Neprošlo opravou po digitalizaci !

ho nedotkol. Myslím si, že nie je o čom hlasovať, keď je situácia taká, ako sa tu teraz povedalo.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán predseda Sečánský, môžete k tomu zaujať stanovisko ako najkompetentnejší?

Poslanec M. Sečánsky: Dámy a páni,

ak dovolíte, opäť prečítam už dvakrát čítaný odsek 2 zákona o organizácii Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a konaní pred nim. To je zákon č. 491, § l odsek 2 "Ak je v zozname kandidátov predloženom podľa článku 10 odsek 2 Ústavného zákona uvedený kandidát, ktorého už navrhol iný zákonodarný zbor, prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyzve zákonodarný zbor, ktorý tento zoznam predložil, aby namiesto takého kadidáta navrhol do jedného mesiaca iného kandidáta. " Teda tu je lehota, ktorá beží Slovenskej národnej rade a nie pánovi prezidentovi. V ton sa s pánom Fogašom nezhodnem. Ak by Slovenská národná rada zvolila dnes tohoto sudcu, je to v lehote jedného mesiaca. Tu sa hovorí do jedného mesiaca, nie o mesiac. Predsedníctvo sa s touto otázkou zaoberalo. Poviem, čo o tom viem. Pán predseda Mikloško už prakticky tuto otázku načal.

Pri návšteve pána prezidenta republiky na južnom Slovensku sa stretol s pánom Šafárikom z prezidentskej kancelárie pán podpredseda Nagy. Pán Šafárik údajne prejavil názor, že Slovenská národná rada by mala namiesto pána Poslúcha, ktorý bol volený dvakrát, vo Federálnom zhromaždení aj u nás, zvoliť posledného sudcu, teda ôsmeho sudcu navrhovaného Slovenskou národnou radou, v predsedníctve som prejavil názor, že Slovenská národná rada osem sudcov zvolila. Je

pravda, že zákon o organizácii ústavného súdu došiel medzitým, prakticky už po tom, ako sme ukončili voľbu. Sám som ho dostal okolo 20. decembra. Teda v žiadnom prípade to nebola naša chyba, chyba Slovenskej národnej rady, že sa volil kandidát, ktorý bol volený vo Federálnom zhromaždení. Predsedníctvo prijalo takúto zásadu: zvoliť posledného sudcu z tých, ktorí zatiaľ neboli zvolení.

Len na zopakovanie: zvolení boli doktori Strážnická, Posluch, Kunc, Olah, Bárány, Michalková, Krippel a pán Trimaj. Nezvolení zatiaľ boli štyria z pôvodných kandidátov - pán doktor Friedl, Kravec, Nikodým a Pirovits. Predsedníctvo odporučilo, aby z týchto štyroch poslancov, ktorí neboli zvolení, bol volený posledný kandidát. Zrejme o tejto otázke musíme hlasovať. Je pravda, že oficiálny návrh z prezidentskej kancelárie tu nie je, je to len ústny návrh. Podstatu tohto stanoviska alebo ústneho návrhu by snáď mal vysvetliť pán podpredseda Nagy. To je z mojej strany všetko.

Predseda SNR F. Mikloško:

Myslím si, že už netreba vysvetľovať. Návrh bol podaný. Pán dr. Šafárik je splnomocnenec prezidenta pre záležitosti parlamentov. Osobne som presvedčený, že to možno brat ako formálny návrh prezidenta. Tam nie je špecifikované, že to musí byť dané písomne.

Hlásia sa pán Brestenský, pán Fogaš a pán Boroň. Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

dovolím si podotknúť, že zákon tu ukladá povinnosť prezidentovi, ktorú si neplní. A pokiaľ je prezident nahradi-

teľný úradníkom, pýtam sa, načo bol volený Federálnym zhromaždením? /Potlesk. /

Takisto sa domnievam, že tak ako kompetenčné nemôže podpísať zákon iný, len kto je stanovený a je v tejto veci nezastupiteľný, tak nie je zastupiteľný prezident v konaní, kde mu to zákon priamo ukladá.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Pán Fogaš. Poslanec Ľ. Fogaš:

Nerád by som vyvolával nejakú dlhú polemiku, ale ak som, pán predseda ústavnoprávneho výboru, tonu dobre rozumel, Slovenská národná rada má konať, na základe podnetu, a tým podnetom je žiadosť prezidenta republiky alebo výzva prezidenta republiky. Keby prezident republiky nechal zavolať aparát a súčasne poslal list, poviem, že áno, v poriadku, dostali ste, konajme, ale nehnevajte sa, pán predseda Slovenskej národnej rady, takto nemožno vyložiť zákon, že stačí telefonát. Úkony, ktoré sa uskutočňujú v takýchto stykoch, to je predsa komunikácia Slovenskej národnej rady s prezidentom republiky a nie úradu s úradom. Takže domnievam sa, kladiem znova otázku - je možné konať aj bez výzvy, pán predseda ústavnoprávneho výboru? Kývali ste hlavou, že nie. Teda možné konať alebo nie je možné konať?

Predseda SNR F. Mikloško:

Nie je možné konať, ale nie je povedané, akou formou má ísť podnet zo strany prezidentskej kancelárie.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Čiže vlastne sa uspokojíme a tým, že ktokoľvek z prezidentskej kancelárie zatelefonuje, považujeme to za stanovisko prezidenta.

Predseda SNR F. Mikloško:

To nie je ktokoľvek, to je pán Šafárik, ktorý je jeho splnomocnenec. Navyše, to nebol len telefonát, bol to aj osobný rozhovor s pánom podpredsedom Nagyom. Pán podpredseda Nagy tiež nie je hocikto. Je podpredsedom Slovenskej národnej rady.

Poslanec C. Fogaš:

Nehovorím o osobách, keď hovorím hocikto, ale aparát ako taký - predsa to je úrad. Prezident je ústavný činiteľ, ten musí konať, a nie jeho aparát. To po prvé. A po druhé, prepáčte mi, ale ak ste sa rozhodli predložiť tých ľudí, ktorí tu neprešli už v štyroch, piatich alebo šiestich kolách, nepovažujem to za seriózne. To je celé.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec Hrnko nám vysvetlí, ako to riešili štúrovci. /Smiech v sále. /

Poslanec A. Hrnko:

Pánovi predsedovi by som povedal, že ako veriacemu katolíkovi by mu malo byť jasné, že božie mlyny melú pomaly, ale isto, a že zmelú každú neprávosť. Len na začiatok.

A druhá vec - často sa mnohí ľudia na federálnej i národnej úrovni dovolávajú ústavnosti krokov. Všetko, čo je proti nim namierené, vyhlasujú za protiústavné. Nepoznám v rámci ústavného systému Česko-Slovenska, že by mimo predsedu federálnej vlády za určitých okolnosti mohol hocikto iný pána prezidenta zastupovať. Je to protiústavné. Len toľko.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec Boroň. Poslanec P. Boroň:

Pán predseda, dámy a páni,

v podstate chcem potvrdiť len to, čo tu už bolo povedané, a to z toho dôvodu, že aj keď sa tato voľba ma uskutočniť na základe výzvy, ta výzva predsa musí mať určitú formu. To nie je komunikácia medzi nejakými súkromnými subjektami, ale to je komunikácia medzi oficiálnymi zastupiteľskými zbormi. Táto výzva sa, samozrejme, nemôže chápať ako nejaká telefonická výzva kancelárie prezidenta. Nemusí tam byť ani uvedené, že písomne, ale táto komunikácia predsa nemôže byt na základe telefonátov, alebo že sa stretnú dvaja predstavitelia a niečo si povedia.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem, Prichádzam s pozmeňujúcim návrhom. Navrhujem bod 3 presunúť ako bod 18 a dovtedy nám možno pán prezident napíše list. /Smiech v sále. / Berte to ako vážny pozmeňujúci návrh, bod 3 presunúť ako bod 18.

Pán poslanec Gašpar.

Poslanec J. Gašpar:

Vážené poslankyne, poslanci, vážená vláda Slovenskej republiky,

dovoľte, aby som navrhol doplniť náš program o bod - hodnotenie doterajšieho priebehu verejnej diskusie o návrhu Ústavy Slovenskej republiky. Nepochybujem, že si všetci dobre uvedomujeme, aký význam pre našu prítomnosť, a budúcnosť bude mať prijatie Ústavy Slovenskej republiky, vecí prvýkrát v dejinách prijmeme najvyšší zákon národa a štátu bez nejakého negatívneho geopolitického nátlaku či ovplyvňovania. Prijmeme ho sami, z vlastnej vôle. Ide nepochybne o udalosť, mimoriadneho historického významu.

Slovenská národná rada pripravila návrh ústavy a predložila ho na verejnú diskusiu. Očakával som, že január 1992 sa na Slovensku plne ponesie v znamení diskusií o Ústave Slovenskej republiky, že sa v istom zmysle stane tento mesiac akýmsi národným sviatkom. Veď prijatím Ústavy Slovenskej republiky potvrdíme svoju národnú identitu, vlastnú štátnosť, a tým aj svoje miesto medzi ostatnými národmi Európy a sveta.

Priebeh verejnej diskusie však, podľa môjho názoru, nezodpovedá celkom významu tejto udalosti. Spočítajme si napríklad minutáž venovanú tejto téme v rozhlase a televízii, či počet článkov v novinách a časopisoch. O verejnej či celonárodnej diskusii v pravom slova zmysle je, podľa môjho názoru, tažko hovoriť. Iste je množstvo iných problémov, ale to nemôže byt ospravedlnenie. Treba otvorene priznať, že na tomto nepriaznivom stave máme určitý podiel viny aj my, poslanci Slovenskej národnej rady.

V rámci navrhovaného bodu by sme si mohli povedať, čo môžeme urobiť pre zvýšenie zaujmú verejnosti o túto vec. Mohli by sme sa napríklad dohodnúť, že zorganizujeme do konca týždňa 1-2 relácie v rozhlase a v televízii. Nezdá sa mi to nemožné. Rovnako by bolo vhodne poskytnúť novinám ešte rozbory či zaujať a vysvetliť stanoviska k tejto téme. Myslím, že spoločnosť dostatočne nepozná argumentáciu ohľadne jednotlivých alternatív ústavy. V rámci navrhovaného bodu by sme mohli požiadať o stručnú informáciu ohľadne počtu došlých pripomienok k návrhu ústavy a ich určitú charakteristiku.

Navrhujem zaradiť tento bod ako novy bod číslo 7. Nemal by nám zabrať viac ako 15 minút času. Verím však, že sa nám môže podariť aspoň posledný týždeň zvýšiť záujem masmédií a verejnosti o túto problematiku na takú úroveň, akú si zaslúži. Z tohto miesta by som chcel vyzvať zároveň aj zástupcov masmédií, aby aj oni vyšli smerom k nám v tomto zmysle s iniciatívou.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Pán poslanec Žingor. Poslanec R. Žingor:

Vážení prítomní,

mám otázku na predsedu Slovenskej národnej rady, ako to bolo myslené s presunutím bodu číslo 3 namiesto bodu 18, či bod 18 má celkom vypadnúť alebo sa to potom len prečísluje a pokračujeme ďalej?

Predseda SNR F. Mikloško:

To by sa len posunulo. Ovšem situácia sa trochu komplikuje, budeme sa musieť, spojiť s prezidentskou kanceláriou.

Sú nejaké ďalšie pozmeňujúce návrhy? Pán poslanec Hrnko. Poslanec A. Hrnko:

Vážený pán predseda,

zamyslel som sa nad vaším návrhom. Slovenská národná rada svojim hlasovaním môže zaradiť, akýkoľvek bod programu až do skončenia zasadnutia. To znamená, že ak nechceme znevažovať vážnosť tohto orgánu, ako napríklad pán Deák v minulom storočí znevážil vážnosť memorandovej delegácie tým, že ju prijal v župane, mali by sme pri tomto bode programu počkať až na oficiálny podnet prezidentskej kancelárie, a teda tento bod programu nezaradiť.

Predseda SNR F. Mikloško:

Dobre. Sťahujem svoj pozmeňujúci návrh. Sú ešte nejaké ďalšie pozmeňujúce návrhy k programu? Nie sú. Ideme hlasovať.

Prvý je návrh pána ministra Pittnera, aby bod 9 programu bol vypustený.

Prosili prezentáciu.

/Prezentovalo sa 114 poslancov. /

Kto je za to, aby bod 9 bol z programu vypustený?

/Za návrh hlasovalo 71 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 11 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. /

Konštatujem, že tento bod bude vypustený z programu našej schôdze.

Druhy je návrh pani poslankyne Olejníkovej a spočíva v dvoch návrhoch, aby ako bod 4 bola zaradená voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady a voľba ďalšieho člena predsedníctva.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 116 poslancov. /

Kto je za to, aby sa vykonala voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady?

/Za návrh hlasovalo 53 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Konštatujem, že tento návrh neprešiel.

Ďalej by sme mali hlasovať o doplnení Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Predsedníctvo má zatiaľ len 20 členov a malo by mat 21. Pani poslankyňa, trváte aj na svojom druhom návrhu, aby predsedníctvo bolo doplnené?

Poslankyňa M. Olejníková:

Stanujem svoj návrh.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Ďalší je pozmeňujúci návrh poslanca Hudeca prehodiť bod 14 pred bod 4, to znamená, že by sa stal bodom

4. Dávam hlasovať, aby národný program podpory zdravia bol zaradený hneď po návrhu na voľbu kandidáta, ak to prejde.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 118 poslancov. /

Kto je za to, aby bod 14 bol predradený pred bod 4?

/Za návrh hlasovalo 45 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov. /

Konštatujem, že tento bod neprešiel.

Poslanec Dubovan navrhol, aby bod 15 - sprava o Gabčíkove-Nagymarosi bol prerokovávaný v piatok vzhľadom na neprítomnosť predsedu vlády aj ministra. Poslanec Pokorný navrhuje, aby to bol prvý bod programu. Môžeme to spojiť.

Pán poslanec Dubovan, súhlasíte, aby sme tieto dva návrhy spojili?

Poslanec K. Dubovan:

Áno. Predseda SNR F. Mikloško:

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 115 poslancov. /

Kto je za túto zmenu?

/Za návrh hlasovalo 102 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. /

Konštatujem, že túto zmenu programu sme prijali.

Ďalšiu zmenu navrhol poslanec Porubec, aby bod 4 - zákon o lotériách bol daný miesto bodu 9, ktorý sme už vypustili.

Prosili, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 113 poslancov. /

Kto je za túto zmenu?

/Za návrh hlasovalo 49 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov. /

Konštatujem, že tento návrh neprešiel.

Pán poslanec Kružliak navrhol, aby plénum skončilo o 15. 00 hodine. V piatok alebo v sobotu o 15. 00 hodine? Pán poslanec, keby ste to mohli vysvetliť alebo svoj návrh stiahnuť. Aby v posledný deň rokovania skončilo rokovanie o 15. 00 hodine?

Poslanec ž. Kružliak:

Myslím, že som to povedal dosť jasne, ale keď nie, ešte to zopakujem. Skutočne ide o to, že keď budeme využívať pracovný čas cez týždeň, určite skončíme program v piatok do 15. 00 hodiny, a keď ho neskončíme, potom prípadne v sobotu. To je jedno, ale aby sne nerokovali dlhšia ako do 15. 00 hodiny, lebo potom sa nevieme dostať domov.

Predseda SNR F. Mikloško:

Čiže posledný deň do 15. 00 hodiny.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 111 poslancov. /

Kto je za?

/Za návrh hlasovalo 66 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 31 poslancov. /

Konštatujem, že sme tento pozmeňujúci návrh prijali.

Pán poslanec Sládek navrhol, aby ako bod 15 bola diskusia o novom územno-správnom delení Slovenska na základe materiálov, ktoré vám navrhol. Dávam o tom hlasovať.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 115 poslancov. /

Kto je za?

/Za návrh hlasovalo 40 poslancov. /

Kto ja proti?

/Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 44 poslancov. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Sládeka neprešiel.

Pán poslanec Ftáčnik navrhol vylúčiť bod 3 vzhľadom na formálne nedostatky, ktoré sa objavili. Dávam hlasovať.

Prezentujeme sa.

/Prezentovalo sa 111 poslancov. /

Kto je za?

/Za návrh hlasovalo 51 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 42 poslancov. /

/Šum v sále. /

Je to kontroverzné, ale vychádzali sme zo stanoviska ústavnoprávneho výboru a na základe toho sme dali hlasovať. Stanovisko ústavnoprávneho výboru bolo iné ako stanovisko poslancov, preto sme dali hlasovať. Je to vec výkladu.

Hlási sa pán poslanec Fogaš. Poslanec Ľ. Fogaš:

Ústavnoprávny výbor, pokiaľ viem, o tejto otázke nerokoval. Vyjadril sa len predseda ústavnoprávneho výboru. To po prvé. Po druhé - skutočne nie sú splnené podmienky na to, aby sme o tom hlasovali. Po tretie - viackrát sa povedalo, že ste tak zodpovední ako iní, teda opozícia aj koalícia. Včera sme o tom diskutovali a boli ste pritom. Aj teraz sme tu boli a hovorili sme o tom, a výsledok je taký, aký je. Len toľko.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Ďalší pozmeňujúci návrh je od pána poslanca Gašpara, ktorý navrhol doterajšie hodnotenie verejnej diskusie o ústave ako bod 7.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 114 poslancov. /

Kto je za?

/Za návrh hlasovalo 38 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov. /

Konštatujem, že tento návrh neprešiel. Pán poslanec Jakuš. Poslanec J. Jakuš:

Pán predseda, opakovane si všímam, a dúfam, že si to všimli aj ostatní poslanci, že výsledky hlasovania sú vyhodené na tabuli ešte pred skončením hlasovania, dokonca aj chybné hlasovanie. Ja tomu nerozumiem. Ako je to možné?

Predseda SNR F. Mikloško:

Tiež som si to všimol. Neviem, k tonu sa musí vyjadriť technika. V každom prípade to vyskakuje až pri bode "kto sa zdržal hlasovania", čiže to zásadné je už rozhodnuté.

Teraz dávam hlasovať o návrhu programu ako celku. Prosím prezentujme sa. /Prezentovalo sa 119 poslancov. /

Kto je za program 21. schôdze Slovenskej národnej rady tak, ako vám bol predložený?

/Za návrh hlasovalo 74 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 35 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Konštatujem, že sme program schôdze schválili. Faktická poznámka - pán poslanec Pokorný.

Poslanec J. Pokorný:

Vážený pán predseda, na základe uvedeného, čo sme si vypočuli pri bode 3, vzdávam sa funkcie overovateľa Slovenskej národnej rady k tomuto bodu.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Prosím, pán poslanec Balážik. Poslanec V. Balážik;

Podobne ako môj predrečník, vzdávam sa funkcie overovateľa.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Dúfam, že sa ešte niekto vzdá. Poslanec J. Bruncko:

Aj ja sa vzdávam. Predseda SNR F. Mikloško:

Traja sa vzdali funkcie overovateľa. Čo to znamená? Je ich dosť? Potrebujeme voliť? V poriadku. Stále ich je nadpolovičná väčšina, môžeme pokračovať.

Prvým bodom programu je

Sľub nového poslanca Slovenskej národnej rady.

Prosím predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady pani Kvetu Kondášovú, aby podala správu o nastúpení nového poslanca na uvoľnený mandát.

Poslankyňa K. Kondášová;

Vážený pán predseda,

vážené poslankyne a poslanci,

dovoľte, aby som vás informovala o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Slovenskej národnej rady. V zmysle § 48 ods. l zákona Slovenskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady ak sa uprázdni mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine pre voľby vo volebnom kraji, v ktorom bol kandidovaný poslanec, ktorého mandát sa uvolnil. Podľa spisov Slovenskej volebnej komisie nastupujúcim náhradníkom koalície Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie - Spolužitie vo volebnom kraji východoslovenskom je pán Štefan Tarnóczy.

Pán Štefan Tarnóczy sa narodil v roku 1930 v Barci. Je maďarskej národnosti, trvalé bydlisko ma v Košiciach. V súčasnosti je na dôchodku. Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady preskúmal platnosť nastúpenia náhradníka, ako aj jeho voliteľnosť. Na základe odporúčania Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podlá § 48 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady ä. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlásilo nastúpenie náhradníka za poslanca. Pán Štefan Tarnóczy sa stal poslancom Slovenskej národnej rady dnom 20. decembra 1991.

Ďakujem za pozornosť. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Prosím člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady pána Vladimíra Kmeťa, aby prečítal znenie sľubu. Prosím pána poslanca, aby predstúpil. Prosím, keby ste povstali.

Poslanec V. Kmeť:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike. Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, radiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pracovať, tak, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec Š. Tarnóczy:

Sľubujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Druhým bodom programu je

Návrh na voľbu poslanca Slovenskej národnej rady do výboru Slovenskej národnej rady.

Materiál ste dostali ako tlač SNR č. 246. Ma niekto pripomienky k návrhu? Pani poslankyňa Rozinajová.

Poslankyňa H. Rozinajová:

Odporúčam, aby nový poslanec nastúpil do toho výboru, kde bol poslanec, ktorého teraz nahrádza, lebo výbor pre školstvo je veľmi veľký.

Predseda SNR F. Mikloško:

Návrh je, aby poslanec Tarnóczy nastúpil do výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Navrhujete, aby bol zvole-

ný do výboru pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy. Chápem to ako pozmeňujúci návrh.

Dávam hlasovať o tom, aby pán poslanec Tarnóczy bol zaradený do výboru pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 105 poslancov. /

Kto je za to, aby poslanec Tarnóczy bol zaradený do výboru pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy? /Za návrh hlasovalo 63 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov. /

Konštatujem, že sme pána poslanca Tarnoczyho zvolili do Výboru Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy.

Tretím bodom programu je

Návrh na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Pán poslanec Hrnko. Poslanec A. Hrnko:

Skôr než pristúpime k tomuto bodu, pretože nie je možné zareagovať iným spôsobom, lebo ide o vážnu vec, a na voľbe musíme byť zúčastnení, chcel by som povedať, vážený pán predseda, že vy osobne sa zasluhujete o to, že sa znižuje vážnosť tohto orgánu. Viem, že niektorí poslanci, ktorí tu sedla, by chceli, aby zo Slovenskej národnej rady bol orgán.

s ktorým môže komunikovať neústavné hocikto, kedy chce a ako chce. Tým, že sme hlasovaním pristúpili k tomuto bodu, sne znížili vážnosť. Slovenskej národnej rady ako zákonodarného orgánu.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážený pán poslanec, dovoľte, aby som vám dal k tomu vysvetlenie. Vznikli námietky na výklad zákona. Vyzvali sme predsedu ústavnoprávneho výboru, ktorý mal iný názor, ako boli námietky zo strany pléna. Preto som dal hlasovať, 60 považujem za veľmi logickú vec. Plénum ako najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky rozhodlo, že pravdu mal predseda ústavnoprávneho výboru. Boli by ste taký dobrý a vysvetlili mi, v čom znižujem úroveň toho pléna, ktoré o tomto rozhodlo?

Poslanec A. Hrnko;

Pretože plénum koná v rozpore so zákonom. Ostáva predsa jednoznačne stanovuje, akým spôsobom majú byt veci riešené zo strany prezidenta vo vzťahu k zákonodarným orgánom. Prezident môže zastupovať len sám seba. Ústava pozná jediný prípad zastupovania prezidenta predsedom federálnej vlády vo výnimočných prípadoch.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec, boli tu dva výklady, plénum samo rozhodlo o svojej úrovni. Ak dovolíte, nebudeme o tom viac diskutovat. Hlasovaním sme rozhodli.

Pán poslanec Fogaš - faktická poznámka.

Poslanec Ľ. Fogaš;

Plénum Slovenskej národnej rady môže skutočne rozhodovať a môže si upravovať svoje vlastné pomery, ale plénum Slovenskej národnej rady nemôže rozhodovať tam, kde je už prijatý zákon Federálneho zhromaždenia, a nemôže samo rozhodnúť v rozpore s týmto zákonom. Takéto rozhodnutia jednoducho neprichádzajú do úvahy. A ten rozpor je tu jednoznačný. Pokiaľ ide o výklad predsedu ústavnoprávneho výboru, hovoril len o lehote, ktorú má Slovenská národná rada. V tom sa s ním nepriem, ani on so mnou, ani s Ftáčnikom, ani s nikým, kto k tomu diskutoval. Rozdiel je len v tom, že tu neexistuje zatiaľ podnet, a teda niet na základe čoho konať. A nakoniec sa domnievam, pán predseda, keď už teda máme hľadať nejakú cestu, ako z toho von, že by sa malo zísť politická grémium, členovia klubov by sa mali poradiť, a potom rozhodnúť, ako sa bude ďalej postupovať, či sa vôbec bude volič alebo nebude. Takisto by sa malo rozhodnúť o tom, ako sa vyberú kandidáti, pretože toto je rozhodnutie predsedníctva, ktoré, samozrejme, nemôže byť pre všetkých závažné. To je váš návrh, ale domnievam sa, že nie je nožné hlasovaním dosiahnuť, to, že pôjdeme v rozpore so zákonom Federálneho zhromaždenia. V tom má pán poslanec Hrnko pravdu. Tentoraz je to skutočne tak.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec, pokiaľ sa dobre pamätám, spor nastal vo výklade zákona, či ten podnet musí byť formálny, podaný na papieri. To tam nie je povedané.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Pán predseda, myslím si, že prezident je ústavný činiteľ, teda jeho vôľa musí byť nejako prejavená. Jeho vôľa nebola prejavená žiadnou formou, okrem vášho rozhovoru s čle-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP