Úterý 31. října 1989

Česká vláda spolu se Socialistickým svazem mládeže řeší a bude řešit řadu zásadních otázek souvisejících s uplatněním mladé generace, se zkvalitněním estetické výchovy a společenské péče o děti a mládež, o studenty, učňovskou mládež a mladá manželství. Těmito a dalšími opatřeními musíme aktivně čelit i takovému negativnímu jevu, jakým je vzrůstající kriminalita zejména mladistvých delikventů.

Znepokojuje nás skutečnost, že rozsah trestné činnosti mladých pachatelů na území hlavního města Prahy převyšuje republikový průměr a má v Praze vzrůstající trend, zejména v oblasti toxikomanie a alkoholismu. Zvyšuje se i rozsah majetkové trestné činnosti a uliční kriminality. Dodržování zákonnosti je nezbytnou podmínkou pro rozvoj tvořivé práce a klidný život obyvatel města a považujeme ji za důležitou společenskou povinnost. Kladem proto důraz na posilování výkonu služby všech složek veřejné bezpečnosti, avšak současně i na zvýšení vlivu školy, rodiny, kulturních a dalších zařízení na řádnou výchovu mladé generace.

Předmětem kritiky ze strany občanů a návštěvníků našeho hlavního města je neodpovídající úroveň obchodu a služeb. Zvyšuje se sice postupně prodejní plocha obchodní sítě výstavbou obchodních domů a nákupních středisek, trvale však přetrvávají značné problémy v personálním obsazení nových prodejních jednotek. Nedostatky jsou i ve skladovém zázemí, což způsobuje sortimentní problémy v zásobování hlavního města. Za rozhodující proto považujeme pokračovat v postupném zvyšování prodejních ploch a provozoven služeb v rámci účelové investiční výstavby i v rámci komplexní bytové výstavby. Přes složitost tohoto úkolu jsou pro jeho plnění vytvářeny podmínky. Řadu opatření lze však provést okamžitě i bez velkých investic. Jde zejména o změnu přístupu pracovníků obchodu vůči zákazníkům a zkvalitnění kulturnosti prodeje.

Obchod pracuje v podmínkách nového hospodářského mechanismu. Jeho uplatnění přineslo řadu pozitivních změn, zvýšení aktivity obchodních organizací při zajišťování zboží, avšak očekáváme, že v hlavním městě bude trend zvyšování výkonnosti a kvality práce obchodu včetně poskytování nejrůznějších drobných služeb občanům výraznější než je tomu dosud, neboť do Prahy se soustřeďuje zvýšená poptávka návštěvníků Prahy z ciziny i našich občanů z jiných krajů. V tomto směru by se měl projevovat i odpovědnější přístup k potřebám Prahy od dodavatelských výrobních podniků, z nichž některé se uzavírají v rámci krajů a území a kladou neúměrné požadavky vůči obchodním organizacím v Praze. Ukazuje se, že i z centra budeme muset řešit vytvoření většího prostoru v obchodním rozpětí pro obchod v Praze, aby měl větší možnosti zabezpečit větší přísun zboží do Prahy.

Přes určitá zlepšení zůstává zatím dost prostoru pro zlepšování služeb, kde nový hospodářský mechanismus otevřel široké možnosti pro rozvoj podnikatelské činnosti.

Vedle služeb podniků místního hospodářství a družstev je potřeba využívat ve větší míře i různé formy drobného podnikání, hledat netradiční formy, více využívat schopností a nápaditostí našich občanů. Nejsme spokojeni ani s neúměrně nízkým počtem drobných provozoven, jichž je v Praze zatím 35. Pro informaci např. ve Středočeském kraji, který je přibližně srovnatelný v počtu obyvatel s Prahou, bylo zřízeno již 450 drobných provozoven.

Soudružky a soudruzi, k úspěchu minulého období bezesporu patří výsledky dosažené v přestavbě dopravních systémů města. Metro, které je obyvatelstvem a návštěvníky Prahy oceňováno jako dosud nejúčinnější opatření na úseku zlepšení městské hromadné dopravy, se stalo nejspolehlivějším dopravním prostředkem. Provozováno je již více než 31 km tras s 36 stanicemi. Metro současně významně působí jako urbanizační prvek oživující nové společenské prostory v okolí jeho stanic. I v dalším období počítáme s preferováním systému hromadné dopravy, především elektrické trakce. Síť metra bude prodloužena na 70 km, což si vyžádá jen v 9. pětiletce 6,5 mld. Kčs stavebních prací. K postupu výstavby metra byla přijata celá řada usnesení vlády ČSR. III. etapa metra, řešící soubor staveb po roce 1990, jejímž základem je prodloužení trasy B na Černý most, spojení Severního města a založení nové objízdné trasy spojující Pankrác a Vinohrady, byla projednána a schválena v letošním roce.

V návaznosti na výstavbu metra bude i organizována povrchová doprava elektrickými drahami, Rozhodující je realizace nových tramvajových tratí Modřany - Komořany, Palmovka - Ohrada, Hlubočepy - Barrandov, Bílá Hora - Řepy. Současně i rekonstrukce dožitých tratí umožní nasazení nového typu tramvají. V závěru 9. pětiletky se počítá s nahrazováním autobusů ekologicky vhodnějšími trolejbusy. K tomu jsme získali i podporu federální vlády.

Dále bude nutné pokračovat ve výstavbě Základního komunikačního systému soustředěného na realizaci středního dopravního okruhu v zájmu odstranění dopravní přetíženosti a řešení průjezdnosti centra. Současně se budují i návazné úseky radiál tak, aby bylo zajištěno funkční využití celého středního dopravního okruhu. Zásadní význam v celé oblasti má realizace návazných staveb Strahovského tunelu, v severní části Špejchar - Argentinská a v jižní části Zlíchov - Ostrovského. Spolu s NVP vláda ČSR již dořešila záležitost související se stavbou Komarovova - Rybníčky v návaznosti na existující dopravní a ekologické problémy stávajícího provozu v oblasti.

Pro ukončení linek příměstské autobusové dopravy ČSAD, které spojují rozsáhlé zájmové území s Prahou, budou postupně budována sektorová autobusová nádraží v blízkosti vybraných stanic metra. Prostá konstatace záměrů rozvoje městské hromadné dopravy nemůže a nesmí potlačit naši kritiku za neodpovědné přístupy správců komunikací a sítí při údržbě a rekonstrukcích.

Trvale však zaostává přestavba železničního uzlu, její dosavadní postup je pomalý a nevyhovuje potřebám města, dostává se i do střetu s jinými stavbami na jeho území. Rozvoj železniční osobní a nákladní dopravy v prostoru pražské aglomerace nutně vyžadují urychlení prací na přestavbě železničního uzlu Praha s tím, že přednostně musí být řešena federálním ministerstvem dopravy a spojů komplikovaná situace v centrální části města.

Před resortem dopravy a spojů stojí i důležitý úkol pokračovat intenzivně v zlepšování telefonizace hlavního města, neboť v současné době je stále ještě téměř 50 tisíc nevyřízených žádostí o zřízení telefonu. Tato závažná situace je zejména důsledkem opožďování výstavby telefonních ústředen v nových sídlištích. Cílem je ve výhledu dosáhnout více než 90 % vybavenosti bytů telefonem.

Další rozvoj letecké dopravy a zvýšené nároky v mezinárodní přepravě bude řešen rekonstrukcí a modernizací komplexu ruzyňského letiště, která bude probíhat v závislosti na vytvořených zdrojích pro tuto vysoce náročnou akci.

Soudružky a soudruzi, na 15. zasedání ÚV KSČ byl v přijaté rezoluci vysloven požadavek, aby byly přednostně řešeny problémy v nejvíce ekologicky postižených oblastech, mezi nimi v hlavním městě Praze. Tento požadavek musí vláda, ale i orgány Národního výboru hl. města Prahy důsledně zabezpečit. Chtěl bych proto ČNR dnes podrobněji informovat o opatřeních, která na tomto úseku budou postupně realizována, i o těch, která se připravují.

Značný význam má především výstavba nových zdrojů a rozvodů pitné vody i budování nové kanalizační sítě, která v Praze postupuje plánovitě a programově. Vážným nedostatkem jsou však neúměrné ztráty ve stávající síti vodárenské soustavy, které přesahují 30 %. Zde očekáváme, že ze strany správců sítí dojde k výraznému zlepšení péče.

Nejsme rovněž spokojeni s tím, jak jsou zajišťovány úkoly v čištění odpadních vod. Opožděná intenzifikace stávající čistírny v Tróji a odsouvané zahájení výstavby nové čistírenské kapacity vyvolaly složitou a vážnou situaci v ochraně čistoty vod. Naše i federální vláda již projednaly závěry státní expertizy projektového úkoly první stavby nové čistírny, která byla v letošním roce zahájena. Pozorně posuzujeme a vítáme všechny náměty, které by vedly k zavedení co nejúčinnější a nejmodernější technologie čistění a ke snížení nákladů této stavby a hlavně ke zkrácení termínů její výstavby.

Mezi záměry, jejichž realizace se daří patří převod velkých topných systémů na ušlechtilá paliva. Jejich podíl na celkové spotřebě již překročil 50 %. Teplárenská soustava byla posílena dostavbou a přestavbou stávajících tepláren Třeboradice, Malešice, Michle a Holešovice.

Progresivním řešením se stává realizace tepelného napaječe z elektrárny Mělník a navazujících tepelných rozvodů, včetně teplofikace stávajících zdrojů. Tím se vytvářejí předpoklady pro vytvoření integrované teplárenské soustavy na území Prahy a přeměny kotelen na výměníkové stanice s hlavním realizačním obdobím v 9. pětiletce.

Při zabezpečování tohoto rozsáhlého souboru staveb však přetrvávají některé nedostatky. Není plně dořešeno sdružení prostředků a financování některých tepelných napaječů, navazujících tepelných přípojek a rekonstrukcí stávajících lokálních zdrojů. Dořešení těchto otázek musí aktivněji zajistit příslušné resorty a investor a zabezpečit důsledné rozhodnutí vlád, které k řešení plynofikace a ekologie hl. m. Prahy byly již uloženy pro zajištění všech akcí.

Cílem je ukončit spalování tuhých a kapalných paliv v centru města do r. 2005 a na dalším území do r. 2010. Je třeba otevřeně říci, že podniky a organizace, které si včas nezajistí podmínky pro napojení na centralizovaný teplárenský systém, budou v budoucnu stát před neřešitelným problémem se všemi vážnými důsledky, které pro ně z takového stavu vyplynou.

Jedním z rozhodujících ekologických úkolů je svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů. V současné době dosahuje v hlavním městě jejich roční objem 408 tisíc tun. Dosud je z tohoto objemu ukládáno na skládkách 350 tisíc tun, tj. více než 85 %.

Zásadní obrat v likvidaci odpadů by měla přinést výstavba spalovny tuhých komunálních odpadů v Malešicích, která byla zahájena v září 1988 a má být uvedena do provozu v srpnu 1992. V rámci výstavby bude zajištěno i účinné čištění kouřových spalin na úrovni druhého stupně. Protože územní rezervy vyčleněné pro skládkování tuhého komunálního odpadu jsou v podstatě vyčerpány, je nutné bezpodmínečně dodržet stanovené termíny výstavby spalovny. Nepříznivá situace v kapacitě řízených skládek vyžaduje přípravu náhradních lokalit i ve vlastním provozu obvodních národních výborů. V tomto směru musí najít Národní výbor hlavního města Prahy ve spolupráci se Středočeským krajským národním výborem optimální řešení, a to jak na úseku alokací skládek, tak i výstavby zpracovatelských závodů, spaloven toxických látek a skládek průmyslových odpadů.

V této souvislosti dovolte připomenout i další, velmi důležitou otázku v životě hlavního města, která bezprostředně souvisí s životním prostředím, a to je čistota a pořádek.

Po soustavné čistotě volá nejen okolí domů, ale i jejich vnitřní prostory, mezibloková prostranství, podchody a pasáže. Stejně tak areály průmyslových závodů, stavební dvory a zařízení stavenišť je nutné podřídit kázni a disciplině provozovatelů.

Vláda vytváří tlak na příslušné resorty k zabezpečení výroby různých úklidových mechanismů, kterých má Praha nedostatek a je nutno je zatím dovážet.

Také u čistoty veřejných komunikací nedošlo přes přijatá opatření k zásadnímu zlepšení. Současný špatný stav mají na svědomí zejména stavební organizace, ale i další, které vozovky znečišťují, ale následně nezajišťují jejich úklid. Je nutné, aby organizace, odpovědné za čistotu pražských komunikací, zvýšily směnnost využití technických prostředků a četnost čištění komunikací. V této oblasti očekává vláda zvýšení kontrolní a řídící činnosti pražských obvodních národních výborů a důslednější uplatňování sankčních postihů vůči znečišťovatelům, a to jak organizacím, tak jednotlivým občanům v jednotlivých blocích domů. poslanecké průzkumy tento požadavek plně podporují.

Je zde i široké pole pro uplatnění občanské iniciativy a působnosti organizací Národní fronty, neboť péče o stav a zlepšení životního prostředí nemůže být jen záležitosti placených služeb, ale výsledkem morálního přístupu všech obyvatel města. V tomto směru může být iniciativním podkladem Generel životního prostředí, zpracovaný Národním výborem hl. m. Prahy.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, nezastupitelné místo v procesu komplexního rozvoje hlavního města Prahy mají národní výbory. Jsou nejenom nositeli organizátorské a koordinující úlohy, ale nesou též výraznou odpovědnost za všetranné zabezpečování přijatých programů. Významným impulsem pro jejich činnost a důležitým legislativním opatřením umožňujícím širokou demokratizaci působnosti v soustavě pražských národních výborů na základním stupni, se stala novelizace zákona o národních výborech z roku 1988, která rozšířila pravomoci národních výborů a zvýšila přímou účast občanů na jejich činnosti.

V procesu demokratického formování a uplatňování zájmů různých skupin obyvatelstva územního obvodu, tj. společenských organizací, pracovních kolektivů, zájmových sdružení, občanských výborů, se výrazně změní úloha volených orgánů. Musí uvádět v soulad skupinové, místní a osobní zájmy s celospolečenskými. V tomto směru očekáváme aktivitu a konkrétní postup rady Národního výboru hl. m. Prahy podle podmínek jednotlivých obvodů.

Zatímco Národní výbor hlavního města Prahy se musí utvářet jako koncepční, řídící, metodické a kontrolní centrum, výkonná činnost nižších stupňů národních výborů se přesune na bezprostřední zabezpečování služeb občanů a provozu města, ke kterému patří i čistota, péče o zeleň a komunikace. Zvýšení odpovědnosti národních výborů za komplexní rozvoj, zejména obvodních a místních národních výborů, vyžaduje výrazně posílit jejich působnost na úseku územního rozhodování, hospodaření s nebytovými prostory i na úseku vydávání obecně závazných nařízení a dalších sfér činnosti.

Zvlášť potřebné je výrazné zvýšení jejich samostatnosti ve finančním hospodaření a dosažení finanční soběstačnosti. K tomu je nezbytné rozšířit vlastní rozpočtové příjmy těchto národních výborů, zvýšit jejich objem a zajistit stabilitu finančních zdrojů i potřebnou dynamiku v návaznosti na plánované celospolečenské úkoly a potřeby. Tím se vytvoří podmínky pro uplatnění ekonomických metod řízení národních výborů, pro snížení jejich závislosti na centralizovaných zdrojích při současném prohloubení zainteresovanosti na výsledcích hospodaření. Na přípravě komplexu těchto opatření programově propojených se v současné době intenzivně pracuje. Přitom nelze opomíjet i potřebu dalšího zkvalitnění práce volených orgánů a aparátů národních výborů.

Soudružky a soudruzi poslanci, ve všech rozvojových dokumentech a konkrétních opatřeních jsou plně respektována specifika hlavního města Prahy ve vztahu ke Středočeskému kraji.

Vzhledem k vazbám Prahy a jejího nejbližšího okolí bude dále posilována úzká spolupráce obou národních výborů při všech akcích, které se dotýkají společných zájmů. Z tohoto pohledu se ukázalo jako prospěšné obnovení činnosti Společné komise pro koordinaci vztahů obou krajů, která již řešila naléhavé problémy.

Proto i vláda ČSR při řešení některých problémů jako je např. teplofikace a čištění odpadních vod přijala opatření týkající se jak Prahy, tak i navazující oblasti Středočeského kraje.

Postavení a podmínky Prahy jsou ekonomicky a vztahově nesrovnatelně složitější a náročnější než v jiných městech, vyžadují, aby Národní výbor hlavního města Prahy byl vybaven účinnějšími právními a ekonomickými nástroji, kterými by zavazoval státní podniky a organizace k důslednému respektování územních vazeb k hlavnímu městu a zajišťoval tak kvalitní rozvoj městských funkcí.

Takové postavení je třeba vyjádřit i v novelizované zákonné úpravě postavení hlavního města Prahy. Práce na této novelizaci probíhají souběžně s pracemi na nové Ústavě ČSSR a zákonu o národních výborech. Nová právní úprava postavení hlavního města Prahy, připravená již v návrhu zásad, by měla přinést optimálnější řešení rozvojových záměrů. Počítáme s tím, že oba zákony budou dopracovány v návaznosti na práce s novou čs. Ústavou tak, aby mohly být předloženy následně po jejím přijetí ve Federálním shromáždění.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, dovolte, abych v závěru opětovně zdůraznil, že vláda České socialistické republiky bude věnovat dalšímu rozvoji Prahy prvořadou pozornost. Příznivé předpoklady k tomu vytvářejí i poslední zasedání ÚV KSČ, která položila důraz na vědeckotechnický pokrok a tvorbu a ochranu životního prostředí, tedy oblastí, jejichž zvládnutí bude významně ovlivňovat budoucí život našeho hlavního města.

Chceme dále upevňovat úlohu Prahy v jejím zvláštním postavení jako centra naší země i důležité mezinárodní metropole. Jsme si vědomi, že v Praze je soustředěna převážná většina státních a centrálních orgánů i řada mezinárodních organizací. V uplynulém období se Praha mnohokrát také prezentovala jako místo řady mezinárodních porad a jednání i jako konferenční středisko vědy a výzkumu.

Zpracované dokumenty k rozvoji Prahy vyjadřují reálný a vyvážený rozvoj všech složek města po roce 1990 při respektování hlavní obecné zásady, kterou je společensko-ekonomická priorita Prahy jako hlavního města federace a České socialistické republiky.

Praha má tak program, odpovídající současným trendům a cílům společenského vývoje při plném respektování oblastně ekonomických potřeb a možností, který je současně nástrojem a návodem ke strukturálním změnám pražské ekonomiky. Jedná se o dokumenty otevřeného charakteru, které budou průběžně zpřesňovány a doplňovány s dopracováním základních směrů hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR i ČSR v pětiletých plánech rozvoje národního hospodářství. Takto je připravován i oblastní plán rozvoje města na 9. pětiletku.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP