Neprošlo opravou po digitalizaci !

nahradiť slovom "po dohode". V tomto odseku sa hovorí o skúškach, skúšobných komisiách, termínoch skúšok audítorov.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za prijatie šiesteho pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 70 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali šiesty pozmeňujúci návrh pána poslanca Brestenského.

Poslanec R. Brestenský;

Navrhol som v § 9 ods. 1, ktorý pojednáva o obsahu a rozsahu skúšok audítorov, vložiť za slovo "ministerstvo" slová "všeobecne závažným právnym predpisom", a zmeniť slovosled.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za prijatie siedmeho pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 73 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali aj siedmy pozmeňujúci návrh pána poslanca Brestenského.

Poslanec R. Brestenský;

Ďalej v rozprave s návrhom vystúpil pán poslanec Chmelo. V § 6 ods. 2 návrhu zákona je tento text: "Vykonávať, audítorskú činnosť v Slovenskej republike môžu aj audítori oprávnení na túto činnosť v Českej republike, ak sa zapíšu do zoznamu audítorov vedeného komorou v Slovenskej republike. Pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky sú povinní dodržiavať úpravy komory. " Pán poslanec Chmelo navrhol, aby po texte za čiarkou, teda "oprávnení na túto činnosť v Českej republike" bola bodka a text "ak sa zapíšu do zoznamu audítorov vedeného komorou v Slovenskej republike a pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky sú povinní dodržiavať úpravy komory" - vypustiť, teda od slov v "Českej republike" ostatný text ods. 2 § 6 vypustiť. Pán minister sa po skončení rozpravy vyjadril, že to neodporúča.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za prijatie pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Chmelu?

/Za návrh hlasovalo 19 poslancov. / Kto ja proti?

/Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Zisťujem, že sme pozmeňujúci návrh pána poslanca Chmelu neprijali.

Poslanec R. Brestenský:

Tým sme vyčerpali všetky doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k zákonu.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V súlade a ustanovením § 26 ods. 1 rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady budeme hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok?

/Za návrh hlasovalo 71 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

Ďakuješ pánovi spravodajcovi.

Poslanec R. Brestenský:

Vážení pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ďakujem za spoluprácu. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

myslím si, že by sme mali pokračovať a prestávku urobiť neskôr. Ďalším bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

Materiál ste dostali ako tlač SNR číslo 219 a spoločnú správu ako tlač 219a. Prosím ministra financií Slovenskej republiky pána Jozefa Danču, aby návrh uviedol.

Minister financií SR J. Dančo:

Vážené predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážení členovia vlády, Slovenská národná rada,

pred niekoľkými dňami sa mi dostal do rúk písomne rozmnožený materiál, ktorý ukazuje, akým spôsobom niektorí podnikatelia navrhujú daňovým poplatcom vypočítať daň, alebo presnejšie, akým spôsobom daň nepriznať. Táto podnikateľská aktivita, v tomto smere žiadúca, ale aj trestná, sa rozmáha, preto je nevyhnutné, aby sme túto činnosť usmernili v pevnom rámci zákona o daňových poradcoch. Tento dokument, ktorý sa mi dostal do rúk a ktorý ukazuje spôsob, akým sa dane môžu vypočítať, presnejšie, akým spôsobom sa dane nemusia zaplatiť, samozrejme, hraničí v istých častiach s trestno-právnou činnosťou, dokonca s nabádaním k trestnému činu. Ale nie o tom som chcel hovoriť. Chcel som hovoriť o tom, že predkladáme návrh zákona, ktorým sa ma daňové poradenstvo ako činnosť podnikateľská, ako činnosť žiadúca, riešiť pomocou zákona tak, aby daňoví poradcovia mali možnosť radiť svojim

klientom v intenciách zákona, dodržiavaním zákonných predpisov o daniach a daňovej správe, bez toho, aby sa dopúšťali trestného činu.

Poskytovanie poradenskej pomoci v oblasti dani v súčasnosti vo vyspelom svete sa deje dvoma formami. Prvou je daňové poradenstvo a druhou sú únie alebo asociácie daňových poplatníkov. Daňoví poradcovia sú odborníci, vzdelaní a poznajúci daňové zákony, poznajúci správu dani a výkon správy dani, a únie platcov daní alebo ich asociácie sú dobrovoľné orgány alebo organizácie, ktoré radia svojim členom, akým spôsobom majú daňové priznania pripraviť tak, aby neprekročili zákon, pritom aby rozsah dani, ktoré budú platiť, bol minimálny. Myslím si, že tento účel sleduje aj náš návrh zákona o daňových poradcoch, aby títo poradcovia radili svojim klientom, akým spôsobom môžu minimalizovať daňové poplatky, a pritom neprekročiť zákon a dodržiavať všetky predpisy, ktoré s týmto súvisia. Ide teda o to, aby osoby, ktoré budú daňové poradenstvo vykonávať, mali pre tento výkon odborne a osobné predpoklady. Navrhujeme, aby poradenstvo a pomoc v daňových veciach bola upravená týmto návrhom zákona.

Predložený návrh zákona vymedzuje činnosti a postavenie daňových poradcov pri poskytovaní daňového poradenstva fyzickým a právnickým osobám v oblastí dani, odvodov, pokút, daňového konania pred daňovými orgánmi a súdmi a konanie vzťahujúce sa k daňovým priestupkom a k daňovým trestným činom, čiže celú škálu možnosti, ktoré sa v daňovej oblasti môžu vyskytovať. Vymedzujú sa aj podmienky pozastavenia, odňatia, zániku, ale aj získania oprávnenia pre výkon činnosti daňového poradcu, disciplinárne konanie a najmä spôsob ochrany klientov pred daňovými poradcami, ktorí konajú nečestne.

Zákonom sa zriaďuje Slovenská komora daňových poradcov ako samostatná profesné organizácia, ktorá by na základe

určených podmienok povoľovala činnosť daňových poradcov, zastupovala ich a presadzovala ich záujmy v súlade s česko-slovnským právnym poriadkom. Komora by si hradila výdavky zo svojich príjmov. V návrhu zákona sa rieši i postavenie osôb, ktoré v súčasnosti poskytujú daňové poradenstvo na základe registrácie podlá zákona o súkromnom podnikaní občanov. Daňové poradenstvo poskytované kvalifikovanými a oprávnenými subjektami vytvára predpoklad pre pozitívny rozvoj právneho vedomia daňovníkov, skvalitnenie daňovej správy v Slovenskej republike.

Návrh zákona bol prerokovaný vo výboroch Slovenskej národnej rady. K jeho vecnému obsahu neboli dané zásadné pripomienky. Boli však podnety k termínu účinnosti tohto zákona. Uvažovali sme od 1. januára 1992, ale vzhľadom na to, že zákon prerokúvame teraz, odporúčam, aby účinnosť tohto zákona bola dnom jeho vyhlásenia. Nadväzne na účinnosť zákona sa posunie i lehota na vykonanie skúšok fyzických osôb pre výkon daňového poradenstva.

Ďakujem vám. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem ministrovi Dančovi. Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Taraja, aby predniesol správu o výsledkoch prerokovania vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Poslanec Š. Taraj:

Vážená Slovenská národná rada, vážený predsedajúci, vážení členovia vlády,

prechod k trhovej ekonomike podnietil veľa subjektov podnikať vo všetkých sférach nášho života. Pretože sa mnohí

podnikatelia veľmi tažko orientujú v množstve právnych predpisov, vyhľadávajú pomoc a radu u tzv. daňových poradcov, avšak nízka úroveň týchto poskytovaných služieb sa negatívne odrazila najmä v podaných daňových priznaniach. Súčasná situácia vyžaduje riešiť poskytovanie daňového poradenstva zákonnou formou.

Výbory Slovenskej národnej rady prerokovali uvedený vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady. Súhlas a nim vyslovili všetky výbory Slovenskej národnej rady, až na Výbor Slovenskej národnej rady pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva. Všetky ostatné výbory Slovenskej národnej rady, ktorým bol tento návrh zákona Slovenskej národnej rady pridelený na prerokovanie, odporúčajú Slovenskej národnej rade, aby ho schválila. Žiadne pripomienky k tomuto vládnemu návrhu zákona nemal Výbor Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu. Ostatné výbory navrhujú schváliť, vládny návrh zákona slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov po zohľadnení pozmeňujúcich a doplňujúcich úprav k nemu.

V spoločnej správe som tieto návrhy rozdelil do troch skupín, a to na tie, ktoré navrhujem an blok prijať, ktoré navrhujem neprijať a o ktorých navrhujem hlasovať samostatne. Navrhujem an blok prijať tieto body spoločnej správy: l, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 26, 27, 29, 34, 43, 45, 47

a 52. Navrhujem an blok neprijať tieto body spoločnej správy: 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 40, 42 a 44. Pripomeniem, že prijatím bodu 29 sa vylučujú body 48 a 49, prijatím bodu 45 sa vylúči bod 46, prijatím bodu 29 sa vylučujú body 48 a 49 spoločnej správy, prijatím bodu 45 sa vylučuje bod 46, prijatím bodu 47 sa vylučuje bod SO a prijatím bodu 52 sa vylúči bod 53.

Body spoločnej správy, o ktorých odporúčam hlasovať samostatne: 16, 22, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41 a 51. Dovoľte,

aby som sa vyjadril k bodom, ktoré odporúčam neprijať. Prijatím bodu 39 sa vylúči bod 37.

K bodu 3 - navrhovaná zmena mení charakter zákona, čím narušuje celú koncepciu zákona a v konečnom dôsledku vyvracia filozofiu uvádzaného zákona. K bodu 6 - nemôžem súhlasiť s takýmto doplnením, lebo v zásade potláča samostatnosť komory. K bodu 8 - nie, že by som nesúhlasil, ale tu mením dikciu, ktorú potom poviem vo svojich pozmeňovacích návrhoch. K bodu 9 - uvedenú zmenu nepovažujem za potrebnú. K bodom 10 a 11 - obe dikcie sú právnym doplnkom k uvedenému odseku, prikláňam sa k dikcii v bode 11, preto neodporúčam prijať bod 10. K bodu 14 - ide tu tiež o koncepčnú zmenu práv komory obnoviť, skúšku. Pripadne chyby, ktoré sa môžu stať z odbornej nespôsobilosti, rieši zákon v § 24 v disciplinárnej zodpovednosti. Bod 16 - uvedená pripomienka rozširuje dané ustanovenie, ale v danom prípade ju pokladám za nepotrebnú. Bod 17 - v tomto prípade nie som celkom spokojný s pôvodnou dikciou, no jednako sa mi zdá, že je rozumnejšia dikcia, ktorá je uvedená v zákone. Bod 20 - tu je odkaz, je už použitý na strane 6 tohto zákona, a to v § 14 ods. 2. Takáto je legislatívna technika a rešpektujem ju. V bode 21 - túto zmenu takisto rieši § l písm. b/, kde je už použitá tato legislatívna skratka. V bode 22 takisto ide o koncepčnú zmenu, a navrhovaná úprava je v rozpore s ustanovením § 4 tohto zákona. K bodom 23 a 24 - súhlasím s nimi, dal som ich do skupiny an blok neprijať, pretože mám k nim pozmeňujúci návrh, ktorý takisto potom prednesiem. Bod 28 - v tomto bode nemôže kontrolovať, lebo zákon neuvažuje o kontrole a nie je to uvedené ani v ostatných zákonoch o komorách. K bodom 30, 31, 32 a 33 - v § 24 nepovažujem za potrebné tieto odseky vypustiť, lebo v princípe je to obdobné aj v iných zákonoch o komorách a vytvára predpoklad dodržiavania povinnosti tohto zákona. K bodom 35 a 36 - nesúhlasia, lebo dané ustanovenia vyplývajú zo štatútu. Bod 38 - tu mám takisto svoj pozmeňujúci návrh, ktorý potom prednesiem. K bodu 40 - tu by

som slovo "iba" ponechal, pretože zdôrazňuje vážnosť daného rozhodnutia. Bod 42 - zákon takisto na uvedenú zmenu už poukazuje v S 7 ods. l v bode 6, na čo uvádzaný výbor poukázal predtým. Bod 44 - nesúhlasím s uvedeným skrátením vzhľadom na vznik novej daňovej sústavy, ktorá bude platná od 1. 1. 1993.

To by bolo všetko k spoločnej správe. V rozprave si dovolím predniesť svoje pozmeňujúce návrhy.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem spoločnému spravodajcovi. Otváram rozpravu o návrhu zákona o daňových poradcoch. Pán spravodajca prednesie svoje pozmeňovacie návrhy ako prvý.

Poslanec Š. Táraj:

Mam tri pozmeňovacie návrhy, ktoré by som chcel predniesť, a to v bode 8 v odseku 2 § 7 za slovo "komore" doplniť "poplatok, ktorého výšku určí ministerstvo Slovenskej republiky všeobecne závažným právnym predpisom". To je jeden. K bodom 23 a 24 - tam by som to spojil do jednej pripomienky. Na koniec textu v odseku 5 § 21 doplniť "a schvaľuje štatút", a potom druhú vetu "Členstvo v orgánoch komory je vzájomne nezlučiteľné. " Tým by sa potom vypustil bod 25. K bodu 51 - do § 17 odsek 2 doplniť: "Výšku odmeny daňových poradcov a spôsob jej určenia upraví ministerstvo Slovenskej republiky vyhláškou. " Tak je to aj v iných zákonoch o komorách. Rešpektujem to, ale dopĺňam to do § 17 odsek 2. Ostatné odseky sa prečíslujú. To by boli všetky moje pripomienky.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem spravodajcovi. Prosím, aby zaujal svoje miesto. Do rozpravy sú zatiaľ prihlásení dvaja poslanci - poslanec

Kružliak a poslanec Granec. Prosil by som ostatných poslancov, keby sa prihlásili písomne, aby sme mali prehľad o rozprave.

Poslanec Š. Kružliak:

Vážený pán predsedajúci, vážení zástupcovia vlády, vážený slovenský parlament,

dovolil by som si doplniť návrh zákona, ktorý bol prednesený, v troch prípadoch, ktoré neboli prijaté vo výboroch, kde som sa to snažil okrem iných návrhov predniesť. Ide o § 10 ods. 2, kde odporúčam odsek 2 rozšíriť o písm. c/ so znenia: "porušil morálne zásady, nebezpečne užíval psychoaktivne látky". Ide tam o pozastavenie činnosti daňového poradcu. V § 11, kde sa hovorí o vyčiarknutí zo zoznamu, odporúčam rozšíriť písmeno h/ znením: "trvalé koná činnosti uvedené v § 10 ods. l písm. c/ tohto zákona". To je to, čo som hovoril predtým.

V S 21 sa hovorí: "Zriaďuje sa komora BO sídlom v Bratislave. " Dávam tu pozmeňujúci návrh: "Zriaďuje sa komora so sídlom v Banskej Bystrici", a to z toho dôvodu, že komory väčšinou majú sídlo v Bratislave, a Banská Bystrica je predsa len trochu v strede Slovenska.

Ďakujem za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Kružliakovi. Ďalší je poslanec Gra-

Poslanec E. Granec:

Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené poslankyne, poslanci,

predložený vládny návrh o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov jasne vypovedacou schopnosťou rieši nevyhnutnosť daňových poradcov, ich postavenie, práva, povinnosti, i organizačnú štruktúru a prihliadnutím na prebiehajúce zmeny v hospodárskom systéme a prechode k trhovému hospodárstvu.

Máme na zreteli skutočnosť, že už v tomto roku bude na území Slovenskej republiky pôsobiť niekoľko desiatoktisíc súkromných podnikateľov. Vzhľadom na ich počet, na ich doterajšie pracovné zameranie, zaradenie, množstvo rôznych právnych, finančných predpisov, sa títo podnikatelia len veľmi tatko orientujú v súčasnej legislatíve. Preto sa žiada vytvoriť sieť daňových poradcov, ktorí by pre týchto podnikáte lov vykonávali tieto prace na požadovanej úrovni, a to jednak v prospech samotných podnikateľov, ako aj na zabezpečovanie ich povinnosti voči spoločnosti formou dani a poplatkov v prospech štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí. Ak berieme ďalej do úvahy prípravy a následné uplatňovanie nového daňového systému od 1. januára 1993, vznik, tejto inštitúcie je viac ako potrebný.

Návrh zákona jasne rieši postavenie a činnosť daňových poradcov, ich práva a povinnosti, ako aj organizačnú štruktúru daňových poradcov v Slovenskej komore daňových poradcov a taktiež rieši disciplinárnu zodpovednosť pri porušení tohoto zákona. Ďalej rieši prechodné obdobie medzi súčasným stavom a účinnosťou tohoto zákona a jeho postupného uplatňovania do obdobia vykonania skúšok, vydania osvedčenia pre výkon tejto činnosti.

Vychádzajúc z predloženého materiálu, jeho jasne vypovedacej schopnosti, bez nejakých zásadných pripomienok podporujem a odporúčam tento návrh zákona prijať.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem poslancovi Granecovi. Faktickú poznámku má pán poslanec Chmelo.

Poslanec J. Chmelo:

Pán spoločný spravodajca body 23 a 24 neodporúča prijať s odôvodnením, že má svoj pozmeňujúci návrh. Domnievam sa, že takýto postup nie je možný s takýmto odôvodnením. Nepochybujem o tom, že pripadne jeho návrh je lepší, ale domnievam sa, že spravodajca nemá právo tým, že má iný návrh, dať, do hlasovania an blok nejaké body neodporúčané plenu na schválenie.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Áno, iste. Myslím si tiež, že úlohou spravodajcu je najmä vylúčiť nelogičnosti alebo rôzne vzájomne sa vylučujúce pripomienky, aby sme na to boli dopredu upozornení pred hlasovaním.

Vážení páni poslanci, keďže sa ďalej do rozpravy nikto neprihlásil, ukončujem rozpravu. Skôr ako znovu vyzvem ministra a spoločného spravodajcu, dovolil by som si vyzvať poslancov, ktorí sú v budove, aby v priebehu záverečných slov ministra a spravodajcu zaujali svoje miesta, aby sme potom mohli hlasovať. Prosím pánov poslancov, ktorí sú v objekte parlamentu, aby sa vrátili do rokovacej sály.

Prosím teraz ministra financií, keby zaujal stanovisko k rozprave.

Minister financií SR J. Dančo:

Vážená Slovenská národná rada,

bolo podaných 53 návrhov na úpravy alebo zmeny. S mnohými, s 29 návrhmi a úpravami treba súhlasiť, tie bezpodmienečne prijímam. Podľa môjho názoru 16 podlieha rozhodnutiu a hlasovaniu a 8 by som rád vyvrátil.

Pán poslanec Chmelo mal námietky k pripomienke 23. Táto pripomienka je zlá, je to omyl, lebo sa tam v texte hovorí o odseku 5 a tento text sa dotýka odseku 6. Čiže pripomienku 23 nemožno vziať do Úvahy.

S mnohými poznámkami, ktoré uviedol pán spravodajca, súhlasím, vypúšťam to z diskusie, pretože tam sme zhodného názoru. Niektoré sú otázkou v tom zmysle, že by bolo treba, aby sa o nich rozhodovalo. Napríklad bod 12 nebol odporúčaný na riešenia, myslím si, že by sa mohol stať predmetom rozhodovania v tom zmysle, či ide o 6 mesiacov alebo 12 mesiacov. Hne je sympatické prijať aj šesťmesačnú lehotu. Pokiaľ ide o body 30 a 31, tieto boli navrhované na neprijatie alebo rozhodovať o nich samostatne. Podporil by som, aby tam výška 100 tisíc zostala ako suma, ale to podlieha, prirodzene,

vášmu hlasovaniu. Myslím si, že to isté by malo byt v bode

t 34, ktorý bol navrhovaný na schválenie an blok. Ide tam

o to, či do troch alebo do šiestich mesiacov, je to fakultatívne, ale tiež by bolo prijateľné, aby to bolo aj do troch mesiacov.

Návrh, ktorý bol predložený v rozprave o sídle Slovenskej komory daňových poradcov v Banskej Bystrici, je prija-

teľný. Nie je to podmienené v Bratislave. Dôležité je, či v Banskej Bystrici bude mat táto komora fyzický priestor pre svoju existenciu.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem pánovi ministrovi. Prosím spravodajcu, keby uzavrel pripomienky.

Poslanec Š. Taraj;

Nemám závažné pripomienky. Body 23 a 24 som pôvodne mal na samostatné hlasovanie, ale pán minister k tomu podal vysvetlenie, tak som to potom zaradil do hlasovania an blok, ale nič vážnejšie sa tým nestane.

K bodom 12 a 34, ku ktorým pán minister hovoril, nemal závažné pripomienky, takže ich môžem ponechať v bloku navrhovanom na schválenie.

Ďalšie pripomienky nemám, mohli by sme pristúpiť k hlasovaniu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Poslanec Š. Táraj:

Najskôr uvediem body spoločnej správy, ktoré navrhujem an blok prijať. Ešte raz ich zopakujem. Sú to body l, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 26, 27, 29, 34, 43, 45, 47 a 52. Odporúčam ich prijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím, pán poslanec Granec - faktická poznámka. Poslanec E. Granec:

Mám pripomienku. Pán minister hovoril, aby v § 25 pod bodom 34 zostali tri mesiace. Navrhujem, aby tento bod bol vyňatý zo spoločného hlasovania.

Poslanec Š. Taraj:

Súhlasím, dáme ho na samostatné hlasovanie. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 80 poslancov. /

Kto je za spoločné prijatie bodov spravodajskej správy, ako ich navrhol spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 78 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. /

Konštatujem, že body spoločnej správy, ako boli navrhnuté, sme prijali.

Poslanec Š. Taraj:

Z bodov spoločnej správy navrhnutých hlasovaním an blok neprijať bod 12 na návrh pána ministra vyberám na samostatne hlasovanie. Potom sú to tieto body: 3, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 40, 42 a 44. Odporúčam ich neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 83 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov ako ich navrhol spravodajca?

/Za návrh hlasovali 3 poslanci. /

Kto je proti prijatiu týchto bodov?

/Proti návrhu hlasovalo 77 poslancov.

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. /

Konštatujem, že uvedené body neboli prijaté. Poslanec Š. Taraj:

Nasledujú návrhy zo spoločnej správy, o ktorých budeme hlasovať samostatne. Prvý je bod 12, ktorý odporúčam prijať..

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 84 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 12?

/Za návrh hlasovalo 62 poslancov. /

Kto ja proti?

/Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Zisťujem, že bod 12 sme prijali. Poslanec Š. Taraj:

Bod 16 odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 84 poslancov. / Kto je za prijatie bodu 16? /Za návrh hlasovalo 14 poslancov. / Kto je proti prijatiu tohto bodu? /Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že bod 16 nebol prijatý. Poslanec š. Táraj:

Bod 22 spoločnej správy odporúčam neprijať. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 82 poslancov. /

Kto je za prijatie tohto bodu?

/Za návrh hlasovalo 9 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Zisťujem, že bod 22 nebol prijatý.

Poslanec Š. Táraj:

Bod 30 spoločnej správy odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 83 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 30?

/Za návrh hlasovalo 12 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 59 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. /

Bod 30 nebol prijatý. Poslanec Š. Táral;

Bod 31 spoločnej správy odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 80 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 31?

/Za návrh hlasovalo 9 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Bod 31 nebol prijatý. Poslanec Š. Táraj;

Bod 32 spoločnej správy odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 85 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 32?

/Za návrh hlasovali 4 poslanci. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 70 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Bod 32 sme neprijali. Poslanec Š. Taraj:

Bod 33 spoločnej správy odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 82 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 33?

/Za návrh hlasovalo 5 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Ani bod 33 sme neprijali. Poslanec Š. Taraj:

Bod 34 spoločnej správy odporúčam prijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 86 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 34?

/Za návrh hlasovalo 50 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 16 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Bod 34 bol prijatý. Poslanec Š. Táraj:

Bod 38 spoločnej správy odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 87 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 38?

/Za návrh hlasovalo 15 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Ani bod 38 sme neprijali. Poslanec Š. Táraj:

Bod 39 spoločnej správy odporúčam prijať.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP