Neprošlo opravou po digitalizaci !

Národohospodársky a rozpočtový výbor Slovenskej národnej rady neprijal k predloženému vládnemu návrhu zákona platné uznesenie, pretože nezískal nadpolovičnú hlasov všetkých členov výboru. Dva výbory vyjadrili nesúhlas s predloženým vládnym návrhom zákona.

Výbor Slovenskej národnej rady pre obchod a služby zároveň konštatoval, že predložený vládny návrh zákona má výrazné legislatívno-technické nedostatky a vzhľadom na vážnosť, množstvo a najmä dosah zmien, nemožno návrh zákona povavažovať za novelizáciu, ale za nový zákon. Taktiež upozornil na nesúlad navrhovaného zákona s novými kódexami nášho právneho poriadku, osobitne Obchodným zákonníkom, a na nedoriešenosť otázok súladu ustanovení navrhovaného zákona s obsahom medzinárodných dohôd o ochrane investícii, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.

Výbor Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport zároveň navrhol pripraviť úplne nový vládny návrh zákona o lotériách a iných podobných hrách, v ktorom budú zákonné pravidlá hier založené na ekonomických a technických opatreniach a nie na opatreniach administratívnych.

Výbory Slovenskej národnej rady prijali celkom 35 pozmeňovacích návrhov. Dovolím si odporúčať, aby plénum Slovenskej národnej rady prijalo návrhy uvedené v spoločnej spravodajskej správe pod bodmi číslo 1, 2, 3, 7, 8, 12, 16, 17, 29, 33 a 34. Odporúčam, aby tieto návrhy boli prijaté ako celok.

V skupine návrhov, ktoré neodporúčam prijať, sú návrhy pod bodmi číslo 4, 9, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32 a 35.

Ďalej je skupina navzájom sa vylučujúcich dvojíc návrhov. Sú to návrhy v bodoch č. 5 a 6. odporúčam prijať návrh

Č. 6. Ďalšia dvojica je návrh v bodoch ô. 15 a 32. Odporúčam prijať návrh č. 15. Ďalej dvojica v bodoch č. 18 a 19. Odporúčam prijať návrh č. 19. Návrhy v bodoch č. 25 a 26 ponechávam na voľbu pléna. Odporúčam ich neprijať.

Dovoľte, aby som zdôvodnil svoje návrhy, ktoré navrhujem neprijať.

K bodu číslo 4 spoločnej spravodajskej správy - cieľom tejto úpravy v § 4 odsek 4 písm. e/ a f/ je zvýšiť odvod výťažku kasín na 55 % u podnikov, kde zahraničná majetková účasť je vyššia ako 30 %, pretože tieto podniky sú federálnym zákonom o dôchodkovej dani zvýhodnené. Sú zvýhodnené tým, že odvádzajú nižšiu dôchodkovú daň zo zisku. V tomto prípade sa domnievam, že nejde o diskrimináciu, ale o vyrovnanie šanci s domácimi prevádzkovateľmi bez zahraničnej majetkovej účasti, čím dôjde k regulácii výšky príjmov v tejto mimoriadne zaujímavej oblasti podnikania, v oblasti hazardných hier, primeranými zásahmi štátu.

K dvojici bodov č. 5 a 6 - nový zákon o skúšobníctve hovorí nielen o štátnych skúšobniach, ale umožňuje zriadenie a činnosť aj neštátnych skúšobní, ktoré po splnení kritérií určených vykonávaciu predpisom ministerstva financií môžu byt poverené kontrolou činnosti výherných prístrojov.

K bodu č. 9 spoločnej spravodajskej správy - navrhuje sa v ňom vypustiť obmedzenie počtu kasín na Slovensku. Návrh, ako viete, je 20 kasín, pričom sa vychádza zo skúseností v zahraničí. Vysoký počet alebo neobmedzený počet kasín znamená nasýtenie záujmu záujemcov o hru. Praktickým dôsledkom tohto javu je pokles zisku, a tým aj prínos pre verejno-prospešné ciele je nižší. Limitovanie počtu kasín v zahraničí je bežné.

K bodu 11 - tento bod určuje povinnosť viesť operatívnu evidenciu o obslužnom pre zamestnancov, teda viest samostatnú evidenciu tohto druhu príjmov. Podľa bodu 53 návrhu zákona sa ale vedie vyúčtovanie tržieb, obslužného a žetónov ako spoločná vyúčtovanie všetkých príjmov, vrátane obslužného. Preto druhá veta v bode 55 návrhu zákona nie je nadbytočná. Navrhujem ju ponechať, teda neprijať bod 11.

Bod 14 spoločnej spravodajskej správy - považujem za veľmi dôležité, aby tento bod nebol prijatý. § 42a odsek 3 novely je v podstate § 32 odsek l, ktorý sa z pôvodného zákona touto novelou vypúšťa. Určuje sa v ňom orgán, ktorý povoíuje prevádzkovanie lotérii a iných podobných hier. Ak by sme bod 14 akceptovali, nemal by vlastne kto vydávať povolenia, čo by si zrejme okamžite žiadalo novelu tejto novely.

O bode 15 a 24 sa zmienim v súvislosti s bodom 32.

K bodu 20 - znenie podlá návrhu zákona umožňuje propagáciu iba tých lotérii a iných hier, ktoré sú povolené, teda až potom, keď bude vydané príslušné povolenie. Ak sa totiž propagujú hry, ktoré sú iba v procese schvaľovania, vtedy reklama má zavádzajúci obsah, pretože propaguje niečo, čo ešte neexistuje, alebo to, čo na Slovensku nie je povolené.

K bodu 21 - zámerom § 42 odsek 3 je to, aby česko-slovenskí štátni občania neboli trebárs v kasíne iba pomocným personálom, aby neboli iba štatistami, ale aby mali možnosť pracovať aj vo vedúcich funkciách, teda aj vo funkcii riaditeľ, vedúci ekonóm a vedúci kasína, ktorý novela výslovne uvádza. Rakúsky zákon napríklad určuje povinnosť, aby všetci zamestnanci kasín boli rakúskymi štátnymi príslušníkmi.

K bodu 22 - tento súvisí s bodom 11 novely, podľa ktorého majetková účasť česko-slovenského účastníka nesmie byt

menšia ako 50 % počas celej doby platnosti povolenia. Teda je potrebné mať i v zákone nástroj, ktorý umožňuje kontrolovať dodržiavanie tohto obmedzenia tak, ako je to uvedené v § 42b odsek 5.

K bodu 23 - ide o návrh vypustiť § 42b odsek 8 písm. a/, b/, c/, teda obmedzenie prevádzkovania lotérií a iných podobných hier 24. decembra, v deň prvého vianočného sviatku, na Veľký piatok, v deň volieb do zákonodarných zborov, v deň štátneho sviatku. Tento bod neodporúčam prijať z dôvodov spoločenských, morálnych, i preto, že takáto prax je bežná v zahraničí a nakoniec tieto tri odseky a/, b/, c/ platia v terajšom zákone č. 194 z roku 1990.

Bod 27 - zámerom § 42d je, aby prevádzkovateľ financoval výkon štátneho dozoru v skutočnej výške nákladov. Doteraz platila jednopercentná povinnosť odvodu, návrh sú 2 %. Domnievam sa, že najsprávnejšie je, ak budú prevádzkovatelia hradiť skutočné náklady.

K bodu 28 - vysvetlenie tohoto bodu je vlastne v bode

29, podľa ktorého poverený orgán je orgán v zmysle zákona

Slovenskej národnej rady č. 89 z roku 1991 o daňových organoch. Preto navrhujem prijať bod 29.

K bodom 30 a 31 spoločnej spravodajskej správy - znenie § 46 odsek l písm. a/ z návrhu novely považujem za vyčerpávajúcejšie, ako znenie bodov 30 a 31. Sú v ňom exaktne určené podmienky, za ktorých dochádza k sankcionovaniu.

Nakoniec k bodu 32, a zároveň to je aj vysvetlenie bodov 15 a 24 - chcem podporiť snahu ministerstva financií, aby vypracovalo vykonávací predpis, v ktorom bude konkretizovať podrobnosti, ktoré nie sú zahrnuté v zákone a budú zákon spresňovať. Teda obsahom vykonávacieho predpisu bude konkretizácia a spresnenie platného zákona. Môže to byť na-

príklad to, aké náležitosti majú byt v žiadosti, ďalej skutočnosti, ktoré ovplyvňujú prevádzkovanie činnosti a sú rozhodujúce pre správne činnosti, napríklad spôsob plombovania výherných prístrojov a podobne. Tento bod 32 odporúčam neprijať aj s ohľadom na výskyt nepredvídaných okolností, ktoré bude môcť; ministerstvo týmto spôsobom pružne riešiť iba v zmysle platného zákona.

Vážená Slovenská národná rada, odporúčam, aby ste vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 194 z roku 1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, schválili s pripomienkami. Chcem požiadať poslancov a poslankyne, ktorí vystúpia, aby mi svoje pripomienky odovzdali písomne.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Prosím pána poslanca, aby zaujal miesto pre spravodajcu. Skôr ako otvorím rozpravu, s faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Kerti.

Poslanec A. Kerti:

Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si upozorniť na veľmi závažnú nepresnosť, ktorá sa tu odohrala aj zo strany predkladateľ, aj zo strany spravodajcu. Pán minister, aj pán kolega Masarik viackrát použil výraz "hazardné hry". Chcem upozorniť, že obsahom tohto zákona nie sú hazardné hry. Ani pôvodný zákon, ani novela tento výraz nikde neuvádza, nepoužíva, nie je definovaný. Bol by som nerád, keby vznikol dojem, že teraz Slovenská

národná rada nejakým spôsobom povoľuje hazardné hry na území Slovenska. Tomu tak nie je. Hazardné hry sú definované podstatne inakšie, je tam celkom iná výťažnosť, pravdepodobnosť výhry, a sú tam už známe pomery pri vsádzaní súm. Takže, chcel by som vás požiadať, aby sa v tomto smere opravili predošlé vyjadrenia.

Ďakujem pekne.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem pánovi poslancovi.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ešte pred začatím rozpravy jednu malú vložku, domnievam sa, že opodstatnenú. Doniesli nám sem list Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov. Je krátky, prečítal by som ho. Zároveň dve pracovníčky doniesli s týmto listom kvetinový kôš, a chcú, aby bol umiestnený na predsedníckom stole. Prosil by som, aby tak učinili. Potom by som prečítal list. To nie je prekvapenie pre žiadnu politickú stranu ani politickú myšlienku.

Teraz prečítam ten list.

"Vážené Predsedníctvo slovenskej národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.

Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov si pokladá za česť poďakovať sa nášmu parlamentu za prijatie zákona o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov. Sme nesmierne šťastní, že sa náš parlament postavil k nášmu stavu demokraticky a prijatím zákona priznal i váhu nášho stavu. Tento precedens Slovenskej národnej rady iste vojde do dejín slovenského zdravotníctva. "

Ďalej pripojili ďalší krátky text básne:

"Prajeme vám do ďalšieho ťažkého obdobia veľa zdravia a sily, dobrá vôľa a humor by vás neopustili, ústavu i zmluvu by ste šťastne doriešili. Stojte vždy jednotní ako piliere slovenského národa, veď vy ste jeho živá podoba. S úprimným poďakovaním a štipkou humoru za Stredných zdravotníckych pracovníkov komoru. Marta Hrbeková, prezidentka, Magdaléna Hadačová, tajomníčka. " /Potlesk. /

Ďakujeme. Predpokladám, že sú na balkóne. Alebo nie? Nemám možnosť vpustiť do rokovacej sály nikoho, ani s kvetinovým košom. V mene nás všetkých ďakujem prezidentke Marte Hrbekovej aj tajomníčke Magdaléne Hadačovej. Myslím si, že tento zákon sme prijali, lebo bol potrebný.

Otváram rozpravu o návrhu novelizácie zákona číslo 194/1990 Zb. Do rozpravy sa zatiaľ prihlásil poslanec Karol Szokol. Zatiaľ nemám žiadne ďalšie písomné prihlášky.

Poslanec K. Szokol:

Vážená Slovenská národná rada, vážená slovenská vláda,

predloženým vládnym návrhom zákona Slovenskej národnej rady sa navrhuje novelizovať platný zákon Slovenskej národnej rady číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách. Navrhovaná novela prakticky mení všetky podmienky na vydávanie povolení a prevádzkovanie podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 194/1990 Zb., počet kasín, hernú istotu, dĺžku povolenia, percento výťažku, druhy hracích prístrojov, čo spôsobuje nestabilitu právnych vzťahov vznikajúcich v realizácii týchto podnikateľských aktivít, čo poukazuje na nestabilitu nášho právneho poriadku.

Naša Česká a Slovenská Federatívna Republika už podpísala a mnohými štátmi, ktoré u nás investovali aj v tejto oblasti podnikania, dvojstranné dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícii. Tieto medzinárodné dohody už vstúpili po ich ratifikácii do platnosti a sú súčasťou nášho právneho poriadku. Po právnej stránke je v tomto smere významné, že uvedené medzinárodné dohody majú prioritu vo vzťahu k vnútroštátnym právnym predpisom, to znamená, že naše zákony musia vychádzať a byť v súlade s týmito zmluvami. Vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien, ktoré zásadne menia obsah súčasnej platnej právnej úpravy, vyvoláva veľké pochybnosti o právnej istote rozhodnutí vydaných orgánmi štátnej správy a spochybňuje stabilitu právnych vzťahov, pretože v prípade schválenia navrhovanej novely zákona musí prísť k aktualizácii resp. k zrušeniu už vydaných povolení na rok 1992.

Predkladaný vládny návrh zákona výrazne posilňuje pôsobnosť ministerstva financií v povoľovacom konaní, ktoré je správnym konaním podľa zákona č. 71/1967 Zb, o správnom konaní. V právnom štáte by sa nemalo v rukách jedného orgánu štátnej správy sústreďovať rozhodovanie na prvom stupni s rozhodovaním konečným, obzvlášť, keď rozhodovanie na prvom stupni je rozhodovanie o výnimkách z tohoto zákona. S tým súvisí aj výhrada k ustanoveniu, ktoré umožňuje pracovníkom ministerstva financií byt v správnych a dozorných radách týchto organizácií.

Predložený vládny návrh zákona je potrebné upraviť, nakolko sa nesprávne používa spojenie paragrafov s jednotlivými odsekmi. Taktiež je potrebné zosúladiť ho s novými kódexami nášho právneho poriadku, najmä s Obchodným zákonníkom a so zmenami vyplývajúcimi zo zrušenia zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Medzi základné zámery a ciele navrhovanej novely zákona patri aj zredukovanie počtu hracích prístrojov, vylúčenie kreditných hracích prístrojov v prospech mincových. Takáto navrhovaná novela zákona fakticky bráni rozvoju podnikania v tejto oblastí,

Vážená Slovenská národná rada,

Výbor Slovenskej národnej rady pre obchod a služby na svojej 39. schôdzi dňa 14. 1. 1992 neschválil vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplna zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, na základe odznelych kritických pripomienok, takže neboli prijaté ani konkrétne pripomienky k jednotlivým bodom a paragrafom predmetnej novely zákona. Dovoľte mi preto, aby SOB predniesol svoje konkrétne pripomienky, o prijatí ktorých žiadam hlasovať.

K bodu 40 - žiadam vypustiť § 2, 0. Ako dôvody uvádzam, že schválením § 20 by sa vytvoril výlučný monopol pre výrobcov a prevádzkovateľov výherných mincových prístrojov, ktoré majú oproti iným, dokonalejším, kreditným, viacero nevýhod. Napríklad v jednej herni pri spôsobe navrhovanom v novelizovanom ustanovení § 20 ods. l písm. a/ a b/, teda v spôsobe vhadzovaním mincí, muselo by byt vo výherných zásobníkoch hracích prístrojov pri priemernom počte 20 kusov v herni 200 000 Kčs v minciach a prevádzková potreba predstavuje ďalších 300 000 Kčs v dvojkorunových minciach. Herne by sa tak stali veľmi atraktívne pre rôzne kriminálne živly. Mincové prístroje sú poruchovejšie, nevylučuje sa možnosť použitia falšovaných mincí, používanie rôznych zahraničných mincí, napríklad poľských zlotých atď. Oproti tomu systém nastavovania vkladov, kreditu, tieto problémy vylučuje tým, že hráč zaplatí krupierovi určitý obnos, tento na to určeným kľúčom nastaví na prístroji počet hier a pristroj automaticky pripisuje výhry, resp. odpisuje prehry. Pri tomto systéme

je zabezpečená kontrola cez zabudované mechanické i elektronické počítadlá. Majú trojitú kontrolu, ktorá vylučuje akúkolvek manipuláciu s finančnými prostriedkami, sú ovládané denne, a tržby sú odovzdávané denne obdobne ako v obchodnom systéme.

Česko-slovenský ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení, štátna skúšobná č. 243 Piešťany k návrhu novely zákona Slovenskej národnej rady číslo 194/1990 Zb. dáva nasledovné pripomienky - citujem: Vážnu výhradu máme k ustanoveniu, ktoré jednoznačne vylučuje prístroje používajúce mechanické nastavovanie vkladu resp. výplatu výhier, tzv. prístroje na kredit. Treba povedať, že po stránke technickej, ako aj po stránke možnosti kontroly pristroja z hľadiska finančného, nie je medzi týmito a ostatnými prístrojmi žiadny rozdiel. Treba si však uvedomiť, že v súčasnosti tieto tzv. kreditné prístroje predstavujú najmenej 50 t všetkých činných prístrojov na Slovensku, to znamená, že ich vyradenom stratí štátny rozpočet na daniach, a najmä obce, významný príjem, t. j. poplatok za povolenie jedného prístroja na jeden rok 20 000 Kčs - samozrejme, za jeden stroj. Vplývam rozdielnosti podmienok zákona v Českej republike a v Slovenskej republike môže prísť k výraznému odlivu tohoto druhu podnikania do Českej republiky a tak k strate nie celkom zanedbateľného počtu pracovných miest a finančných prostriedkov. Okrem toho budú zvýhodnení určití výrobcovia či prevádzkovatelia mincových strojov voči kreditným.

Podlá môjho zistenia rakúska firma Automaten Blihal Franz Zeilselweig v colnom sklade Spoločnosti Variál na Kopčianskej 92 v Petržalke skladuje väčšie množstvo mincových hracích automatov anglickej výroby SUPERFBAR čakajúc - predpokladám - na schválenie novely zákona a operatívne nasadenia týchto mincových strojov namiesto Kreditných. Kto ma na tomto eminentný záujem - vytvárať taký to nekalý konkurenčný boj?

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci 9. 1. 1992 vydalo zrušenie rozhodnutia číslo 0592 o prevádzkovaní výherných hracích prístrojov na základe výsledkov porady kolégia ministra financií Slovenskej republiky z 20. 12. 1991, kde bolo rozhodnuté o zákaze prevádzkovania kreditných výherných hracích prístrojov od 1. 1. 1992, ako aj podľa § 2 písmena e/ zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách. Po úprave hracích prístrojov na mince vám na základe vašej žiadosti bude povolené prevádzkovanie. Primátor mesta Hlohovec.

Podotýkam, že § 2 písm. e/ zákona 194/199 Zb. nezakazuje prevádzkovanie kreditných hracích prístrojov. Ale kto dal komu právo bez schválenia novely zákona podať podnet na zrušenie rozhodnutí o prevádzkovaní výherných kreditných hracích prístrojov? Treba si pritom uvedomiť, že nastavenie resp. prerobenie kreditných hracích automatov môže len výrobca vo svojich výrobniach, a všetky tieto prístroje by sa museli zdemontovať a odviesť k výrobcovi.

K bodu 59 - v § 42a odsek 7 navrhujem vo štvrtom riadku za slová "pre túto činnost vo výške aspoň" vložiť slová "milión Kčs pri začiatku prevádzkovania stávkových hier podlá § 2 písm. e/". Zdôvodňujem to tým, že zvýšením kmeňového majetku vo výherných prístrojoch sa nebudú umŕtvovať prostriedky, ako sa to navrhuje v bode 59 k § 42a ods. 11.

Ďalej k bodu 59 - v § 42a odsek 8 navrhujem za slová "istota najmenej vo výške" vložiť slová "500 tisíc Kčs prevádzkovateľovi stávkových hier pomocou výherných prístrojov podľa § 2 písm. e/".

K bodu 59 - v § 42a ods. 11 navrhujem vypustiť. Ako dôvod uvádzam, že navrhovaná úprava okrem zaplatenia poplatku vo výške 20 tisíc Kčs obecnému úradu ukladá ešte zložiť

istotu na jeden výherný pristroj vo výške 30 tisíc Kčs. Táto suma sa javí neúmerne vysoká, najmä u prístrojov získaných leasingovou formou, kde sa platí tzv. colná zábezpeka vo výške 5000 Kčs pri jeho dovoze do našej republiky. V zmysle požiadaviek § 17 ods. l doteraz platného zákona číslo 194/1990 Zb., keď výherné prístroje môže prevádzkovať iba česko-slovenská právnická osoba, je táto podmienka príliš vysoká, diskriminačná.

Vážená Slovenská národná rada,

dovoľte mi v závere ešte poukázať, na článok v Národnej obrode zo 6. 1. 1992 pod názvom "Vykrútime krk sliepke, 60 znáša zlaté vajcia?", v ktorom redaktorka Viera Vojtková medziiným píše - citujem: "V objekte kina Praha zriadili hernú s občerstvením. Legálne, na základe zákona č. 194 o lotériách a iných podobných hrách z roku 1990. Vďaka ním nielenže nezavreli stratové kiná, ale aj investovali do opráv a úprav troch objektov v Starom meste, ktoré to najnaliehavejšie potrebovali, a na ktoré, nebyť herne, by peňazí nebolo. Miestne zastupiteľstvo prijalo uznesenie o podmienkach pre prevádzku hracích automatov na svojom teritóriu. Sprísňuje ich tak, že česko-slovenský prevádzkovateľ spolu so Švédmi - Švédi, povedané bez obalu, môžu baviť kufre - dodnes nemajú v rukách ani povolenie na prevádzku v roku 1992. Zatiaľ ich ešte nebalia. Dúfajú, že zvíťazí zdravý rozum. Nevedia pochopiť, prečo si mesto v situácii dnešnej Bratislavy nevie zrátať, čo je preň nanajvýš užitočné. Možno sa Švédom čudovať, že našim najvyšším činiteľom dosť roztrpčene pripomínajú ich sľuby vytvárať všetky podmienky na dlhodobé seriózne obchodné vzťahy? Návratnosť vložených pros-- triedkov z ich strany potrebuje 3 až 5 rokov prevádzky herni. Zmluva je uzavretá na 5 rokov. Vzali si úvery, ktoré chceli splácať zo žiakov. V prípade likvidácie herne by museli platiť mzdu rozpusteným zamestnancom, ponesú ekonomické následky svojho legálneho investovania v Českej a Slovenskej

Federatívnej republike veľmi bolestne a sotva dodajú chuti ďalším podnikateľom vo svojej krajine nasledovať ich príklad. Podlá ich názoru sa tu hrubo dotkli zásady podnikateľskej aktivity, píšu v liste predsedovi vlády pánovi Jánovi Čarnogurskému. "

Ďalej medziiným píše, že mnohí poslanci iste hlasovali za výrazne sprísnené reguly, vraj nielen v porovnaní so súčasným, ale i pripravovaným celoslovenským zákonom v presvedčení, to v dnešnej hospodárskej situácii Slovenska je hriech podporovať takýto druh zábavy. To však je už pohľad v celkom inej rovine. Keď na vec hľadíme so zreteľom na rozvoj kultúry, potreby mesta a jeho centra, podporu seriózneho Investovania zahraničného kapitálu, u nás je odpoveď jednoznačná.

Ďakujem vám za pozornosť. Pritom vám chcem povedať, že v živote som na hracích automatoch nehral, ani nevlastním hernú. Z hľadiska tohto zákona som sa bol pozrieť, presvedčiť sa, a môžem vám povedať, že kreditné stroje sú čistejšie, prevádzka je lepšia, kontrolovateľná. Podporujem pána ministra, že chce zaviesť lepšiu kontrolu, ale zásadne nemôžem súhlasiť, a budem tak hlasovať, pretože vylúčením kreditných hracích strojov niekto pripravuje pôdu pre nekalú súťaž.

Ďakujem za porozumenie. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem pánovi poslancovi. Ak dovolíte, vážení poslanci, na chviľu by sme prerušili prerokovávanie zákona. Pán poslanec Paučo nás bude informovať o výsledku volieb kandidáta na sudcu ústavného súdu.

Poslanec J. Paučo:

Vážené poslankyne a poslanci,

na doplňovaciu voľbu kandidáta navrhovaného Slovenskou národnou radou na sudcu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bolo poslancom vydaných 114-hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov komisia zistila, že pri voľbe bolo odovzdaných 114 hlasovacích lístkov, z toho 9 neplatných a zdržalo sa hlasovania 23. Za kandidáta Ivana Friedla nehlasoval nikto z poslancov, za kandidáta Jozefa Kravca hlasovalo 29 poslancov, za kandidáta Dušana Níkodýma hlasovali 4 poslanci, za kandidáta Ladislava Pirovitsa hlasovalo 49 poslancov. Konštatujem, že Slovenská národná rada nenavrhla ani jedného z poslancov za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Podlá nášho volebného poriadku by sa vlastne malo uskutočnit dalšie kolo voľby, ale vzhľadom na to, že pán prezident chce vymenovať ústavných sudcov k 31. januáru 1992, navrhujem, aby sa už nekonali ďalšie kolá volieb, aby zostal taký stav, ako sme navrhli v predchádzajúcich voľbách.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Teraz rozmýšľam nad procedurálnym poriadkom. Odznel tu návrh, aby sa nepokračovalo vo voľbe, pravdepodobne by sme mali o ňom hlasovať. Voľbu sme vzali na vedomie, na tom už niet čo komentovať. Keďže o návrhu poslanca sa hlasuje bez rozpravy, dám hlasovať, pretože inak by sme tu mali ešte 50 rôznych úvah. Najprv si overíme túto prvú.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 77 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Pauča, aby sme ukončili výber kandidátov a oznámili prezidentovi, že ďalej nebudeme o tom hlasovať?

/Za návrh hlasovalo 56 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. /

Zdržal sa niekto hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Návrh pána poslanca Pauču bol prijatý. Tým považujem problematiku doplňovacej voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu za ukončenú.

Ako ďalší sa do rozpravy prihlásili pán poslanec Strýko a pán poslanec Pokorný.

Poslanec M. Strýko:

Vážená Slovenská národná rada,

mám veľmi krátky návrh. Pán spoločný spravodajca neodporúčal prijať bod 10 spoločnej správy, kde sa navrhuje, aby v § 2 ods. 4 sa v poslednej vete za slovo "Bratislavy" doplnili aj "Košice". Chcel by som podať iný návrh. Takisto neodporúčam prijať bod 10, ale odporúčam prijať, iné znenie alebo inú formuláciu. Ako iste viete, ide tam o problém, či sa Bratislava vyjme z celkového počtu maximálne 20 kasín, kde Bratislava ako mesto by ich mohla mať viac, prípadne, podľa zákona i neobmedzene, až do celkového počtu 20, pretože zákon to nijako neupravuje.

Navrhujem, aby sa v § 33 ods. 4 v poslednej vete za slovo "Bratislavy" vložili slová "mesta Košíc, Piešťan a obce Vysoké Tatry, kde sa maximálny počet stanovuje najviac 3 kasína". Veľmi krátko to zdôvodním. Prečo navrhujem aj Tatry i Piešťany? Myslím si, že býva Kelti dobrým zvykom

všade vo svete, aby práve takéto strediská cestovného ruchu boli týmto spôsobom využité, prípadne ďalej lákali návštevníkov. Prečo navrhujem stanoviť maximálny počet? Pokiaľ zákon neupraví maximálny počet, potom Bratislava by mohla dostať napríklad 18 kasín, či hoci všetkých 20, pretože zákon to nijakým spôsobom neupravuje, a zvyšok Slovenska by sa, pochopiteľne, podelil iba o to, čo by ostalo. Teda znovu navrhujem, aby sme v S 3 za slovo "Bratislavy" vložili slová "mesta Košíc, Piešťan a obce Vysoké Tatry, kde sa maximálny počet stanovuje najviac 3 kasína". Dúfam, že tento celkom logický návrh bude schválený.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ako ďalší vystúpi pán poslanec Pokorný. Poslanec J. Pokorný:

Vážená Slovenská národná rada, vážený pán predsedajúci, vážená vláda,

pristúpim hneď k bodom novely. Bod 26 navrhujem neprijať. Odporúčam zmeniť na rovnaký text, ako je v zákone číslo 202 z roku 1990 Zb., ktorý túto problematiku upravuje v Českej republike, lebo považujem za logické, aby právna úprava aspoň v týchto najdôležitejších bodoch, ktoré rozhodujú o umiestnení kapitálu, bola rovnaká u oboch republík. Ak prejde návrh novely, potom by to malo napríklad tieto dôsledky - samozrejme, ich budem konzultovať, alebo vypočujem si názor pána ministra - obchádzal by sa zákon, lebo zahraničný subjekt si potrebuje vytvoriť a zabezpečiť návratnosť už na základe skôr upravených zmlúv s výrobcami prístrojov, vynaložených prostriedkov, a taktiež potrebný


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP