Neprošlo opravou po digitalizaci !

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za pozmeňovací návrh poslanca Szokola?

/Za návrh hlasovalo 32 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Prvý pozmeňovací návrh poslanca Szokola nebol prijatý. Poslanec J. Masarik:

Ďalší návrh pána poslanca Szokola bol v § 42 odsek 7 do štvrtého riadku za slová "pre túto činnosť vo výške aspoň" vložiť slová "l milión Kčs pri začiatku prevádzkovania stávkových hier podlá § 2 písm. e/. " Navrhujem neprijať.

Prvý podpredseda SNR: I. Čarnogurský:

Prosím, prečítajte ešte raz pozmeňujúci návrh. Poslanec J. Masarik:

Štvrtý riadok, § 42a, odsek 7 na strane 9. Vo štvrtom riadku za slová "pre túto činnosť vo výške aspoň" vložiť slova "l milión Kčs pri začiatku prevádzkovania stávkových hier podlá § 2 písm. e/".

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Poslankyňa Mistríková - faktická poznámka.

Poslankyňa Z. Mistríková:

Pán predsedajúci, chcela by som poprosiť, keby mohol pán spravodajca povedať, že to sú tie isté návrhy, ktoré som dávala ja, pretože o tých mojich sa už nebude hlasovať, a tým sa k nim vôbec nedostaneme. Čiže, bolo by vhodné povedať, že to je aj môj návrh.

Poslanec J. Masarik:

Áno, samozrejme. Pripojili ste sa k návrhom pána pdslanca Szokola.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za prijatie druhého pozmeňovacieho návrhu poslanca Szokola?

/Za návrh hlasovalo 62 poslancov. / Kto je proti tomuto návrhu? /Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Druhý pozmeňovací návrh poslanca Szokola bol prijatý. Poslanec J. Masarik:

Tretí pozmeňovací návrh pána poslanca Szokola a pani poslankyne Mistríkovej bol do § 42a ods. 8 za slová "istota najmenej vo výške" vložiť slová "500 000 Kčs prevádzkovateľovi stávkových hier pomocou výherných prístrojov podľa § 2 písm. e/".

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 93 poslancov. / Kto je za tento pozmeňovací návrh? /Za návrh hlasovalo 52 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov. /

Zisťujem, že aj tento návrh bol prijatý. Poslanec J. Masarik:

Štvrtý pozmeňovací návrh sa týka S 42 ods. 11 na strane 10 návrhu novely. Návrh je vypustiť tento odsek.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za štvrtý pozmeňovací návrh poslanca Szokola?

/Za návrh hlasovalo 27 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Štvrtý pozmeňovací návrh poslanca Szokola nebol prijatý.

Prosil by som spravodajcu, keby upozornil, aby nedochádzalo k nezmyselnému hlasovaniu. Nenavádzam, že sa máme stotožniť s jeho návrhom prijať alebo neprijať, ale ak naozaj ide o nejaké nezmyselné závery, mal by na to upozorniť.

Poslankyňa Mistríková - faktická poznámka. Poslankyňa Z. Mistríková:

Mám vážne výhrady voči tomu. Po prvé - pri prvom hlasovaní o návrhu pána Szokola tým, že sa nepovedalo, že to je to isté, čo som zdôvodňovala ja, myslím, že sa hlasovalo inak. Po druhé - tie tri ďalšie návrhy spolu súviseli. Prvé dve úpravy súviseli s tým, aby sa vypustila tretia. Nemalo zmysel o ton hlasovať, samostatne. Prosila by som, aby si to pán spravodajca dal nejako do súvzťažnosti.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ak z týchto posledných troch hlasovaní vyšla nejaká alogičnosť, bude nás musieť legislatívny odbor upozorniť, ak nie, tak sme tak rozhodli. Prosím spravodajcu, keby to naozaj sledoval a upozorňoval na to. Ďalej je návrh poslanca Strýka.

Poslanec J. Masarik;

Návrh poslanca Strýka je neaktuálny. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Návrh poslanca Strýka je neaktuálny. Ďalej poslanec Pokorný mal 6 pozmeňovacích návrhov. Prvý návrh bol bod 26 neprijať.

Poslanec J. Pokorný:

Pán poslanec Pokorný navrhol vypustiť bod 26 novely, to znavená vypustiť § 17 ods. 2. Navrhujem neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 90 poslancov. /

Kto je za prijatie prvého návrhu poslanca Pokorného?

/Za návrh hlasovalo 44 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Prvý pozmeňovací návrh poslanca Pokorného nebol prijatý.

Prosil by som spravodajcu aj poslanca Pokorného, aby sledovali hlasovanie, aby nedošlo k nejakému protichodnému rozhodovaniu.

Poslanec J. Masarik:

Ďalej bol návrh neprijať bod 32, t. j. § 19 ods. 1c. Prečítam znenie tohto odseku: "Peniaze sa môžu vyberať a opravy, pri ktorých sa porušuje plomba štátneho dozoru, vykonávať len za prítomnosti organu štátneho dozoru". Navrhujem neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Dobre, ale poslanec Pokorný navrhol opraviť znenie. Poslanec J. Masarik:

Najskôr navrhol vypustiť tento odsek, a ak jeho návrh neprejde, potom dal pozmeňovací návrh na úpravu znenia. Navrhujem ponechať pôvodné znenie.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Pokorný, trváte na prvom návrhu?

Poslanec J. Pokorný: Áno.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 87 poslancov. /

Kto je za vypustenie bodu 32, ako to navrhol poslanec Pokorný?

/Za návrh hlasovalo 33 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 29 poslancov. /

Pozmeňovací návrh poslanca Pokorného nebol prijatý. Poslanec J. Masarik:

Pán poslanec Pokorný v prípade, ak tento odsek nebude vypustený, navrhol nový text v tomto znení: "Peniaze sa môžu vyberať len za prítomnosti orgánu štátneho dozoru. Mechanická počítadlo musí byt zabezpečené plombou štátneho dozoru. " Navrhujem neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 93 poslancov. / Kto je za tento pozmeňovací návrh? /Za návrh hlasovalo 59 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Navrhované nové znenie bolo prijaté.

Poslanec J. Masarik:

Ďalší návrh pána poslanca Pokorného je upraviť znenie i 19 ods. 5, t. j. bod 37 novely v tomto znení: "písm. a/ že od schválenia poverenou skúšobňou neuplynulo viac než 5 rokov". Navrhujem neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za ďalší pozmeňovací návrh poslanca Pokorného?

/Za návrh hlasovalo 43 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 21 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov. /

Tento pozmeňovací návrh nebol prijatý. Poslanec J. Masarik:

Ďalší pozmeňovací návrh pána poslanca Pokorného je v bode 40 ods. 6 novely v prvom riadku namiesto slov "sa kontroluje" nahradiť "kontroluje poverená skúšobňa". Navrhujem prijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 95 poslancov. /

Kto je za prijatie tohto návrhu?

/Za návrh hlasovalo 87 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov. /

Tento bod bol prijatý. Poslanec J. Masarik:

Ďalší pozmeňovací návrh pána poslanca Pokorného sa týka § 42b ods. 10 na strane 11 novely, kde navrhuje, aby po poslednej vete tohto odseku nasledovala veta: "Porušenie tejto povinnosti sa trestá pokutou vo výške 100 000 Kčs. " Navrhujem neprijať..

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 96 poslancov. /

Kto ja za prijatie tohto pozmeňovacieho návrhu?

/Za návrh hlasovalo 56 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov. /

Tento pozmeňujúci návrh bol prijatý.

Poslanec J. Masarik:

Posledné pozmeňovacie návrhy pána poslanca Pokorného sú na strane 13 novely. Ide o bod 62, kde navrhuje do odsekov a/ a b/ pred číslovky 300 000 a 500 000 dať predložku "do". Vysvetlil som, že tato predložka je vlastne v pôvodnom znení zákona.

Poslanec J. Pokorný:

Prosím vás, nerátal som s tým, že tento bod programu bude prvý deň. Nemám pri sebe pôvodný návrh zákona. Pán spravodajca mi ukázal a hovoril, že vlastne to rieši pôvodný zákon a predložka "do" tam nemusí byť. Ak je to pravda, tak to sťahujem, ale ak to nie je pravda, chcem, aby tam bola predložka "do".

Poslanec J. Masarik:

Pán poslanec, to znenie som vám ukázal. Ešte raz ho prečítam. To je § 48 ods. 1: "pokutu do výšky" - potom nasleduje odsek a/ a b/.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Je to v poriadku. Pán poslanec Pokorný stanuje tento svoj pozmeňovací návrh. Pokračujeme ďalej.

Poslanec J. Masarik:

Pán poslanec Peťko podporil návrh poslanca Strýka, takže to je neaktuálne. Nasleduje návrh pána poslanca Báránya.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Bárány na rozdiel od spravodajcu navrhol schváliť bod 27 spoločnej správy. To sme schválili. Bod 27 spoločnej správy je prijatý, čiže to je už vybavené.

Pán poslanec Dziak-Košický navrhol prijať, bod 9 spoločnej správy. Ten sme prijali, je to vyriešené.

Poslanec J. Masarik:

Teraz nasledujú pripomienky pána poslanca Chmelu. Pán poslanec Chmelo dal tri návrhy. Návrh k bodu číslo 9 je neaktuálny. Ďalej v bode číslo 40 novely navrhol v § 20 vložiť nový odsek 5 v tomto znení: "Prehra je výsledok hry. Celková finančné vyjadrenie prehry nesmie za jednu hodinu hry presiahnuť 500 Kčs. "

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 88 poslancov. /

Kto je za tento pozmeňujúci návrh poslanca Chmelu?

/Za návrh hlasovalo 35 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. /

Tento návrh poslanca Chmelu nebol prijatý. Poslanec J. Masarik;

Posledný návrh pána poslanca Chmelu je na zmenu v S 20 ods. 6, v druhom riadku nahradiť "5 hodín alebo 5000 hier" slovami "10 hodín alebo 10 000 hier". Navrhujem neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Prezentácia.

/Prezentovalo sa 91 poslancov. /

Kto je za prijatie návrhu poslanca Chmelu?

/Za návrh hlasovalo 24 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Tento návrh tiež nebol prijatý. Prosím, pokračujme. Poslanec J. Masarik:

Pán poslanec Ondruš mal tri návrhy, z nich jeden je neaktuálny. V bode 41 návrhu novely na strane 7 navrhol vypustiť poslednú časť ods. l v znení "a schváli počet a umiestnenie stávkových kancelárii". Navrhujem neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Ondruš. Poslanec M. Ondruš:

To jeden pozmeňovací návrh. Poslanec J. Masarik:

Pán poslanec Ondruš navrhuje vypustiť túto časť vety v bode 41 s tým, že zároveň navrhuje, aby bol vypustený ods. 13 v § 42a/ na strane 10 s tým, že tieto dva návrhy sú podmieňujúce. Tento jeho druhý návrh vypustiť ods. 13 v § 42a/

je vlastne bod 18 spoločnej spravodajskej správy, ktorý nebol schválený. Hlasovali sme o bode 19, tým automaticky bod 18 vypadol.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán spravodajca, možno o obidvoch týchto bodoch hlasovať súčasne alebo o každom osobitne?

Poslanec J. Masarik:

Pán poslanec Ondruš tvrdí, že oba návrhy sú podmieňujúce, že jeden bez druhého nemá vyznám.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský.

Keď sa neschváli prvý, automaticky vypadne aj druhý. Keď sa schváli prvý, budeme hlasovať aj o druhom.

Poslanec J. Masarik:

Takže hlasujeme o vypustení časti vety z bodu 41. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Ondruš. Poslanec H. Ondruš:

Keď som hlasoval o bode 19, hlasoval som s vedomím, že som ešte dal pozmeňujúci návrh. Bod 18 spoločnej správy o niečom hovoril. Toho som sa vôbec nedotkol. Mám pozmeňujúci návrh vypustiť v bode z 41 § 21 ods. l druhú časť vety, "a schváli počet na umiestnenie stávkových kancelárii" a zároveň s tým vypustiť bod 13. To je proste môj pozmeňujúci návrh, o ktorom prosím, aby sa hlasovalo.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec, žiadam vás, aby ste to nekomplikovali, pretože v novele zákona sú to dva úplne samostatné body, naviac aj o dve či tri strany vzdialené. Nevidím možnosť, aby sme ich odhlasovali naraz. Ale ak máte pravdu a bude zamietnutý bod 41, podlá vás je automaticky váš návrh v ďalšom bodá neaktuálny. Ak nebude zamietnutý, pokračujeme tak ako obvykle, keď sú dva body vzájomne podmienené.

Ideme hlasovať o prvej časti, to znamená o vypustení druhej časti vety v bode 41.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 90 poslancov. /

Kto je za tento pozmeňovací návrh poslanca Ondruša?

/Za návrh hlasovalo 22 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Tento návrh nebol prijatý, to znamená, že v zmysle predchádzajúceho výkladu je ďalší návrh bezpredmetný.

Poslanec J. Masarik:

Pán poslanec Filipp navrhol v bode 18 novely v § 6 ods. 4 slová "20% a vyššia ako 50 %" nahradiť slovami "60 % a vyššia ako 80 % ". Navrhujem neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za pozmeňovací návrh poslanca Filippa?

/Za návrh hlasovalo 21 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 47 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Tento návrh nebol prijatý. Prosím, poslankyňa Mistríkovú. Poslankyňa Z. Mistríková:

Pán predsedajúci, myslím si, že niektorí budú so mnou polemizovať, lenže trvám na tom, aby sa o mojom prvom a štvrtom návrhu hlasovalo, a to z toho dôvodu, že prvý návrh nezdôvodnil pán spravodajca tak, ako som to hovorila, a neuviedol, že je to môj návrh, čo si myslím, že je problematické. Štvrtý návrh som dávala ako spoločné tri návrhy a vysvetlila som súvzťažnosť, že keď sa schváli štvrtý, potom má zmysel schvaľovať druhý a tretí. Schválili sme druhý a tretí, lebo to tak uviedol pán spravodajca, a štvrtý sme neschválili, čo je absurdné. Takže žiadam, aby sa o mojom prvom a štvrtom návrhu ešte raz hlasovalo.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Bolo by dobré, keby teda spravodajca vysvetlil, o čom ideme hlasovať.

Poslanec J. Masarik:

Pani poslankyňa, myslím si, že nie je povinnosťou uvádzať všetkých poslancov, ktorí sa k určitému pozmeňovaciemu návrhu vyjadrili. Chcel by som povedať, že som navrhol ne-

prijať body 2 a 3 pána poslanca Szokola, takže som svoje stanovisko zaujal. Tie body boli prijaté. Predpokladal som, že každý si je vedomý toho, ako má hlasovať v tom bode 3.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Pán poslanec Brestenský, odborník na problémy legislatívy.

Poslanec R. Brestenský;

Vážené dámy, vážení páni, v prípade, že pani poslankyňa Mistríková má dojem, že sme o niektorom jej návrhu nehlasovali, nech ho prednesie a budeme ho posudzovať. Hovorí o prvom, druhom, treťom, štvrtom návrhu. Niečo síce poznačené mám, ale nemám všetko. Dva boli určite totožné s tým, o čom sa už hlasovalo.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem. Prosím poslankyňu Mistríkovú, aby zopakovala svoj návrh, o ktorom sa domnieva, že nebol predmetom hlasovania.

Poslankyňa Z. Mistríková;

Ospravedlňujem sa, že som bola nekonkrétna. V prvom rade som hovorila o tom, že ak chceme vyriešiť problém zálohy 30 000 korún, dá sa to vyriešiť tým spôsobom, že vypustime v § 42a odsek 11 a vykompenzujeme to tým, že v § 42a ods. 7 sa vložia slová "jeden milión korún" a v § 42a ods. B sa vložia slová "päťstotisíc korún". To znamená, že ak prijmeme bod, ktorý som navrhovala ako posledný, nebudú musieť tí, ktorí budú prevádzkovať automaty, skladať, istotu 30 000 korún, budú musieť preukázať vyšší kapitál, keď budú žiadať licenciu. My sme v tejto chvíli spravili to, že sme ich pri-

nútili, aby ukázali vyšší kapitál, ale nechali sme im aj tých 30 000 korún istoty. To je prvý problém.

Druhý problém je v tom, že zatiaľ čo pán poslanec Szokol pôvodne navrhol, že žiada vypustiť § 20, ja som hovorila, že žiadam vypustiť § 20 ods. 1. Pán poslanec potom sám seba korigoval, aj to povedal pánovi spravodajcovi, ale jeho pôvodný návrh mohol niekto chápať ako § 20, a hlasoval len za jeho návrh, keď sa nepovedalo, že je to aj návrh, ktorý som zdôvodnila ja.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ešte raz poslanec Brestenský - faktická poznámka. Poslanec R. Brestenský:

Po vysvetlení, ktoré pani kolegyňa Mistríková predniesla, vlastne potvrdila, že o tom, čo navrhovala, sa vecne hlasovalo. Je pravda, že nie v tých súvislostiach, ale vecne sa o tom hlasovalo.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Kto preukáže, že má milión, vlastne preukázal, že má tridsaťtisíc. Asi tak tonu mám rozumieť, nie? Dobre, prosím vás, aby bol kľud. Predpokladám, že všetci vieme, o čo ide, keby aj nie, budeme sa tváriť, že to vieme.

Budeme hlasovať.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 84 poslancov. /

Kto je za prvý pozmeňovací návrh poslankyne Mistríkovej, ako ho povedala?

/Za návrh hlasovalo 39 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu? /Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Konštatujem, že prvý návrh neprešiel. Poslanec J. Masarik:

Pán predsedajúci, chcel by som povedať, že o vypustení bodu 40 ods. l sa riadne hlasovalo. Nevidím dôvod, prečo by Brne ešte raz mali o tom hlasovať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Áno, predpokladám, že je to tak. Tým sme vyčerpali, podľa mojich poznámok, všetky pozmeňovacie návrhy

Hlási sa ešte pán poslanec Pokorný. Poslanec J. Pokorný:

Mal som ešte jeden návrh neprijať bod 29 novely, ako môj posledný pozmeňujúci návrh.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Spravodajca to ma zaznamenané?

Poslanec J. Masarik:

Pán poslanec mi ho dal až v prestávke. Tento bod som si nezaznamenal.

Poslanec J. Pokorný:

Na mojom papieri je na poslednom mieste, na druhej strane. Nadiktoval som tam nové znenie.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Áno, mám poznamenané, neprijať, bod 29. Poslanec J. Pokorný:

Text bol tento: "Povolenie sa vydáva spravidla na dvanásť mesiacov. " To bolo zamietnuté. Tento odsek, ktorý sa vypúšťa, je zahrnutý v § 42 ods. 5, to znamená, že v novele je, ale na inom mieste. Preto nemá zmysel hlasovať o tomto bode.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Predpokladám, že sme o všetkých návrhoch hlasovali. Budeme hlasovať o schválení alebo neschválení vládneho návrhu zákona ako celku.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 96 poslancov. /

Kto je za prijatie návrhu zákona s pripomienkami, ako tu boli schválené?

/Za návrh hlasovalo 64 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SIovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách. /Potlesk. /

Skôr ako ukončime dnešné rokovanie, je tu oznam, že zajtra od ôsmej do deviatej hodiny sa uskutočnia konzultácie s ministrami. Uskutočnia sa v Hnedom salóne, Modrom salóne a v malej zasadačke. Pri vchode do každej miestnosti bude uvedené, ktorý z ministrov tam bude. Prosím pánov poslancov, aby to evidovali.

Tým dnešné rokovanie končím. Zajtra začíname o deviatej hodine. Ďakujem. Dobrú noc.

Druhý deň rokovania 21. schôdze Slovenskej národnej rady 28. januára 1992

Podpredseda SNR M. Zemko;

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní 21. schôdze Slovenskej národnej rady.

Piatym bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch.

Prv než dám slovo pánovi ministrovi Dančovi, dovoľte, aby som dal návrh, pokiaľ ide o naše dopoludňajšie rokovanie. Ako viete, o 14. 00 hodine má navštíviť nás parlament poslanec Európskeho parlamentu Dr. Otto Habsburg. Navrhujem preto, aby sme rokovali do 12. 00 hodiny, maximálne do 12. 15, pretože potom predseda aj podpredsedovia majú povinnosti, a aby ste aj vy mali dostatok času na obed. Ďalej, aby potom všetci poslanci, ktorí sa chcú zúčastniť popoludňajšieho rokovania, boli v rokovacej sále najneskoršie desať minút pred druhou hodinou, aby sme mohli dôstojne pokračovat v rokovaní o 14. 00 hodine. Dúfam, že je v tomto ohľade konsenzus.

Materiál k bodu 5 ste dostali ako tlač SNR číslo 223 a spoločnú správu výborov ako tlač SNR 223a. Prosím ministra financií Slovenskej republiky pána Jozefa Danču, aby návrh uviedol.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP