Neprošlo opravou po digitalizaci !

Minister financií SR J. Dančo:

Vážené predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážená Slovenská národná rada,

vláda Slovenskej republiky predkladá dnešnému plenárnemu zasadnutiu Slovenskej národnej rady na prerokovanie a schválenie návrh zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch, ktorý organicky nadväzuje na prijaté nové legislatívne úpravy, a to Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, novelu Občianskeho súdneho poriadku, zákon o konkurze a vyrovnaní, ako i zákon o súdoch a sudcoch. Podľa týchto úprav, ktoré nadobudli účinnosť už 1. januárov 1992, sa okrem iného začlenila hospodárska arbitráž do všeobecného súdnictva a správne súdnictvo bude zabezpečovať preskúmavanie rozhodnutí orgánov verejnej správy. Navrhovaná právna úprava zruší doterajší zákon Slovenskej národnej rady číslo 140 z roku 1984 Zb. o súdnych poplatkoch a vyhlášku c. 142/1984 Zb., ktorou sa tento zákon vykonáva. Pre územie Slovenskej republiky sa zruší aj nariadenie ministerstva financií číslo 78 z roku 1958, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky.

Predkladaný návrh zákona o súdnych poplatkoch ako súčasť komplexnej daňovej reformy vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Jeho cieľom je prispieť k vytváraniu podmienok trhového hospodárstva. Tento zámer je vyjadrený v jednotlivých častiach návrhu zákona, ktorými sa tieto odlišujú od doteraz platného zákona. Najvýraznejšie zmeny sú v predmete poplatkov, oslobodení od poplatkov, sadzby a okruhu poplatníkov.

Predmet súdnych poplatkov v návrhu zákona sa rozširuje o obchodné spory a preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov. Nadväzne na to sa rozširuje aj okruh poplatníkov. Základom poplatku, pokiaľ sa použije percentuálna sadzba, bude

cena predmetného poplatkového úkonu, prípadne cena v mieste obvyklá resp. cena nehnuteľnosti. Viacero zmien reagujúcich na nové podnety je vo vecnom a osobnom oslobodení poplatníkov od platenia súdnych poplatkov. Jednou z nich je napríklad upustenie od oslobodenia prvých zápisov podnikateľských organizácii do podnikového registra, na druhej strane rozšírenie oslobodenia od poplatkov a konanie vo výkone rozhodnutí na vymáhanie pohľadávok zo súdnych sporov a iných nárokov štátu, ďalej konanie vo veciach záväzkov, kolektívnych zmlúv a nezákonnosti štrajku alebo výluky atď. Z osobného oslobodenia boli z hľadiska charakteru činnosti vyňaté banky, ale oslobodené budú napríklad nadácie, obce v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu, atď. Bližšie sa to konkretizuje v dôvodovej správe.

Súčasťou zákona bude aj sadzobník súdnych poplatkov. Navrhovaná sadzby súdnych poplatkov berú do úvahy predpokladanú vyššiu náročnosť na úkony súdnictva v jednotlivých oblastiach jeho činnosti, ale aj zámer pôsobiť, proti podávaniu neuvážených podnetov na začatie súdneho konania.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

predložený návrh zákona bol pripravený na základe širokého pripomienkového konania. Prevažná časť pripomienok bola v návrhu vzatá do úvahy. V zmysle článku 12 ústavného zákona o československej federácii schválenie tohto zákona patrí do kompetencia Slovenskej národnej rady. Z tohto dôvodu návrh zákona predkladám dnešnému plenárnemu zasadnutiu Slovenskej národnej rady. Menom vlády Slovenskej republiky navrhujem, aby Slovenská národná rada zákon o súdnych poplatkoch schválila.

Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi ministrovi za uvedenie návrhu zákona. Prosím spoločného spravodajcu výborov pána Štefana Harnu, aby predniesol správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Poslanec Ž. Harna:

Vážená Slovenská národná rada, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy a páni,

predložený vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch je významný z hľadiska činnosti súdov. Vytvára podmienky na finančné krytie časti ich činnosti, a tým odľahčuje štátny rozpočet o nie malú výdavkovú položku. Zároveň svojim finančným dopadom na účastníkov konania vytvára predpoklady na odbúranie nie vždy nevyhnutných súdnych procesov.

Predložený návrh zákona v zmysle rozhodnutia predsedu Slovenskej národnej rady č. 132 prerokovali všetky výbory Slovenskej národnej rady okrem mandátového a imunitného výboru. Výbory Slovenskej národnej rady prerokovali návrh zákona a súhlasia a nim. Zároveň odporúčajú Slovenskej národnej rade schváliť vládny návrh zákona s pripomienkami uvedenými v spoločnej správe výborov, tlač 223a.

Ako spoločný spravodajca výborov navrhujem pri schvaľovaní pripomienok postupovať nasledovne: Odporúčam an blok prijať návrhy k zneniu zákona - nie k prílohe, t. j. sadzobníku, pretože tam sa opäť tie čísla opakujú - uvedené v bodoch 2, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 25. Pripomínam, že prijatím

bodu 2 vypadáva bod 3. An blok navrhujem neprijať nasledovné body: l, 4, 14, 15, 19, 24 a 26.

Body 5 a 6 navrhujem taktiež neprijať, nie preto, lebo a nimi vecne nesúhlasím, ale chcel by som v rozprave navrhnúť legislatívne presnejšiu formuláciu týchto bodov. Takže, aj body 5 a 6 navrhujem neprijať. Môj návrh potom prednesiem v rozprave.

O bodoch 11 a 12 navrhujem hlasovať osobitne. Z týchto dvoch bodov navrhujem prijať bod 12. Tým, že by sme bod 12 prijali, samozrejme, bod 11 sa vylúči.

K bodom 17 a 18, ktoré sa týkajú tej istej problematiky, navrhujem tiež osobitné hlasovanie. Navrhujem prijať bod ä. 18.

Taktiež body 20, 21, 22 a 23 sa týkajú tej istej problematiky, to znamená S 11 odsek 4. Navrhujem tieto body tiež neprijať, opäť nie preto, že by som vecne nesúhlasil so zmenou, ale preto, lebo by som v rozprave chcel navrhnúť legislatívna vhodnejšie riešenie.

Snáď ešte niekoľko slov k bodom, ktoré som navrhol an blok neprijať. Niekoľkými slovami by som si dovolil zdôvodnit neprijatie.

Bod l navrhujem neprijať ako legislatívne nadbytočný. Bod 4 preto, že návrh je vecne nesprávny. Bod 14 - tam je konať vo veci do 18 rokov dosť dlhé obdobie, takže si myslím, že nad 18 rokov už nie je potrebné, aby boli oslobodení od poplatkov. Bod 15 - považujem toto oslobodenie za správne. Bod 19 - keď platí písm. a/ v danom paragrafe, je logické, že by sa to malo vzťahovať aj na prípady uvedené pod písm. b/. Body 24 a 26 sú vecne pokryté prijatím bodu 2.

To sú návrhy, ktoré sa týkajú zákona. V ďalšom by som si dovolil uviesť stanovisko k prílohe zákona, t. j. k sadzobníku súdnych poplatkov. Pri posudzovaní výšky poplatkov treba vychádzať z toho, ako som to už v úvode povedal, že tieto poplatky by mali kryť časť nákladov súdov a tým odľahčiť štátny rozpočet. Na druhej strane ich výška by mala byť únosná a spravodlivá.

Predložené návrhy výborov na zmenu výšky poplatkov sú často protichodné a návrhy predkladateľa sú zdôvodnené len verbálne. Preto z predložených návrhov výborov navrhujem osobitne hlasovať o návrhoch uvedených v nasledovných bodoch: 5, 6, 7. Navrhujem prijať bod 6. Ďalej navrhujem prijať body 8, 9 a 10. Z bodov 11, 12, 13, 14, 15 a 16, ktoré sa tykajú tej Istej problematiky, navrhujem prijať bod 12. Ďalej navrhujem prijať bod 17. Z bodov 18 a 19 navrhujem prijať bod 18. Ďalej navrhujem prijať bod 23. Z bodov číslo 29, 30 a 31, ktoré sa tykajú tej istej problematiky, navrhujem prijať bod 29. A nakoniec an blok navrhujem neprijať nasledovné body: l, 2, 3 a 4. Tieto štyri body sa týkajú tej Istej problematiky. Ďalej body 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 a 30.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec, prijatím bodu 29 sa vylučuje bod 30, nie?

Poslanec Š. Harna:

Navrhol som prijať bod 29, tým sa vylučujú body 31 a 32. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi spravodajcovi za uvedenie stanoviska výborov. Otváram rozpravu, do ktorej zatiaľ nemám žiadnu písomnú prihlášku. Dávam slovo pánovi spravodajcovi.

Poslanec Ž. Harna;

Pri uvádzaní spoločnej správy som povedal, že navrhujem neprijať body body 5 a 6 nie z vecných dôvodov, ale chcel by som navrhnúť legislatívne správnejšiu formuláciu, v § 2 ods. 4 za prvú vetu navrhujem vložiť novú vetu nasledovného znenia: "Ak poplatník bol v týchto konaniach čiastočne alebo úplne úspešný, rozhodne o povinnosti jeho úhrady súd. " To je môj prvý pozmeňujúci návrh.

Druhý pozmeňujúci návrh sa týka problematiky § 11 odsek 4. V spoločnej správe sú k tomu uvedené návrhy v bodoch 20, 21, 22 a 23, ktoré som navrhol neprijať, predkladám teda pozmeňujúci návrh. V S 11 odsek 4 medzi slovo "okrem" a slovo "poplatku" vsunúť nasledovný text: "prípadov ustanovených v odseku 1 a". To znamená, že odsek 4 by mal nasledovné znenie: "okrem prípadov ustanovených v odseku l a poplatku v rozvodovou konaní sa poplatok vracia krátený o sumu 50 Kčs".

Ďakujem za pozornosť:. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec, prosím, zaujmite miesto určené pre spravodajcu.

Hlási sa ešte niekto do rozpravy Pán poslanec Žingor, pán poslanec Hamerlík, pán poslanec Granec.

Poslanec R. Žingor:

Vážená Slovenská národné rada,

dovoľte, aby som krátko zareagoval na predložený návrh zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch. Po konzultácii so sudcami okresného súdu, ako aj s ďalšími od-

borníkmi, som dospel k záveru, že vecný obsah návrhu po zohľadnení pripomienok a spoločnej správy výborov SIovenskej národnej rady je vhodný na prijatie. Preto k návrhu nemám pripomienky, mám len pripomienky k sadzobníku.

Úvodom azda toľko, že si myslím, finančný prínos zrejme nebude taký vysoký ako predpokladá dôvodová správa. Teraz k jednotlivým položkám. Ide o f 7 ods. 8 zákona, teda položku 1 v sadzobníku. Pri návrhu na určenie vlastníctva, zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva by sa malo platiť podľa položky 1b/, teda 500 Kčs, a až po rozhodnutí o veci by sa mal poplatok doúčtovať, lebo sumu predmetu konania v mnohých prípadoch nie je možné určiť a pre poplatkovú povinnosť by sa v týchto prípadoch muselo nariadiť znalecké dokazovanie. To je jedna pripomienka.

Druhá je k položke 8b/ resp. sadzobníka 1b/ - zrušenie vyživovacej povinnosti. Je taký názor, že by mal platiť jednotný poplatok 500 Kčs podľa položky 1b/, lebo pri spoplatňované podľa položky 8b/ to bude prísne resp. nespravodlivé. U zrušenia výživného plnoletých deti spravidla ide o výživné vyššie ako 500 Kčs, čiže to treba zohľadniť.

K položke 19 mám vecnú pripomienku, že na súdoch sa snažia odbúrať spisovanie návrhov a iných podaní. Myslíme si, že spísanie návrhu a potom rozhodovanie o veci - jedno sa prieči druhému a vyvoláva podozrenie zo zaujatosti. Preto by bolo azda vhodné, aby sa aspoň v súvisiacich predpisoch výslovne takéto spisovanie obmedzilo.

K položke 24b/ - rovnosť, poplatku medzi položkami 24a/ a 24b/ sa nejaví ako správna. Overovanie listiny v inom jazyku je rozhodne komplikovanejšie, preto sa žiada, aby tam bol vyšší poplatok. Navrhujem 100 Kčs. To je všetko.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem pánovi poslancovi Žingorovi. Slovo má pán poslanec Hamerlík.

Poslanec R. Hamerlík:

Vážená Slovenská národná rada,

mám niekoľko doplňujúcich pripomienok a návrhov na drobné zmeny. Navrhujem doplniť § 4 odsek l o text. O čom hovorí § 4 odsek l? Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach - pod písmenami a/ až ch/ sú tam vymenované jednotlivé záležitosti. Písmeno a/ teda navrhujem doplniť o text: "a o povoleniach uzavrieť manželstvo", teda písmeno a/ by znelo "Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach: opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti a osvojenia a o povoleniach uzavrieť manželstvo. " Prečo to navrhujem? Nedávno sme tu navrhovali novelizovať zákon o rodine. Podľa § 13 a § 14 tohto zákona o rodine niekedy sa môžu uzavrieť manželstvá v takých výnimočných prípadoch, keď ide o maloletých a keď ide o duševne postihnutých občanov, s duševnou poruchou. Aby bolo jasné, prečítam ten zákon. Čítam teda zo zákona o rodine - § 13 odsek l: "Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý. Výnimočne, ak je to v súlade so spoločenským účelom manželstva, môže súd z dôležitých dôvodov povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako šesťnásť rokov. " Teda súd môže povoliť uzavretie manželstva, je to tam v zákone, a aby v takýchto prípadoch nebola povinnosť platiť súdny poplatok, keďže hovoríme o súdnych poplatkoch, musíme to zakomponovať do tohto zákona. Rovnako v § 14 zákona o rodine odsek l hovorí: "Manželstvo nemôže uzavrieť občan postihnutý duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. Súd môže uzavretie takého manželstva povoliť, ak je zdravotný stav občana zlu-

čiteľný so spoločenským Účelom manželstva. " Teda tiež, aby sa ani v tomto druhom prípade súdny poplatok neplatil. Bude to v písmene a/ doplnením o text, čo som povedal, "a o povoleniach uzavrieť manželstvo".

Druhá pripomienka: Navrhujem doplniť f 4 odsek l, teda ten istý paragraf, o ďalšie písmeno i/, kedy by sa zase neplatil súdny poplatok. Písmeno i/ by znelo" "sťažnosti na platnosť volieb". Týka sa to zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady, zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia. V tomto prípade nejde o námietkou konanie, pokiaľ ide o zoznam voličov, lebo v zákone je to explicitne na príslušnom mieste pri námietkovom konaní uvedené, že tie veci sú oslobodené od súdneho poplatku, ale tu ide o iný paragraf zákonov o voľbách, kde celkový výsledok volieb sa môže napadnúť z dôvodov, že došlo k nejakým šindľom alebo nejakým prehmatom počas sčítavania či iných úkonov - proste boli neférové. Teda, aby tie záležitosti boli rovnako oslobodené od súdneho poplatku. Bolo by to písmeno i/ v § 4.

Ďalej navrhujem doplniť § 7 odsek 10 za druhým slovom. Prečítam pôvodný text: "Základ poplatku sa zaokrúhľuje... " Do tejto malej vetičky, vlastne do tej časti, ktorú som prečítal, navrhujem vložiť "vyšší než 500 Kčs". Prečítam celé: "Základ poplatku vyšší než 500 Kčs sa zaokrúhľuje na celé sto koruny dolu a vyrubený poplatok na celé koruny nahor. " O čo ide? Napríklad v položke pod číslami 13 a 14 alebo aj 6 a 11 je sadzobník uvedený vo forme percent zo základu. A teraz vám poviem príklad. V položke 13 je uvedené, že sa platí 100 korún alebo potom najmenej dve percentá. Zoberme si príklad, že by tie dve percentá vyšli na 199 korún. Podlá pôvodne navrhnutého textu by dotyčný za súdny poplatok neplatil 200 korún, ale len 100 korún, teda sadzba by sa znížila zhruba o 50 %, ale už nad 500 korún, čo navrhujem, vtedy už má zmysel vložiť tam tie slová "so základom vyšším než

500 Kčs", by sa to znížilo iba o 16 %. Ak súdne poplatky platiť, tu by sa to žiadalo skorigovať, aby to bolo rozumné.

Teraz mám pripomienku k sadzobníku. Sadzobník som porovnal so zákonom Českej národnej rady, ktorý pojednáva o podobnej problematike. Nie, aby sme sa od nich učili, dúfam, že niekoho neuráža, keď odtiaľ prečítam, že v niektorých prípadoch sú tie položky u nich iné. Začnem od konca. Napríklad položku číslo 30, čo pán spoločný spravodajca navrhol zamietnuť an blok, ja navrhujem prijať, lebo za výpis z registra trestov, aj keď je negatívny, navrhujeme 50 korún, a oni budú platiť 30 korún. Výpis z registra trestov sa týka nielen tej majetnejšej časti obyvateľstva, ale aj chudobnejších. Tak prečo by to nemohlo byť rovnaké? Oni prijali 30 korún. Ďalej v položke číslo 7 v písmene a/ navrhujem znížiť na 600 Kčs, teda z navrhovaných 1000 znížiť na 600 Kčs, aby aj toto bolo jednotné, keďže zákon o rodine je jednotný. Rovnako v položke číslo 7 písmeno c/ navrhujem znížiť na 1000 korún, lebo to je ochrana osobnosti, aj iné veci, ktoré sú tiež jednotne riešené na území celej federácie. Navrhujem, aby to bolo tiež jednotné, znížiť na 1000 korún. To je všetko.

Ďakujem za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Hamerlikovi. Slovo má pán poslanec Granec.

Poslanec E. Granec:

MÔJ pozmeňujúci návrh sa týka § 4 odsek 3 na štvrtej strane, kde odporúčam upraviť prvú časť podľa navrhovaného bodu 18 spoločnej správy, takže tento by znel: "Od poplatkov je ďalej oslobodené úspešne konanie alebo úspešní účastní-

ci. " Ďalej v tomto texte odporúčam vypustiť - citujem: "podía zákona číslo 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách a v ďalších konaniach. " Oslobodenie totiž vyplýva z osobitných predpisov a nejaví sa potreba v tomto zákone ho deklarovať. Naopak, môže to zvádzať, k výkladu, že od poplatku budú oslobodené aj povinné osoby, ak si bez dôvodu nesplnia povinnosť vydať vec, ktorá je predmetom reštitúcie. Pritom vypustenie navrhovanej časti nič nezmení na zmysle sledovaného návrhu. Eventuálne zvážiť a dať to pod čiaru.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. O slovo sa prihlásil pán poslanec Hudec.

Poslanec I. Hudec:

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení pani poslanci,

budem veľmi stručný. Po sumarizácii všetkých pripomienok a po pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predkladateľ dal, sa moje pripomienky zúžili v podstate na jednu skupinu základného pozmeňovacieho návrhu, ktorý navrhuje vyňať body 1, 20 a 28 zo spoločného hlasovania o zamietnutí, a takisto sa prihováram, aby bod 7 predloženej správy nebol zamietnutý. Všetky tieto moje pozmeňovacie návrhy zdôvodním jednoducho. Je zrejmé, že vyberanie súdnych poplatkov bude významným zdrojom pre financovanie činnosti súdov. Je mi jasné, že súdne poplatky sú neodmysliteľnou súčasťou normálne fungujúceho trhového mechanizmu v tejto oblasti. Napriek tomu si myslím, že treba korigovať vyberanie súdnych poplatkov tak, aby bolo primerané občanom, ktorí tieto poplatky platiť

budú. Preto si myslia, že napríklad pri súdnych konaniach, ktorých predmetom konania budú veľké majetkové spory, by nebolo vhodné, tak ako je to napríklad v bode 1 navrhovaného sadzobníka, limitovať, túto čiastku, ktoré je daná 4 percentami, sumou 100 000 korún. Myslím, že tam je dobré, aby horný limit, keď presiahne rámec 4-percentného výpočtu, bol vyšší, aby bol až 500 tisíc korún. Naopak, aby pri sadzbách, ktoré sa budú dotýkať sociálne slabých vrstiev obyvateľstva, neboli tieto sadzby umelo zvyšované, respektíve, aby boli také, ktoré pokrývajú skutočné nároky práce a nakladania s listinami, ktoré tieto činnosti, tieto akty vyžadujú.

Preto opakujem svoju stručnú požiadavku, aby body 1,

20 a 28 boli vyňaté zo spoločného hlasovania o neprijatí,

a prihováram sa, aby boli zohľadnené a prijaté. Takisto, aby bol prijatý bod 7.

Ďakujem za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Hudecovi. O slovo sa hlási pán poslanec Masarik.

Poslanec J. Masarik:

Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,

porovnal som si sadzobník súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Českej národnej rady číslo 549 z roku 1991 Zb., so sadzobníkom súdnych poplatkov predkladaného návrhu zákona, a dospel som k poznaniu, že náš návrh, náš sadzobník je v mnohých položkách podstatne zhovievavejší a miernejší, ako je to v prípade českého zákona. Spytujem sa prečo? Je to preto, že náš štátny rozpočet nepotrebuje finančné zdroje?

Nech ako príklad slúži položka 2a/, kde za návrh na začatie konania v obchodných veciach, opakujem v obchodných veciach, je v českom zákone 4-percentná základná sadzba a najviac 500 000 korún. Pán spravodajca navrhuje prijať pripomienku 6 sadzobníka, podľa ktorej sadzba poplatku je polovičná, teda 2-percantná a najviac 50 000 korún, to znavená vlastne jedna desatina sumy, ktorá je uvedená v českom zákone. Pripomínam, že tu ide o obchodné spory, teda o čiastky, ktoré môžu dosahovať mnohomiliónovú výšku. Predpokladám, že vinník sporu bude znášať aj náklady, preto považujem za správne, aby bola ponechaná sadzba 4 % horná hranica zvýšená na 500 000 korún, teda, aby bol prijatý bod 7 spoločnej spravodajskej správy k sadzobníku.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Masarikovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Haťapka, potom pán poslanec Filipp.

Poslanec P. Haťapka:

V § 4 odsek 2 písm. d/ odporúčam rozšíriť text: "navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru". Odôvodnenie: Ak niekto dostane výpoveď z pracovného pomeru, môže byť táto prakticky neplatná, a súd po odvolaní túto skutočnosť skonštatuje. Vtedy by som odporúčal oslobodiť od poplatku.

Čo sa týka sadzobníka, v položke 6 navrhujem vypustiť z návrhu písmeno a/ a ponechať len za vysporiadanie, pretože jeden s manželov môže všetko užívať, súd musí rozhodnúť v prospech 50 % pre obidvoch, a jedna stránka by tým bola

poškodená. V položke 24 za overenie odpisu alebo kópie listiny v slovenskom a českom jazyku, aj v ďalších jazykoch obyvateľov Slovenska, odporúčam 30 Kčs a bod b/ upraviť. "v inom jazyku, ak ide o cudzinca, 100 Kčs".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Haťapkovi. Slovo má pán poslanec Filipp.

Poslanec J. Filipp:

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda,

dovoľte mi predniesť niekoľko pripomienok k prerokúvanému zákonu. Domnievam sa, že tento zákon, tak ako i niektoré ďalšie, napríklad zákon, ktorý sme prerokovávali včera, je akousi ukážkou nesprávneho prístupu naáej vlády k občanom. Aj v lotérii vlastne občanov zdierame, pretože tých 30 až 60 % je vlastne legalizované zlodejstvo. Predložený návrh zákona sa takisto pokúša z našich úbohých, už dnes ožobračených občanov vytĺkať ďalšie peniaze a zraziť ich úplne na kolená. Prosím vás, ako je možné, alebo koho vôbec na ministerstve financií napadne na ochranu osobnosti zdvihnúť poplatok zo 600 korún na 2000 naraz. To znamená, že vás môže ktorýkoľvek úradník štátnej správy uraziť, ohovoriť, a vy sa jednoducho nebudete môcť brániť. Vy ešte, áno, ale náš občan nie.

Navrhujem preto v položke 7 ods. c/ a d/ zmeniť na položku 7a/, pretože to je pomiešané B poplatkami za rozvod manželstva, neplatnosť manželstva atď. V českom zákone, ktorý tu už bol spomínaný, je to pekne oddelené. Čiže položku 7 ods. c/ a d/ nazvať položkou 7a/ alebo 8, a všetky nasle-

dujúce prečíslovať, a ods. c/ nazvať potom odsekom a/, a namiesto sumy 2000 korún uviesť 500 korún za žalobu na ochranu osobnosti, bez návrhu na majetkovú ujmu, a ods. d/ premenovať na ods. b/ a navrhnúť 500 korún plus 4 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy. Podobne už boli uvedené aj niektoré návrhy, čo sa týka povedzme obrany proti rozhodnutiam štátnych orgánov. Takisto sa prihováram za to, aby tieto poplatky boli znížené úmerne K možnostiam našich ľudí v oblasti príjmov, aby sa títo ľudia, preboha, mohli aspoň trošku brániť. Či chceme tento národ úplne zničiť?

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Filippovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Pokorný.

Poslanec J. Pokorný:

K § 4 odsek 3 - tento je spomínaný aj v spoločnej správe pod bodom 17. Prihováram sa za neprijatie bodu 17 a navrhujem, aby bod 3 § 4 bol formulovaný takto: "Od poplatku je ďalej oslobodené konanie alebo účastníci konania, ak tak ustanovujú osobitné predpisy. " Tam je odkaz číslo 4, a to, čo je v zátvorke, čo som vypustil, dať pod čiaru k odkazu 4 ako ďalší zákon - zákon číslo 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Čiže pod čiarou v odkaze 4 sú vymenované zákony, ktorých sa týka oslobodenie od súdnych poplatkov. Je to zákon č. 403 o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, zákon č. 229 z roku 1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde, atď. Ďalej by som tam zahrnul citovaný zákon číslo 87 z roku 1991, čiže vypustiť citáciu tohto zákona z odseku 3. Bude to jednoduchšie.

Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. Prosím, pán poslanec Baláž. Poslanec F. Baláž:

Podporil by som návrh pánov poslancov Hudeca a Masarika, a ešte by som navrhol v položke 4a/ Za návrh každého z veriteľov na vyhlásenie konkurzu sumu 500 Kčs zvýšiť na

1 000 Kčs. Odôvodňujem to tým, že pre podnikateľov je 500 Kčs malá suma.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Balážovi. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pani poslankyňa Kondášová,

Poslankyňa K. Kondášová:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

spoločný spravodajca navrhol an blok prijať aj bod 9 spravodajskej správy k položke 6 písm. b/. Navrhujem tento bod vyňať na osobitné hlasovanie, a hneď poviem prečo. Rodina je základom štátu, a rodiny chceme udržať pokope. Vieme, aká vysoké, je rozvodovosť, na ktorú najviac doplácajú maloleté deti. V tomto bode sa navrhuje za navrhovanú sadzbu poplatku "2 %, najmenej 200 Kčs" doplniť, text "najviac

2 000 Kčs". Môže ísť aj o väčšie hodnoty. Budú tu jednak úniky pre štát a potom to zároveň vidím ako zjednodušenie pri rozvodovej činnosti. Z toho titulu navrhujem vybrať to na osobitné hlasovanie, a nepodporujem pevne stanoviť čiastku na najviac 2 000 Kčs. Som za to, aby zostal pôvodný text.

Ďakujem.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP