Úterý 31. října 1989

Za podpory stranických orgánů města i Středočeského kraje bylo proto mezi naším KNV a NVP dohodnuto, že při řešení všech otázek rozvoje bude postupováno společně, bez ohledu na pomyslné hranice územních celků. V minulosti se již uskutečnila dvě společná zasedání našich rad, kde byl projednán Program postupného řešení společných problémů rozvoje hl. m. Prahy a Středočeského kraje, a byla ustavena společná komise, která má za úkol zajišťovat jeho naplňování.

K aktivizaci práce této komise došlo v listopadu loňského roku, kdy byly na společném zasedání vedoucích funkcionářů městského a krajského výboru KSČ, národního výboru hlavního města Prahy a KNV znovu posouzeny současné společné úkoly, doplněna společná komise a přijaty závěry pro další postup.

Největší pozornost je v současné době věnována otázkám řešení problémů životního prostředí. Jsem rád, že některé společné úkoly jsou zakotveny i ve zprávě o rozvoji hl. m. Prahy, jak o nich hovořil první místopředseda vlády Miroslav Toman. Jedná se hlavně o likvidaci tuhých komunálních odpadů, čištění odpadních vod, zásobování pitnou vodou a zásobování teplem napaječem z elektrárny Mělník.

Stejně tak společně řešíme nákladní dopravu i dopravu osob. Denně dovážíme do Prahy do zaměstnání z kraje kolem 30 tisíc občanů a přibližně stejný počet obyvatel Prahy přepravujeme ve dnech pracovního volna z Prahy do rekreačních oblastí, zejména opět ve Středočeském kraji. Složitost i nutnost detailního řešení úkolů dopravy si také vyžádala v loňském roce ustavení společné dopravní komise KNV a NVP, kde jsou zastoupeny všechny dopravní orgány a organizace působící na území města i kraje.

Tato komise řeší v současné době několik úkolů, jako:

- postupné budování základního komunikačního systému v Praze s úzkou vazbou na výpadové komunikace, tzn. dálnice a čtyřproudové rychlostní komunikace;

- budování a modernizaci sektorových záchytných autobusových nádraží, převážně u konečných stanic metra;

- zajištění rekonstrukce Ústředního autobusového nádraží Florenc, jež si vyžádá náklad ve výši 600 mil. Kčs, s dokončením v roce 1996;

- příprava na integrovaný dopravní systém v pražské a středočeské aglomeraci ve vazbě jak na přepravu do zaměstnání, tak i na rekreační přepravu s nabídkou zvýšené kultury cestování.

Velice citlivé vzájemné vazby Středočeského kraje a Prahy jsou ve službách a vnitřním obchodu. Uvedl jsem počty občanů, dojíždějících z kraje do Prahy za prací. Ti samozřejmě nakupují v Praze a používají zde všechny služby. Stejně tak ale Pražané, kteří vyjíždějí do kraje za rekreací. A zde bych chtěl říci, že máme v kraji kolem 82 tisíc objektů individuální rekreace a zhruba 15 tisíc lůžek v objektech podnikové rekreace. Složitou situaci máme zvláště v období června - září, kdy se nám počet obyvatel kraje takto zvyšuje průměrně denně o 400 tisíc osob. Proto se snažíme společně s Prahou řešit zajištění zásobování i služeb.

Problémů i otázek ke společnému řešení je mnoho. Proto bychom chtěli v návaznosti na generel Prahy připravit i generel sociálně ekonomického rozvoje našeho Středočeského kraje.

Jsem si vědom, že docílit urychlené a radikální řešení všech problémů rozvoje hlavního města, nahromaděných v minulých desetiletích, si vyžádá vysoké soustředění prostředků i kapacit a k tomu i schválení potřebných nástrojů pro naplnění cílů komplexního sociálně ekonomického rozvoje Prahy. Proto považuji za velmi nutné vydání zákona o hl. m. Praze, jak o něm hovořila místopředsedkyně ČNR, společná zpravodajka Marie Jarošová, a tento zákon doporučuji.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Václavu Pudilovi. Slovo má poslanec Josef Jung a připraví se poslanec František Antony.

Poslanec Josef Jung: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, je snad zbytečné zdůrazňovat, že úroveň zdravotnictví a sociální péče nelze posuzovat jen z hlediska jejich kvality a šíře, ale že jejich úroveň je již dávno politickým fenoménem ovlivňujícím úsudek lidí o schopnostech socialistického státu zajistit zdravotnickou a sociální péči odpovídající podmínkám a potřebám konce 20. století. Platí-li tento přístup obecně, tím více je zřejmý v našem hlavním městě, které by i v tomto směru mělo být výkladní skříní naší republiky, vzorem a příkladem, jak socialistická stát je schopen zajistit tyto služby svým občanům.

Tato hlediska jsme měli na mysli, když jsme z pověření zdravotního a sociálního výboru zkoumali v Praze otázku, na kolik pražské zdravotnictví a sociální zařízení odpovídají dnešním požadavkům. Setkali jsme se při naší práci s velkým pochopením a otevřeností jak na národních výborech, tak ve zdravotnických institucích i ústavech. Informace - a jsem přesvědčen, že informace objektivní - spolu s posouzením faktického stavu věcí nám poskytly poměrně přesný obrázek zkoumaných oblastí. A musím říci, a to hned v úvodu, že obě mají nejen daleko k ideálnímu stavu, ale že jsou poznamenány i přes mnohé úspěchy a přednosti mnohými zřejmými nedostatky, ať už v organizaci a řízení, v kádrovém vybavení, až po materiálně technickou základnu, včetně současného lůžkového fondu.

Nemohu hovořit o všech problémech, ba ani v potřebné šíři o těch nejvýznamnějších. Ale k věci. Nejprve k organizační struktuře a řízení.

Předesílám, že organizace zdravotnické péče je obdobná s malými odchylkami jako v jiných krajích. Je zde však navíc existence fakultních nemocnic, které vedle úlohy odborných center a vzdělávacích vysokoškolských středisek poskytují zdravotnickou péči občanům z celé republiky. Ležící pacienti mimopražští představují dokonce 25 - 40 % a dětských pacientů je ještě daleko více.

Říkám to proto, že jednak komplikují fakultním nemocnicím jejich hlavní poslání, jednak že náklady jsou z rozpočtu NVP, a to - jak jsme byli informováni - bez zohlednění jejich výše z tohoto titulu.

Vedle organizace, řízení a zaměření pražského zdravotnictví musíme ještě přihlédnout k věkové struktuře obyvatelstva i k souhrnu nepříznivých podmínek životního prostředí.

Skutečnost, tak jak jsme ji mohli zjistit, neodpovídá potřebám, výsledky nejsou adekvátní, na mnoze přes usilovnou práci lékařů i ostatního zdravotnického personálu.

Ambulantní péče, tedy linie prvního dotyku, disponuje v poliklinikách určitým lůžkovým fondem, který představuje asi 10 % celkového pražského stavu. Zřejmě to je také důvodem, proč také fakultní nemocnice musí léčit běžná onemocnění. Bylo by účelné vybudovat několik menších nemocnic druhého typu a uvolnit specializované kapacity nemocnic fakultních.

Tato oblast, tedy linie prvního dotyku, je dobře vybavena lékaři. A musím říci lépe než jiná teritoria. Ale opět jiný pohled říká: 12 % lékařů je starších 60 let. V některých obvodech jako na Praze 3 ještě podstatně více. Denně schází na pracovištích z různých důvodů 20 % lékařů. 70 % lékařů jsou ženy.

Stejně je však zarážející, že Praha má nejmenší návštěvnost obvodních lékařů u pacientů. Jestliže v Praze je to číslo 487, pak v celé ČSR 729. Ptám se: je to ve špatné organizaci, nebo v subjektivních názorech, že pražský pacient si prostě může dojít za lékařem, anebo patří vůbec do nemocnice?

Nebo vezměme číslo ošetření na 1 lékařské místo: v Praze 4,6, v ČSR 5,3. Linie prvního dotyku, zdá se, není nejvýkonnější.

Fakultní nemocnice jsou organizačně začleněny v ÚNZ NVP. Dochází tedy organizačně k rozdělení jednoty léčebně preventivní péče s řadou negativních důsledků. Jejich souhrnným výsledkem, pomineme-li nedostatek lůžek ve fakultních nemocnicích, zejména v chirurgických oborech, jsou neúměrné čekací doby, nedostatečné využití lůžkového fondu apod. Nezvládnutí rychlé chirurgické pomoci je jednou z příčin nepříznivého údaje o úmrtnosti přijatých pacientů. V Praze 5,6 %, v ostatních krajích pouze 3,6 %.

Je přirozené, že Praha hledá východisko z této situace v jiné struktuře a způsobu řízení. Navrhuje se vytvořit integrovaná zdravotnická zařízení v jednotný celek, v jehož rámci by bylo vybudován 5 oblastních ÚNZ, poskytujících všestrannou a plynulou lékařskou péči s maximálním využitím techniky s možností racionálně plánovat a rozdělovat finanční i materiálové zdroje, léky, zdravotnický materiál.

Nicméně, jak jsme se přesvědčili, zdaleka není návrh přijímán jednoznačně. Někdy dokonce i s obavami, a to zejména u ONV! Jsou vyslovovány z důvodu příští přílišné centralizace a tudíž nepružnosti. ONV se obávají, že nebudou schopny ovlivňovat a realizovat tuto část své odpovědnosti danou zákonem.

Jsou to námitky jistě ne zanedbatelné. Je-li NVP přesvědčen o výhodnosti svého návrhu, pak je nutno dále jej propracovat spolu s ONV tak, aby jeho fungování dalo všem partnerům plnou možnost uplatnit svoji odpovědnost za daný stav věci, aniž by během řízení byl doprovázen trvalými kompetenčními spory.

Ještě o dvou institucích pražského zdravotnictví se musím zmínit. Především o ZÚNZ pečujícím o vysokoškolské studenty. S oceněním nutno říci, že opatření rady NVP z roku 1982 je přes některé skluzy respektováno a plněno. I zde jsou však některé otevřené problémy, kde právem požadujeme zjednání nápravy. Předně nebyl stanoven generální dodavatel rekonstrukce budov ZÚNZ ve Spálené ulici. Vykonává jej tedy ZÚNZ sám a je nutno ocenit, že i úspěšně. Ptám se však: je účelné a správné stavět vedení ZÚNZ do této role? Podle našeho soudu je nutné tento stav rychle změnit.

Také financování zdravotnické péče je zdrojem neustálých jednání. Má být kryto z prostředků ministerstva školství, resp. vysokých škol. Stav je však takový, že ČVUT hradí vše, co říká vyhláška, Karlova universita se brání. A tak situaci řeší ministerstvo zdravotnictví spolu s NVP, zřejmě opět na úkor jiných úseků pražského zdravotnictví.

Je zde samozřejmě řada dalších problémů, ale pro budoucí rozvoj ZÚNZ je především třeba znát orientačně počty vysokoškolských studentů v dalším období.

V této souvislosti péče o vysokoškolské studenty chci připomenout i řadu sociálních otázek spojených s nárůstem studentů jednotlivých vysokých škol, ať už se týkají stravování studentů, ubytování, dopravy či dalších otázek.

Druhá instituce je záchranná služba. Je opět začleněna do ÚNZ NVP a jím řízena, je tedy vysloveně celoměstským zařízením. V materiálech, které jsme měli k dispozici, nebyla o ní prakticky zmínka. Věnovali jsme jí během průzkumu tím větší pozornost.

Můžeme být hrdi, že jí bylo už 130 let. Ale bohužel je to také na ní vidět. Prošli jsme jejími objekty, seznámili jsme se s jejím technickým vybavením včetně vozového parku. Kromě toho stáří, říkám otevřeně, není čím se chlubit, až na obětavou práci většiny jejích pracovníků, pro něž příslušnost k záchranné službě je víc než zaměstnání.

Fakta o mém tvrzení jsou výmluvná. Počínaje nevhodným umístěním v nájemním činžovním domě na frekventované ulici přes stísněné a nevyhovující prostory pro technické zázemí a parkování vozidel až po ne vždycky fungující spojení centra s vozidly, nedostatečnou síť pobočných stanic záchranné služby, čímž vzniká dlouhá dojezdová doba k pacientovi. Chybí i lůžková složka s následnými komplikacemi při umísťování akutních případů. Nejsou také upřesněny vztahy k lékařské službě první pomoci a také vazby na Středočeský kraj.

O nevyhovujícím vozovém parku jsou dávno vedeny diskuse, ale řešení, alespoň částečné se snad rodí v těchto dnech. Rádi a s potěšením jsme přijali informaci, že s. ministr Prokopec rozhodl o přidělení všech bývalých objektů SÚNZ na Santošce záchranné službě. Je zde již konečně možnost zřídit lůžka neodkladné péče a tím také vytvořit podmínky pro trvalé zvyšování kvalifikace lékařů záchranné služby a možnost učinit jejich činnost podstatně přitažlivější.

Zdravotní a sociální výbor je toho názoru, že definitivní vyřešení záchranné služby, jejího technického zázemí a kádrového vybavení patří mezi nejdůležitější otázky pražského zdravotnictví.

Několik poznámek ke kádrovým otázkám, lékařům a zdravotním sestrám. Mohl bych obšírně hovořit o postavení lékařů, jejich počtu a kvalifikaci. Omezím se prakticky na to poslední. Rychlost a šíře nových vědeckých poznatků v medicíně i ostatních doprovodných vědních oborech jsou úžasné. Propracovaný doškolovací systém ministerstva zdravotnictví zasluhuje právem uznání. Ale počítá v osnovách dostatečně se světovým vývojem?

Zde je však nutno začít od začátku. Zřejmě ani u nových absolventů lékařské fakulty nevystačíme jen s klasickou medicínou, ale bude třeba interdisciplín, např. profesí ovládajících všechna kouzla využití moderní zdravotnické techniky. Ptám se příslušných ministrů, zda se uvažuje nebo je už zajišťována taková vysokoškolská příprava kádrů a zda je naše lékařská fakulta k takovým činnostem dostatečně připravena.

Samostatným problémem je příprava dostatečného počtu lékařů s náležitou kvalifikací pro novou motolskou nemocnici. To se týká ve stejné míře, ba naléhavěji zdravotních sester. V Motole nám byl uváděn počet potřebný pro plný provoz 2500 tabulkových míst zdravotnického personálu. K jeho rozběhnutí však nutně 1500 míst, z toho 800 sester. Jak jsou tyto počty zajišťovány, to je mou další otázkou.

Velice naléhavý problém spočívá obecně v jednotlivých počtech zdravotních sester a samozřejmě výrazně v lůžkových zařízeních. Zdravotnická rizika, třísměnný provoz, namáhavá fyzická práce u nechodících pacientů, psychické zatížení např. v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, jsou hlavní příčiny značné fluktuace a úbytku sester, obtížně nahrazovaného novými absolventkami.

Setkávali jsme se také se stížnostmi na nedostatečné ocenění jejich práce i na dlouhé řešení sociálních problémů dalších např. ubytování. Je nutné komplexně posoudit tyto otázky spolu s dalším rozvojem středního zdravotnického školství, nebo budeme dále zabředávat do obtížně řešitelných situací.

Několik slov k otázce stavu budov, zdravotnické techniky, léků a zdravotnických potřeb. To, co jsme v těchto oblastech viděli a slyšeli, příliš optimismu v nás nezanechalo. Zřejmě příliš dlouho jsme žili pod dojmem, že zdravotnictví dostává vše, co potřebuje, a to, co bylo přímo na očích, co volalo po nápravě, tj. budovy nemocnic, bylo odsouváno pod tlakem jiných potřeb. Stav pražských nemocnic je toho výmluvným svědectvím.

Pominu kapacity nemocnic. Ale 50 % zdravotnických objektů je starších 50 let. 50 % z celkového počtu lůžek je v pokojích pěti, deseti i vícelůžkových s minimálním sociálním zázemím pro pacienty i zdravotnický personál.

Snad nejnaléhavější je situace v technickém stavu provozních zařízení, tj. kotelen, kuchyní a rozvodů. Harmonogram oprav a výstavby má v této pětiletce značné skluzy. Je na druhé straně ovšem pravda a je třeba to ocenit, že pražské zdravotnictví dostalo v minulých letech řadu nových objektů, což veřejnost oceňuje a pražské zdravotnictví se má čím chlubit.

Nedostatek špičkové zdravotnické techniky je možno pochopit protože představuje dnes hříšně velké částky v tvrdých valutách. Nejde však jen o ni. Dnes běžná zdravotnická technika se rychle opotřebovává a stárne. Např. ve Fakultní nemocnici v Praze 10 je ve stáří 10 - 19 let, tedy pracující nespolehlivě a mnohdy i rizikově. Situace je zralá na rychlou obměnu.

Mám-li shrnout reality, pak však musím uvést, že i tuzemské, tedy relativně dostupné zdravotnické techniky je nedostatek. Velice kritické připomínky byly k výrobkům Chirany. Dají se shrnout mj. do závěru, že "Chirana nezachytila technický rozvoj". Do jaké míry jsou uvedené informace objektivní, musí posoudit ministr zdravotnictví. Je nutné požádat příslušná federální ministerstva a státní podnik Chirana o jasná stanoviska a hlavně o rychlé řešení situace.

Nejen technika, ale nedostatek řady zdravotnických potřeb ztěžuje zdravotnickou péči a je předmětem stálé kritiky. Mluvit o situaci v lécích je věc již otřelá. V této souvislosti chci uvést informaci ředitele Vaigla lékárenské služby Praha 1, podle níž se situace dále zkomplikovala, a to jak neschopností naší výroby plynule a v potřebné struktuře zajistit dodávku léků, tak i v důsledků vážných propadů v zahraničních dodávkách, zejména z Maďarské republiky.

Chci rovněž upozornit na vážný stav v počtu lékárníků. Z fyzického stavu v Praze 533 je 204 v důchodovém věku. Otevření farmaceutické fakulty v Hradci Králové v roce 1970 zdaleka nestačí pokrýt všechny naléhavé potřeby. Vždyť Praha v letošním roce dostává řádově jen několik desítek absolventů této fakulty. Je pravda, že byly citelně posíleny počty posluchačů v současné době, ale zřejmě nedostatek lékárníků bude ještě dále provázet tuto část pražského zdravotnictví. Neodvažuji se navrhovat potřebná opatření. Příslušní ministři by však měli ČNR informovat, jak urychlit řešení této situace.

A konečně pár poznámek k sociální péči. Naše skupina navštívila i některá zařízení sociální péče, počínaje skromným zařízením pro osamělé matky přes Jedličkův ústav až po domovy důchodců. I zde zůstává Praha svým starším a starým občanům hodně dlužna. Totéž platí o zařízeních pro fyzicky a mentálně postižené děti. Mohu se jen zmínit např. o stísněném a provozně už nevyhovujícím objektu Jedličkova ústavu i o obětavé práci celého ústavního kolektivu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP