Neprošlo opravou po digitalizaci !

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

27., 28., 29., 30. a 31. januára 1992

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O 21. SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

I. časť

IX. volebné obdobie

Stenografická správa

o 21. schôdzi Slovenskej národnej rady

27., 28., 29., 30. a 31. januára 1992

Program schôdze:

1. Sľub nového poslanca Slovenskej národnej rady

2. Návrh na voľbu poslanca Slovenskej národnej rady do výboru Slovenskej národnej rady

3. Návrh na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného sudu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky

4. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrach

5. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch

6. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch

7. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov

8. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

9. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore nápravnej výchovy Slovenskej republiky

10. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej ochrany Slovenskej republiky

l

11. Vládny návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich /zákon o štátnej správe súdov/

12. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Československej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky

13. Národný program podpory zdravia

14. Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 20. decembra 1991 do 27. januára 1992

15. Informácia o súčasnom stave riešenia problematiky výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a o ďalšom postupe vlády Slovenskej republiky s prihliadnutím na riešenie ekologických otázok

16. Návrh na zmenu člena Komisie Slovenskej národnej rady pre kontrolu činnosti ochrany ekonomických záujmov Policajného zboru Slovenskej republiky

17. Informácia o priebehu a výsledkoch procesu privatizácie

Stenografická sprava o 21. schôdzi Slovenskej národnej rady konanej 27., 28., 29., 30. a 31. januára 1992

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážene poslankyne, vážení poslanci, vážení členovia vlády, vážení hostia,

otváram rokovanie 21. schôdze Slovenskej národnej rady a zároveň otváram jarné a naše posledné kolo dvojročného volebného obdobia. Vítam medzi nami predsedu vlády Slovenskej republiky Jána Čarnogurského a ostatných členov vlády. /Potlesk. /

Prosím, aby sme sa prezentovali.

Zisťujem, že na dnešnej schôdzi je prítomných 81 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Na dnešné rokovanie sa ospravedlnili minister lesného a vodného hospodárstva Viliam Oberhauser, minister spravodlivosti Marián Posluch, generálny prokurátor Vojtech Bacho, poslanci Paulický, Tóthová, Rózsa, neskôr prídu poslanci Nižňanský, Miškovský a Dziak-Košický.

Návrh programu vám bol rozdaný. Má niekto z vás návrh na zmenu alebo doplnenie programu?

Pán minister vnútra.

l

Minister vnútra SR L. Pittner:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

z poverenia by som chcel požiadať o stiahnutie vládneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o stálych zoznamoch voličov, tlač 232, bod 9 programu, a to z toho dôvodu, že neboli ešte prijaté zákony o voľbách do slovenskej národnej rady a voľbách do Federálneho zhromaždenia, ktoré predpokladajú súnáležitosť s týmto vládnym návrhom zákona.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Hlásia sa pani poslankyňa Olejníková, potom pán poslanec Hudec a pán poslanec Dubovan.

Poslankyňa H. Olejníková:

Vážená Slovenská národná rada,

chcela by som požiadať o doplnenie programu o bod voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady a doplnenie člena Predsedníctva SIovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pokiaľ bude podpredseda zvolený, alebo aj nezávisle? Poslankyňa SNR M. Olejníková:

Nezávisle. Predseda SNR F. Mikloško:

Čiže o dva body. Keby ste ešte povedali kde.

Poslankyňa M. Olejníková:

Myslím, že by bolo najvhodnejšie túto voľbu zaradiť ako bod 4.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Prosím, pán poslanec Hudec.

Poslanec I. Hudec:

Vážený pán predseda,

vážené panie poslankyne, páni poslanci,

viem, že nemožno robiť poradie dôležitosti jednotlivých prerokúvaných bodov. Napriek tomu si však dovolím upozorniť, že na programe terajšieho rokovania je zaradený veľmi dôležitý bod programu, a to národný program podpory zdravia. Myslím si, že keby sme ho zaradili pred body o lotériách, o súdnych poplatkoch, o miestnych poplatkoch, o komore audítorov, umožnilo by to, aby sa tomuto bodu venovala náležitá pozornosti, pretože ako bod 14 ho budeme prerokúvať zrejme aj v miernej časovej tiesni. Tento návrh dávam s plnou zodpovednosťou. Prehlasujem, že nechcem robiť nejaké poradie dôležitosti, ale predsa len si myslím, že tento bod je tak dôležitý, že by sme ho mali presunúť pred ostatné.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

To znamená, že ho navrhujete predradiť pred bod 4 resp. pred prvý zákon. Pán poslanec Porubec.

Poslanec L. Porubec;

Mám taký návrh, ktorý by zapadol presne do toho, čo povedal pán minister vnútra a pán poslanec Hudec, a to bod 4 zaradiť namiesto bodu 9. Mám k nemu pripomienky, ale tento program sme dostali do rúk až dnes, nemám tu materiály. Prosím vás, keby to bolo možné preradiť.

Predseda SNR F. Mikloško:

Čiže, pokiaľ vypadne bod 9, namiesto toho dať bod 4. Pán poslanec Dubovan.

Poslanec K. Dubovan;

Navrhujem, aby sme bod 15 Informácia o súčasnom stave riešenia problematiky výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros prerokovávali v piatok, pretože jednak tu budú všetci členovia vlády, a teraz chýbajú niektorí členovia parlamentu.

Predseda SNR F. Mikloško:

Tiež som dostal informáciu od pána predsedu vlády, že tu vo štvrtok nebude, takže som za to, aby sme tento bod prispôsobili tak, aby bol prerokovávaný v piatok, keď tu bude vláda a predseda vlády, ktorý je splnomocnený rokovaním. Môžeme to prispôsobiť snáď aj bez hlasovania.

Hlásil sa pán poslanec Brestenský, potom pán poslanec Brňák.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

návrh zákona o stálych zoznamoch voličov je, podľa mňa, dosť dôležitá právna úprava, ktorá nezávisle od toho, akým spôsobom sa budú upravovať, voľby, je veľmi potrebná, pretože to treba pripraviť a spracovať. V novom systéme, ktorý momentálne v niektorých veciach ešte z hľadiska organizácie štátnej správy škrípe, nechať to na poslednú chvíľu môže robiť ťažkosti. Preto sa domnievam, že tento zákon bol prerokovaný výbormi, je z hľadiska zostavovania zoznamov uplatniteľný, a otázka volebných obvodov a podobne sa potom lanko prispôsobí, keď sa ten zoznam dá dohromady. Preto mám otázku na pána ministra, ktorý zastupuje vládu v tejto veci, čo bolo okrem toho, že nie sú upravene volebné zákony, dôvodom na stiahnutie tohto návrhu zákona.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Pán minister, chcete odpovedať?

Minister vnútra L. Pittner:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

dôvody sú viaceré, ale najmä dva. Prvý dôvod je otázka, ktoré osoby majú byť do zoznamov voličov pojaté, a to riešia a upravujú práve volebné zákony, ktoré zatiaľ neboli prijaté.

Druhý dôvod je ten, že sme návrh zákona predložili ešte v mesiaci novembri minulého roku a predpokladalo sa jeho prerokovanie ešte v minulom roku. Vtedy by bolo bývalo reálne z neho vyplývajúce úlohy zabezpečiť a variantne pripraviť tak, aby sa mohlo pokračovať podľa toho, aký variant volebných zákonov bude prijatý. Predpokladá sa, že obvodne úrady s využitím výpočtovej techniky by mali tento predložený návrh zoznamu voličov spracúvať. To bolo treba v tom čase variantne pripraviť, a taká príprava sa neuskutočnila, keďže to nebolo prerokované. Z toho hľadiska by prijatie tohoto zákona narazilo aj na skutočnosť, že organizačno-technicky by to nebolo možné cez obvodné úrady splniť.

Predseda SNR F. Mikloško;

Pán poslanec, chápem vašu poznámku ako faktickú poznámku, ktorou sa prihovárate za to, aby bod 15 bol prerokovaný. Áno?

Poslanec R. Brestenský:

Áno. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Pán poslanec Brňák, pán poslanec Kružliak, pán poslanec Pokorný.

Poslanec P. Brňák;

Kvôli zabezpečeniu operatívnosti v činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady dávam na zváženie Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, či ma vôbec význam predkladať poslancom Slovenskej národnej rady návrh programu schôdze ako takej, zvlášť v situácii, v ktorej sme dnes.

Predseda SNR F. Mikloško:

Celkom som to nepochopil, hoci som nebol až taký zlý študent. Môžete nám to zdôvodniť?

Poslanec P. Brňák:

Aký význam po faktickej stránke malo predloženie návrhu programu 21. schôdze Slovenskej národnej rady, keď sme to dostali teraz, tesne pred začatím tohto rokovania?

Predseda SNR F. Mikloško;

Dobre. Pán poslanec Kružliak. Poslanec S. Kružliak:

Vážený pán predseda Slovenskej národnej rady,

vážený pán premiér,

vážená vláda,

vážení kolegovia, kolegyne,

nebudem predkladať žiaden návrh na zmenu programu, ale predsa ma niečo tlačí na srdci, a snáď sa mi to uvoľní vtedy, keď to poviem nahlas. Je to tlak ťažkej atmosféry tejto našej budovy, presnejšie povedané, tejto rokovacej sály. Niektorí páni poslanci, medzi nimi pán Galanda, pán Hübel, sa už pokúšali vstúpiť do nášho poslaneckého a ľudského svedomia, ale mám dojem, že ich úprimne mienené slová ostali bez účinku. Ale konečne k veci. Veľmi ma trápi, keď mi naši občania dávajú otázky, na ktoré im, žiaľ, neviem dať odpoveď. Sú to predovšetkým otázky disciplíny v parlamente, vzájomnej tolerancie a úcty. Pred príchodom do tejto budovy sme v zamestnaní museli byť na svojom mieste pred oficiálnym začiatkom pracovnej doby, a rovnako nikto nepochyboval o dodržovaní pracovných prestávok. Plnenie pracovných povinností

sme pokladali za veci celkom samozrejmé. Dajme si otázku, ako je to tu, v našom parlamente, ale hneď aj odpoveď vo svojom svedomí.

A teraz žiadam nás všetkých o vec celkom samozrejmú. Pokúsme sa chovať tak, ako sa na vážených poslancov a na vážené poslankyne patrí. Skúsme začínať rokovanie v ohlásenom termíne, skúsme dodržiavať ohlásené prestávky, skúsme sa vzájomne provokovať, skúsme vidieť príčiny našich problémov tam, kde sú, skúsme to. V prípade, ak sa o to pokúsime, odporúčam:

1. Týždenné rokovanie pléna Slovenskej národnej rady ukončiť v piatok resp. v sobotu do 15. 00 hodiny, veď pri dodržaní žiadúcej disciplíny to určite časové stihneme. Keď neskončíme do 15. 00 hodiny, nám, ktorí sme mimo Bratislavy, trvá cesta domov až do neskorých resp. začiatočných hodín nasledujúceho dňa.

2. Zároveň žiadam vedenie Kancelárie Slovenskej národnej rady v prípade použitia lietadla špeciál zistiť, či letiská na Slovensku môžu lietadlo vôbec prijať, aby sme predišli situácii, ako bola 20. decembra 1991, keď sme sa po príchode na letisko Bratislava dozvedeli, že žiadne letisko na Slovensku neprijíma z dôvodu zlého počasia. Čo nasledovalo potom, nechcem spomínať. Poviem len toľko, že táto skutočnosi mala vplyv na priateľské vzťahy medzi nami, kolegami poslancami.

3. Odporúčam pre poslancov z Nitry, Žiaru nad Hronom, Zvolena, Banskej Bystrice, Lučenca a Rimavskej Soboty použiť autobus ČSAD na objednávku, ktorý s odchodom spred budovy Slovenskej národnej rady bez zbytočných zastávok dôjde do cieľa za 3 až 4 hodiny. Bude to možno lacnejšie a možno niekedy aj rýchlejšie.

Vážené kolegyne, kolegovia,

s kritikou, ktorú som povedal na začiatku, som to myslel úprimne a vážne. Prosím vás, skúsme to, veď tu stačí len troska dobrej vôle. O čo tu ide? Ak chceme, aby v našej republike bol poriadok a tento od niekoho vyžadujeme, musíme byť najprv vzorom.

Ďakujem vám, ak ste ma pochopili. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem pánovi poslancovi. Chápem jeho pozmeňujúci návrh tak, že budeme hlasovať o tom, že plénum skončí v piatok o 15. 00 hodine. Ďalej Slovenská národná rada bude hlasovať o tom, že v piatok nebude hmla. /Smiech v sále. /

Prosím, pán poslanec Pokorný. Poslanec J. Pokorný:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

navrhujem presunúť bod 15 na rokovanie v stredu. Samozrejme, je to podmienené najprv otázkou na pána premiéra, či je v stredu prítomný. Je to totiž rovnako závažný bod rokovania, a z rovnakých dôvodov, ako bolo povedané pri národnom programe podpory zdravia, ho žiadam z piatku presunúť, ale na stredu.

Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím, pán predseda vlády.

Predseda vlády SR J. Čarnogurský:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

veľmi sa ospravedlňujem, že musím takto zasahovať, do programu Slovenskej národnej rady, ale na stredu a štvrtok mám plánovanú cestu na východ, do Košíc a do Prešova. Z toho dôvodu som poprosil, keby bolo možné túto správu prerokovať v piatok, alebo som ochotný aj dnes. Zajtra je to komplikovanejšie kvôli návšteve poslanca Európskeho parlamentu pána Habsburga.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán poslanec Pokorný. Poslanec J. Pokorný:

Ďakujem za vysvetlenie, svoj návrh stanujem a prihováram sa, aby to bol prvý bod programu v piatok.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Pán poslanec Sládek. Poslanec V. Sládek:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

dámy a páni,

vážená vláda,

dovolil by som si navrhnúť nový bod programu ako bod číslo 15, aby naše plénum diskutovalo o správe o postupe prác na vypracovaní návrhu na územné a správne členenie Slo-

venskej republiky. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojom predposlednom zasadnutí 21. januára prijalo uznesenie k tejto správe. Máte ho aj v správe o činnosti predsedníctva pod písmenom f. Tento bod sa vlastne presunul. Vláda má k tomu zaujať stanovisko až k 30. septembru 1993. Dovolil by som si pripomenúť rokovanie B. pléna Slovenskej národnej rady, keď sme prijímali zákon, ktorý má teraz číslo 517 Zb. o územnom členení Slovenskej republiky.

Zrejme sa pamätáte na tú diskusiu, veľmi veľa nás tu vystupovalo a boli tu veľmi vecné návrhy. Problémy, ktoré už vtedy boli prednesené, boli veľmi zrelé, a mienka občanov, ktorú ste tu prezentovali, bola veľmi jasná. Rozprava bola dosť búrlivá, ale ukončilo sa to tak, ako sa to ukončilo. Dovolil by som si pripomenúť, že svojim spôsobom sú tu aj citácie v stenografickej správe - vláda Slovenskej republiky sa zaviazala, že vo veľmi krátkej dobe bude tento problém komplexne riešiť, a preto všetky kolegyne a kolegovia, ktorí dávali konkrétne návrhy, ich v podstate stiahli a ponechali územné členenie v takom stave, v akom teraz je.

Boli tam také argumenty, že je potrebné už v tej dobe, teda pred rokom a pol, zmeniť územné členenie, pretože ide o zachovanie členenia, ktoré zodpovedalo spravovaniu totalitného štítu, ale argumentácia bola, že ide o prechodné rozhodnutie, ktoré potrvá iba niekoľko mesiacov, a potom sa táto otázka bude riešiť oveľa komplexnejšie. Žiaľ, tieto slová povedal člen vlády, ktorý už teraz členom vlády nie je.

Obávam sa, že problémy, ktoré tu boli vecne nanesené, napríklad, kedy bude Ružomberok konečne okresným mestom, sa presunú zase o dva roky do budúcnosti, a možno toto riešenie nebude pre obyvateľov Ružomberka vyhovujúce. Hovorilo sa tu o regióne Vysokých Tatier, hovorilo sa tu o Piešťanoch ako o budúcom okresnom neste, pertraktovali sa tu problémy Záhoria, ktoré sú veľmi pálčivé a terajšia situácia nie je práve

najlepšia. Hovorilo sa tu o problémoch okresu Brezno. Náš výbor pre štátnu správu a územnú samosprávu mal tam aj výjazdné zasadnutie, a vlastne sa stotožnil s pánom kolegom, ktorý tento problém nadniesol. Tuším s tým vystúpili pán kolega Černák, aj pani kolegyňa Nosková, a vedia, že situácia je neúnosná. Je potrebné ju riešiť.

Preto si myslím, že by bolo veľmi dobré, ak by sa plénum nestotožnilo s uznesením predsedníctva, prípadne sa k tejto problematike vyjadrilo v rozprave v osobitnom bode, kde by sme mohli prijať určité rozhodnutia, ako túto situáciu do budúcnosti riešiť.

Ďalší problém, ktorý s tým súvisí, je zákon číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení, kde sme neustanovili druhý stupeň samosprávy, ale samospráva pod egidou združenia miest a obci, druhostupňová, prakticky vznikla, lenže svojim spôsobom nie je legitímna, a nemá ani dostatok finančných prostriedkov, aby mohla riešiť reálne problémy. Vytvorenie druhého stupňa samosprávy umožní racionálne vynakladanie finančných prostriedkov a racionálne usmerňovanie aktivity a záujmov občanov v danom území, danom regióne. Preto by som si dovolí navrhnúť, aby sme o tom rokovali. Navrhnem aj materiály, aspoň minimálne, ktoré by páni poslanci mali dostať čo najskôr, a do štvrtku sa s nimi oboznámiť. Tak či tak v rozprave pred rokom a pol, ktorú som spomínal, nás vystúpilo toľko, že myslím, že k tomuto problému by ste boli schopní rokovať aj bez písomných podkladov. Navrhujem to však až na štvrtok s tým, že by sa mohla vytvoriť, aj naším uznesením určitá pracovná skupina najmä zo zástupcov vedeckého frontu, nie vysokých štátnych úradníkov, pretože vysokí štátni úradníci obhajujú svoje existenčné záujmy. Komisia vlády pre tento problém, ktorá už päťkrát zasadala, v podstate má problémy sa nejako zjednotiť, pretože záujmy sú protichodné.

Obávam sa, že také rozhodnutie, aké sa prijalo, odloženie problému, je najelegantnejšia forma odmietnutia. Posledný argument, prečo si dovoľujem na vás dnes vzniesť, túto prosbu, je to, aby sa tento problém, ktorý je v podstate vecný, na ktorom každému z nás ako občanovi záleží, sa nestal nejakou hlavnou témou predvolebnej Kampane a agitácie, aby sme potom našim spoluobčanom sľubovali veci nesplniteľné, aby sa to riešilo na báze skôr vedeckej.

Preto by som si dovolil navrhnúť, aby ste dostali aspoň tieto dva materiály. Je to správa o postupe prác na vypracovaní návrhu na územné a správne členenie Slovenskej republiky, ktorú predložil pán premiér, je z októbra 1991 pod číslom 3784/1991. Ďalej navrhujem, aby poslanci dostali aj materiál, ktorý nesúvisí priamo s územným členením, ale veľmi pomôže v pohľade na vec. Týka sa konrétne štátnej správy. Je to informácia o prerozdelení počtu pracovníkov a objemu mzdových prostriedkov pre orgány všeobecnej štátnej správy a osobitné organy miestnej štátnej správy v Slovenskej republike. Túto informáciu vypracoval riaditeľ odboru štátnej správy Ing. Michal Záhorský. Bola vypracovaná 15. augusta minulého roku. Takže, to je môj návrh na novy 15. bod programu.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško:

Čiže ako bod 15 zaradiť diskusiu o územnom členení na základe materiálov, ktoré ste navrhli.

Pán poslanec Ftáčnik, potom pán poslanec Gašpar.

Poslanec M. Ftáčnik:

Vážená Slovenská národná rada,

mám pripomienku k bodu číslo 3. Aby som ju mohol predniesť, dovoľte, aby som sa opýtal pána predsedu, či prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyzval Slovenskú národnú radu, aby mu namiesto kandidáta na sudcu ústavného súdu pána Poslúcha navrhla iného kandidáta.

Predseda SNR F. Mikloško:

Žiadny oficiálny dokument som nedostal. Poslanec M. Ftáčnik;

Ďakujem. Takže dovoľte, aby som vám zacitoval § 1 časť odseku l a odsek 2 zákona č. 491 o organizácii ústavného sudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a konaní pred nim. Podľa § 1 odsek 1 prezident českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vymenuje sudcov do jedného mesiaca od doručenia zoznamu kandidátov na sudcov, pripadne od doručenia nového návrhu podlá odseku 2. Odsek 2 znie takto: "Ak je v zozname kandidátov predloženom podľa článku 10 odseku 2 Ústavného zákona" - myslí sa ústavného zákona o ústavnom sude - "uvedený kandidát, ktorého už navrhol iný zákonodarný zbor, prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyzve zákonodarný zbor, ktorý tento zoznam predložil, aby namiesto takéhoto kandidáta navrhol do jedného mesiaca iného kandidáta. "

Vzhľadom na to, že tu Slovenská národná rada nemôže konat ako právnici hovoria sua sponte, teda z vlastného rozhodnutia, ale mala by byt na takéto konanie vyzvaná prezidentom, ako sme počuli od pána predsedu, nestalo sa tak, navrhujem, aby sme vypustili tento bod z rokovania i vzhľadom

na to, že sme dostali tlač 249, kde sa vlastne predkladajú ti isti kandidáti, ktorí už v opakovaných kolách zvolení neboli a v zmysle tohoto odseku 2, ktorý sme teraz počuli, by sa predpokladalo, že do jedného mesiaca sa vytvorí priestor, aby sa navrhli noví kandidáti. Aspoň ja tomu takto rozumiem. Takže podávam návrh, aby bod číslo 3 bol vypustený z rokovania.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Pýtam sa, či v zákone sa hovorí o tom, že to musí byť formálne podaný návrh, alebo či stačí telefonicky. Neviem, ako zákon znie. Viete, že zákony sú na to, aby sa dali vykladať, rôzne. /Oživenie v sále. /

Poslanec M. Ftáčnik:

Pán predseda, teraz som to čítal. Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyzve zákonodarný zbor. Nie je tu napísané akou formou, ale predpodkladá sa, že by sa mal odvolať na tento zákon a urobiť to oficiálne. Pokiaľ viem, v predsedníctve 21. januára, kde sme rozhodovali o zaradení tohoto bodu, bola informácia, že z Kancelárie prezidenta republiky sa pýtajú, či budeme voliť. Nebola tam zmienka o tom, že by prezident vyzýval zákonodarný zbor, aby takýmto spôsobom konal v zmysle tohto zákona.

Predseda SNR F. Mikloško:

Budeme o tom hlasovať. Dostal som telefonát, ale nie prezidenta, s tým často netelefonujem, ale pána Šafárika, ktorý má na starosti parlamenty. Hovorili sme o tejto problematike, že je zbytočné, aby bol jeden kandidát na dvoch kandidátkach. Z toho dôvodu sme tento problém znovu otvorili. Pán poslanec Fogaš tam nájde zrejme nejakú medzeru. /Oživenie v sále. /

Poslanec Ľ. Fogaš:

Pán predseda, nechcem hľadať žiadnu medzeru, ale je tam mesačná lehota, tak niet o čom hlasovať. Predsa nemôžeme zmeniť už stanovený predpis, ktorý Federálne zhromaždenie prijalo, a teraz sa rozhodnúť, že pôjdeme mimo tohto predpisu.

Predseda SNR F. Mikloško:

Tam je, že v mesačnej lehote môže prezident vyzvať. Poslanec Ľ. Fogaš:

Ale to neurobil. Predseda SNR F. Mikloško:

Urobil to jeho sekretariát. Poslanec C. Fogaš:

To snáď nemyslíme vážne, že hocikto zavolá a podlá toho budeme konať.

Predseda SNR F. Mikloško:

Pán Šafárik nie je hocikto. Poslanec Ľ. Fogaš:

Nedotýkam sa osoby pána Šafárika, len si myslím, že to musí byť urobené nejakým spôsobom oficiálne, nie, že niekto zavolá zo sekretariátu, teda aparát, aby som sa osobne niko-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP