Neprošlo opravou po digitalizaci !

nový kapitál na investície pre nákup nových prístrojov, pripadne zavedenie výroby v ČSFR. Tento zásah by tiež viedol k používaniu najhorších prístrojov na Slovensku.

Ďalej k bodu 32 predloženej novely - navrhujem zvážiť uvedenú formuláciu v novele. Stotožňujem sa so spoločným spravodajcom, ktorý navrhol neprijať bod 32. V návrhu sa objavuje rozšírenie tohto paragrafu o pečatenie plombou štátneho dozoru niektorých miest hracieho prístroja, ako napríklad vyplácacieho mechanizmu, pokladníc, všetkých prístupových dverí a podobne. Tento návrh je fakticky uskutočniteľný, ale zbytočný. Mohol by byt nahradený napríklad pečatením mechanických počítadiel proti vyberaniu a manipulácii s nimi. Prijatím návrhu novely by došlo k situácii, že by nemohol byt zabezpečený servis a obeh peňazí v minciach, fakticky by dochádzalo k ich zbytočnej tezaurácii s rizikom vykradnutia, čo poisťovne nie sú ochotne akceptovať. Súčasne musím upozorniť na výsledky pečatenia v súčasnej dobe, keď napríklad neprítomnosť pre chorobu, či zanepráznenie štátneho dozoru spôsobila nevyberanie prostriedkov a následne vysoké škody prevádzok. Pozmenil by som tento text, v prípade že bod 32 nebude vypustený, a navrhoval by som znenie: "Peniaze sa môžu vyberať len za prítomnosti orgánu štátneho dozoru. Mechanické počítadlo minci musí byť zabezpečené plombou štátneho dozoru. " čiže ako alternatívu.

Ďalej v bode 37 novely sa hovorí o § 19 ods. 5 písm. a/. Navrhujem nový text ako písmeno a/ "že od schválenia štátnou skúšobňou neuplynulo viac ako 5 rokov". Čiže namiesto pôvodného tento text. Schválenie hracích prístrojov predovôetkýa dokladuje ich bezpečnosť, čo so starnutím prístrojov nemusí mať nič spoločné. Aj celkom nový pristroj môže byt v rozpore s česko-slovenskou štátnou normou. Vôľa zákonodarcu, aby pristroj bol mladší ako päť rokov, asi sleduje rovnaký cieľ, avšak chybnou väzbou na vek pristroja nemusí byt zaručená táto realizácia.

Bod 40 hovorí o § 20. Návrhy hodlajú zákon celkom zmeniť, respektíve prečíslovať a upraviť. Som toho názoru, že s tým možno súhlasiť za predpokladu určitých zmien. Navrhoval by som nové znenie písmena e/: "opravy na mechanických počítadlách možno vykonávať iba za prítomnosti orgánu štátneho dozoru". Ten istý bod 40 - odsek 6 § 20 doplniť: "výherný podiel kontroluje poverená skúšobňa", plus ostatné, čo tam je.

Bod 59, kde ide o doplnenie § 42b/, text v odseku 10, ktorý tam je, navrhujem rozšíriť: "Porušenie tejto povinnosti sa trestá pokutou vo výške 100 000 Kčs. "

Bod 62 predloženej novely zákona - v § 48 ods. l písm. a/ a b/ vložiť v prvom prípade v písmene a/ pred sumu 300 000 predložku "do", čiže by to potom bolo "do 300 000", a v druhom prípade v písmene b/ "do 500 000". Doplnenie o predložku "do" je nutné, pretože i za malý priestupok, ako napríklad odtrhnutie štítku s návodom hry, by bolo nutné uložiť maximálnu výšku pokuty.

Ďalej sa ešte vrátim spať k bodu 29 novely. Tá hovorí o § 18 ods. 2. Navrhoval by som povolenie, čiže neprijať bod 29. Táto formulácia umožňuje prevádzkovateľovi získať povolenie i na ďalšiu dobu tam, kde hodia investovať vačšie prostriedky, napríklad do interiérov herní, a naviac, rozšíriť administratívny nápor pri konci platnosti povolenia, umožňuje inkasovať správne poplatky vopred na dlhšie obdobia a vytvoriť väčšie množstvo finančných prostriedkov pre zamýsľané väčšie akcie obecných úradov.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Pán poslanec Masarik - faktická poznámka. Poslanec J. Masarik:

Aby nedošlo k omylu, chcel by som upozorniť, že vo svojom vystúpení som niekoľkokrát opakoval, že ak hovorím o bodoch, tak hovorím o bodoch spoločnej spravodajskej správy, nie o bodoch novely. To znamená, že ak som hovoril o bode 26, bol to bod 26 spoločnej spravodajskej správy, rovnako bod 32.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec, podlá mojich poznámok všetci, ktorí doteraz vystúpili v rozprave, hovorili o bodoch z novely zákona, nie zo spoločnej správy. Pán poslanec Strýko hovoril neprijať bod 10 spoločnej správy?

Poslanec M. Strýko:

Navrhoval som iné znenie. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Áno, mám to poznačené, ale ostatní hovorili o bodoch novely. Pán poslanec Szokol hovoril o bodoch 40 a 59 novely, také body spoločná správa ani nemá. Takisto pán poslanec Pokorný hovoril o bodoch novely. Prosil by som ďalších, ktorí v rozprave vystúpia, aby sa držali jedného označovania. Ak máte námietky, výhrady, doplnky alebo pozmeňovacie návrhy k spoločnej správe, treba to jasne povedať, že ide o bod spoločnej správy,

Teraz vystúpi pán poslanec Bárány a ďalej sú prihlásení poslanci Dziak-Košický, Chmelo, Ondruš. Faktickú poznámku má poslanec Peťko.

Poslanec J. Peťko:

Chcel by som sa znovu vyjadriť k bodu 10, a to k S 32 ods. 4. Chcem podporiť návrh pána poslanca Strýka a chcem vás upozorniť na súčasný stav. V Košiciach primátor mesta požiadal listom ministerstvo financií o udelenie súhlasu na zriadenie kasína v priestoroch kaviarne Slávia, ktorá je reprezentatívna, má ideálne podmienky na zriadenie takéhoto centra. Licencia bola však udelená firme Slovakoturist Bratislava do budovy, ktorá nie je stavebne ukončená, kde zriadenie takejto kancelárie je veľmi čudné. Keď ostane pôvodné ustanovenie § 32 ods. 4, v Košiciach nie je možné zriadiť nové kasíno. Preto sa prihováram za prijatie znenia buď pôvodného bodu 10, alebo doplnenia, ktoré dal poslanec Strýko, aby limit jednej licencie pre Košice neplatil, aby bol daný súhlas pre firmu Slovmatik do uvedených priestorov kaviarne Slávia, ktorý bol podaný dávno predtým, ako bola pridelená licencia pre firmu Slovakoturist Bratislava.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Pán poslanec Bárány. Poslanec E. Bárány:

Vážené dámy, vážení páni,

pôvodne som sa k tomuto zákonu nechystal vystúpiť, ale vystúpenie pána poslanca Masarika na k tomu podnietilo. Rád by som sa dotkol bodu 27 spoločnej správy, ktorú pán poslanec Masarik odporúča neschváliť. Ja odporúčam opak. O čo ide

v bode 27? Podlá vládneho návrhu by mal prevádzkovateľ určitých hier znášať tzv. skutočné náklady dozoru nad jeho činnosťou. Na prvý pohľad to znie veľmi pekne a spravodlivo. V skutočnosti však tieto skutočné náklady nie sú nielen ničím limitované, ale vznikne aj množstvo sporov a nejasností o ich určení, štátna správa bude môcť prijať skoro neobmedzené množstvo pracovníkov na výkon tohto dozoru a tento dozor bude môcť stáť koľkokoľvek, veď prevádzkovateľ to zaplatí. Dve percentá, ktoré sú v bode 27 navrhnuté, nie sú stanovené náhodne.

Keď som položil otázku zástupcovi navrhovateľa, aké percento by uhrádzalo náklady tohto dozoru, sám zástupca navrhovateľa hovoril o dvoch percentách. Ak by sa dospelo k návrhu troch, štyroch, ochotne ho podporím, ochotne podporím akékoľkovek pevne stanovené, čo len trošku rozumné rozpätie tohto percenta, no nemyslím si, že tu by sa malo hovoriť o neurčitej sume skutočných nákladov. Určitá miera právnej istoty by mala byt daná aj prevádzkovateľovi, aby vedel predvídať, koľko, akú sumu bude musieť, koncom roka zaplatiť štátu. Uznávam, že pri takomto druhu podnikania, čo je podnikanie, kde pravdepodobnosť zisku sa blíži istote, musia byť stanovené tvrdé podmienky. Preto podporujem aj tuto novelu, no myslím si, že takúto minimálnu mieru právnej istoty a predvídateľnosti podmienok je potrebné stanoviť aj pre prevádzkovateľov hracích automatov a čohokoľvek podobného. Preto vás prosím o podporu bodu 27 spoločnej správy.

Ďakujem za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Pán poslanec Dziak-Košický. Pripraví sa pán poslanec Chmelo.

Poslanec M. Dziak-Košický:

Vážená Slovenská národná rada,

veľmi prosím, aby sme zvážili odporúčanie pána spoločného spravodajcu, ktorý váženému plénu odporúčal neprijať bod 9 spoločnej správy, t. j. návrh Výboru Slovenskej národnej rady pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva, aby sa v S 32 ods. 4 vypustili posledné dve vaty. Mimoriadne som sa potešil, keď pán poslanec Szokol povedal, že nevlastni hracie automaty a ani nemá na tom žiadny eminentný osobný záujem. Ja nevlastním kasíno, a mám obrovský záujem na tom, aby sa bod číslo 9 prijal. Je to problematika, ku ktorej už hovoril pán poslanec strýko. Posledné vety totiž znejú: "V Slovenskej republike môže byť prevádzkovaných najviac 20 kasín. V jednej obci s výnimkou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy možno prevádzkovať len jedno kasíno s minimálnym počtom 5 hracích stolov na živé hry. " O čo ide? Vážené plénum, nevieme, koľko licencii bolo vydaných doteraz. To znamená, že prijmeme zákon, ktorým sa do istej miery vyfaulujú akýkoľvek ďalší záujemcovia o prevádzkovanie kasína, ale aj akékoľvek ďalšie mestá.

V čom spočíva môj osobný záujem? Priznám sa, že som svojho času intervenoval na ministerstve financií, pokúšal som sa presadiť, aby v priestore prešovského divadla mohlo byt takéto kasíno v prevádzke z prostého dôvodu, že by to finančne tejto inštitúcii úžasným spôsobom pomohlo. Myslím si, že ak tento zákon by mal nejakým spôsobom obmedzovať alebo vymedzovať, mal by profit z týchto aktivít smerovať

práve do oblasti kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva, atď. To inak v tomto paragrafe je. O čo ide? Ak tu bude len dvadsať kasín, opäť sa vraciam k tomu, že nevieme, koľko ich bude povolených. A existuje napríklad obrovská snaha divadla v Nitre, aby dostalo do svojich priestorov licenciu na takéto kasíno, aby si opäť mohlo pomôcť pri prevádzkovaní divad-

la ako takého, aby zabezpečilo prežitie tejto kultúrnej aktivity, pretože kasíno môže veľmi výrazným spôsobom divadlo dotovať. Takým istým spôsobom sa môžu uchádzať iné významné kultúrne inštitúcie o čosi podobné.

Tých dvadsať kasín je okrem toho pre mňa záhadou aj z ďalšieho dôvodu. Viem, že v rôznych štátoch existujú obmedzenia. Napríklad v Rakúsku existuje, myslím, sedemnásť kasín, kdesi inde je to iný počet, atď. Tam firmy, ktoré majú v držbe kasína, majú monopolné postavenie a sú pod absolútne prísnou kontrolou štátu. Naviac, tam to vzniklo na základe spoločenskej objednávky. My ale dnes ešte nevieme, aká bude táto spoločenská objednávka. Pritom upozorňujem, že kasíno na živé hry sa všade vo svete vyznačuje nepomerne vyššou kultúrou než herne s hracími automatmi, ale herne s hracími automatmi žiadnym spôsobom v tomto zákone neobmedzujeme, nestanovujeme počet hracích automatov, ktorý by mal byt v republike, atď. Na druhej strane to, čo všade vo svete tvorí špičku aj v oblasti služieb, aj v oblasti kultúry a spôsobu tohoto druhu zábavy, obmedzíme na dvadsať kasín.

Druhá veta: "V jednej obci s výnimkou hlavného mesta... " mi už pripadá až smiešna. Aj v Spolkovej republike Nemecko existujú kasína, ale ani jedno nie je v Bonne, zato je v Baden-Badene. To už ma až absolútnym spôsobom zaráža. Prosím vás pekne, Vysoké Tatry majú trojnásobne väčší počet obyvateľov než Bratislava za priemerný bežný rok. Vystrieda sa tam v priemere 1 200 000 až 1 400 000 turistov z tuzemska a zo zahraničia, ktorí sa tam idú zabávať, ktorí tam idú míňať peniaze. Už sa nebudem zmieňovať o takých samozrejmostiach, ako sú Piešťany, Trenčianske Teplice, ako sú iné zaujímavé turistické lokality. My ale napíšeme "s výnimkou Bratislavy". Pýtam sa, koľko licencii je už vydaných pre Bratislavu a koľko ich je vydaných pre iné turisticky atraktívne mestá? Bol tu spomínaný prípad Košíc. Tam je jeden základný problém. Existujú dohody medzi spoločnosťami a ma-

jiteľmi priestorov, ale neexistujú licencie. Existujú licencie, ale neexistujú priestory. A tak vlastne v Košiciach, ako viem, dodnes nefunguje žiadne kasíno. A tak je to aj inde.

Okrem toho si myslím, že spoločenská objednávka, ktorá sa všade vo svete úplne bežne volá konkurencia, jednoducho vytriedi a vyčistí aj počet kasín, aj táto objednávka si určí, kde budú. Márne totiž otvorím kasíno, aby som bol presný - v Smižanoch. Som hlboko presvedčený, že do toho kasína nikto chodiť nebude. Ale ak existujú spoločnosti, ktoré si myslia, že Vysoké Tatry uživia sedem kasín, nech tam nastúpia. Do toho totiž neinvestuje štát, neinvestuje spoločnosť, tá na ton bude len profitovať až do okamihu. Kým spoločnosť, ktorá tam to Kasíno má, skrachuje, alebo kým skrachuje jednotlivé kasíno, pretože oní berú na seba všetky riziká, nie my.

Veľmi prosím váženú Slovenskú národnú radu, aby sme prijali bod 9 spoločnej správy.

Ďakujem veľmi pekne. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Ako ďalší vystúpi pán poslanec Chmelo. Pripraví sa poslanec Ondruš.

Poslanec J. Chmelo:

Vážený pán predsedajúci,

dámy a páni,

vážená Slovenská národná rada,

ďakujem kolegovi Dziakovi-Košickemu aj pánovi Strýkovi za prejavenú sympatiu k Piešťanom, nakoľko všetci viete, že

som stade. Bol použitý príklad kúpeľov Baden-Baden. Áno, tam je kasíno, nám dojem, že od roku 1847. Hovorilo sa, že v minulom storočí prebiehal v zime život v Paríži a v lete v Baden-Badene. To je samozrejmé. Stotožňujem sa so slovami môjho predrečníka, ale domnievam sa, že v bode 9, ktorý sa už niekoľkokrát pri tomto rečníckom pulte omieľa, by nemala byt posledná veta. Aj v Nemecku majú, podľa mojich informácií, 33 povolených kasín, a ako konštatoval pán minister, v Rakúsku je ich 12. My máme podľa návrhu novely 20, podľa toho, čo viem, v Čechách je 20, teda v našej federatívnej republike ich máme 40. Domnievam sa, že ich je dosť. Preto navrhujem v § 32 ods. 4 vypustiť poslednú vetu zo známych dôvodov, ktoré tu boli predo mnou povedané.

Istým spôsobom považujem za potrebnú aj ochranu hráča v tomto zmysle. Preto si dovolím navrhnúť v § 20, to je bod 40 návrhu, nový odsek 5. V odseku 4 je charakterizovaná výhra - to je to a koľko môže byť maximálne vo výhre. Navrhujem toto znenie: "Prehra je výsledok hry. Celkove finančne vyjadrenie prehry nesmie za jednu hodinu hry presiahnuť 500 korún. " Ako povedal vo svojej technickej poznámke pán poslanec Kerti, nejde tu o hazardné hry, ide vlastne o zábavu, alebo malo by ísť o zábavu. Preto sa domnievam, že by to malo byt ustanovené v zákone. Napríklad v Holandsku je maximálna prehra 50 guldenov. Domnievam sa, že pri týchto hracích automatoch by malo byť stanovene to, čo som navrhol.

Ďalej si dovolím navrhnúť, v bode 40, v odseku 6 nahradiť "5 hodín a 5 000 hier slovami "10 hodín alebo 10 000 hier". Počet hier a hodín je nutný na hodnotenie výsledku a tento by mal byť štatisticky hodnoverný, aby skúšobná mohla stanoviť výherný pomer a povoliť hrací prístroj v zhode so zákonom, a domnievam sa, aj na ochranu hráča. Preto treba, podľa môjho názoru, zvýšiť počet hodín alebo hier pri hodnotení hracieho stroja. Podľa mojich konzultácii vonku považujú za optimum pri stanovení výherného pomeru až

40 000 hier. V návrhu je stanovených 5 000, navrhujem 10 000 z dôvodov, ako som povedal.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Ďakujem. Faktická poznámka - pán poslanec Dziak-Košický. Poslanec M. Dziak-Košický;

Rád by som poznamenal nasledovné: Áno, počet kasín v Spolkovej republike Nemecko, v Rakúsku, aj všade inde je regulovaný okrem iného aj kvôli tomu, aby sa strážili dostatočne vysoké zisky jednotlivých spoločností, o čo nám zatiaľ, predpokladám, nejde. O to nám môže ísť v nejakej ďalšej fáze, a o jednoduchšiu kontrolu štátom. Chcem upozorniť, že ak začneme hrať túto hru, môže sa nám stáť, že budeme mať nepomerne viac čiernych kasín ako kasín povolených.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Dúfam, že valorizáciu miezd by sme na to nepotrebovali. Prosím, pán poslanec Ondruš.

Poslanec M. Ondruš;

Vážená Slovenská národná rada,

už tu bolo povedané, že ministerstvo si dáva v tomto zákone dosť veľké právomoci. Tiež si to myslím, a dovolil by som si upozorniť na bod 41 novely, kde sa hovorí, že ministerstvo schváli počet a umiestnenie stávkových kancelárii. S tým súvisí § 41a odsek 13, kde sa hovorí, že "organizácia je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie stávkových hier podľa... " atď.... "doručiť ministerstvu súhlas na

začatie prevádzky od obce, nájomnú zmluvu, prípadne iné doklady určené ministerstvom". Domnievam sa, že tu po prvé ministerstvo úplne bezdôvodne zasahuje do vzťahu obec - občan a zvyšuje tým administratívu. Po druhé sa domnievam, že zákon ma chrániť občana. A čo to tu znamená? Ak budem chcieť podnikať a pôjdem do obce, vybavím si nájom, vybavím si absolútne všetko, s tým potom pôjdem na ministerstvo, a oni mi jednoducho nepovolia podnikať. Kto mi uhradí náklady, ktoré som mal spojené s vybavovaním toho všetkého? Domnievam sa, že ministerstvo by mi ako podnikateľovi malo povoliť podnikať, a ďalej by to už malo nechať na mňa a na obec, ako sa dohodneme. To je proste vecou obce, či mi povolí alebo nepovolí na svojom území prevádzkovať kasíno. To je prvý pozmeňovací návrh, teda v bode 41 vypustiť časť vety od "... a schváli počet a umiestnenie stávkových kancelárii". Bude to končiť "... určí predmet a druh stávok". V súvislosti s tým - to je jeden pozmeňovací návrh - vypustiť v paragrafe 41a odsek 13.

Ďalej mi dovoľte, aby som podporil návrh, ktorý tu už odznel, aby bol prijatý bod 9 spoločnej správy. Myslím si, že ak v Nemecku alebo inde dospeli k nejakej cifre, nedospeli k nej tým, že ju jednoducho stanovili. K tomu sa dospeje zrejme určitým vývojom. U nás táto podnikateľská činnosť teraz začína. Ak v Tatrách povolíme jedno kasíno, a toto kasíno bude zlé, bude prosperovať, lebo bude len jedno. Chodia tam turisti, ktorí budú hrať. Žiadne iné však nebude môcť vzniknúť, čiže lepšie tam nebude môcť byť. Ak sú napríklad v obchode zlé bicykle, a je 20 predajní, prežije jedna. Má byt tak, aby sa našli tie najlepšie, ktoré prežijú, zlé jednoducho skrachujú, a potom z toho môžeme dospieť k cifre, koľko ich má byť na Slovensku. Domnievam sa, že takéto obmedzenie zo zákona je nevhodné.

Ďakujem za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Pán poslanec Filipp, potom poslankyňa Mistríková.

Poslanec J. Filipp:

Vážená Slovenská národná rada,

nám vlastne len jeden pozmeňovací návrh, týka sa však ochrany našich občanov. V pôvodnom zákone v § 6 ods. 4 bola stanovená ako minimálna suma na výhry v lotériách 20 % a maximálna 50 t. V tejto novele sa to upravilo minimálne na 30 %, maximálne na 60 %, ale aj tak si myslím, že keď sa z celkovej sumy v lotérii dáva na výhry 30 %, vlastne to hranici s legalizovaním zlodejstva. Preto by som prosil, aby ste podporili môj návrh, aby sa v § 6 ods. 4 slová "20 % a vyššie ako 50 %" nahradili slovami "60 % a vyššie ako 80 %", aby občan, ktorý kúpi los, mal aspoň primeranú nádej z tých peňazí niečo dostať nazad, a nie tak, aby si štát počínal ako ti škrupinkári, ktorí vlastne musia každého priam odrieť z kože.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem, poslankyňa Mistríková. Poslankyňa Z. Mistríková:

Vážení páni ministri, vážené predsedníctvo, vážení kolegovia,

chcela by som mať na úvod niekoľko poznámok k tomu, ako sa táto novela dostala na naše stoly, a k tomu, čo sa okolo tejto novely dialo. Chcela by som upozorniť, že som sa sna-

žila všetky materiály, ktoré sa mi dostali do rúk, obrátiť z každej strany, aby som sa nestala tendenčnou, a aby sa mi nedostali materiály iba z jedného zdroja. Naozaj som sa snažila zdôvodniť si každý argument aj výmenou názorov u nás vo výbore. Som z výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, Ktorý tento zákon navrhol vrátiť a navrhol, aby základné kritériá, ktoré by upravovali tento druh podnikania, boli maximálne tvrdé čo sa týka ekonomickej a technickej stránky, ale aby administratívne neurčovali, čo má a čo nemá byť povolené.

Chcela by som povedať, že najväčšia diskusia, ako to už povedal pán poslanec Szokol, ktorý vystúpil v diskusii ako prvý, sa týka problému troch druhov automatov, ktoré sú v tejto chvíli na území Slovenska. Podotýkam legálne, pretože dnes platný zákon povoľuje aj iné druhy automatov ako mincové, nakoľko svojou dikciou hovorí o tom, že výhernými automatmi sú najmä - a menuje mincové automaty. To však neznamená, že ostatné dva druhy automatov podnikajú na území Slovenska nelegálne. Naopak, museli takisto prejsť štátnou skúšobnou a štátna skúšobná im musela dať certifikát, že zodpovedajú technickým podmienkam, ktoré stanovuje zákon.

Chcela by som spomenúť ešte jeden fakt. Dnes neschvaľujeme zákon, ktorým sa tieto hry a tieto druhy podnikania na Slovensku povoľujú, to znamená, že nezačíname na zelenej lúke, a nemôžeme si v tejto chvíli povedať, že je len a len na nás, aké kritériá si dnes zvolíme. Ak tu boli citované napríklad zákony z Rakúska a z Holandska, hovorilo sa o tom, že tieto zákony nejakým spôsobom obmedzujú niektoré druhy automatov a niektoré druhy podnikania, upozorňujem, že tieto zákony platia už určitú dobu, a nevznikali v dobe, kedy už iné podnikanie na území tejto krajiny existovalo. My sme určité druhy automatov pred dvoma rokmi zlegalizovali a dnes ich chceme zakázať. To znamená, že sa nachádzame v inej podoba, ako keby sme dnes stanovovali zákon, ktorým by sme po-

volili len určitý druh automatov. A tu sa dostávame aj do toho základného problému, na ktorý upozornila ako legislatíva vlády tak legislatíva Slovenskej národnej rady, že určitým spôsobom sa toto opatrenie dostáva do rozporu s dvojstrannými dohodami, ktoré Česko-Slovensko podpísalo s určitými krajinami o ochrane investícii na území týchto dvoch krajín. Dokonca aj Obchodný zákonník hovorí o tom, že ak tieto medzinárodné zmluvy hovoria inak, Obchodný zákonník neplatí, pretože je to v tomto smere prioritná norma. Myslím si, že sa tento zákon nedá vykladať tak, že keď na území Česko-Slovenska nemôžu podnikať čisto zahraničné právne subjekty, že sa na nich táto klauzula zákona nevzťahuje, pretože ochrana investícií sa predsa týka aj nehnuteľného majetku, podielov, akcii a neviem ešte čoho všetkého.

Chcela by som sa vrátiť k stanovisku legislatívy vlády, pretože stanovisko legislatívy Slovenskej národnej rady bolo určitým spôsobom spochybnené preto, že sa našli nejaké väzby ľudí, ktorí vypracovávali toto stanovisko, k určitým spoločnostiam, ktoré v tejto oblasti podnikajú. Chcela by som upozorniť na fakt, že ma ako poslankyňu dosť zarazilo, že keď sa toto prerokovávalo v našom výbore, z úst pracovníkov ministerstva financií občas zaznievali narážky smerom k poslancom, že sú nejakým spôsobom zainteresovaní do tohto problému, a že v podstate po roku a pol aj v Slovenskej národnej rade sa objavuje akýsi druh ekonomickej lobby. Chcela by som povedať, že som sa snažila získať materiály z viacerých zdrojov, a dúfam, že som sa nedostala do vleku žiadnej takejto lobby. Naopak, chcem upozorniť, že zo strany žiadneho poslanca nepadlo takéto podozrenie smerom k ministerským úradníkom. Takže si myslím, že by sme sa mali baviť o jadre problému a nie hľadať príbuzenské a iné vzťahy, pretože si myslím, že aj na ministerstve financií sú zrejme ľudia, ktorí s týmto podnikaním majú aj iné skúsenosti, ako tie, že vydali naň povolenie. Samozrejme, na nikoho nechcem uvaliť nejaké podozrenie, ale mám pocit, že by sme sa mali naozaj

baviť o vecných problémoch a nie hľadať za tým nejaké ekonomické záujmy, aj keď, samozrejme, treba s nimi počítať, keď sa bavíme o takom lukratívnom spôsobe podnikania, o akom sa bavíme dnes.

Chcela by som upozorniť aj na fakt, ktorý tu už spomínali niektorí poslanci predo mnou, napríklad obmedzenie počtu kasín a to, že nie, je obmedzený počet hracích automatov. Všetci mame predstavu o tom, že toto podnikanie je veľmi lukratívne, ale ono v určitú dobu nadobudne v tejto republike také rozmery, že pre tých, ktorí nebudú najlepší a technicky najdokonalejší, nebude lukratívne. Vtedy tu začne redukcia, vtedy začne predstava, koľko takéhoto podnikania asi je Slovenská republika schopná uživiť. Myslím si, že nie je zanedbateľný ani fakt, že aj keď - opäť citujem jedného pracovníka ministerstva finacií - nie je to podnikanie, kde sa v pote tváre dorába chlieb, na druhej strane je to podnikanie, ktoré do štátneho rozpočtu privádza oveľa viac peňazí ako podnikanie - dajme tomu - v oblasti pekárenstva.

Preto mi dovoľte, aby som sa vrátila k problému, ktorý sa týka § 20 a bodu 40 novelizácie, ktorá je navrhnutá, a týka sa obmedzenia počtu druhov hracích automatov na Slovanskú. Dostala sem množstvo vyjadrení od pracovníkov jednotlivých kín až po štátne skúšobne. Bola by som rada, keby mi tento argument bol vyvrátený - ak je to tak, ale nedozvedela som sa, že by medzi týmito troma druhmi automatov bol taký technický rozdiel; aby sme mohli dnes povedať, že mincové automaty sú najbezpečnejšie, najlepšie zaopatrené pred zneužitím, a že sa natoľko odlišujú od kreditných a žetónových, že nám stojí za to práve tento druh podnikania na Slovensku povoliť. Pokiaľ som sa dostala k informáciám, čo sa týka technického zabezpečenia a kontroly, sú v podstate na jednej úrovni. Dá sa povedať, že o kreditných automatoch niektorí tvrdia, že majú výhody, že ich poisťovne radšej poisťujú, pretože vnútri sa nenachádza zásobník s peniazmi, že

iba pri tomto druhu automatov možno zabezpečiť, aby nehrali hráči mladší ako 18 rokov, čo je tiež jedna z podmienok zákona, atď, atď. Nie som odborníčkou, aby som hovorila, ktorý automat je lepší a ktorý horší, len opakujem, že som sa mesiac a pol snažila dopátrať, aby mi niekto vysvetlil, prečo sú mincové automaty oveľa lepšie ako ostatné dva druhy, a nikto mi tieto argumenty nedal.

Chcela by som sa preto na chvíľočku vrátiť k stanovisku legislatívy vlády. Myslím si, že také trosku zákulisné chvenie okolo tohto zákona vzniklo aj z niekoľkých nedorozumení, ktoré predchádzali proces, než sa zákon dostal nám na stôl. Legislatíva vlády odôvodnila svoju pripomienku k tomuto paragrafu tým, že toto ustanovenie je v rozpore s obojstrannými dohodami o podpore a vzájomnej ochrane investícií, ktoré sme podpísali napríklad s Rakúskom, Švajčiarskom a Francúzskom. Legislatíva vlády navrhla, aby ods. 1 tohto paragrafu bol vypustený, čo navrhol aj pán poslanec Szokol. Upozorňujem, že táto pripomienka vo vláde prešla, ale do zákona zapracovaná nebola. Vzniklo z toho malé nedorozumenie, že legislatíva vlády odmietla tento zákon evidovať ako správny, pretože v ňom neboli zapracované všetky pripomienky, ktoré prešli vládou, práve táto jedna tam zapracovaná nebola. Preto sa k tomu musela vláda vrátiť na svojom poslednom zasadaní minulý rok 23. decembra v bode rôzne, kedy pán minister vysvetlil, že došlo k nejakému nedorozumeniu, pretože tento bod nebol na ministerstve zapracovaný. Zdôvodnil, prečo si mysli, že by táto úprava mala byť, a vláda mu dala splnomocnenie, aby zákon upravil v zmysle informácie, ktorú podal vo vláde. Takže nakoniec sa stav tohto zákona, ktorý máme na stole, vo vláde zlegalizoval. Osobne si myslím, a ešte ma nik nepresvedčil, že mincové automaty patria Medzi najlepšie.

Ešte by som chcela povedať jeden argument. Mám pocit, že sme nezvážili všetky dôsledky, ktoré z tohto rozhodnutia vyplývajú. Trochu ma mrzí, že dôvodová správa k tomuto prob-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP