Středa 1. listopadu 1989

Je někdo proti nebo zdržel se hlasování? Ne.

Ve zprávě není informace o včerejším našem krátkém večerním jednání. Toto bude obsaženo v příští zprávě, jenom bych chtěl připomenout, že jsme na této schůzce především jednali o otázkách týkajících se bezprostředně této schůze, to znamená, že předsednictvo České národní rady vyhlásilo a rozhodlo publikovat ve Sbírce zákonů divadelní zákon, což je obvyklé. Ale tentokrát také navíc vyhlásilo a rozhodlo publikovat ve Sbírce zákonů usnesení České národní rady o souhlasu s návrhem na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové ústavy, které jsme včera přijali s ohledem na jeho veliký význam. To jenom k informaci, jinak znovu opakuji zpráva o našem včerejším jednání už bude součástí zprávy, která bude předložena příštímu zasedání České národní rady.

Soudružky a soudruzi, nyní přerušíme naše jednání na 30 minut, budeme pokračovat projednáváním XIV. bodu, začneme v půl jedenácté.

Předseda ČNR Josef Kempný: Soudružky a soudruzi, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Budeme projednávat další bod našeho pořadu, kterým je

XIV.

Zpráva Nejvyššího soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti v ČSR

Zprávu uvede předseda Nejvyššího soudu ČSR s. Josef Marek, kterého prosím, aby se ujal slova.

Předseda Nejvyššího soudu ČSR Josef Marek: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté.

Dovolte mi úvodem ke zprávě Nejvyššího soudu České socialistické republiky upozornit na některé otázky spojené s problematikou dodržování zákonnosti.

Projednávaná zpráva o stavu socialistické zákonnosti dává nahlédnout do složitosti společenských vztahů, které při budování socialistické společnosti vznikají. Přitom je však jen výsečí zahrnující vedle postihu protispolečenské činnosti též vztahy vznikající při uspokojování hmotných a kulturních potřeb občanů, při účasti na společenské práci a v rodinném životě. Neobsahuje pochopitelně rozbor socialistické zákonnosti v celé její šíři, ale může se soustředit jen na ty oblasti, které přísluší soudům a státním notářstvím podle jejich zákonné pravomoci. Podle toho jde o oblast kriminality a oblasti práva občanského, rodinného a pracovního. K plnění úkolů jsou justici zákonem svěřeny specifické prostředky spočívající zejména v projednávání a rozhodování jednotlivých případů z těchto úseků, i v zabezpečování výkonu svých rozhodnutí. Těmito prostředky justice působí na široké pole nejen celospolečenských zájmů, ale i práv a oprávněných zájmů jednotlivých občanů a přispívá tak k řešení některých problémů a jevů nepříznivě ovlivňujících nebo narušujících budování socialistické společnosti, jako je kriminalita, narušené vztahy v rodině, pracovní nekázeň a jiné negativní jevy.

Do převážné většiny právních vztahů vstupují občané denně protože žijí v rodinách, v kolektivech dalších občanů a svou účastí na společenské práci opatřují prostředky k uspokojování hmotných a kulturních potřeb. Socialistická společnost vytváří reálné předpoklady pro to, aby její členové mohli žít důstojně bez strachu o práci a své potřeby mohli řádně uspokojovat. To jsou hodnoty, které reálně zajišťuje svým občanům jenom socialistická společnost, hodnoty, které dnes přijímáme jako samozřejmost.

Požadavky na právo a zákonnost s postupující demokratizací při zabezpečování komplexní přestavby v činnosti orgánů státu a společnosti v poslední době vzrůstají. Zvyšuje se význam subjektivního faktoru při přestavbě socialistické společnosti v současných vnitřních i mezinárodních podmínkách a v důsledku toho také stoupají nároky na řízení a kontrolu.

Základní požadavky na komplexní rozvoj a fungování celé právní nadstavby, na funkci právního řádu, odpovídající vztahy účinnosti tvorby i realizace práce a účinnost působení socialistického právního vědomí v jejich jednotě obsahují závěry XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a následujících plén, podle nichž se od práva a zákonnosti očekává vyšší zainteresovanost a angažovanost ve všech oblastech života v tom směru, aby byl zabezpečen intenzivní rozvoj socialistické společnosti a rychleji překonávány všechny záporné vlivy materiálního i duchovního charakteru, které zpomalují a brzdí prosazování požadavků, jejichž splnění je nutné pro další postup společnosti vpřed.

Za zvlášť významné považujeme, že zprávu o stavu socialistické zákonnosti v České národní radě projednáváme v období, kdy Komunistická strana Československa a vedení státu orientují pracující na realizaci procesu přestavby hospodářského mechanismu, na rozvoj socialistické demokracie a upevnění zákonnosti. V české justici chápeme přestavbu jako kvalitativně vyšší rozvoj socialistické společnosti. Její rozvíjení vyžaduje vyšší stupeň iniciativy každého jednotlivého člena společnosti, kolektivů pracujících a jejich organizací. Je proto zákonitá trvalá pozornost a orientace na komplexní harmonický rozvoj a fungování celé právní nadstavby, adekvátní vztahy účinnosti tvorby i realizace práva a zvýšení účinnosti působení socialistického právního vědomí v jejich jednotě i na proces demokratizace společnosti.

Z požadavků, o nichž jsem hovořil, vyplývá zvláštní povinnost pro orgány státu, aby ve své rozhodovací i další činnosti respektovaly a prosazovaly zákony a jiné právní předpisy v duchu socialistické spravedlnosti a v souladu s celospolečenskými zájmy. Tyto orgány disponují nástroji, které do značné míry ovlivňují právní vědomí široké veřejnosti, a to za předpokladu, že jejich rozhodování bude kvalifikované, přesvědčivé, ale také v potřebné míře včasné.

V oblasti justice to znamená zabezpečovat na stále vyšší úrovni a s větší účinností, aby soudy a státní notářství při důsledném uplatňování vedoucí úlohy strany a realizaci její právní politiky k dalšímu posílení socialismu, správně a jednotně používaly socialistický právní řád, orientovaly pracující na boj za dodržování socialistické zákonnosti a plnily úkoly vyplývající pro justici z usnesení a jiných dokumentů stranických a státních orgánů, Federálního shromáždění ČSSR a České národní rady.

V oblasti soudů a státních notářství, soudružky a soudruzi, usilujeme s větší důrazností především o zdokonalení činnosti justice, podstatné zvýšení kvality veškeré její práce, urychlení řízení a zvýšení jeho účinnosti. Činnost soudů i státních notářství v hodnoceném období se vyznačovala postupným zkvalitňováním řízení a rozhodování tak, jak se jednotlivým článkům soudního dozoru, zejména krajským soudům - dařilo zvyšovat účinnost svého působení.

Trestní věci jsou vyřizovány zpravidla již plynule a s potřebnou včasností, zejména ve vazebních věcech. V průměru dochází k rovnoměrnému vyřizování věcí v občanském soudním řízení. Ve většině případů má řízení a rozhodování na obou úsecích potřebnou kvalitu a zvýšil se tak i jejich výchovný účinek. Postupně se daří zlepšovat preventivně výchovnou činnost zejména různými formami právní propagandy. To ovšem neznamená, že v jednotlivostech se nevyskytují dosud nedostatky, na které kriticky poukazujeme zejména ve zobecňujících a kontrolních zprávách a současně ukládáme úkoly k jejich odstranění.

Charakteristickým negativním jevem posledních let majícím nemalý vliv na kvalitu řízení a rozhodování soudů vedle dalších faktorů je neustálý nárůst objemu občanskoprávní, rodinně právní i pracovně právní agendy u soudů, která činí za rok již více než šest set tisíc nároků, popřípadě práv občanů nebo organizací. Zčásti jde o důsledek většího rozsahu majetku u občanů a s ním spojeného zvýšení počtu právních vztahů ve společnosti, převážně však jde o důsledek oslabení disciplíny a odpovědnosti ve společenských vztazích. Řada orgánů a organizací se mimoto alibisticky snaží přenášet odpovědnost za řešení sporů na soudy, aniž by vyčerpala možnosti řešit věci ve vlastní pravomoci a vlastními prostředky. Zatížení soudů neodpovídá ani počet soudců a dalších odborných pracovníků. Kromě toho v posledních letech došlo zejména u soudů prvního stupně k podstatné obměně soudců, kterým ještě chybí nejen soudcovská praxe, ale často i potřebné životní zkušenosti. Na řadě soudů jsou základní kvalitativní požadavky kladené na projednávání a rozhodování soudních případů někdy i za maximálního vypětí sil jen stěží plněny.

Snaha soudců vyřídit vysoký počet věcí přicházejících k soudu vede někdy k tomu, že řízení trpí uspěchaností. Naproti tomu ve skutkově a právně složitějších případech je řízení často zdlouhavé a nesoustředěné. Rovněž ve vykonávacím řízení je více nedostatků, zejména v jeho včasnosti. Za jeden z rozhodujících způsobů dalšího zkvalitňování činnosti soudů a státních notářství přitom spatřujeme v působení na zvyšování odborné a politické úrovně soudců a státních notářů, v níž se projevují někdy i výrazné rozdíly.

Práce soudce a státního notáře není lehká, je obtížná a složitá právě v tom, že jde o aplikaci zákona na živý konkrétní případ a nemůže spočívat jen v mechanickém používání právního předpisu. Ke každému jednotlivému případu musí přistupovat nejen z hlediska úzké odbornosti, ale i z pohledu jeho celospolečenských dopadů. Věnujeme pozornost také otázkám etiky práce každého soudce a státního notáře, energicky vystupujeme proti projevům nezdravé nadřazenosti vůči účastníkům řízení i byrokratickému přístupu k občanům a požadujeme vysokou kulturnost soudního jednání i jednání u státního notářství. K náležité pozornosti těmto otázkám vedeme krajské soudy i předsedy okresních soudů.

Jednou z oblastí, v níž se soudům dosud nedaří dosahovat žádoucí úrovně, je součinnost se společenskými organizacemi. Tato metoda práce má přispívat ke zvýšení výchovného vlivu trestního i občanskoprávního soudního řízení na právní vědomí občanů a má význam i pro zjišťování příčin protispolečenských jevů projednávaných soudů a pro jejich odstraňování. Orgány soudního dozoru provedly celou řadu opatření, která však dosud nevedla k žádoucímu výsledku, takže skutečný stav součinnosti soudů se společenskými organizacemi dosud neodpovídá vynakládanému úsilí. Příčiny tohoto stavu spočívají především v malém zájmu společenských organizací, které v součinnosti se soudy či dalšími orgány, činnými v trestním řízení spatřují úkol méně významný ve srovnání se svou další činností. Částečnou příčinou na straně soudů s těmito formami práce a přetrvávající nesprávný názor u některých soudců, že uplatňování této metody práce je málo efektivní a prací navíc. Rozvinutí soudní činnosti se společenskými organizacemi všemi orgány činnými v trestním řízení je nutno proto věnovat výraznější pozornost v zájmu jejího rozšíření a zvýšení výchovného účinku.

Soudy mají v politickém systému socialistické společnosti své specifické poslání, jsou nedílnou složkou tohoto systému, a proto musí svou činností navazovat i na práci ostatních složek. To vyžaduje úzkou spolupráci především s těmi orgány, které mají obdobné poslání, popřípadě pracují na stejných úsecích jako justice. Významná je zejména spolupráce s ministerstvem spravedlnosti ČSR, se kterým řadu úkolů plníme společně a tak násobíme své síly. Nezbytná je dále spolupráce s Nejvyšším soudem ČSSR, ale i Nejvyšším soudem ČSR, neboť je třeba dbát na to, aby právní řád byl používán a vykládán jednotně v rámci celého státu.

Ke kvalitě a zvýšení účinnosti naší práce přispívá i součinnost s Generální prokuraturou ČSR, zejména při zpracování zobecňujících materiálů o činnosti soudů a při odstraňování nedostatků tam, kde nestačí právní prostředky pouze jednoho z našich orgánů. Obecně lze ocenit i spolupráci s dalšími ústředními orgány i vrcholnými orgány společenských organizací při řešení řady společných zájmů.

Úspěch při omezování trestné činnosti i dalších negativních jevů řešených soudy závisí především na tom, jak se na něm ve vzájemné součinnosti podílejí všechny státní orgány, společenské a hospodářské organizace i celá veřejnost.

Jednou z významných oblastí, která vyžaduje součinnost všech státních orgánů, společenských organizací, ale i organizací hospodářských, je oblast utváření socialistického právního vědomí formou právní výchovy i právní propagandy i preventivní činností. Pro orientaci obsahového zaměření preventivně výchovné činnosti v justici poskytují bohatý podklad zejména jednotlivé případy projednávané v soudním řízení. Preventivně výchovná činnost justice se při využívání těchto případů stále rozšiřuje. Nedostatkem ovšem je, že akcí právní výchovy a propagandy prováděné soudy se zúčastňují převážně občané, kteří zpravidla dodržují právní předpisy i pravidla chování ve společnosti. Proto je třeba prosazovat stále užší součinnost s hromadnými sdělovacími prostředky, které mohou zajistit širší dopad výchovných akcí a ve vhodných případech i zveřejňovat výsledky soudního řízení.

Řada případů porušování zákonů zejména mladými lidmi svědčí též o nízké znalosti základních předpisů práva i o nenaplněném systému morálních hodnot. Výchova k úctě k zákonům socialistického státu, k právům spoluobčanů, dobrovolnému a uvědomělému plnění povinností se proto musí více přenést do rodin, škol i pracovních kolektivů. Rovněž v této oblasti dosud přetrvává více nedostatků, neboť ne všechny složky společnosti, které mají nebo mohou ovlivňovat vědomí mladých lidí, plní v tomto směru své povinnosti. Výchovné působení na mládež pak není často jednotné a soustavné.

Jednou z nejkonkrétnějších a nejúčinnějších forem preventivně výchovné činnosti ovšem zůstává samotné působení soudního řízení. Proto vyžadujeme, aby toto řízení probíhalo důstojně, aby soudci a státní notáři jednali taktně a ohleduplně, aniž by ovšem slevovali ze zákonných požadavků na průběh procesu, aby řádně zjišťovali skutečný stav věci a na konkrétních případech správně a přesvědčivě použili příslušná zákonná ustanovení. Přísné dodržování procesních předpisů není pouhým formalismem, nýbrž zárukou, že práva a oprávněné zájmy účastníků řízení budou důsledně chráněny a účastníci vedeni k řádnému plnění povinností a k úctě k právům spoluobčanů a ke společenským zájmům.

Nejzávažnější a společensky nejnebezpečnější formou porušování socialistické zákonnosti je kriminalita. Řada poznatků svědčí pro závěr, že její stav a vývoj je do značné míry závislý na společenských faktorech vnitřních i vnějších, včetně nerovnovážného stavu ekonomiky, úrovně společenského vědomí, a tedy i právního vědomí občanů. Ačkoliv v období po XVII. sjezdu KSČ se podařilo zastavit její nepříznivý vývoj, patrný od počátku osmdesátých let, a u některých druhů trestné činnosti byl zaznamenán i mírný pokles, nemůžeme být s dosaženým stavem spokojeni. Rozsah škod způsobených majetkovou trestnou činností stále vzrůstá a u některých druhů násilné a mravnostní kriminality zjišťujeme zvyšování intenzity používaného násilí a míry surovosti pachatelů.

Stálým negativním faktorem ovlivňujícím výskyt trestné činnosti, ale ohrožující i stabilitu rodiny, je nadměrné požívání alkoholu. Trestné činnosti pod vlivem alkoholu nebo v souvislosti s jeho požíváním se dopouští v průměru jedna čtvrtina ze všech odsouzených osob. Vedeme proto soudy k tomu, aby k omezování vlivu alkoholu využívaly vedle trestního postihu i ukládání ochranného protialkoholního léčení. Především také zde je zapotřebí většího vlivu celé společnosti, společenských organizací a státních a hospodářských orgánů na řešení této problematiky i morálního odsudku takových jednotlivců dříve, než přijdou pro trestnou činnost před soud. Vždyť alkohol neovlivňuje jen páchání trestné činnosti, ale působí i na vztahy v rodině, pracovní a občanskou kázeň.

V souvislosti s procesem komplexní přestavby a demokratizace života společnosti se častěji objevují též pokusy dosáhnout oslabení našeho státu zevnitř různými formami ideologické diverze a psychologické války i poskytováním pomoci vnitřním rozvratným silám, jejichž činnost s sebou nese i zpolitizování některých kriminálních živlů. V praxi to přináší nové jevy v kriminalitě, jako jsou výhrůžky, anonymní telefonické hrozby destrukčními akcemi v různých objektech i výtržnická vystoupení a jiná podvratná jednání antisocialistických sil. Na tyto jevy jsme reagovali prohloubením a zintenzivněním soudního dozoru ke správnému výkladu zákona s cílem, aby každý takový případ byl objektivně posouzen a pachatelé byli podle zákona postiženi.

Předpokladem dalšího úspěšného rozvoje naší společnosti a upevňování sociálních jistot lidu je zajištění plynulého rozvoje, zvyšování výkonnosti a efektivnosti socialistické ekonomiky v nových ekonomických podmínkách. Nedílnou součástí tohoto úkolu je ochrana socialistické ekonomiky a jejího bezporuchového chodu před trestnou činností.

Hospodářskou trestnou činnost se však stále nedaří výraznějším způsobem omezit. Stále časté jsou zejména případy rozkrádání a jiného neoprávněného obohacování na úkor společnosti. Za pozornost stojí, že přes polovinu všech odsouzených pachatelů této trestné činnosti tvoří vlastní pracovníci poškozených organizací, které také způsobují stále výraznější část zjištěných škod. U části pachatelů této trestné činnosti se vyskytuje i určitá organizovanost. Značný je často i rozsah trestné činnosti, která někdy přerůstá rámec okresů i krajů. Pachatelé dovedně využívají znalostí poměrů v poškozených organizacích, důvěry, které požívají, nedostatků v organizaci práce, v evidenci a zejména v kontrolní činnosti. Jde obvykle o formy, které by musely být včas odhaleny, pokud by na všech úrovních řízení náležitě působila kontrola, ať již jako činnost specializovaných kontrolních útvarů nebo jako nedílná součást řídící činnosti každého vedoucího pracovníka. Nízká úroveň kontrolní činnosti se projevuje mimo jiné i tím, že zjištění podnikové kontroly jsou pouze výjimečně podnětem k zahájení trestního stíhání, a že orgány činné v trestním řízení získávají poznatky o hospodářské trestné činnosti převážně vlastními prostředky. Uvedený stav, který dlouhodobě přetrvává, naznačuje potřebu přehodnotit současné začlenění podnikové kontroly do organizační struktury socialistických organizací, jak na to také bylo poukazováno i v některých výborech České národní rady při projednávání zprávy o stavu socialistické zákonnosti.

Častými nositeli některých závažných druhů trestné činnosti jsou stále recidivisté. Zejména proti této kategorii pachatelů je zaměřována trestní represe; vedeme soudy k tomu, aby uplatňovaný trestní postih odpovídal obtížné napravitelnosti těchto pachatelů a potřebám účinné ochrany společnosti.

Soudy plní úkoly v této oblasti vcelku dobře. Recidivistům správně ukládají převážně nepodmíněné tresty odnětí svobody, přičemž využívají i celého rozpětí trestní sazby. V řízení před soudem jsou důsledněji než dříve zjišťovány příčiny recidivy, které namnoze spočívají v neurovnaných rodinných poměrech, alkoholismu, popř. i jiné toxikomanii jednotlivých pachatelů. To se pak projevuje v důslednějším ukládání ochranného léčení i využívání ochranného dohledu včetně ukládání dalších povinností a omezení.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP