Čtvrtek 11. prosince 1986

Skutečnost, že léčebně preventivní péče je poskytována bezplatně a na vysoké odborné úrovni, je pro občany této země samozřejmostí. protikladem k uvedeným výdajům za léčiva je zjištění, opírající se o výsledky průzkumů ministerstva zdravotnictví ČSR, že jen asi 3/4 vydaných léků je účinně užíváno

I nevyužité léky však musely být vyrobeny, opatřeny obalem, mnohdy dovezeny, skladovány, distribuovány. Vyvstává tedy potřeba využití rezerv v hospodárném využití léků, zejména výchovou občanů k vyšší léčebné kázni. Lépe hospodařit by bylo možno i zhodnocením použitých obalů nebo úpravou obalů a balení léků, dlouhodobě aplikovaných.

Soudružky a soudruzi, věnovala jsem ve svém vystoupení rozpočtu zdravotnictví v působnosti národních výborů poměrně značnou pozornost proto, že se s problémy tohoto odvětví setkáváme v poslanecké práci při řešení otázek zajištění potřeb zdravotnického terénu, údržby a obnovy budov a zařízení, zajištění investorské činnosti, získání dodavatelských kapacit, a to jak ze zdrojů stavebnictví místního, tak uvolněním části kapacit tzv. velkého stavebnictví.

Je třeba, aby národní výbory dopracovaly dlouhodobou koncepci jednotlivých forem obnovy základních prostředků (investiční, neinvestiční, v rámci komplexní bytové výstavby, v akci "Z") v návaznosti na koncepci rozvoje sítě zdravotnických zařízení. Toto dopracování je žádoucí i v zájmu intenzivnějšího řešení včasné údržby a účelného využití možností financovat za stanovených podmínek i rekonstrukce, modernizace, přístavby a nástavby z neinvestičních prostředků. Rovněž je třeba, aby národní výbory aktivně přistoupily k uplatňování finančních normativů a ukazatelů. Jejich základní soustavu zpracovalo ministerstvo zdravotnictví ČSR v dohodě s ministerstvem financí ČSR. Cílem je odstranění neodůvodněných rozdílů mezi územními celky a organizacemi nebo zařízeními stejného typu.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, péči společnosti o zdraví lidu dokládá i skutečnost, že je hmotně zabezpečována z celospolečenských zdrojů. Úsilí o dosažení co nejlepšího zdraví lidu je závažným celospolečenským úkolem, znovu zdůrazněným v závěrech XVII. sjezdu KSČ.

Z pověření zdravotního a sociálního výboru doporučuji návrh státního rozpočtu ČSR na rok 1987 ke schválení. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslankyni Marii Sobotové, slovo má poslanec Šenkýř Miroslav.

Poslanec Miroslav Šenkýř: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, blížíme se ke konci prvního roku 8. pětiletky. Roku, v němž naše strana na XVII. sjezdu přijala závažný program - urychlit sociální a ekonomický rozvoj naší společnosti. Je snadné odpovědět na otázku - proč takovýto program. Je to jediná cesta k dalšímu zvýšení životní úrovně, k zabezpečení všestranného rozvoje člověka a k upevnění jistot života v míru.

Není již tak jednoduché odpovědět na otázku, jak se nám další naplňovat direktivy strany a úkoly 8. pětiletky. Máme velké cíle, jak o nich zde hovořil místopředseda české vlády a předseda České plánovací komise s. Krč, když zdůvodňoval vládní návrh zákona pětiletky. Máme velké cíle a k jejich plnění potřebujeme dobře řídit, silnou vědu, kvalitní techniku a suroviny.

Rozhodující však musí být, že je třeba vyburcovat lidi na všech stupních řízení, získat je pro úsilí, o které v naší zemi po XVII. sjezdu jde, to se domnívám, že je nejaktuálnější úkol.

Přistupovat k vlastní práci kriticky, bez průtahů, energicky odstraňovat všechno, co nám stojí v cestě, co způsobuje naše zaostávání za potřebami doby, zrychlit krok na všech úsecích, to s mimořádnou naléhavostí zdůraznilo 4. plenární zasedání ústředního výboru.

Svou otevřeností a kritičností ukázalo způsob jak řešit současné úkoly, jak se vyrovnat se současnými problémy ne je jenom konstatovat, registrovat, ale operativně řešit a věci neodkládat.

Rovněž v ústavně právním výboru jsme zodpovědně posuzovali vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSR a vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1987. Doporučujeme ČNR oba vládní návrhy zákonů schválit. Zdůrazňujeme však, že po schválení ČNR, je také nutné jako se zákonnými normami i s těmito dokumenty tak zacházet a vyvozovat potřebné závěry vůči těm, kteří porušují plánovací a finanční kázeň.

Jinými slovy jde o to, aby schválené zákony, byly skutečnými zákony v procesu řízení, plánování při upevňování kázně a disciplíny.

Soudružky a soudruzi, Jihočeský krajský národní výbor přijal plán a rozpočtový výhled na léta 1986 - 1990. Vyjádřili jsme tak plné odhodlání splnit svůj podíl na úkolech hospodářského a sociálního rozvoje republiky. Nezastíráme náročnost.

Co je třeba dělat v současných podmínkách po zkušenostech z prvního roku 8. pětiletky? Nic jiného než plnit a splnit věcný program, který je zajišťován v podnicích místního stavebnictví a místního průmyslu, silničního hospodářství, restaurací a jídelen, sběrných surovin, potravinářského průmyslu a dalších odvětví hospodářské sféry, stejně tak splnit úkoly ve školství, zdravotnictví, v kultuře, v sociální oblasti. To všechno znamená výrazně zlepšit řízení.

Řídící, vedoucí pracovníci i funkcionáři musí lépe znát situaci, lépe rozhodovat, být blíže k lidem, kteří o plánu a rozpočtu rozhodují. Jsme si toho v našem Jihočeském kraji plně vědomi.

Chci informovat Českou národní radu, že hospodářství národních výborů Jihočeského kraje splní své závazné úkoly státního plánu. Dosahovaná vyšší produktivita práce a úspora materiálových nákladů příznivě ovlivní hospodářský výsledek, který předpokládáme lepší, než stanovil plán.

Pro příští rok odvozujeme zkušenosti z letošního roku. Zejména jde o to, dodržet jednoznačnou zásadu, že plán musí být stabilní. Nedovolili jsme žádné jeho úpravy a spekulace s ním. Mohu říci, že se to vyplatilo. Trváme na požadavku, že nestačí plán plnit jen globálně. Soustředili jsme pozornost na úzká místa, na problémy a sledovali jejich řešení kontrolou, i vytýkacím řízením.

Pro zabezpečení plánu roku 1987 jsme postavili náročné cíle. Ve výrobní, tak i nevýrobní sféře soustředit hlavní pozornost na snížení spotřeby materiálů jak tuzemských, tak i dovážených, energií, nejúčelněji a s nároky na vysokou efektivnost užít prostředků na stavby a stroje. Zrychlit dynamiku rozvoje zvýšením produktivity práce s přísnou návazností na stanovené objemy mezd, zkvalitňovat a rozšiřovat placené služby obyvatelstvu, při vysoké kvalitě.

Chceme zvýšit objemy oprav a údržby, dosáhnout výrazného zlepšení ve vzhledu měst a obcí, zajistit další sociálně ekonomický rozvoj pohraničních území ve smyslu usnesení vlády České socialistické republiky číslo 84 z roku 1986. Zvýšit rentabilitu a skončit se ztrátovostí u některých podniků, zejména u Restaurací a jídelen.

Zabýváme se v každém odvětví nevýrobní sféry obsahem plánu a rozpočtu, s cílem, aby každý pracovník, vyčleněné mzdy, investiční prostředky a materiálové prostředky, přinášely maximální společenský efekt, především ve zdravotnictví, školství a kultuře.

Velmi často slyšíme, že je třeba zavádět nové metody, nové formy práce, je třeba nově myslet Myslím si, že nejde již o nová slova, ale především o nové činy. Máme za to, že v prvé řadě jde o to, mít větší objektivní znalost toho, co je nám svěřeno, co řídíme, za co odpovídáme. A pak musí jít o větší konkrétnost v práci a o větší důslednost v práce. Když tohle bude všude nastoleno, musí to být ve veškeré práci znát.

Chci uvést, že si ceníme toho, že byl plán a rozpočet včas zpracován, projednán; tak jsme jej mohli oproti minulosti dříve projednat s řízeným hospodářstvím a předložit jej i pracovním kolektivům.

Nechci zdaleka tvrdit, že nároky na vyšší odpovědnost, konkrétnost v jednání jsou v každé organizaci a každým vedoucím pracovníkem plně chápány. Trváme na to, aby byla odstraněna formálnost ve veškerém jednání, společných postupech s odborovým hnutím, v socialistické soutěži, závazkovém hnutí, k čemuž na mnoha místech jsou ještě velké sklony. Chceme ne spoustu popsaných stránek, zdůvodnění, ale výsledky v plnění plánu, v plnění volebních programů Národní fronty. Každý soudný a rozumný člověk se za takové postupy musí postavit.

Mohu říci, soudružky a soudruzi, že národní výbory Jihočeského kraje ve velké většině chápou a přijímají odpovědnost a plně se staví za úkoly uložené XVII. sjezdem a tím i za naplnění plánu 8. pětiletky.

Soudružky a soudruzi, v jižních Čechách, jak je známo, plníme úkoly, které souvisí se zajištěním podmínek pro plynulou výstavbu jaderné elektrárny Temelín. Tato se plně rozvine ve druhé polovině pětiletky se všemi vlivy a rychle narůstajícími nároky na stavební kapacity, pracovníky, dopravu, všechny různé obslužné činnosti.

Národní výbory zajišťují mnoho úkolů spojených s přípravou území, náhradního bydlení obyvatelstva, jsou investory nebo gestory za 16 doprovodných investičních akcí

Jsme si plně vědomi povinnosti národních výborů a při podpoře centrálních orgánů nechceme ani v této oblasti zůstat nic dlužni. Hovoříme-li o podpoře centrálních orgánů, mám na mysli, ž musí být zajištěny některé nejzákladnější potřeby rozvoje národního hospodářství v kraji, jako např. ve štěrkopíscích, v panelových prvcích, v některých dalších materiálech, v dopravě apod. Nemůže vlivy této největší stavby republiky nést pouze Jihočeský kraj.

Letošní rok nám ukázal, že bez této pomoci nejsme s to úspěšně zvládnout úkoly v komplexním rozvoji hospodářství národních výborů, v místním stavebnictví a konec konců i v plnění akce "Z", i ve výstavbě rodinných domků.

Ve stavebnictví, které řídí národní výbory v kraji, čelíme nebezpečnému trendu snižování pracovníků v okresních stavebních podnicích, neboť práce stavebních řemeslníků v JZD, v údržbě výrobních podniků, u státních lesů je přitažlivější. Působí zde i silně narůstající problémy materiálové základny.

Jsou rovněž některá úzká místa v kraji, kde pozornost plánujících míst musí být zesílena a rovněž jejich řešení dovedeno do úplného konce. Tak např. není myslitelné, abychom v prvním roce 8. pětiletky podle plánu dokončili 1044 bytů a v posledním roce téměř 4000 bytů. S prostředky vyčleněnými na pětiletku pro bytovou výstavbu musíme vystačit, ale jsme toho názoru, že je třeba je v letech rovnoměrněji užít. A to není záležitost jenom rovnoměrnosti, ale především potřeby jednotlivých let pětiletky, včetně zajištění potřeb jaderné elektrárny.

V této souvislosti bych chtěl znovu zdůraznit, že není možné, abychom odsouvali občanskou vybavenost o 2-3 i 4 roky. Nejen, že to odporuje vládnímu prohlášení, ale v prvé řadě to odporuje potřebám lidí, zejména v takovém kraji, jako je náš když stavíme nejlevnější byt v republice. Jsme toho názoru, jestliže nedojde k rovnoměrnému rozdělení do let, pak poslední léta pětiletky v komplexní bytové výstavbě zřejmě nebudou reálná.

Jižní Čechy se např. v důsledku výstavby jaderné elektrárny staly z pohledu bilance stavebních kapacit silně deficitní. Přezkoumání si tedy také zasluhuje i užití strojních investic v národním hospodářství, při posouzení, že té národní výbory odpovídají za hospodářství, které se nemůže plně rozvíjet bez solidní materiální a technické základny.

Úkoly v našem kraji jsou ještě exponovány nezbytností udržet kvalitu životního prostředí kraje. Nemohu přejít skutečnost, že se zhoršuje podíl, zejména pokud jde o čistotu vod a zdravotní stav našich lesů či o kvalitu lesních porostů.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, chci ujistit Českou národní radu, že s velkou náročností a odpovědností zabezpečujeme úkoly letošního plánu a se stejnou náročností přistupujeme k úkolům celé 8. pětiletky. Náročnost příštího roku i dalších let 8. pětiletky bude vyžadovat, abychom naplňování úkolů, které dnes máme schválit, věnovali soustavnou pozornost po celé volební období.

Závěrem znovu doporučuji schválit předložený pětiletý plán i návrh rozpočtu na příští rok. Děkuji za pozornost. (potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Miroslavu Šenkýřovi.

Soudružky a soudruzi, v rozpravě promluvili všichni přihlášení poslanci. Přeje si někdo z poslanců ještě vystoupit? Není tomu tak. Můžeme tedy ukončit rozprav u k 1. a 2. bodu našeho jednání.

Prosím místopředsedu vlády a předsedu České plánovací komise soudruha Krče, zda si přeje vystoupit? Prosím.

Místopředseda vlády ČSR a předseda České plánovací komise ing. Zdeněk Krč, CSc.: Vážený soudruhu předsedo, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, dovolte mi, abych Vám poděkoval za aktivní přístup k projednávání zákona o 8. pětiletém plánu. Vyslovili jste celou řadu velmi dobrých námětů a kritických připomínek, jak zlepšit naši práci. Vláda a všechny resorty jich využijí při zpracování ročních plánů na léta 1988-1990 i dlouhodobém výhledu do roku 2000, na kterém v současném období pracujeme.

Jsem přesvědčen, že společně náročným přístupem k realizaci úkolů 8. pětiletého plánu, který dnes schvalujeme, i překonáním dosavadních problémů, úspěšně úkoly plánu splníme ku prospěchu celé naší společnosti. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji místopředsedovi vlády soudruhu Krčovi.

Prosím soudruha ministra Nikodýma, přeje si slovo? Ne. Děkuji.

Můžeme tedy dát závěrečné slovo společnému zpravodaji k. 1. bodu pořadu soudruhu poslanci Aloisu Skoupému. Poslanec Skoupý: Není třeba.)

Soudruh poslanec Mrázek, přeje si slovo? Poslanec Mrázek: Nežádám slovo.) Ne. Děkuji.

Můžeme tedy přistoupit ke schválení obou zákonů. Soudružky a soudruzi, zjišťuji, že ve schůzi je podle prezenční listiny přítomno 173 poslanců a že Česká národní rada je tedy schopna se usnášet. Můžeme přistoupit k hlasování, a to o každém bodu pořadu odděleně.

Nejprve budeme hlasovat o návrhu usnesení České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990. Doporučuji, abychom hlasovali o celém vládním návrhu najednou. Je souhlas s takovýmto postupem? Není námitek? Není.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990, podle tisku č. 13 ve znění společné zprávy výborů České národní rady podle tisku č. 14, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Česká národní rada schválila zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990.

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987. Znovu doporučuji hlasovat o celém vládním návrhu najednou. Jsou k tomuto způsobu hlasování připomínky? Nejsou.

Předkládám tedy k hlasování vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987 včetně jeho příloh podle tisku 15 ve znění společné zprávy výborů České národní rady, obsažené v tisku 16. Kdo s tímto návrhem zákona souhlasí, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Česká národní rada schválila podle článku 107 odst. 1 písm. d) ústavního zákona o československé federaci státní rozpočet České socialistické republiky na příští rok a projednala tak druhý bod pořadu schůze.

Můžeme přistoupit k projednání dalšího bodu pořadu kterým je

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP