Neprošlo opravou po digitalizaci !

nom jeho kancelárie. Tak teda o čo tu ide? Kriste pane, vecí to teda správne tak, aby to naozaj znieslo všetky kritéria, ktorá zákon predpokladá.

Predseda SNR F. Mikloško:

Môžem jedine konštatovať, že sme niečo odsúhlasili, a neviem si dobre predstaviť, spôsob, akým by sme to mali vrátiť spať. Pán poslanec Hrnko.

Poslanec A. Hrnko:

Navrhujem, aby sa k tejto veci zišiel ústavnoprávny výbor.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec Paučo. Poslanec J. Paučo:

Ak dovolíte, pokiaľ ide o tieto rozpory, navrhujem prestávku, aby sa pán predseda Slovenskej národnej rady spojil s Kanceláriou prezidenta a tento neujasnený bod sa nejak vyriešil, pretože nie vo všetkom je taká pravda, ako sa hovorí. Ani novi kandidáti nemusia byť, pretože keď citujeme odsek 2 zákona, v ničom sa zatiaľ neporušuje, len je akási neujasnenosť. Aj tí kandidáti, ktorí predtým neboli zvolení, znovu môžu ísť do tohto kola volieb. Nič to nezakazuje, ani tento zákon. Jedine to, čo nie je ujasnené, treba doriešiť cez krátku prestávku, a môžeme pokračovať ďalej v rokovaní.

Predseda SNR F. Mikloško:

Navrhujem teraz pätnásťminútovú prestávku.

/Po prestávke. / Predseda SNR F. Mikloško:

Vážená Slovenská národná rada,

na spresnenie kontraverzie, ktorá tu nastala, najprv prečítam § 1 zákona z 19. marca 1991 o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone: S l ods. l Kancelária prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zabezpečuje obstarávanie veci spojených po a/ s vykonám funkcie prezidenta vyplývajúcej z ústavy, ústavných zákonov a iných právnych predpisov, po b/ s politickou a verejnou činnosťou prezidenta. V tomto zmysle pôsobenie pána Šafaříka bolo naprosto v súlade s týmto zákonom.

Po druhé - práve som obdržal fax, ktorý potvrdzuje to, čo som povedal. "Prezident České a Slovenské Federatívni Republiky, v Praze dne 27. ledna 1992. Vážený pane předsedo, ve smyslu zákona č. 491/1991 Zb. o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním, § 1 odst. 2, zadám Slovenskou národní radu o navržení kandidáta na ústavního soudce ČSFR namísto pána Mariána Poslucha, kterého před Slovenskou národní radou již navrhlo Federálni shromáždění, Václav Havel. " /Potlesk. /

Prosím, pán poslanec Fogaš. Poslanec Ľ. Fogaš:

Pán Hamerlík hovorí, že to nie je overené štátnym notárom, ale to nechcem namietať. /Smiech v sále. / Pán predseda, chcem len povedať, že to, čo ste prečítali o kancelárii, neznamená, že kancelária prezidenta zastupuje. Ak by bol pán

Šafárik priniesol doklad, je to presne v duchu toho, čo sa mysli v zákone, ktorý ste prečítali. V tom nie sme vôbec v rozpore.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán predseda Najvyššieho súdu, chcel by som sa spýtať, ako je to v práve. Počul som niečo také, že v práve, pokiaľ nie je vyslovene povedané, že niečo musí byť podané písomne, je to otázne.

Predseda Najvyššieho súdu SR K. Plank:

Vážení páni poslanci a panie poslankyne,

môžem k tomu povedať dve veci. Skutočne, v práve piati zásada, že pokiaľ nie je predpísaná určitá forma, možno prejav urobiť v hociakej forme. To je jedna vec. To znamená, že ak zákon o organizácii ústavného súdu nehovorí, že výzva prezidenta musí byt písomná, tak nemusí byť písomná. Môže byt urobená v hocijakej forme. Teraz ide o to, či pán Šafárik bol alebo nebol oprávnený toto povedať.

Pán predseda Slovenskej národnej rady vám čítal zákon č. 135 z roku 1991 o prezidentskej kancelárii. V § 1 teda hovorí, že prezidentská kancelária zabezpečuje úlohy aj z ústavnoprávnej oblasti prezidenta republiky. Potom v S 2 sa hovorí, že pracovník prezidentskej kancelárie nezastupuje prezidenta, pokiaľ na to nebol výslovne splnomocnený. Je otázka, či bol alebo nebol. To je v danom prípade pochybné, ale možno predpokladať, že keď pán Šafárik je poverený stykom prezidentskej kancelárie a prezidenta s jednotlivými parlamentmi v našej republike, asi dostal od prezidenta poverenie. Teraz ide o to, či to splnomocnenie prezidenta podlá i 2 zákona č. 135 musí byť písomné alebo nemusí byť písomné. Tu by som zase chcel poukázať na Občiansky zákonník,

že splnomocnenie musí byt písomné len v tom prípade, ak splnomocnenec robí právny úkon, pre ktorý je predpísaná písomná forma. Keďže pre výzvu prezidenta republiky nie je predpísaná písomná forma, ani splnomocnenie sa nemuselo udeliť v písomnej forme. Či sa udelilo alebo nie, to sa momentálne nedá zistiť, ale keď prezident dal teraz také vyjadrenie, pravdepodobne už predtým zmocnil pána Šafářika, aby to tlmočil predsedovi Slovenskej národnej rady telefonicky a podpredsedovi Slovenskej národnej rady ústne medzi štyrmi očami alebo za prítomnosti svedkov. O tom snáď nie sú pochybnosti, že k tomu došlo, keď dvaja dostali takúto vyzvú tlmočenú pánom Šafářikom. Prosím, to je právne stanovisko k veci /potlesk/.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem. Pán poslanec Brňák. Poslanec P. Brňák;

Pán predseda, vami prečítané ustanovenie zákona sa dotýka zabezpečenia servisu ako takého a nie rozhodovacej právomoci. V opačnom prípade by mohla aj upratovačka Federálneho zhromaždenia dať takéto stanovisko.

Predseda SNR F. Mikloško:

Myslím, že je rozdiel medzi kanceláriou a upratovačkou.

Pán Fogaš má faktickú poznámku. Poslanec Ľ. Fogaš:

Myslím si, že to, čo vyložil pán profesor Plank, aj sám hovoril podmieňovacím spôsobom - nie je preukázané, že bol splnomocnený, atď. osobne sa domnievam, že pán Šafářik buď

má nejaké splnomocnenie, ktoré je preukázateľné, alebo naviac, v jeho pracovnej náplni môže byť niečo také povedané, ale hľadať svedkov, ktorí to budú preukazovať, by bolo asi nad úsilie, ktoré by sme mohli dosiahnuť. Myslím si, že spor už o to nejde, máte v ruke fax, avšak domnievam sa, že treba preskúmať, či je náš doterajší postup v súlade s nami schváleným volebným poriadkom pri výbere kandidátov na sudcov Ústavného súdu ČSFR.

Predseda SNR F. Mikloško:

Nevidím tam spor. Prosím, pán Ftáčnik. Poslanec M. Ftáčnik:

Skutočne nejde o to, či bolo písomne alebo nebolo písomne, to sne tu počuli, ale keď sme o tom rozhodovali v predsedníctve 21., bola informácia, že pán Šafárik sa pýta, či budeme voliť. O výzve nebolo hovorené. Faktom je dnes to, že pán prezident oficiálne požiadal Slovenskú národnú radu a začala plynúť poriadková lehota jedného mesiaca, do ktorej treba, aby sme reagovali. Schválili sme si volebný poriadok pre voľbu kandidátov navrhovaných Slovenskou národnou radou na sudcov ústavného súdu. Ak si pamätáte, 20. decembra sme volili v dvoch kolách. Náš volebný poriadok hovorí o výsledkoch volieb v bode III. Ak ani takto nebude zvolený - myslí sa po druhom volieb - určený počet kandidátov, uskutočnia sa doplňujúce voľby po predložení ďalších návrhov. Doplňovacích volieb sa môžu zúčastniť aj pôvodne navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom a druhom kole. Pamätané sa na to, že Slovenská národná rada rozhodla, že bude tretie kolo s tými istými kandidátmi. Z tretieho kola vzišli ďalší kandidáti. Myslím si, že pre ďalší postup sa musíme riadiť posledným odsekom odseku III, to znamená predložiť ďalšie návrhy s tým, že nezamedzujeme, aby tí, ktorí neboli doteraz zvolení, postúpili do ďalšieho kola. To zna-

mená, že poriadková lehota je jeden mesiac, zasadnutie Slovenskej národnej rady očakávané koncom februára môže na výzvu prezidenta reagovať v zákonom stanovenej lehote a v súlade s volebným poriadkom, ktorý sme schválili.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec, znovu by som si dovolil oponovať. Po prvé - už to plénum schválilo ako bod programu, že to budeme dnes prerokúvať. Po druhé - tam sa hovorí, že budú daní ďalší kandidáti, okrem nich aj tí starí, ale nie je tam povinnosť, že bez ďalších kandidátov voľba nemôže byť. Tam nie je povedané, že ak ďalší kandidáti nebudú dani, voľba nemôže byť. V tom nie je skutočne o čom diskutovať.

Prosím pána poslanca Pauču, aby sa ujal svojej funkcie.

Pán poslanec, už sme skončili diskusiu o tom. Poslanec Ľ. Fogaš:

Diskusiu sme neukončili, takže o tom vy rozhodnete. Predseda SNR F. Mikloško:

Áno, ja to rozhodnem a ideme ďalej. Prosím, pán poslanec Paučo.

Páni poslanci zo Strany demokratickej ľavice, ak sa vám nepáči, môžete opustiť sálu.

Pán poslanec Paučo, buďte tak láskavý, ujmite sa slova. Poslanec P. Weiss:

Pán predseda, ďakujem za ukážku parlamentnej demokracie.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec, od vás sa ju budeme učiť. Dobre. /Poslanci SDĽ opustili rokovaciu sálu. /

Poslanec J. Paučo:

Vážene poslankyne a poslanci,

znovu by som mal predniesť článok III, ktorý citoval pán poslanec Ftáčnik, ale predtým ešte chcem poukázať na to, že zatiaľ sa vzdali traja skrutátori. Neviem, na základe čoho. Neupravuje to ani rokovací poriadok. Vzdali sa ad hoc práve na túto vec. Potom neviem, na čo sú skrutátormi. Myslím si, že by trošku mali popremýšľať a znovu sa k tejto veci vyjadriť, pretože by sme vlastne len kvôli tejto záležitosti dnes nemohli uskutočniť voľby. Traja sa vzdali a jeden je na služobnej ceste, čiže sme zostali dvaja. Myslím si, že pokiaľ niekto bol zvolený do výboru Slovenskej národnej rady, a vtedy sa volili aj skrutátori, mal by svoju činnosť, riadne zabezpečovať.

Predseda SNR F. Mikloško;

Vzdal sa pán poslanec Balážik, pán poslanec Bruncko a pán poslanec Pokorný. Je tu pán Agárdy, pán Brndiar, pán Hajduk.

Poslanec J. Paučo:

Pán Hajduk tu nie je.

Predseda SNR F. Mikloško:

Za KDH navrhujete niekoho, aby sme o ňom hlasovali ako o skrutátorovi pre tento prípad?

/Návrh z pléna na poslanca Dubovana. /

Pána Dubovana. Dávam hlasovať o tom, či pán Dubovan môže pre tento prípad zastúpiť pána Hajduka.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za to, aby pán Dubovan zastúpil pre dnešný prípad pána Hajduka?

/Za návrh hlasovalo 62 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Ďakujem. Chcú ďalšie strany a hnutia navrhnúť nejakého skrutátora? Hlási sa pán poslanec Januš.

Poslanec M. Januš:

Pán predseda, dnes tu už bola pripomienka k hlasovaciemu zariadeniu. Tentokrát hlasovacie zariadenie naskočilo bez toho, že by sme hlasovali. Už pri poslednom - kto sa zdržal hlasovania - tam boli vyhodené čísla bez toho, že by vyhodilo, či sa niekto zdržal alebo nezdržal hlasovania, či niekto zle hlasoval alebo dobre hlasoval. Nemám dôveru k takémuto hlasovaniu. Už niekoľkokrát počas tohto volebného obdobia táto otázka bola otvorená. Myslím si, že toto hlasovacie zariadenie je technicky nedokonalé, vráťme sa ku klasickému hlasovaniu, lebo dôvera k tomuto hlasovaciemu zariadeniu je stratená.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec Krajčovič. Poslanec M. Krajčovič:

O dôvere k hlasovaniu by som pochyboval v prípade pána Januša, pretože aj v televízii bol zakrúžkovaný za duplované hlasovanie. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikoško:

Pán poslanec Paučo, prosím vás, aby ste pokračovali. Aj tak sú teraz tajné voľby, tak nemusíme tento problém riešiť teraz.

Poslanec J. Paučo:

Ak dovolíte, znovu predložím článok III o výsledku volieb. Podľa článku 10 odsek 2 ústavného zákona č. 91/1991 Zb. o Ústavnom súde ČSFR Slovenská národná rada navrhuje prezidentovi 8 kandidátov. Zvolení sú tí 8 kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov a zároveň získali hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ak v prvom kole hlasovania nebolo zvolených všetkých 8 kandidátov, koná sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú všetci, ktorí neboli zvolení v prvom kole volieb. Ak ani takto nebude zvolený určený počet kandidátov, uskutočnia sa doplňujúce voľby po predložení ďalších návrhov. Doplňovacích volieb sa môžu zúčastniť aj pôvodne navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom a druhom kole.

Každý dostanete hlasovací lístok o voľbe kandidáta navrhovaného Slovenskou národnou radou na sudcu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Sú tam mená po-

dľa abecedného poradia: JUDr. Ivan Friedl, JUDr. Jozef Kravec, CSc., JUDr. Dušan Nikodým, CSc., JUDr. Ladislav Pirovits. Z týchto navrhovaných kandidátov je možné zakrúžkovať číselné označenie najmenej jedenkrát a najviac jedenkrát. Ten, kto bude mať nadpolovičnú väčšinu a najviac hlasov, bude zvolený za kandidáta prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na sudcu ústavného súdu. Ak niektorý z poslancov nezakrúžkuje ani jedného kandidáta, resp. zakrúzkuje viac, takýto lístok je neplatný.

Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím, aby boli rozdané hlasovacie lístky. Prosím, pán Brestenský.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni, voči tvrdeniu pána poslanca protestujem, pretože ak odovzdám lístok a nedám hlas žiadnemu, ten hlas sa musí počítať, ale nie je pozitívny pre žiadneho kandidáta, takže to nie je neplatný hlasovací lístok. Ak sa to má takýmto spôsobom počítať, voľby sú zbytočné.

Poslanec J. Paučo:

Doplním ešte takto: Neupravený hlasovací lístok sa považuje za zdržanie sa hlasovania. Hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaných viac ako príslušný počet kandidátov, hlasovací lístok upravený iným ako predpísaným spôsobom a hlasovací lístok, ktorý je opravovaný, sú neplatné. Takto je to.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Prosím, aby boli rozdané hlasovacie lístky.

Prosím, pán poslanec Sabo. Poslanec P. Sabo;

Vážený pán predseda,

to, že bude voľba kandidátov do ústavného súdu, sme sa dozvedeli až na základe programu, ktorý nám bol predložený na stoloch. Domnievame sa, že ide o nesmierne závažnú vec, lebo je to vlastne najvyšší orgán, ktorý bude mať konečnú právomoc. Voľba vlastne prebieha takým spôsobom, že sa tu vyskytujú pochybnosti o korektnosti voľby a korektnosti procedúry. Nie sme natoľko erudovaní v tejto právnickej oblasti, aby sme vedeli posúdiť, ktorá strana má pravdu, aj vzhľadom k tomu, že ide o voľby do ústavného súdu, je nám ľúto, ale sa ich za týchto podmienok nezúčastníme.

/Rozdanie hlasovacích lístkov. / Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím, pán poslanec Brňák. Poslanec p, Brňák:

Ak dovolíte, mám otázku. Pokiaľ bude odovzdaný hlasovací lístok neplatný, bolo povedané, že ide akoby o zdržanie sa hlasovania, tento lístok sa počíta do celkového množstva odovzdaných lístkov, z ktorých sa vypočítava dosiahnutý priemer?

Predseda SNR F. Mikloško:

Nie. Myslím si, že neplatné lístky nevchádzajú do hry, jedine lístky, kde nie je žiadny krúžok, sa považujú za zdržanie sa hlasovania a počítajú sa do počtu.

Poslanec P. Brňák:

To si treba vyjasniť. Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec, myslím, že je to logické, že neplatný lístok vypadne z hry a nezakrúžkovaný lístok je vo voľbe, ale ako zdržanie sa hlasovania.

Poslanec J. Paučo:

Ak dovolíte, vysvetlím to. Zvolený je ten kandidát, ktorý zlákal najväčší počet hlasov a zároveň získal hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Prítomný je aj ten, kto lístok neupraví alebo ho upraví zle, alebo ho neupraví vôbec, čiže sa zdržal alebo je neplatný.

Pán predseda, bolo odovzdaných 114 hlasovacích lístkov, teda 114 poslancov bude hlasovať. Je ešte niekto z poslancov, kto by nebol dostal hlasovací lístok? Konštatujem, že nie je tomu tak a môžeme pristúpiť k voľbám.

Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím, aby sme pristúpili k voľbe.

/Vykonanie voľby. /

Pokračujeme v rokovaní.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik:

Vážený pán predseda,

vážené poslankyne a poslanci,

neodpustím si jednu faktickú poznámku ako predseda klubu, ktorému pán predseda Slovenskej národnej rady adresoval svoj výrok pred ukončením diskusie. Chcel by som ho poprosiť, aby sa zamyslel, či je oprávnené, aby tých, ktorí sa snažia o dodržiavanie zákonov a rozhodnutí Slovenskej národnej rady, posielal z tejto miestností von.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Ak som sa dotkol klubu Strany demokratickej lavice, ospravedlňujem sa mu. /Potlesk. /

Štvrtým bodom programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.

Materiál ste dostali ako tlač číslo 220 a spoločnú správu ako tlač číslo 220a. Prosím ministra financií Slovenskej republiky pána Jozefa Danču, aby návrh uviedol.

Minister financií SR J. Dančo:

Vážený pán predseda, členovia vlády, Slovenská národná rada,

vláda Slovenskej republiky predkladá plénu Slovenskej národnej rady na prerokovanie a schválenie vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplna zákon Slovenskej národnej rady číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách. Návrh predloženej novely zákona bol vypracovaný na základe nazhromaždených poznatkov z kontrolnej činnosti a štátneho dozoru vykonávaných daňovými orgánmi v príslušných podnikateľských subjektoch, ďalej na základe informácii získaných z právnych predpisov iných štátov, najmä Rakúska a Holandska, a uskutočnených konzultácii s ich expertami.

Pravidlá pre povoľovanie prevádzkovania lotérii a iných podobných hier v krajinách s trhovou ekonomikou zodpovedajú monopolu štátu, ktorý si chce aj naďalej tento monopol zachovať. Prísne odlišujú podmienky prevádzkovania peňažných či hazardných hier od iných podnikateľských aktivít, a to aj z hľadiska prevádzky, kontroly i daňovej kontroly.

Predkladaný návrh novely zákona sa koncentruje v podstate na tri základné okruhové problémy. Prvým je jednoznačnejšie určiť a znárodniť kritériá na povoľovanie a prevádzkovanie týchto hier, najmä výherných hracích prístrojov, kasín a ďalších stávkových hier. Druhým je zámer daňovopoplatkovými nástrojmi odlíšiť charakter tejto činnosti od iných druhov podnikania, určením resp. zvýšením povinnosti odvodov výťažku z hier súčasne prispieť na financovanie verejno-prospešných potrieb a potrieb obcí. Tretím a nemenej závažným okruhom je vytvoriť predpoklady pre účinný systém finančnej kontroly a štátneho dozoru nad prevádzkovaním

týchto hier, zabrániť tak nateraz značným daňovým únikom, ktoré signalizujú poznatky daňových a kontrolných orgánov, ale aj vaše podnety, ako aj viaceré oprávnené upozornenia našich občanov.

Množstvo žiadosti o podnikanie v oblasti kasín, výherných prístrojov i ďalších stávkových hier poukazuje na to, že ide o vysokú lukratívnosť tejto činností v porovnaní s podnikaním v oblasti výroby, obchodu a služieb. Navrhujeme upraviť ekonomické, technické a administratívne podmienky na prevádzkovanie týchto hier tak, aby sa priblížili pravidlám platným vo svete a boli aj v súlade s etikou verejnoprospešného záujmu. Na prevádzkovanie výherných prístrojov umocňujeme aj doteraz platný princíp hrať iba pomocou mincí. Výhry prístroj vydáva priamo. Mnohí prevádzkovatelia tento princíp nerešpektovali, používali rozličné žetóny, kreditné vklady a iné formy hrania. To im umožňovalo uplatniť násobky vkladov, hrať a vyplácať výhry aj v inej mene a v súhrne obrat veľkých súm peňazí, ziskov a veľké daňové úniky. Systém hrať výlučne pomocou minci uplatňujú aj také krajiny, ako je Holandsko, Rakúsko, Nemecko a ďalšie, ktoré vedia prečo.

Z vlastných poznatkov i odporúčaní expertov zo spomínaných štátov vychádza aj návrh na obmedzenie počtu kasín v Slovenskej republike na 20, pričom okrem Bratislavy možno v obci povoliť len prevádzkovanie jedného kasína s minimálnym počtom 5 hracích stolov na živé hry. Napríklad v Rakúsku sa priamo v zákone o hazardných hrách určuje počet kasín najviac 12. Množstvo tuzemských i zahraničných záujemcov o zriadenie kasína u nás si vynucuje, aby sme v tejto oblasti sprísnili podmienky prevádzkovania, povoľovania, kontroly i štátneho dozoru. Považujeme za odôvodnené, aby pri prevádzkovaní kasín, ale aj v oblasti ďalších hazardných hier sme daňovo a poplatkovo nezvýhodňovali účasť zahraničného kapitálu. Štáty s tradíciou hazardných hier minimalizujú účasť zahraničného kapitálu na tomto druhu podnikania

a neposkytujú žiadne daňové výhody. Náš návrh v oblasti kasín len vyrovnáva úroveň zdanenia s tuzemskými právnickými osobami.

Otázka ochrany zahraničných investícii nie je tu v priamom vzťahu, pretože výherné prístroje môžu prevádzkovať len tuzemské právnické osoby a vzťah k zahraničiu, k jeho investíciám má len formu prenajatia týchto prístrojov. Je preto prirodzené, že prenajímané prístroje musia zodpovedať technickým podmienkam určeným našim zákonom, ktorý upravuje predmetnú oblasť. Ide o náš vnútorný problém, ktorým sa nijako nenarušujú dvojstranné vzťahy o podpore a ochrane zahraničných investícií.

V porovnaní so zdaňovaním iných podnikateľských subjektov uvedené krajiny uplatňujú výrazne vyššie zdaňovanie prevAdzkovatelov hazardných hier. Napríklad v Rakúsku sa tieto aktivity zdaňujú sadzbou od 48 % do 80 %, avšak z ročných hrubých príjmov, 60 ja výrazne vyššie zdaňovanie v porovnaní so súčasne platným zdaňovaním u nás. Návrh na zvýšenie povinnosti odvodu z dosiahnutých výťažkov, ktorý je uvedený v predloženom materiáli, len vyrovnáva úroveň zdanenia prevádzkovania hazardných hier so spomínanými štátmi.

Na vytvorenie spoločensky zodpovedajúcich podmienok v tejto špecifickej oblasti podnikania a na zamedzenie rôznych foriem daňových únikov navrhujeme sprísniť sankcie za nedodržiavanie ustanovení tohto zákona resp. za prevádzkovanie týchto hier bez povolenia. V tomto smere navrhujeme sprísniť kontrolu a štátny dozor daňových orgánov tak, že sa do tohto zapoja aj obce a budú mať starostlivosť a ochranu nad týmito aktivitami.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, predložený návrh novely zákona Slovenskej národnej rady číslo 194 z roku 1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách mali na pripomienky príslušné ústredné orgány Slovenskej republiky, vybrané magistráty miest a samosprávy obcí, ako aj ďalšie inštitúcie. Ich akceptovateľné pripomienky a námety sú v návrhu zákona vzaté do úvahy.

V zmysle článku 12 ústavného zákona o československej federácii schválenie tohto zákona patri do kompetencie Slovenskej národnej rady. Z poverenia vlády Slovenskej republiky navrhujem, aby Slovenská národná rada zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách schválila.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím spoločného spravodajcu výborov pána poslanca Masarika, aby predniesol správu o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Masarik:

Vážený pán predseda, vážená vláda, poslankyne a poslanci,

od prijatia zákona Slovenskej národnej rady číslo 194 z roku 1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách uplynulo približne 20 mesiacov, čo je dostatočne dlhá doba na to, aby sa prejavil jeho skutočný dosah na túto oblasť ľudského snaženia a aby sa zhodnotili aj jeho pripadne nedostatky. Prax priniesla problémy v oblasti odvodových a poplatkových po-

vinnosti, povoľovania, prevádzkovania hier a výkon, u štátneho dozoru nad lotériami a inými podobnými hrami, vrátane daňových únikov. Logickým vyústením analýzy nedostatkov platného zákona je jeho legislatívna úprava, ktorá bola predložená poslancom Slovenskej národnej rady ako vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194 z roku 1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.

Zámerom predkladateľ je dôslednejšia regulácia vzťahov jestvujúcich v tejto oblasti podnikania, snaha zvýrazniť tie ustanovenia, ktoré odlišujú prevádzkovanie hazardných hier od iných druhov podnikania, a obmedziť na čo najmenšiu nožnú mieru možnosť daňových únikov sprísnením štátneho dozoru, a následne z vytvorených finančných zdrojov odčerpávať vyššie podiely na verejno-prospešné ciele, vrátane potrieb obcí, čím sa nepriamo znížia požiadavky na zdroje štátneho rozpočtu.

Dámy a páni, dovoľte, aby som vás oboznámil s výsledkami prerokovania vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, vo výboroch Slovenskej národnej rady, ktoré sú zhrnuté v spoločnej správe výborov, v tlači číslo 220a.

S predloženým vládnym návrhom zákona vyjadrilo súhlas 7 výborov a odporúčali ho Slovenskej národnej rade schváliť s úpravami. Ide o tieto výbory: Ústavnoprávny výbor, Výbor Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu, Branno-bezpečnostný výbor Slovenskej národnej rady, Výbor Slovenskej národnej rady pre sociálnu, politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy. Výbor Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody, Výbor Slovenskej národnej rady pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva a Zahraničný výbor Slovenskej národnej rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP