Čtvrtek 11. prosince 1986

Návrh rozpočtu nekryje zcela výdaje na plánovaný rozsah akce Z, která, jak víme, je jednou z podstatných částí volebních programů NF. Má-li hodnota díla akce Z v roce 1987 dosáhnout zhruba 3 mld Kčs, bude nutné maximálně využít podmínek, které vytvořila nová právní úprava pro sdružování prostředků národních výborů s prostředky podniků a organizací, které mají své sídlo v obvodu příslušného národního výboru. V souvislosti s akcí Z vzal výbor na vědomí příslib, že ministerstvo financí zajistí, aby pro rozvíjení iniciativy lidí na plánovaných úkolech akce Z byl pro její financování vytvořen dostatečný prostor a iniciativa nebyla tlumena.

Určité problémy budou mít národní výbory také při zabezpečování oprav a údržby bytů a oprav a údržby základních prostředků ve vodním hospodářství - to je v oblasti, kde je uloženo rozsah a kvalitu údržby výrazně zvýšit. Jde o zajištění zdrojů pro dotaci fondů oprav, jejichž zavedení v letošním roce nesporně přispělo ke zlepšení péče o základní prostředky a hospodárnějšímu provádění oprav. Do stanoveného normativu chybí něco přes 1 mld Kčs.

I zde je nutné, aby ministerstvo financí - samozřejmě, že v souladu s výsledky celkového plnění rozpočtu na příští rok - vyvinulo co největší úsilí a příděly do těchto fondů zvýšilo na maximálně možnou míru. Výbor vzal se souhlasem na vědomí příslib soudruha ministra, že o dosažení tohoto cíle bude usilovat.

Z rozboru rozpočtového hospodaření v letošním roce vyplývá, že národní výbory rozpočtované příjmy překročí. To však platí v globále. Některé kraje nevytvořily takové prostředky, aby měly pro rok 1987 dostatek zdrojů. Výbor vzal i v tomto směru se souhlasem na vědomí, že ministr financí vyřeší jejich problém při finančním vypořádání za letošní rok.

Rozpočet na rok 1987 ve shodě a v souladu s politickou směrnicí naplňuje úkol zvyšovat a zkvalitňovat životní úroveň obyvatel. Na společenskou spotřebu, tj. na školství, zdravotnictví, kulturu, sociální zabezpečení a ostatní odvětví řízená národními výbory je rozpočtováno o 3,7 % více než v letošním roce. Částka dosahuje 53, 8 mld Kčs.

Neinvestiční výdaje na školství pokrývají potřeby vyplývající z další etapy zdokonalování naší výchovně vzdělávací soustavy a v podstatě zabezpečuje plánovanou údržbu a modernizaci škol.

Největší nárůst rozpočtových výdajů je ve zdravotnictví. Byla zde uvedena konkrétní čísla. Jde nyní o to, aby tomuto nárůstu nákladů odpovídala také péče o pacienty. Rozpočtem jsou zajištěny také základní úkoly kulturních a kulturně výchovných zařízení, je počítáno i s posílením údržby a oprav historických památek, právě tak jako s postupným odstraňováním havarijního stavu některých divadelních budov.

Téměř 3 mld Kčs jsou v rozpočtu vyčleněny na veřejně prospěšné služby. K tomu, co zde k této otázce bylo řečeno, nemám co dodat.

V souvislosti s rozpočtem nelze pominout problematiku bytové výstavby. Při jednání ve výboru jsme - ve shodě s tím, co zde na toto téma bylo již řečeno - podtrhli naléhavou potřebu změnit dosavadní nepříznivý poměr mezi počtem bytů zahajovaných a bytů dokončovaných, lépe zajistit komplexnost při výstavbě sídlišť, obecně i konkrétně zvýšit kvalitu stavebních prací, což platí i pro modernizaci bytů atd. Zvláštní pozornost si zaslouží rychlé odstraňování nedostatků, které ztěžují podmínky pro zajištění úkolů ve výstavbě rodinných domků.

Vzhledem k napjatosti na straně zdrojů rozpočtu na příští rok, budou národní výbory - ve shodě se závěry XVII. sjezdu KSČ - muset plněji využívat svěřených pravomocí, účinněji slaďovat společenské a místní potřeby a zájmy, a dobře hospodařit se svěřenými prostředky a tím i s důvěrou, se kterou byly letos zvoleny.

Zabezpečovat komplexní rozvoj území, za které jednotlivé stupně národních výborů odpovídají, je také úkol velmi náročný Národní výbory v Praze, Severočeském i Severomoravském kraji, právě tak jako národní výbory v příhraničních částech kraje Západočeského a Jihočeského budou ve shodě s příslušnými usneseními vlád ČSR i ČSSR potřebovat mimořádnou pomoc nejen ministerstva financí, ale i ostatních, českých i federálních resortů.

Základní úkoly rozvoje těchto oblastí jsou - jak jsem již řekl - stanoveny usneseními vlád ČSR i ČSSR. Skutečnost je však taková, že příslušné resorty ne vždy vytvářejí potřebné podmínky k důslednému splnění těchto úkolů.

Tuto skutečnost je možno ukázat na příkladu příhraničních oblastí Západočeského a Jihočeského kraje. Za 3 měsíce to bude rok, co federální i česká vláda přijaly opatření k řešení ekonomického a sociálního rozvoje těchto území směřující k vyrovnání životních podmínek obyvatel pohraničí s vnitřními oblastmi našeho státu. Snad kromě využívání příspěvků na výstavbu rodinných domků a modernizaci bytů se většina úkolů z usnesení vlád neplní. Resorty - s výjimkou ministerstva financí ČSR - totiž dosud nevytvořily možnosti, ani nedaly pokyny svým podřízeným organizacím k provádění stanovených opatření. Takže se v praxi žádné výraznější změny prozatím neprojevují, což způsobuje potíže nejen národním výborům, ale nepřispívá ani ke spokojenosti obyvatelstva.

Obdobné problémy s plněním úkolů, usnesených vládami ČSSR a ČSR, se projevují v obou již jmenovaných krajích - Severočeském a Severomoravském.

Vzhledem k tomu, že se po pečlivém zvážení návrhu ponechává v zákoně o 8. pětiletém plánu jako jediná priorita rozvoj našeho hlavního města, bude nezbytné - jak již uvedl společný zpravodaj - abychom se my, poslanci, v rámci své kontrolní pravomoci daleko více zabývali plněním vládních usnesení, přijatých k rozvoj i vybraných oblastí České socialistické republiky.

Společný zpravodaj poslanec Skoupý zde také hovořil o problémech s řízením a organizací investiční výstavby v oblasti národních výborů - např. ve vazbě komplexní bytové výstav.by a občanské vybavenosti. Také v našem výboru se o této problematice často hovoří. A nejen to. Ať již jednáme o státním plánu a rozpočtu nebo o jiných věcných problémech z oblasti činnosti národních výborů, poukazují poslanci soustavně na některé vážné problémy materiálně technické základny národních výborů. Uvedu například nedostatek materiálů pro opravy a údržbu. náhradních dílů pro služby a autoopravárenství, rozpory v krytí nezbytné potřeby vozidel, která představuje často prostou obnovu stávajícího vozového parku, špatnou kvalitu některých stavebních materiálů dodávaných velkým stavebnictvím nebo asfaltů pro opravy komunikací apod.

Jsou to problémy velice citlivé, které naznačují, že nedostatky v materiálně technické základně národních výborů představují vážné ohrožení pro plnění jejich plánovaných úkolů.

Při vysokých nárocích, které na práci národních výborů kladou politické a státní orgány i všichni obyvatelé, je zapotřebí se těmito problémy v příslušných ústředních orgánech daleko více zabývat a především prostřednictvím plánu je účinněji řešit.

Závěrem z pověření výboru mohu prohlásit, že návrh rozpočtu na rok 1987 v globále zabezpečuje potřeby národních výborů v návaznosti na plán a na skutečně dosažené výsledky v roce 1986. Je náročný a předpokládá, že národní výbory si své rozpočtové příjmy skutečně zabezpečí, a že se všemi zdroji budou efektivně hospodařit.

Doporučuji, aby jej Česká národní rada schválila. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Jiřímu Fleyberkovi. Slovo má poslanec Rudolf Kuběna, připraví se poslankyně Marie Sobotová.

Poslanec Rudolf Kuběna: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci. výbor České národní rady pro kulturu a výchovu při projednávání vládního návrhu zákona ČNR o pětiletém plánu i při posuzování přikázaných rozpočtových kapitol na rok 1987 vycházel ze sjezdového závěru, že otázka vyšší úrovně kvality veškeré práce je zásadní otázkou pro všechny oblasti naší společnosti. Zalistujeme-li všemi významnými dokumenty týkajícími se hospodářské oblasti. zvláště materiály XVII. sjezdu strany najdeme v nich společného jmenovatele: důraz na význam dlouhodobého provázaného plánu, na náročnost, koncepčnost zejména řídící práce jako základu cesty k dosažení vysoké efektivity a intenzity celého národního hospodářství.

V této souvislosti si musíme zákonitě položit otázku, jak tyto významné úkoly zabezpečit ve sféře nadstavby. Kde zvláště musíme mobilizovat celý náš materiální a duchovní potenciál, měnit zastaralé přístupy i metody a prosadit myšlení odpovědných, moudrých hospodářů. Jde o složitý a nelehký proces, jako např. dokazují první zkušenosti s uplatňováním Souboru vybraných ekonomických nástrojů pro kulturní organizace řízené ústředně i v působnosti národních výborů.

Dokument vznikl v součinnosti s příslušnými centrálními orgány, se všemi KNV, NV města prahy a s vybranými ONV. Jeho cílem je systémové řešení závažných problémů ekonomiky kultury, která sice musí plně respektovat společensky efektivní, kulturně politické úkoly, prostředky však na ně musí být vynakládány s maximální uváženou hospodárností. Jako hospodářům nám totiž nemůže být lhostejné, jakým způsobem a s jakými společenskými efekty bude naloženo s částkou 3,5 mld Kčs, která je v roce 1987 určena na rozvoj socialistické kultury.

Soubor ekonomických nástrojů je otevřeným systémem a sleduje odstranění hlavních bariér v rozvoji kultury. Mnohdy diametrálně rozdílné výsledky, se kterými se setkáváme v práci místní kultury, signalizují na jedné straně rozdílnou úroveň práce lidí jak v zařízeních samých, tak v řídících odborech národních výborů, ale ukazují zároveň směr pro další zkvalitňování činnosti ministerstva kultury ČSR. Rezervy existují také v oblasti sdružování prostředků, v možnostech společného celoročního využívání kulturních zařízení, a zejména bych rád upozornil na nezbytnost odstranění resortismu, který stále ještě existuje, zvláště mezi odbory kultury a plánovacími a finančními odbory NV. Domnívám se, že cesta vede od seriózních analýz potřeb kultury přes hledání vnitřních rezerv, šetření realizačních kapacit až po vytyčení konkrétních priorit v místech.

Z hlediska systémových opatření ministerstva kultury pro dynamičtější rozvoj místní kultury výbor ocenil zvláště experiment v divadlech, který byl letos zahájen ve dvou krajích i ČSR. Ten směřuje ke zvýšení efektivnosti vkládaných prostředků cestou celkového zkvalitnění divadelní činnosti. V divadle bří Mrštíků v Brně se realizace experimentu projevila zlepšením plnění ideově uměleckých úkolů a vyšší návštěvností. Divadlu to přineslo již v prvním roce zvýšení tržeb, ale i přínos mzdových prostředků.

Dále uvedený soubor obsahuje "pravidla pro postup při financování některých forem reprodukce základních fondů hlavních nevýrobních odvětví v působnosti národních výborů pro období 8 pětiletky", které zahrnují modernizace, rekonstrukce, přístavby a nástavby budov profesionálních divadel.

Třetí příklad, zatím ve stádiu rozpracování a jednání, je zaměřen na možnost převoditelnosti prostředků v rámci pětiletky. Nejen, že se prodlužuje časový horizont z ročních plánů na pětileté období, což rozšiřuje akceschopnost, operativnost a větší koncepčnost práce jednotlivých kulturní organizací, ale též se zamezuje nehospodárnému plýtvání prostředků a posiluje se stimulační stránka mzdových prostředků a odměn.

Všechna opatření mají jeden společný cíl - zkvalitnění a racionalizaci řízení na jednotlivých stupních, zjednodušování dělby práce a snižování nadměrné administrativy u řídících i odborných pracovníků. Jejich hlavním přínosem bude zvýšení efektivnosti odvětví kultury v působnosti národních výborů, dosažení vyšších výkonů a lepší uspokojování potřeb občanů při využití plánovaných zdrojů, např. investic, finančních prostředků nebo provozních výdajů. Realizaci většiny opatření musí předcházet podrobná analýza současných podmínek v krajích, okresech či městech a v příslušných organizacích. Její součástí bude i upřesnění konkrétních společenských a ekonomických přínosů.

Vítáme snahu orientovat úkoly kulturně výchovné činnosti na cílevědomé zvyšování kvality, efektivnosti a účinnosti jejího působení, prohlubování její světonázorové funkce, výraznější orientaci na mládež a hledání specifických forem práce s ní v rámci systému "Mládež a kultura". Současně je nezbytné posílit kulturně výchovnou činnost v závodech, městských aglomeracích, zejména na nových sídlištích, včetně účelného dobudování sítě kulturních zařízení i na vesnicích, prohloubit podíl společenských a zájmových organizací na utváření a rozvoji kulturního života pracujících a mládeže, na realizaci a rozvoji jejich tvořivých aktivit. A že jsou v tomto smyslu ještě široké možnosti ukazuje příklad z Jihomoravského kraje, kde vedle kulturního zařízení NV zabezpečuje úlohy místní kultury 72 kulturních zařízení ROH, ale pouze 8 klubových zařízení JZD.

Proto výbor ČNR pro kulturu a výchovu na své listopadové schůzi podpořil návrh poslance Vladimíra Krumera, aby po vzoru Spartakiády 1985 spojily své možnosti a prostředky tělovýchova, odvětví kultury a společenské organizace sdružené v Národní frontě a využily je k organizaci společných akcí v období října 1987 k 70. výročí VŘSR až února 1988 k 90. výročí Vítězného února. Důsledná realizace uvedeného návrhu představuje podle názoru našeho výboru optimální symbiózu náročného ideového cíle, moderní formu provedení a účelného vynaložení prostředků, času a lidského potenciálu.

Soudružky a soudruzi, z pověření výboru pro kulturu a výchovu doporučuji České národní radě schválit předložené vládní návrhy zákonů o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Rudolfu Kuběnovi. Slovo má poslankyně Marie Sobotová, připraví se poslanec Miroslav Šenkýř.

Poslankyně Marie Sobotová: Vážené soudružky poslankyně., soudruzi poslanci, vážení hosté, státní rozpočet na rok 1987 pro odvětví zdravotnictví vychází z rozpočtového výhledu 8. pětiletého plánu a rozpočtového projektu na rok 1987, schváleného vládou ČSR. Zabezpečuje všechny základní úkoly, vyplývající pro zdravotnictví z rozpracování závěrů XVII. sjezdu KSČ a dalších dokumentů a navazuje na úkoly státního plánu.

Rozpočet přihlíží k dosavadnímu vývoji hospodaření. V posledním desetiletí se postupně zvyšoval podíl výdajů na zdravotnictví. Pro rok 1987 dosahuje částkou 20,445 mld Kčs již 5,5 % užitého národního důchodu. Proti rozpočtu na rok 1986 se výdaje zvyšují o více jak 4,5 % a o 2,7 % proti očekávané skutečnosti roku 1986.

Rozpočet na rok 1987 přímo řízených rozpočtových organizací MZ ČSR, kromě organizací výzkumně vývojové základny, se zvyšuje oproti roku 1986 zejména z titulu provozu nového ústavu národního zdraví pro československé pracovníky integračních staveb v SSSR.

Rozpočet organizací vědecko-výzkumné základny obsahu napjatost, kterou bude třeba řešit v průběhu roku, a to i opatřeními MZ ČSR pokud jde o výběr a efektivní zajištění úkolů technického rozvoje s důrazem na rychlejší zavádění výsledků do praxe.

Hospodářské organizace zdravotnické výroby MZ ČSR orientuje finanční plán na další snižování materiálové náročnosti. rychlejší inovaci, plnění sortimentních úkolů ve výrobě léků a léčivých přípravků, zefektivnění výstupů technického rozvoje a další zefektivnění dovozů a vývozů. Finanční plán počítá s realizací vybraných akcí intenzivní údržby, financovaných pomocí slev z odvodů ze zisku.

Zabezpečení plánovaného zisku úzce souvisí s dosažením dalšího - plánem uvažovaného - snížení materiálových nákladů. Splnění těchto úkolů je náročné vzhledem k růstu cen vstupních surovin a materiálů včetně dovozů i vzhledem k nutnosti přednostně zabezpečovat potřeby léčebně preventivní péče nezbytným sortimentem léčiv.

Pro hospodářské organizace zdravotních služeb zahrnuje finanční plán na úseku lázní účelové dotace na vybrané akce velké údržby včetně neinvestičních rekonstrukcí a modernizací ve výši 100 mil. Kčs, tj. v rozsahu, odpovídajícím usnesení vlády ČSR. Finanční krytí akcí, přispívajících k obnově základních prostředků, je tedy zajištěno. Bude však třeba, aby ministerstvo zdravotnictví ČSR, VHJ a organizace zvýšily úsilí o jejich dodavatelské zajištění, aby přidělené prostředky byly včas a plně využity.

Rozpočet zdravotnických zařízení v působnosti národních výborů zajišťuje všechny základní úkoly s výjimkou rychlejší realizace celospolečenských zdravotnických programů, na které ze 376 mil. Kčs, nárokovaných národními výbory nad běžný směrnicový nárůst, zůstává nezabezpečeno 252 mil. Kčs. O jejich zabezpečení v průběhu roku 1987 jedná ministerstvo financí ČSR s federálním ministerstvem financí a počítá se s přiznáním prokázaných nároků národních výborů až do výše 252 mil. Kčs.

Při sestavení rozpočtu zdravotnictví národních výborů pro rok 1987 bylo využito matematicko-statistického modelu rozdělování prostředků z úrovně ČSR na kraje a NVP. Konečné rozdělení a čerpání přidělených prostředků je zcela v pravomoci národních výborů. Navrhovaná výše rozpočtových prostředků vyjadřuje další očekávaný růst výkonů zdravotnických zařízení národních výborů. V závěru roku 1987 se uvažuje s provozem 115 114 lůžek a přírůstkem 472 lékařských míst. Nárůst neinvestičních výdajů bez mezd přesahuje 6 %. Je téměř dvojnásobný proti růstu národního důchodu, nejdynamičtější ze všech hlavních odvětví společenské spotřeby.

Na léky a speciální zdravotní materiál počítá rozpočet s 8 % nárůstem. Znamená to např., že každý občan republiky by v roce 1987 obdržel léky za 412 Kčs. V propočtu na jednoho obyvatele, v němž se určitým způsobem promítá např. spádovost území nebo sezonní pohyb obyvatel, připadá nejvíce prostředků na léky - 582 Kčs, pro území hl. m. Prahy. Následují kraj Severomoravský (409), Středočeský a Západočeský (385), Jihomoravský (386), Jihočeský (381), Severočeský (378) a Východočeský (368) Kčs.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP