nesprávne.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Jakuš.

Poslanec J. Jakuš:

Nedá mi, aby som na toto nezareagoval. Prosím vás, schválili sme tých 10 % z predaja tabakových výrobkov a alkoholu, a teraz pán Brocka vypočítal, koľko to trebárs pre tú obec dalo. Teraz sme napríklad v probléme rušenia protialkoholických záchytných staníc, lebo ich nemané z čoho prevádzkovať, potvrdil by to aj pán minister zdravotníctva. Tak aspoň nech máme na tie protialkoholické záchytné stanice.

Podpredseda SNR H. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. Slovo má pani poslankyňa Marhulíková.

Poslankyňa O. Marhulíková:

Vážené poslankyne, poslanci, vážení členovia vlády,

miestne poplatky tvoria nezanedbateľnú časť príjmov obcí. Novela zákona 544/1990 Zb. sleduje okrem spresnenia niektorých ustanovení i žiadúce spresnenia, ktoré vychádzajú z doterajšej praxe. Zároveň však je potrebné, aby tento zákon rešpektoval dlhodobo overené zásady zdaňovania a spoplatňovania. Mám na mysli princíp, že z jednej veci alebo činnosti sa má vyberač len jedna daň. Možno preto súhlasiť s bodom 28 spoločnej správy, aby sa za jednu reklamu nevyberal! dva rôzne poplatky, a to za vymeranie verejného priestranstva a aj nový poplatok z reklamy. Odporúčam preto bod 28 prijať. V tom istom § 10a ods. 4 odporúčam vypustiť písm. e/, kde sa umožňuje obci zvýšiť sadzbu poplatku až na desaťnaeobok pri propagovaní výrobkov a služieb zahraničných podnikov a podnikov so zahraničnou účasťou. Hovoríme na jednej strane o istom prilákaní zahraničného kapitálu, ktorý neraz neprimerane a nespravodlivo zvýhodňujeme, a tu na druhej

strane preň zavádzame osobitnú až desaťnásobnú sadzbu poplatku. Mali by sme mať na zreteli, že zahraničné firmy do našej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prídu až vtedy, keď budú podriadené rovnakému a modernému právnemu režimu, ako firmy domáce. Ak chceme takýto režim vytvoriť, nemôžeme prijať § 10a ods. 4 písm. e/, čiže podporujem prijatie bodu 31 spoločnej správy.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pani poslankyni Marhulíkovej. Slovo má poslanec Chmelo. Pripraví sa pani poslankyňa Badálová.

Poslanec J. Chmelo;

Vážený pán predsedajúci,

dámy a páni,

vážená Slovenská národná rada,

začal by som od konca svojho príspevku, ktorý nám pripravený. Ma začiatku som sa prihlásil vo faktickej poznámke. Bod 17 návrhu novely zákona č. 544 dopĺňa § 14 o vetu "Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení zákona o Miestnych poplatkoch vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky a príslušné okresné úrady. Právne predpisy o Kontrolnej činnosti iných kontrolných a miestnych orgánov nie sú týmto zákonom dotknuté. " Navrhujem toto vypustiť, v zhode s bodom 44 spoločnej správy. Podotýkam, že ústavnoprávny výbor a výbor pre štátnu správu a územnú samosprávu tento návrh podal, čiže ide o ústavnoprávny výbor a garančný výbor, ktorý sa zaoberá štátnou správou a samosprávou. Ide tu o veľký zásah do právomoci obce. Už som to povedal, že podľa zákona o obecnom zriadení o tomto rozhoduje obecné zastupiteľstvo, žiadny primátor alebo žiadny starosta. To, že sa nájdu ojedinelé

skutočnosti, že niekde sa prekročí zákon, je možné, ale nemôžeme to paušalizovať na všetkých. Ešte snáď toľko, že ide o fakultatívne rozhodnutie obecných zastupiteľstiev, čiže samy sa rozhodnú, či vôbec zavedú ten alebo onen miestny poplatok.

Ďalej by som sa dotkol bodu 6 novely, § 4 ods. 2 písm. a/. Navrhujem ho vypustiť z nasledujúcich dôvodov: Hotely, motely, botely by práve naopak mali viac platiť, zaťažujú totiž miestnu infraštruktúry, a nemôže to nahradiť lokalizačný poplatok. Z čoho majú obecné zastupiteľstvá udržiavať čistotu a poriadok v malých mestách, kde je turistický ruch, v malých kúpeľných mestách, kde je kúpeľný a turistický ruch, nakoniec aj v obci Vysoké Tatry, keď žiadny iný priemysel, žiadne iné podnikateľské činnosti okrem hotelových a reštauračných tam neexistujú? Aj z týchto dôvodov navrhujem § 4 ods. 2 písm. a/ vypustiť.

Pán spoločný spravodajca sa dotkol bodu 9. Tam je § 4 ods. 2 písm. d/. Zatiaľ to ešte nikto z pléna neotvoril. Pokiaľ by sa doplnok, ktorý je tam uvedený, dotýkal písmena e/, s tým súhlasím. Pokiaľ by to bolo písmeno e/, navrhujem doplniť na konci znenia písmeno e/ § 4 ods. 2 o navrhované slová. Ide o lokalizačný poplatok, kde sa nemá platiť za rekonštrukciu alebo opravu objektu, a v zmysle stavebného zákona sa za rekonštrukciu môže považovať, i predelenie zasadačky, ktorá tým zmení funkciu na sklad, alebo zmena vykurovacieho systému, atď. Čiže bude možné toto ustanovenie zákona zneužívať. Pokiaľ by však bod 9 platil pre písmeno e/, svoj návrh beriem spať, pokiaľ platí pre písmeno d/, navrhujem svoj nasledovný návrh: "Pokiaľ ide o rekonštrukciu alebo opravu celého objektu, fyzická alebo právnická osoba opravu alebo rekonštrukciu oznámi vopred obci. " To je môj návrh k tomuto bodu.

Ďalej sa dotknem bodu 10 novely, § 6 ods. 2. Navrhujem doplniť na konci tohto znenia slová "okrem kúpeľných zariadení", a neodporúčam prijať bod 17 spoločnej správy. Novela zákona č. 20 o starostlivosti o zdravie ľudu v § 35 ods. 1 taxatívne vypočítava, čo sú zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti. V odseku 2 tohto paragrafu sa hovorí, že zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti uvedené v ods. l poskytujú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu určenom ministerstvom zdravotníctva. Ešte som nevidel, ako ministerstvo zdravotníctva nanovo určilo tie taxatívne vypočítané zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti, ale podľa starého vysvetlenia alebo usmernenia patria tam aj kúpelne organizácie alebo kúpelne liečebne. Musíme si uvedomiť, ako som povedal aj pri lokalizačnom poplatku, že snáď okrem Piešťan, ktoré sú veľkým mestom, sa lokalizačný poplatok bytostne dotýka existencie kúpeľnej obce, V kúpeľnej obci trebárs Dudince, Kováčova, neexistujú iné zariadenia, ako kúpeľnícke. Preto je nutné jasne povedať, že zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti, samozrejme, do toho nespadajú, to sú nemocnice, polikliniky a podobne, ale kúpeľné organizácie sú v týchto mestách smerodajne pre život obce, aj ostatné aktivity, ktoré v tejto obci existujú. Pokiaľ by sme to tam nedali, mestská alebo obecná pokladňa by stratila veľké množstvo peňazí.

K bodu 10 novely - taktiež i 6 ods. 2 sa dotknem nasledujúceho: Vodárňam a kanalizáciám budujú obce a mestá vodovody a kanalizácie. Po vybudovaní im ich bezodplatne odovzdajú a tieto potom určujú občanom obce poplatky za služby. Keď sme prijímali zákon o majetku obci, dnes je to zákon číslo 138/1991 Zb., bol tu návrh, aby vodárne a kanalizácie patrili do majetku obci. Plénum to neschválilo a teda to nepatri do majetku obci. Tu ešte vylučujeme, aby tieto organizácie platili lokalizačný poplatok. Taktiež sa dotknem podnikov povodia. Majú zabraté obrovské územie a obrovské množstvo rekreačných zariadení, ktoré sa využívajú dva mesiace

v roku. Napríklad závod Povodie Váhu Piešťany ma rekreačné zariadenie vo Vŕbovom, na Čerenci, v Ratnovciach, kde sa bazén volá požiarna nádrž, v Trenčianskych Tepliciach, Dubník l a Dubník 2. Podnikové riaditeľstvo Povodia Váhu má zariadenia Bobrovník - tam je hotel, Topolčianky, Duchonka. Preto navrhujem vypustiť z § 6 ods. 2 slová "vodární a kanalizácii". To, čo som povedal o povodí, sa vzťahuje aj na zariadenia podnikov povodí a organizácii lesného hospodárstva slúžiacich na verejno-prospešné účely. Tieto slová taktiež navrhujem vypustiť.

To by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Chmelovi. 5 faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Hudec, potom s faktickou poznámkou pán poslanec Baláž a pripraví sa pani poslankyňa Badálová.

Poslanec I. Hudec:

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

skutočne na veľmi mrzí, že sa nám nepodarilo prerokúvať národný program na podporu zdravia skôr, než sa prerokúvajú tieto zákony. Predpokladám totiž, že vystúpenie pána poslanca Chmelu a pána poslanca Szokola by nebolo nesené v tomto duchu. Vrátim sa ku konkrétnemu bodu 17 predloženej spoločnej správy. Keď budeme ponímať ochranu a podporu zdravia len ako úzko rezortnú záležitosť, potom s pokojným svedomím môžeme napríklad z tejto citácie vyčiarknúť slová "rehabilitacno-rekreacnej liečby". Rozdiel medzi rekreačnou liečbou a rehabilitačno-rekreačnou liečbou je v ton, že rehabilitač-

no-rekreačné zariadenie má aj rehabilitačnú zložku, to znamená, že aktívne pôsobí na doliečenie alebo upevňovanie zdravia, kdežto prosté rekreačné zariadenie to nemá. Myslím si, že daňová a poplatková politika, by sa mala niesť v takom duchu, aby maximálne zainteresovala všetky rezorty na tom, aby aktívne pôsobili v duchu tohto dokumentu, ktorý prerokujeme a dúfam prijmeme.

To isté sa týka aj prednesú pripomienok, Ktoré tu tlmočil pán poslanec Szokol. Nemám nič proti krčmárom, pardon, proti podnikateľom v pohostinstvách, ale osobne si myslím, že všade na svete - keď sa dovolávanie nejakých svetových skúsenosti - sa práve takýmito mechanizmami pôsobí na to, aby sa znižoval alkoholizmus a iné toxikománie. Myslím si, že musíme dobre zvážiť, aby sme neprijali dve rôzne normy, ktoré si budú zároveň odporovať.

Ďakujem za pozornosť:.

Podpredseda SNR M. Zemko:

S faktickou poznámkou - pán poslanec Baláž, potom pán poslanec Chmelo.

Poslanec F. Baláž:

Vážená Slovenská národná rada,

chcel by som reagovať na úvod vystúpenia pána poslanca Chválu, ktorý navrhoval zrušenie bodu 17. Vieme, že v obciach sa vydávajú rozhodnutia, ktoré sú v rozpore so zákonom, takisto všeobecne závažné nariadenia. Zatiaľ nemáme mechanizmus, ako zrušiť všeobecne závažné nariadenia alebo nesprávne rozhodnutia obci, ktoré sú v rozpore so zákonom. som toho názoru, že ministerstvo financií a okresné úrady by

mali dohliadať na dodržiavanie tohoto zákona. Na okresných úradoch je dostatočný počet pracovníkov kontroly, ktorí by túto činnosť mohli vykonávať. Takto by sme zabezpečili, aby bol tento zákon dodržiavaný.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

S faktickou poznámkou pán poslanec Chmelo.

t

Poslanec J. Chmelo:

Poviem niečo k svojmu predrečníkovi. Pán poslanec je prednosta obvodného úradu, prejavil sa ako štátny úradník. Nemôžem si pomocť, nebolo to k bodu 17, ale 44, pán kolega. Tam som navrhol, aby sme to prijali. Čo sa týka pána poslanca Hudeca, § 35 zákona č. 419/1991 Zb. v ods. l taxatívne vypočítava, čo sú zriadenia liečebno-preventívnej starostlivosti. Dovolím si citovať: sú to a/ obvodné zdravotnícke zariadenia, b/ polikliniky, c/ nemocnice, d/ nemocnice s poliklinikou, e/ odborné liečebné ústavy, f/ zariadenia lekárenskej služby a g/ osobitné detské zariadenia. Čiže tam sú kryté aj slová, ktoré sú v bode 17, teda rehabilitačnorekreačná liečba. Ide tam len o kúpeľné zariadenia, ako som navrhoval, zariadenia kúpeľníctva, ktoré podnikajú aj na komerčnej báze.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi. Slovo má pani poslankyňa Badálová. Pripraví sa pán poslanec Ásványi.

Poslankyňa B. Badálová:

Vážený pán predsedajúci,

vážený pán minister,

vážená Slovenská národná rada,

k tonu, aby som vystúpila, ma vyzval pán spoločný spravodajca, ktorý chcel, aby sme nesúhlasili s vyňatím bodu 17, teda S 14 z novely zákona. Dovoľte prosím, vážená Slovenská národná rada, aby som podporila túto požiadavku pána spoločného spravodajcu, ale chcem vám zdôvodniť, prečo to tak robím. Aj po vystúpení pána Chmelu a ostatných, ktorí taktiež súhlasili s vyňatím tohto paragrafu, chcem vám to povedať len pre ilustráciu, nie ako štátna pracovníčka, ale ako poslankyňa, ku ktorej sa dostali signály o tom, že tieto miestne poplatky sa v niektorých obciach, a v mnohých obciach nesprávne vyberajú a nenapĺňajú pokladňu obce a mesta.

Už po schválení zákona Slovenskej národnej rady á. 544 a po vydaní všeobecne závažných nariadení o výške poplatku obcami a mestami, teda ich zastupiteľstvami, chodili za mnou občania s tým, že jednotlivé subjekty, ktoré predávajú tabakové výrobky, alkoholické nápoje, jednoducho zvýšili poplatok za tabakové výrobky i alkoholické nápoje. O tom, že je to pravda, citujem z Obecných novín č. 41 zo dňa 17. októbra 1991, kde sa medziiným hovorí: "Pod pojmom cena treba rozumieť zákazníkom, teda konzumentom zaplatenú požadovanú sumu pred prevzatiu resp. konzumovaniu výrobku. Nie je vylúčené, že v cena, ktorú zákazník-konzument zaplatí, bude zahrnutá aj výška poplatku stanovená obcou, a to aj vzhľadom na možnosti stanovenia ceny dohodou medzi predávajúcimi a kupujúcimi. "

Prečo som teraz veľmi vrelo privítala § 14 v novele zákona? Preto, že keď mestské zastupiteľstvo v Michalovciach robilo revíziu alebo kontrolu, koľko platieb za miestne po-

piatky z tohto § 9, teda za tabakové výrobky a alkoholické nápoje došlo do pokladne mesta, s hrôzou zistilo, že v októbri resp. v novembri to bolo okolo 300 tisíc korún od reštaurácii, ale až koncom decembra Jednota a reštaurácie zaplatili do mestskej pokladne vyše milióna korún. Čo je však na tom najpodivnejšie, že ani jeden podnikateľ, ani jeden súkromník nedal ani halier. To znamená, že v rámci privatizácie, keď prakticky všetky štátne podniky boli privatizované, a vo väčšine sú to reštauračné podniky, od týchto pánov podnikateľov neprichádza do pokladne mesta ani koruna. Preto ma zaráža petícia, ktorú podpísali podnikatelia okresu Nové Zámky, ktorú prečítal pán poslanec Szokol, a ktorí žiadajú znížiť poplatky za tabakové výrobky a za alkoholické nápoje. Neviem, či naozaj tak poctivo platia, ale v Michalovciach to tak nie je.

Tiež by som chcela povedať, že nespokojnosť občanov v tomto smere je namieste, pretože keď niečo zaplatia naviac, a ten, kto má povinnosť odviesť do pokladne mesta alebo obce, to neurobí, myslím si, že je to porušenie zákona. Preto je potrebné, aby kontrolné orgány v tomto zákone boli ustanovené. Je mi veľmi ľúto, že sme na to neprišli už pri schvaľovaní zákona č. 544, pretože by nedošlo k takýmto nedorozumeniam a porušeniu zákona. Preto vás chcem poprosiť, napriek tomu, čo tu bolo predtým povedané, ale zo situácie, ktorá je, ktorú viacerí poznáte z vašich okresov, aby § 14 Slovenská národná rada schválila, a aby sme neznižovali poplatok na 5 %, ako to navrhoval pán poslanec Szokol.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pani poslankyni Badálovej. S faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Chmelo.

Poslanec J. Chmelo:

Prepáčte, že sa zase hlásim, ale chcem povedať, že miestne poplatky sú fakultatívne. Je vecou mestského alebo obecného zastupiteľstva, či uvážia, že zavedú miestne poplatky. Podľa môjho názoru tu štátny orgán nebude vykonávať kontrolu toho, kto piati alebo neplatí, ale bude vykonávať kontrolu, či vyhláška alebo nariadenie mestského alebo obecného zastupiteľstva je v súlade so zákonom. Vysvetľujem si to takto. Kontrolu plnenia by mal zabezpečovať mestský alebo obecný úrad.

Podpredseda SNR M. Zemko:

S faktickou poznámkou sa hlásil pán poslanec Ďurišin. Potom vystúpi pán poslanec Ásványi.

Poslanec P. Ďurišin:

Pánovi Chmelovi by som len povedal, že poznám konkrétny prípad, keď v obci dali väčší poplatok, ako je určená maximálna hodnota v zákone. Ide práve o túto kontrolu. Fakultatívnosť je v rozmedzí tohto zákona. Ide o dodržiavanie zákona. Myslím si, že ak by sme už boli úplne demokratickým štátom, ako si prajeme, ak by vedomie ľudí bolo také, ako si prajeme, nebolo by to potrebné, ale v tomto prechodnom období si myslím, že bod 44 by sme nemali prijať, čiže nechať tam tento odsek.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Faktická poznámka - pán poslanec Rósza.

Poslanec E. Rózsa:

Vážená Slovenska národná rada, vážení členovia vlády,

nemôžem súhlasiť s predrečníkom, pokiaľ ide o argumentáciu, ktorá vychádza z poznatkov ad hoc a je citové založená. Návrh ústavnoprávneho výboru, aj návrh výboru pre štátnu správu a samosprávu je dôvodný. Tu predsa nejde o to, že by sme upierali nejaké právo orgánom Štátnej správy, ale opačne, takýmto spôsobom sa do novely zákona znásilňuje spôsob protizákonnej podriadenosti miestnej samosprávy organom statnej správy, 60 je protizákonné. Preto prosím, aby poslanci pochopili, Že tu ide o Špekulatívny zámer, aby sme v dôsledku toho, že údajne nie sú spôsoby na odstránenie nezákonnosti, podpísali okresným úradom a ministerstvu financií bianco šek. To je nesprávne. /Potlesk. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský:

Musím namietať pánovi poslancovi Rózsovi v jednej veci. Ak štátny orgán má dohliadať na to, či zákon je naplnený, a na nič viac, len dohliada na to, čomu je samospráva podriadený, Ten zákon platí i pre ňu.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem, S faktickou poznámkou opäť pán poslanec Rózsa.

Poslanec E. Rózsa:

Musím oponovať predrečníkovi, lebo miestnej samospráve možno úlohy uložiť len zákonom. Ak teda okrasný úrad by aj zistil nejaké nesprávnosti, nemá spôsob a prostriedky, ako to odstrániť, lebo nemôže ukladať úlohy miestnej samospráve. Prosím, aby sa to pochopilo.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Slovo má pán poslanec Ásványi. Pripraví sa pán poslanec Brestenský.

Poslanec L. Ásványi:

Vážené dámy a páni,

dovolím si upriamiť vašu pozornosť. na bod 6 spoločnej správy, ktorý nadväzuje na bod 4 novely zákona. Pán spoločný spravodajca odporúčal an blok hlasovať za neprijatie tohto bodu. Túto zmenu som navrhoval v našom výbore ja. Prosím vás pekne, ak bude tento návrh zamietnutý, dovolím si prečítať, čo bude v novom znení zákona. V § 3 sa hovorí o poplatku za užívanie bytu. Citujem zo zákona č. 544 odsek 2: "Sadzba poplatku je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za takto užívaný byt. " Bodka sa mení na bodkočiarku a bude nasledovať znenie novely, pretože žiadny iný návrh, okrem môjho, nebol daný. Teda po bodkočiarke ide: "Sadzba poplatku za užívanie časti bytu je ročne najviac päťnásobok ročnej úhrady za štvorcový meter podlahovej plochy takto užívanej časti bytu. " To je, prosím vás, presne to isté, len je to spresnené alebo rozšírené o to, že sa nehovorí všeobecne o ploche, ale o štvorcových metroch plochy. Druhá veta, ktorá nasleduje v novele - úhrada za služby spojené s užívaním bytu - je namieste. Teda v novele je uvedené nové, perfektné znenie od-

šeku zákona č. 544. Ak neprijmete môj návrh, bude sa jedna veta opakovať dvakrát, a myslím, že to nebude v prospech kvality tohto zákona.

Ešte chcem hovoriť k bodu 21 spoločnej správy, ktorý sa týka bodu 12 novely. V § 8 sa hovorí o poplatkoch zo vstupného. Novela vypúšťa z pôvodného ustanovenia kritérium, že poplatok sa vypočítava zo zisku z vyberaného vstupného. Navrhol som trošku iné znenie: "Sadzba poplatku je najviac 30 % z vybraného vstupného na burze. " Teda v pripadá poriadania burzy nie zo zisku, ale zo vstupného. Druha veta pôvodného zákona totiž znie: V prípade divadelných predstavení, koncertov vážnej hudby, umeleckých výstav a tak ďalej, najviac 10 % zo zisku z vybraného vstupného. Tu by som odporúčal, a taký je návrh výboru pre obchod a služby, aby v druhej vete zostalo slovo "zisk", teda poplatok zo zisku z vybraného vstupného. Kto mal niečo spoločná - a každý sme mali - s koncertom, s umeleckým predstavením, divadelným predstavením, vie, že sú to dnes stratové záležitosti. Tu zaplatiť 10 % z vybraného vstupného znamená ešte ďalej zvýšiť stratu alebo znížiť malicherný zisk, z ktorého žijú kultúrne organizácie, i to by sa zobralo. Teda, nebuďme takí macošskí voči kultúre a voči umeniu. Tam by som odporúčal len zo zisku, ak vôbec bude zisk, ale u burzy nijako poriadateľov neľutujem, pretože mám skúsenosti, že to je jeden z najlepších obchodov. Tam nech obec dostane svoje.

Ešte si dovolím k článku 3 spoločnej správy, alebo k bodom 45 a 46 spoločnej správy. Týka sa to účinnosti tohoto zákona, novely zákona. Pán spoločný spravodajca navrhoval 1. máj, v bode 46 je 1. apríl. Prihováram sa za termín účinnosti od 1. apríla z takých dôvodov, že poplatky sa vyrubujú na celý rok paušálne. Od 1. mája je rozhodne ťažšie deliť, vracať, vyporiadať sa, ako keď začneme s novými poplatkami, s novým režimov od štvrťroka. Najlepšie by bolo od 1. júla,

ale viem, že tak by sme pokladne obci pripravili o príjmy. Prihováram sa teda za termín Účinnosti od 1. apríla.

Ďakujem za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Ásványimu. Slovo pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský:

Vážený pán predsedajúci, vážená dámy, vážení páni,

dovoľujem si navrhnúť, aby sa v bode 11 novely, kde sa upravuje text § 6 odseku 4 zákona, text upravil. Text je o lokalizačnou poplatku a znie: "Základom pre výpočet poplatku je maximálna cena určená podľa osobitných predpisov. " Potom je text: "O poplatníka, ktorý činnosť vykonáva v prenajatých priestoroch, je základom pre výpočet poplatku dohodnutá cena za prenájom nebytového priestoru, najmä však minimálna cena určená podľa osobitných predpisov. " Pokiaľ máme nejaké nebytové priestory, sú z nich tieto poplatky: lokalizačný, ktorý sa platí obci, potom ďalším poplatkom je daň z nehnuteľnosti, pardon, teraz sa to volá domová daň, ktorá pôvodne bola vo výške 50 % z nájomného, teraz je na to úľava na základe nariadenia vlády, kde táto daň je 20 % percent. Čiže to už je 40 % z nákladov na tuto plochu. Je síce pravda, že momentálne sa daň z príjmu z tejto čiastky neplatí, ale v zákone o dani z príjmu obyvateľstva je podmienečná klauzula, že to piati, pokiaľ nepríde k zmene sadzby. K zmene sadzby neprišla, len k úľave na nej. K zmene sadzby určite, čo nevidieť príde.

Aj preto sa domnievam, že je potrebné, aby obce nejakým spôsobom generovali rozširovanie nebytových priestorov, netrvdim, že by ich realizovali, stavali, ale aby subjekty, ktoré jednoducho toho budú spôsobilé, tieto priestory rozširovali, lebo podmienkou dostatočnej konkurencie a trhového systému i v týchto sférach nie je len súkromné vlastníctvo týchto hospodárskych aktivít, ale i možnosť vznikania nových. Myslím si, aby mohla byt zabezpečená aká-taká akumulácia kapitálu, ktorý by dokázal rozširovať tieto priestory, je potrebné, aby rekvirung obce nebol až do 60 %, lebo ak by sa platila aj daň z príjmu obyvateľstva, to je ďalších 20 %, čiže sme tam, kde sne boli, ba ešte horšie. Preto by som si dovolil navrhnúť, aby v tejto novele zostal text po poznámku 3, aby všeobecne lokalizačný poplatok sa vyruboval, potom je to tých 20 %, to takmer v každej obci, ktorá nie je rozumná, tak je, ktoré sú rozumné, aj tak to týmto spôsobom stanovili, z ceny stanovenej vyhláškou. Pokiaľ by sme to prijali, má to ešte jednu výhodu, že nebude to generovať rázne machinácie, ktoré existujú, že sa do zmlúv dávajú iné hodnoty, hľadajú sa cesty, ako to uhrádzať a podobne, čiže navrhujem vypustiť text "U poplatníka, ktorý činnosť vykonáva v prenajatých priestoroch, je základom pre výpočet poplatku dohodnutá cena za prenájom nebytového priestoru, najmenej však maximálna cena určená podľa osobitných predpisov. " Samozrejme, tým odporúčam, aby sa body 19 a 20 spoločnej správy neprijali. Prosím, je na vašom zvážení, ako sa rozhodnete, ale myslím si, že pokračovať takým spôsobom, ako bol postavený systém odvodov a dani v predchádzajúcom ekonomickom systéme, by sme nemali.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Brestenskému. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Granec.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP