Úterý 30. června 1987

Projednávání vývoje situace v tomto resortu bylo často na programu jednání výborů ČNR i jejího předsednictva. V této souvislosti se vždy poukazovalo na zastaralost materiálně technické základny výroby. Je však třeba říci, že to je obecný problém celého průmyslu řízeného vládou ČSR. Jak čísla státního závěrečného účtu ukazují, nepodařilo se dosud zastavit růst opotřebení základních prostředků, jehož stupeň je právě v resortu ministerstva průmyslu ČSR nejvyšší. Existuje zde vysoký podíl plně odepsaných základních prostředků, zejména strojních, roste průměrné stáří strojů a prodlužuje se doba jejich obratu, což je nejhorší u lehkého průmyslu.

Nepříznivě se v roce 1986 vyvíjelo využívání základních prostředků. Jako poslanci to můžeme z vlastních poznatků v plném rozsahu potvrdit. Příčin je jistě celá řada. Avšak jedna se nám zdá jednoznačně základní: je to investiční politika a s tím spojené řešení strukturálních otázek a otázek rozvoje a stabilizace pracovních sil, tedy v konečném důsledku sociálních cílů.

V uplynulém roce a během letošního roku došlo ke značným úbytkům pracovních sil v řadě organizací, především lehkého průmyslu ČSR. Úbytek je někde natolik vážný, že s řešením příčin tohoto stavu zřejmě nelze dále váhat. Jsou to však příčiny, které, jak se domníváme, dnes již nevyřeší samy VHJ a v mnoha případech ani resort ministerstva průmyslu ČSR. Iniciativa však musí být především na těch VHJ a na tom resortu, kterého se to týká.

Očekáváme, že vláda ČSR zde energickým postupem umožní zjednat nápravu. V orgánech ČNR vyvineme veškeré úsilí na pomoc úspěšného řešení tohoto podle našeho názoru kardinálního problému. Víme, že vláda v tomto směru uložila svým členům úkoly. Jejich sledování by se mělo stát pravidelnou součástí kontrolní činnosti příslušných výborů pro další období.

Jak už jsem uvedl, souvisí řešení celého problému s investiční politikou. Na příkladech řady investičních akcí bych mohl dokumentovat, jak přes dosavadní způsob podrobného a adresného určování, sledování a vyhodnocování jednotlivých akcí z centra nedosahujeme především toho nejdůležitějšího, a sice aby invessiční proces byl plánovitým vyústěním vědeckotechnického rozvoje a zabezpečoval plnění vytyčených cílů ekonomického a sociálního rozvoje. Povedou se nám i akce, se kterými si nakonec nikdo neví rady. Příkladem může být např. výstavba mlékárny v České Lípě, ale mohl bych jmenovat řadu dalších staveb. Dnes jsme v situaci, že jako objektivizační vliv při posuzování výsledků nejen loňského, ale i letošního roku, uznala vláda ČSR faktický dopad nesprávně založených dlouhodobých investičních akcí. Je to rozhodnuto a nic jiného se asi nedalo dělat. Ale nás by zajímalo, kde je záruka toho, že se situace nebude opakovat.

Řeknu konkrétně, z čeho naše obavy pramení. Dodnes nemají resorty jasno ve strukturálních změnách výroby pro další období, především pak v takových změnách našich výrob, které by s využitím domácí surovinové základny zabezpečovaly růst produktivity práce, úspory pracovních sil, efektivnost a dynamiku zahraničně obchodní směny a uspokojování vnitřního trhu. Týká se to samozřejmě celé 8. pětiletky.

Usnesením předsednictva vlády ČSR č. 124 z 26. května t. r. dostali příslušní členové vlády úkol do 31. srpna t. r. předložit takovéto návrhy. Pro nás jako poslance z toho vyplývá, že si musíme v jednotlivých výborech náročně udělat konkrétní závěry ve vztahu k příslušným resortům, vrátit se k závěrům z projednání návrhů pětiletých plánů a svou kontrolní a iniciativní činností důsledněji napomoci k tomu, aby zadaný úkol byl doveden zdárně do konce. V tom si myslím je naše plná spoluzodpovědnost.

Soudružky a soudruzi, jak už bylo řečeno, státní závěrečný účet ČSR za uplynulý rok je předkládán jako vyrovnaný. Bylo třeba mimořádné dotace z federálního rozpočtu, aby tato vyrovnanost byla zabezpečena. Hlavní příčinou nevyrovnanosti bylo nedosažení plánované dynamiky v tvorbě zisku ústředně řízených státních hospodářských organizací. Projevil se především nedostatečný vliv snižování nákladů jako rozhodujícího intenzifikačního faktoru. V lehkém průmyslu došlo k zcela opačnému vývoji, než plán předpokládal. Z hlediska jednotlivých druhů nákladů byl růst nákladovosti ovlivněn růstem materiálových a finančních nákladů.

Ukazuje se jednoznačně, že problémy, se kterými se potýkáme, nejsou nové, ale potřeba jejich řešení se stává stále naléhavější. Zvýšenou potřebu prostředků z rozpočtu federace vyvolaly i vyšší dotace na finančně-ekonomické nástroje zahraničního obchodu. Chtěl bych zdůraznit, že 70 % vývozu Československé socialistické republiky do nesocialistických zemí tvoří nestrojírenské zboží. Velký podíl v tom má průmyslové spotřební zboží, dále výrobky včetně potravinářského průmyslu. Naprosto převažující část je z odvětví řízených vládou České socialistické republiky.

Jak opětovně zaznívá z jednání výborů, nejsme dobře připraveni na neustálý růst konkurence ve světě a na zpřísňující se požadavky zákazníků na kvalitu a sortiment dodávek. Zde je prvním předpokladem řešení mnoha problémů účelná rekonstrukturalizace národního hospodářství.

S tím souvisí akutní potřeba modernizace a rekonstrukce tradičních odvětví českého průmyslu. Jak jsme museli konstatovat na květnové schůzi předsednictva České národní rady ke zprávě o stavu modernizace vybraných výrob spotřebního průmyslu v České socialistické republice, neplní se vládou přijatá usnesení a postup realizace takovýchto potřebných záměrů je pomalý. I tady vláda České socialistické republiky musí ještě důrazněji prosazovat svou autoritu.

Aktivně se k řešení těchto problémů snaží přistupovat finanční politika. Je velice pozitivní, že i přes problémy s vyrovnaností státního rozpočtu České socialistické republiky se v uplynulém roce realizovaly akce intenzivní údržby, prováděné nad rámec plánu v hodnotě řádově 860 miliónů korun. Byly zaměřeny na zvyšování dodávek pro tržní fondy, posilování efektivnosti vývozu a zlepšování životního prostředí. Je to spolu s modernizací jedna z cest k řešení současných potíží při zmírňování tlaku na novou investiční výstavbu. Tomu bychom také měli svou poslaneckou prací ve volebních obvodech vytvářet plnou podporu.

Soudružky a soudruzi, přes všechnu kritiku dosažených výsledků hospodaření předložená čísla státního závěrečného účtu dokladují, že se na zabezpečení životní úrovně obyvatelstva ze státního rozpočtu a z rozpočtu národních výborů vydalo v roce 1986 opět více prostředků než v předchozích letech. To je základní a pozitivní konstatování dokládající prioritu, kterou naše společnost úkolům v dané oblasti přikládá.

I přes problémy v tvorbě finančních zdrojů byly zabezpečeny prostředky na rozhodující plánované záměry. I tady bychom se však měli podívat na výsledky důsledněji z hlediska plnění věcných cílů. Stále zaznívá na jednáních výborů České národní rady oprávněná kritika například k úrovni a zabezpečení placených služeb pro obyvatelstvo. Ekonomické ukazatele zde hovoří o dobrém plnění úkolů, ale je nezbytné vidět, že nejsou spolehlivým odrazem věcného plnění a již vůbec ne odrazem spokojenosti obyvatel se službami.

Domníváme se, že nelze jednostranně, jak se to často děje například ve sdělovacích prostředcích, vidět cestu k řešení jen v činnosti národních výborů všech stupňů. Příkladem může být například pražská Kovoslužba. Dnes je kvalita a úroveň tímto podnikem poskytovaných služeb v některých oborech výrazně negativně ovlivněna naprostým nedostatkem náhradních dílů, a to od našich domácích výrobců.

Všichni známe situaci, jaká je například v autoopravárenství. Tady všude je třeba vytvářet podmínky k řešení v práci příslušných resortů a přetrvávající problémy řešit rychleji a důsledněji. Impuls musí dát i vláda, když to jinak nejde. Vždyť je stále dosti příkladů nezájmu řady našich monopolních výrobců o zabezpečování náhradních dílů, což vede nejen k hospodářskému plýtvání, ale i k morálním a politickým škodám na vědomí lidí.

Chtěl bych připomenout závěry z nedávného jednání předsednictva ústředního výboru strany, které zdůrazňují potřebu řešit problematiku služeb koncepčně a jako vysoce aktuální politický úkol. Zvláštní zmínku zasluhuje bytová výstavba a bytové hospodářství vůbec. Velmi jsme uvítali slova předsedy české vlády soudruha Adamce, když hovořil o problémech komplexní bytové výstavby na sjezdu Svazu českých architektů.

Problém, se kterým jsme se dosud nevypořádali a který nám opět spíše narůstá, je zanedbávání komplexnosti bytové výstavby, především však v občanské vybavenosti. Neřešení tohoto problému má ve svých důsledcích výrazný politický aspekt a nemůžeme jej dále trpět. Nápravu je třeba hledat již v plánovacím procesu. Neměly by se proto opakovat případy, aby v ročních plánech a rozpočtech například krajských národních výborů byly řádově stamiliónové rozpory v relacích mezi počty plánovaných bytů a objemy na občanskou a technickou vybavenost.

Je zde ovšem potřeba prosadit nový a náročnější přístup ze strany příslušných národních výborů jako investorů, čemuž bychom měli napomáhat i my, poslanci.

Máme požadavek především na Českou plánovací komisi, ale i na další orgány, aby tomuto problému byla věnována potřebná pozornost.

Výbor pro plán a rozpočet bude ve své kontrolní činnosti sledovat postup a vrátíme se konkrétně k této otázce již na podzim v přípravě na prosincovou schůzi České národní rady.

V souvislosti s kvalitou bytové výstavby a s údržbou bytového fondu se stále opakuje a na našich plenárních schůzích opakovaně zaznívá kritika kvality střech, zejména rovných střech, na nových domech. Domníváme se, že především ministerstvo stavebnictví by mělo přijít s řešením problému. Nejde nám o to, soudružky a soudruzi, vysvětlovat současný stav, složitost otázek, které je nutno dořešit, komplikovanost vztahů apod. Jde nám o jasné stanovisko, zajišťující, aby do bytů neteklo. To také od resortu požadujeme a v tom směru očekáváme odpověď ministra stavebnictví soudruha Vávry.

Správa bytového fondu je v rozhodující míře v rukou podniků bytového hospodářství, řízených příslušnými národními výbory. Úroveň činnosti těchto podniků není uspokojivá, v minulosti byla a stále je předmětem kritiky občanů, z valné části, bohužel oprávněné.

Vláda v uplynulém období schválila řadu opatření k řešení současných potřeb. Neměla by zůstat jen na papíře, stejně jako přijaté zásady bytové politiky. V tom musí ministerstvo vnitra České socialistické republiky jako gestorský resort za celospolečensky žádoucí řešení potřeb v této oblasti stupňovat svou aktivitu. Jsme si přitom vědomi toho, že zde záleží na kvalitě řídící činnosti příslušných národních výborů. Tady bychom jako poslanci měli také intenzívněji pomáhat.

Soudružky a soudruzi, národní výbory vykázaly za uplynulý rok ve finančním hospodaření podle podrobných rozborů aktivní přebytek 2,392 miliardy korun. Se svými úkoly se vypořádaly celkově dobře. Ve výdajové části svých rozpočtů vynaložily nejvíce na hlavní odvětví společenské spotřeby, a to více jak tři čtvrtiny všech výdajů a o 2,31 miliardy korun více než v roce 1985. Je to mimo jiné důsledek zreálnění rozpočtu národních výborů, které bylo provedeno a po kterém jsme v předchozích obdobích volali.

V loňském roce se již podařilo v souladu se záměry 8. pětiletého plánu orientovat zaměření investiční části akce "Z" výrazněji na řešení ekologických otázek, zejména v oblasti vodního hospodářství. Je to jistě velmi potřebné, ale v této souvislosti je třeba zdůrazni že jde a stále více půjde o rozsáhlejší a náročnější akce. Pro jejich dobré zvládnutí je třeba vytvářet podmínky. Bylo by potřebné přijmout na vyšších stupních národních výborů, eventuálně na dalších orgánech taková opatření, která by umožnila celý tento proces akce "Z" investorům, to je místním a městským národním výborům, zvládat.

Je třeba si otevřeně říci, že jde vesměs o investiční akce, pro které se touto formou hledá jakési náhradní řešení, protože v plánu investic není potřebný prostor.

V souvislosti s činností národních výborů, respektive zajišťováním jejich úkolů v oblasti zdravotnictví vyvstala v několika výborech, a někde opakované, kritika současného, naprosto neuspokojivého vozového parku sanitek. Jde nejen o nedostatečné počty provozu schopných vozů, ale i o nevyhovující užitné vlastnosti a technické parametry současných vozů Š 1203.

Víme, že nedostatečná kvalita sanitních vozidel Š 1203 byla naposledy kritizována na březnové společné schůzi obou sněmoven Federálního shromáždění. Odpověď ministra všeobecného strojírenství Československé socialistické republiky je z pohledu na existující problém v našich volebních obvodech neuspokojující. Situace je vážná a je třeba hledat urychleně řešení.

Proto se s tímto podnětem obracím na vládu České socialistické republiky a zároveň budeme žádat o pomoc v řešení partnerské výbory Federálního shromáždění.

Podobná, i když asi ne tak vyhroceně kritická, je situace v zabezpečení diagnostických přístrojů pro zdravotnická zařízení spravovaná národními výbory. Je jich nedostatek a mnohde se pracuje s takovými, které již dávno měly být vyřazeny.

Domníváme se, že v tomto směru by k řešení problému mělo aktivněji přistupovat ministerstvo zdravotnictví, a to také budeme od ministra zdravotnictví soudruha Prokopce požadovat. Víme samozřejmě, že součinnost dalších orgánů je přitom pochopitelně nezbytná.

Soudružky a soudruzi, ve své zpravodajské zprávě jsem nemohl, ani nechtěl obsáhnout vše, co zahrnuje státní závěrečný účet. Nechtěl jsem ani opakovat čísla srovnání, která si můžeme přečíst v podkladech. Pokusil jsem se především shrnout z jednání výboru některé problémy, na které bylo výrazněji upozorněno. Domnívám se, že pokud by se společným úsilím příslušných výkonných orgánů vlády a s naší pomocí podařilo těchto několik konkrétních problémů společně vyřešit, byl by to pro naše voliče doklad toho, že o novém myšlení nejen dovedeme hovořit, ale že v jeho duchu dovedeme i jednat.

Toto nové myšlení musíme společně osvědčit na co nejlepším plnění plánovaných úkolů letošního roku i celé 8. pětiletky.

Soudružky a soudruzi, jak je z předloženého návrhu, obsaženého v tisku číslo 35 patrno, byla splněna podmínka vyrovnanosti hospodaření státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1986.

Všechny výbory v souladu s přikázáním předsednictva České národní rady projednaly výsledky hospodaření příslušných kapitol státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1986 a vzaly je vesměs na vědomí.

Výbor České národní rady pro plán a rozpočet za účasti delegací z ostatních výborů projednal vládní návrh ve své schůzi 11. června tohoto roku. Na základě výsledků tohoto jednání navrhuji, aby Česká národní rada schválila vládní návrh státního závěrečného účtu České socialistické republiky za rok 1986 tak, jak je předložen ve zprávě výboru pro plán a rozpočet, obsaženo v tisku číslo 36. Děkuji za pozornost. (potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Mrázkovi.

Soudružky a soudruzi, po přestávce vystoupí v diskusi a rozpravě následující poslanci: Jiří Prošek, Josef Podlešák, Jaroslav Samek, Bohumil Ladislav, Jiří Fleyberk, Gertruda Hambalčíková, Václav Reinberg, Alena Hanzlová a Vladislav Krumer.

Více poslanců se do rozpravy nepřihlásilo.

Přerušuji nyní naše jednání. Po přestávce budeme pokračovat vystoupením poslance Jiřího Proška.

Předseda ČNR Josef Kempný: Soudružky a soudruzi, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Zahájíme rozpravu. Jako první vystoupí poslanec Jiří Prošek. Připraví se poslanec Josef Podlešák.

Poslanec Jiří Prošek: Vážený soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, ve výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví jsme důkladně projednali státní závěrečný účet ministerstva stavebnictví v letošním roce. Dospěli jsme k závěru schválit státní závěrečný účet a současně plně využít poznatků v naší vlastní kontrolní a politickoorganizátorské práci jako poslanců ČNR.

V nejbližším období je třeba se zaměřit na 3 hlavní úkoly. Jsou to úkoly, které podle našeho názoru rozhodnou o výši a kvalitě podílu ústředně řízených stavebních organizací na urychlení sociálně ekonomického rozvoje v naší zemi.

Je to především urychlená likvidace výpadků v plnění plánu stavebnictví za I. čtvrtletí letošního roku, způsobených mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami. Jsme přesvědčeni, že ministr stavebnictví ČSR ing. Vávra a všichni jeho spolupracovníci v celém resortu, především v jeho rozhodujících článcích - podnicích, udělají všechno pro to, aby výpadky byly vyrovnány nejpozději do konce září letošního roku, ale raději dříve, a to nejen v objemu, ale i v těch rozhodujících kvalitativních stránkách stavební činnosti.

Druhý závažný úkol spočívá v tom, aby resort stavebnictví za naší aktivní účasti a podpory udělal každý den určitý krok k uplatnění zásad přestavby hospodářského mechanismu ve svých podmínkách. Neztrácet čas a nezůstávat u záměrů jenom na papíře. To je jediná záruka lepší a kvalitativně vyšší úrovně našeho stavebnictví, která by plně odpovídala oprávněným potřebám lidí. Máme zato, že tady nemůžeme být ani zdaleka dosud se vším spokojeni.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP