Neprošlo opravou po digitalizaci !

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pani poslankyni Kondášovej. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

/Nikto. /

Ak nie, vyhlasujem rozpravu o tomto bode za skončenú.

Skôr než dám slovo pánovi ministrovi, dovoľte mi vysloviť jednu prosbu. Vážené kolegyne a kolegovia, bol by som vára veľmi povďačný, keby ste pri prerokovávaní ďalších bodov nášho rokovania podávali svoje prihlášky do rozpravy písomne. Ďakujem.

Chce sa vyjadriť k rozprave pán minister Dančo?

Minister financií SR J. Dančo:

Vážená Slovenská národná rada,

určitá rozpornosť, ktorá sa objavuje osobitne v oblasti sadzieb poplatkov, je v týchto súdnych sporoch dosť pochopiteľná. Každý môže mat určitú predstavu, že jednotlivý prípad môže byt riešený nižšou alebo vyššou sumou, nájde určité dôvody, prečo je tá suma vyššia alebo nižšia. Pred vaším hlasovaním by som chcel upozorniť na to, že existujú určité správne poplatky, že existujú poplatky, ktoré vyrubujú komerční právnici alebo advokáti, a že sadzobník súdnych poplatkov musí byť daný do súladu aj s týmito poplatkami a s týmito sadzbami. Nebolo by dobré, aby sme veľmi subjektívne a ľubovoľne zvyšovali alebo znižovali sadzby, pretože by sa tým narušil určitý vzťah medzi týmito predchádzajúcimi normami a poplatkami. Overovanie v správnom konaní, správne

a advokátske poplatky sú už viac-menej platné, a k tejto úrovni vyrovnávame aj poplatky, ktoré sa tykajú súdov a súdnych sporov. Druhý dôvod je, že náklady súdov skutočne vzrástli. Tieto náklady sú prenášané na štátny rozpočet trvalé sa zvyšujúcou mierou. Preto nejde, ako to povedal pán poslanec Filipp, o zdieranie občanov. Toto nie je zdieranie občanov, toto je len taxatívne vymenovanie poplatkov za právne úkony, za súdne úkony, ktoré je nevyhnutné zaplatiť. Súhlasím s mnohými, ktoré tu boli prednesené, že sadzby sa môžu znížiť, ale treba veľmi pozorne zvážiť, či sme v tejto oblasti spravodliví.

Pokiaľ ide o predložené návrhy spoločnej správy, k bodom l, 2, 3, 9, 11 a 16 pri určitom preformulovaní nemám námietky, aby boli prijaté. Takisto proti bodom 20, 24 a 26 nemám námietky, možno akceptovať návrhy jednotlivých výborov. K bodu 4, ktorý sa týka § 2 ods. 2, si myslím, že by bolo potrebné ponechať pôvodné znenie, pretože zmena tohto paragrafu by viedla k zmene koncepcie zákona o poplatkoch, spôsobila by nejasnú formuláciu tohto ustanovenia, a v podstate vo všetkých prípadoch, kde ide o peňažné plnenie, by bola vylúčená povinnosť odporcu platiť poplatok, ak je veritelom čo aj v tretej osobe.

V bode 5 a 6, to je opäť § 2 ods. 4, sa navrhuje upraviť veta. Navrhujeme ponechať pôvodné znenie s tým, že navrhovaná zmena by spôsobila opäť zmenu koncepcie tohoto zákona o platení súdnych poplatkov. Zákon vychádza z toho, že poplatky sa platia pri podaní návrhu, pri podaní odvolania alebo pri podaní dovolania, a nie až potom, keď je výsledok sporu ukončený. Pokiaľ by poplatok bol viazaný na výsledok odvolania alebo dovolania, mohlo by sa stať, že odvolacie alebo dovolacie konanie by nebolo spoplatnené. V tejto súvislosti poukazujem na to, že podľa výsledku konania má účastník právo na náhradu trov konania podlá Občianskeho súdneho poriadku.

V bode 7, to je § 4 ods. l, sa navrhuje vložiť, písmeno "spôsobilosť na právne úkony a podobne". Opäť navrhujem ponechať pôvodné znenie. Súdna prax preukazuje, že toto konanie doteraz zaradené do vecného oslobodenia bolo preradené do kategórie osobného oslobodenia B tým, že návrh na začatie konania bez zaplatenia poplatku môže podať len zdravotnícke zariadenie. Nevidím dôvod, aby v ostatných prípadoch sa neplatil súdny poplatok.

K bodu 8, t. j. § 4 ods. 1 písm. e/ navrhujem zvážiť, či ponechať pôvodný text. Oslobodenie od súdneho poplatku v konaní osobitne nezákonného štrajku alebo výluky bolo navrhnuté preto, lebo podľa zákona á. 2/1990 Zb. o kolektívnom vyjednávaní účastníkmi týchto sporov môžu byť zamestnávateľské organizácie, prokurátor a odborová organizácia. Keďže prokurátor ako zástupca štátu je od konania začatého na jeho návrh osobne oslobodený, tú istú povinnosť by mali mat aj ostatní účastníci tohto konania, inak by boli v tomto spore nerovnoprávne postavení.

K bodu 10 - bolo navrhnuté vypustiť celé znenie. Ak by došlo k vypusteniu tohto znenia, potom zrušenie alebo pozastavenie činnosti politickej strany, o ktorej rozhodne najvyšší súd republiky, v prípadoch, že by konanie nebolo vecne oslobodené, pričom poplatok za návrh by neplatila vláda ani generálny prokurátor so zreteľom na zásady osobného oslobodenia, musela by poplatok zaplatiť, rozpustená politická strana alebo politická strana, ktorej činnosť, bola pozastavená. Sme toho názoru, že z hľadiska vymáhateľnosti súdnych poplatkov, ale aj so zreteľom na všeobecný záujem na tomto súdnom konaní, je vecné oslobodenie v danom prípade opodstatnené.

V bodá 12 k § 4 ods. 2 písm. c/ sa navrhuje doplniť nadácie o charitatívne, humanitné a ekologické organizácie.

U ekologických organizácii je problém v tom, že ekologické organizácie môžu byť hospodársky činné, kým tie predchádzajúce, humanitné, nie sú. Ekologické môžu mať svoje príjmy. V tomto prípade ich všeobecné oslobodenie by bolo v rozpore s koncepciou zákona o poplatkoch.

K bodom 14 a 15 - to je opäť § 4 - odporúčam uvážiť, ti je dostatočne odôvodnené osobné oslobodenie aj plnoletej osoby, pokiaľ by podala návrh na určenie alebo zapretie otcovstva. Odporúčam ponechať len oslobodenie maloletého diéta ta na tomto konaní.

V bode 16 sa za slovo "zdravotnícke" navrhujú vložiť slová "a sociálne". Súhlasím s navrhovaným doplnením a tým, že navrhujem, aby "a sociálne" bolo nahradené slovami "a zariadenie sociálnej starostlivosti".

Pán poslanec Granec upozornil na zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. Navrhujem, aby táto jeho pripomienka bola schválená, a bolo to vyjadrené tak, ako je to uvedené v bodoch 17 a 18.

V bode 19 sa navrhuje vypustiť celé znenie písm. b/ ods. l v $ 10. Rad by som upozornil, aby bolo ponechané pôvodné znenie. Pokiaľ je v tej istej veci rozšírený návrh alebo podaný vzájomný návrh, nie je vždy nožné dôsledná ho oddeliť od predmetu konania, a nekonanie o ňom len v dôsledku nezaplatenia poplatku by mohlo ovplyvniť správnosť skutkových zistení a tým aj zákonnosť a spravodlivosť rozhodnutia súdu.

Posledná poznámka sa dotýka bodov 20, 21, 22 a 23 - to je všetko k § 11. Odporúča sa doplniť o nové odseky alebo nový odsek. Boli by sme radi, keby tam bolo doplnené, aby sa poplatok v plnej výške vrátil, ak ho zaplatil niekto, kto nebol povinný platiť, alebo ho zaplatil na základe nesprav-

neho rozhodnutia súdu. Domnievam sa však, že to nie je potrebné riešiť osobitným odsekom, ale bude postačovať, ak sa v odseku 1 doplní formulácia takto: "Poplatok sa vráti v plnej výške, ak ho zaplatil... " a pokračuje to ďalej.

K sadzobníku som uviedol svoje poznámky, preto nebudem citát všetky podrobnosti, to je už na rozhodnutí vás, vážená poslankyne a vážení poslanci. Rád by som však pripomenul, že treba vziať do úvahy existenciu správnych a notárskych poplatkov, ktoré sú už dané, aby súdne poplatky neboli rozdielne. Ak tu chceme presadiť určité sociálne hľadisko, potom ho veľmi prísne oddeľujme tam, kde sa to týka rodiny, ochrany rodiny, ochrany dieťaťa, ochrany osobnosti. V týchto prípadoch áno.

Ďakujem pekne.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi ministrovi. Žiada si záverečné slovo spoločný spravodajca pán poslanec Harna?

Poslanec Š. Harna:

Chcel by som poprosiť o 15 alebo 20-minútovú prestávku, aby som pripomienky mohol zosúladiť s návrhom, a potom by sme prikročili k hlasovaniu.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Vyhlasujem prestávku do 10. 30 hodiny.

/Po prestávke. / Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím kolegyne a kolegov, ktorí sa zdržujú mimo rokovacej sály, aby sa urýchlene vrátili do miestnosti, budeme hlasovať o návrhu zákona.

Prosím pána poslanca Harnu, aby postupne uvádzal hlasovanie o jednotlivých bodoch v zmysle spoločnej správy a výsledkov rozpravy.

Poslanec Š. Harna;

Odporúčal som an blok prijať návrhy k zneniu zákona podlá spoločnej správy v bodoch 2, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 25.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujeme sa. /Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov spoločnej správy tak, ako ich vymenoval pán spoločný spravodajca?

/Za návrh hlasovalo 86 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. /

Zisťujem, že sne prijali body spoločnej správy tak, ako ich vymenoval spoločný spravodajca.

Poslanec Š. Harna;

Prijatím bodu 2 vypadol bod 3. Navrhol som potom an blok neprijal body l, 4, 14, 15, 19, 24 a 26.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujeme sa. /Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za to, aby sme an blok prijali body tak, ako ich uviedol pán spoločný spravodajca? Hlasujeme o prijatí. /Za návrh hlasovalo 8 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 79 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. /

Zisťujem, že body spoločnej správy tak, ako ich uviedol pán spoločný spravodajca, sme neprijali.

Poslanec Š. Harna:

Ďalej navrhujem hlasoval spoločne o bodoch 5 a 6. Navrhujem ich neprijať s tým, že je k nim pozmeňujúci návrh.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentácia.

/Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov 5 a 6 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 6 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 83 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. /

Zisťujem, že bod 5 a 6 spoločnej správy sme neprijali.

Poslanec š. Harna:

Navrhujem tiež osobitne hlasovať o bodoch 11 a 12. Navrhujem prijať bod 12, preto prosím, aby sme hlasovali najprv o tomto bode. Pokiaľ by sme ho prijali, automaticky vypadáva bod 11.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 12 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 57 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Zisťujem, že sme bod 12 spoločnej správy prijali. Poslanec Š. Harna:

Nasledujú body 17 a 18. Navrhujem prijať bod 18.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 95 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 18 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 77 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 14 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 18 spoločnej správy. Bod 17 je tým vylúčený.

Poslanec š. Harna;

Body 20, 21, 22 a 23 navrhujem neprijať. Je k nim pozmeňujúci návrh.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prezentujeme sa. /Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov 20, 21, 22 a 23 spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 11 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 70 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Zisťujem, že body 20, 21, 22 a 23 spoločnej správy sme neprijali.

Poslanec Š. Harna;

Budeme hlasovať, o návrhoch obsiahnutých v spoločnej správe k sadzobníku, čiže k prílohe zákona. Navrhoval som osobitne hlasoval o bodoch 6, 8, 9, 12, 17, 19, 23 a 29 a an blok neprijať body l, 2, 3, 4, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 a 32. Vzhľadom na to, že k bodom, ktoré som navrhol an blok neprijať, boli pripomienky resp. pozmeňujúce návrhy, je potrebné z tohto bloku vyňať body l, 20 a 28 podľa návrhu pána poslanca Hudeca aj podľa návrhu pána poslanca Masarika, takže navrhujem, aby sme o týchto bodoch hlasovali osobitne. Prosím hlasovať o bode l prílohy, to znamená sadzobníka. To

je k položke č. l písm. a/. Pripomínam, že keď prijmeme toto pripomienku, automaticky vypadávajú body 2, 3 a 4.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu l spoločnej správy v časti o sadzobníku?

/Za návrh hlasovalo 44 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Zisťujem, že bod l sadzobníkovej časti sme neprijali. Poslanec Š. Harna:

Pán predsedajúci, potom musíme prejsť, všetky body, ktoré sú obsiahnuté v návrhu, s tým, že keby sa ani jeden neprijal, zostáva pôvodný návrh navrhovateľa.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V poriadku, takže pokračujeme bodom 2.

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 2 sadzobníkovej časti?

/Za návrh hlasovalo 17 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Zisťujem, že ani bod 2 v tejto časti spoločnej správy sme neprijali.

Pokračujeme hlasovaním o 3 bode.

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 3 tejto časti spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 37 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Zisťujem, že ani tento bod spoločnej správy sme neprijali.

Budeme hlasovať o 4 bode.

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 4 tejto časti spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 33 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 43 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Zisťujem, že ani bod 4 tejto časti spoločnej správy sme neprijali,

Poslanec Š. Harna:

Tým vlastne zostal v platnosti pôvodný návrh. Prejdeme k hlasovaniu o bodoch 5, 6 a 7, letore sa tykajú tej istej problematiky. Pôvodne som navrhoval z týchto bodov schváliť, bod 6. Boli tu protinávrhy zo strany pána poslanca Hudeca,

ktorý navrhuje schváliť bod 7, takisto pán poslanec Masarik navrhuje schváliť bod 7, takže rozhodne o tom hlasovanie.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlasujeme najprv o bode 7. Prosím, prezentujeme sa. /Prezentovalo sa 97 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 7 sadzobníkovej časti spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 57 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Zisťujem, že bod 7 spoločnej správy sme prijali. Poslanec Š. Harna:

Hlasujeme o bode 8. Ide tam len o legislatívne spresnenie. Neviem, či mame o tom hlasovať. Navrhujem prijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujeme sa. /Prezentovalo sa 96 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 8 sadzobníkovej časti spoločnej správy?

/Za návrh hlasovalo 89 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. /

Zisťujem, že bod 8 sme prijali.

Poslanec Ž. Harna;

Budeme hlasovať o bode 9. K tomuto bodu mala pripomienku pani poslankyňa Kondášová. Hovorila proti prijatiu tohoto a navrhuje, aby zostal pôvodný text tohto návrhu zákona.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 95 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 9?

/Za návrh hlasovalo 51 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 29 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Zisťujem, že bod 9 sme prijali.

Poslanec Š. Harna:

Navrhujem hlasovať o bode číslo 10. Navrhujem tento bod neprijať.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán spravodajca, pôvodne ste navrhovali tento bod prijať. Teraz ho navrhujete neprijať?

Poslanec Š. Harna; Áno.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 10?

/Za návrh hlasovalo 47 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. /

Zisťujem, že bod 10 nebol prijatý. Poslanec Š. Harna:

Body 11, 12, 13, 14, 15 a 16 sa týkajú tej istej problematiky. Navrhujem prijať bod 12. Keby sme tento bod prijali, samozrejme, ostatné body au bezpredmetne.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Budeme hlasovať o bode 12.

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 95 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 12?

/Za návrh hlasovalo 62 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Zisťujem, že sme prijali bod 12, to znamená, že sa vylučujú body 11, 13, 14, 15 a 16.

Poslanec Š. Harna:

Bod 17 navrhujem neprijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Aj v tomto prípade ste, pán spravodajca, navrhovali pôvodne hlasovať osobitne a prijať ho.

Poslanec Š. Harna:

Pomýlil som sa. Navrhujem neprijať. Podpredseda SNR M. Zemko:

Navrhujete teda bod 17 neprijať.

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 17?

/Za návrh hlasovalo 34 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Zisťujem, že sme neprijali bod 17. Poslanec Š. Harna:

Počul som pripomienku z pléna, že bod 15 je sporný. Mali by sme o tom hlasovať osobitne. Prosím, aby sne sa k nemu vrátili, lebo nebol vylúčený. Odporúčam neprijať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Budeme hlasovať o bode 15. Prosím, prezentujeme sa. /Prezentovalo sa 89 poslancov. / Kto je za prijatie bodu 15?

/Za návrh hlasovalo 32 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Zisťujem, že bod 15 sme neprijali. Poslanec Š. Harna:

Budeme hlasovať o bodoch 18 a 19. Týkajú sa tej istej problematiky. Navrhujem prijať bod 19.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlasujeme o bode 19.

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 19?

/Za návrh hlasovalo 34 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov. /

Zisťujem, že bod 19 sme neprijali. Poslanec Š. Harna:

Musíme hlasovať ešte o bode číslo 18. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 90 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 18?

/Za návrh hlasovalo 34 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Zisťujem, že bod 18 sme neprijali. Poslanec Š. Harna;

Zostáva pôvodné znenie. Podlá návrhu pána poslanca Hudeca sme vyňali z an blok hlasovania o neprijatí bod 20, čiže navrhujem hlasovať o bode 20.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujeme sa.

/prezentovalo sa 95 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 20?

/Za návrh hlasovalo 35 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Zisťujem, že bod 20 sme neprijali. Poslanec Š. Harna:

Bod 21 sa týka tej istej problematiky. Je potrebné hlasovať o bode 21. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujeme sa. /Prezentovalo sa 96 poslancov. /

Kto ja za prijatia bodu 21?

/Za návrh hlasovalo 20 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Zisťujem, že bod 21 sme neprijali.

Poslanec 5. Harna;

Budeme hlasovať o bode 23. Navrhujem tento bod prijať. Podpredseda SNR M. Zemko;

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 90 poslancov. /

Kto je za tento bod?

/Za návrh hlasovalo 70 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Zisťujem, že bod 23 sme prijali. Poslanec ä. Harna;

K bodu 24 mali pozmeňujúce návrhy pán poslanec Žingor a pán poslanec Haťapka, preto tento bod vynímam z bloku, ktorý som navrhoval an blok neprijať a navrhujem o ňom hlasovať osobitná. Pokiaľ by tento bod nebol prijatý, budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pánov poslancov.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 24?

/Za návrh hlasovalo 40 poslancov. /

Kto ja proti?

/Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Zisťujem, že bod 24 sme neprijali. Poslanec Š. Harna:

Navrhujem an blok neprijať body 22; 26 a 27. Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za prijatie bodov 22, 26 a 27?

/Za návrh hlasovalo 40 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 36 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Zisťujem, že body 22, 26 a 27 sme neprijali. Poslanec Š. Harna:

Skončili sme hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch obsiahnutých v spoločnej správe výborov. Teraz by sme prešli k hlasovaniu o návrhoch poslancov.

Podpredseda SNR H. Zemko:

Ešte nejaké body zostali. Bod 28 bol vybraný z hlasovania an blok. Potom sú ešte body 29, 30 a 31.

Poslanec Š. Harna:

Áno, bod 28 bol vybraný z hlasovania an blok. Je to návrh pána poslanca Hudeca.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 28?

/Za návrh hlasovalo 51 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. /

Zisťujem, že bod 28 sme prijali. Poslanec Š. Harna;

Ešte musíme hlasovať o bodoch 29, 30 a 31. Pôvodne som navrhoval prijať bod 29. Pán poslanec Hamerlík má pozmeňujúci návrh, teda najprv musíme hlasovať o týchto bodoch pôvodného znenia a potom by sme sa vrátili K pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Teda hlasujeme o bode 29. Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 87 poslancov. /


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP