Čtvrtek 3. července 1986

Mnohokrát bylo řečeno, že o výsledcích dosažených ve výrobě rozhodují lidé, jejich pracovní a tvůrčí iniciativa. Jsme přesvědčeni, že v našich JZD máme v tomto na co navázat. V rozvoji pracovní iniciativy a socialistického soutěžení dosahujeme pozitivních výsledků. Například v minulém roce bylo do všech forem soutěžení a závazkového hnutí zapojeno v JZD 84 % trvale činných pracovníků a 9900 kolektivů BSP, což představuje 36, 6 všech pracovníků. Jde o širokou základnu pro rozvoj iniciativy lidí, kterou musíme lépe než dosud využívat k řešení podstatně náročnějších úkolů a slabých míst podle konkrétních podmínek hospodaření jednotlivých JZD. Budeme dále usilovat o získání družstevních rolníků pro realizaci vědeckotechnického rozvoje na v ech pracovištích. I když víme, že důležitým předpokladem k tomu je i vytvoření materiálně technických podmínek, hybnou silou zůstává člověk. Využijeme proto lépe brigád socialistické práce a komplexních racionalizačních brigád, jež musí být nositeli vědeckotechnického pokroku, stát v čele úsilí za zhospodárnění výroby, za důsledné uplatnění vnitropodnikového chozrasčotu.

V souladu se záměry 8. pětiletky usilujeme v družstvech o zabezpečení dalšího přednostního růstu rostlinné výroby. Nejde nám jen o objemové ukazatele. Součástí našeho úsilí je i boj za kvalitu produkce, která u řady plodin neodpovídá našim možnostem a potřebám. Mám zde na mysli nejen opakovaně kritizovanou jakost sladovnického ječmene, cukernatost řepy, konzumní vlastnosti brambor, ale i dalších plodin, včetně kvality objemné píce, kde jsme si vědomí rezerv a nedostatků, a proto tímto směrem zaměříme pracovní iniciativu družstevních rolníků i naši propagační a agitační práci.

V rozvoji rostlinné výroby mimořádnou úlohu přisuzujeme půdnímu fondu. I přes četná opatření přijatá k jeho ochraně a lepšímu využívání zde nedostatky mnohde přetrvávají. Výrazněji se neprojevují opatření k provádění náhradních rekultivací, pomalá je i realizace zúrodňovacích prací. Budeme proto nápomocni příslušným odpovědným orgánům v úsilí proti neodůvodněným záborům půdy a zároveň zaměříme pozornost na ochranu a řádné využívání půdního fondu ve vlastních JZD. Nemalé úkoly čekají odvětví zemědělství i v dalším rozvoji živočišné výroby. Jde především o racionální využívání vlastních zdrojů jadrných i objemových krmiv, zlepšování plemenářské práce v celém reprodukčním procesu, zvyšování užitkovosti a podstatné snižování ztrát a úhynů.

V jednotě se zabezpečováním úkolů výroby budeme zkvalitňovat všechny formy komplexní péče o družstevní rolníky. Zdokonalovat jejich pracovní a životní podmínky jako důležitý předpoklad růstu zainteresovanosti družstevních rolníků na ekonomickém rozvoji JZD. Přesto, že v této oblasti bylo dosaženo podstatného zlepšení v kultuře a hygieně práce, zkvalitňování zdravotní, lázeňské a rekreační péče, zabezpečování závodního stravování, služeb na vesnici, péče o děti předškolního věku i důchodce, přetrvávají zde stále nedostatky. Je třeba přiznat, že i někteří funkcionáři družstev dosud nedocenili význam příznivých pracovních a životních podmínek pro zvýšení zájmu lidí na plnění výrobních úkolů. Svědčí o tom i přetrvávající rozdíly v čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb na tyto účely.

Významné úkoly čekají naše JZD v naplňování volebních programů Národní fronty. Vzhledem k tomu, že v mnohých obcích jsou družstva v tomto rozhodující, povedeme je k aktivnímu podílu při dalším zlepšování občanské vybavenosti na vesnicích, vytváření podmínek pro kulturní, tělovýchovné a zájmové vyžití družstevních rolníků.

Větší pozornost než dosud musí jednotná zemědělská družstva věnovat ochraně životního prostředí. Jsme si plně vědomi, že naše zemědělské podniky se v poslední době vedle průmyslu podílejí na jeho zhoršování. Budeme usilovat o zmírnění nepříznivých vlivů na životní prostředí v souvislosti s dalším zvyšováním intenzity zemědělské výroby a prosazovat v družstvech opatření, jejichž cílem je ochrana půdního fondu, vodních zdrojů a ovzduší.

Vážené soudružky a soudruzi, jménem Svazu družstevních rolníků a jednotlivých zemědělských družstev vyjadřuji plnou podporu vládě České socialistické republiky v jejím úsilí při plnění našeho společného budovatelského programu. Chci ubezpečit orgány České národní rady a vládu České socialistické republiky, že družstevní rolníci - tak, jak to v minulosti již mnohokrát dokázali - vynaloží veškeré síly k naplnění závěrů XVII. sjezdu KSČ a programového prohlášení vlády České socialistické republiky.

Výbor pro zemědělství a výživu se plně ztotožňuje s programovým prohlášením vlády České socialistické republiky a svoji činností bude usilovat o jeho naplnění. Doporučuje České národní radě vyslovit vládě důvěru. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Vařečkovi. Soudružky a soudruzi poslanci, nyní přerušíme naše jednání na půldruhé hodiny k obědu. V jednání budeme pokračovat ve 14 hodin. V diskusi jako první vystoupení poslanec Václav Běžel.

/Schůze byla přerušena ve 12.30 hodin a znovu zahájena ve 14.00 hodin./

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Soudružky a soudruzi, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Jako první vystoupí soudruh poslanec Václav Běžel, připraví se místopředseda ČNR poslanec Oldřich Burský.

Poslanec ing. Václav Běžel: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, program další výstavby rozvinuté socialistické společnosti, stanovený XVII. sjezdem KSČ, vyvolal mezi odboráři předsevzetí vyvinout veškerou energii a vložit zkušenosti odborového aktivu a úsilí členů ROH do uskutečnění závěrů, které sjezd schválil.

Proto poslanci ČNR - odboroví funkcionáři s plnou odpovědností vůči svým členům přistupují k programovému prohlášení vlády ČSR a vyjadřují mu plnou podporu. Činíme to proto, že program posiluje zabezpečení linie XVII. sjezdu KSČ v ČSR, linie odpovídající nejvlastnějším životním zájmům našich pracujících.

Z programového prohlášení, předneseného předsedou vlády ČSR soudruhem Korčákem, přesvědčivě zaznělo, že úsilí o další výstavbu naší rozvinuté společnosti má jediný cíl - uspokojovat hmotné a duchovní potřeby člověka, zdokonalovat podmínky pro jeho další všestranný rozvoj. Otevřeně také vyznělo, že zvýšení dosavadní vysoké životní úrovně a její zkvalitňování závisí jedině na tom, zda se nám podaří vytvořit dostatečné zdroje, což nás zavazuje k rozvoji činorodé a životadárné aktivity našich pracujících a ke stmelování jejich úsilí v cíl, beze zbytku dosáhnout stanovených úkolů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa.

Odboráři jsou si vědomi, že uvést politickou linii sjezdu rozpracovanou v programovém prohlášení vlády ČSR do života nebude snadné. Proto v období nástupu k realizaci závěrů XVII. sjezdu KSČ a v přípravách XI. všeodborového sjezdu rozvíjíme politicko-organizátorskou a výchovnou práci především v základních odborových organizacích. Zaměřujeme ji a napomáháme vytváření podmínek a předpokladů vyšší účasti pracujících na řízení a rozvoji jejich pracovní iniciativy.

Účast pracujících zaměřujeme především na zvýšení efektivnosti a kvality naplňování iniciativy ÚRO - snížit materiálové náklady, zvýšit produktivitu práce a produkci vysoké kvality nad plán. Zaměřujeme ji v úzké spolupráci s Vědeckotechnickou společností na využívání vědeckotechnického rozvoje uplatněním Výzvy pražských závodů a podniků ke spojení vědy s výrobou, na rozvoj společenského hnutí komplexních racionalizačních brigád, zlepšovatelského a vynálezeckého hnutí a na zvýšení iniciativy inženýrsko-technických pracovníků v útvarech přípravy výroby. Internacionálním soutěžením podporujeme další rozvoj mezinárodní socialistické integrace se zeměmi RVHP, zejména se SSSR.

Napomáháme státním a hospodářským orgánům proklestit cestu ke zlepšení řídící, plánovací a organizátorské činnosti, základnímu předpokladu vytvoření podmínek, aby pracující mohli lépe pracovat.

Naši pracující nás svými závazky a činy nejednou přesvědčili, že chtějí odhalovat rezervy, snižovat spotřebu surovin, materiálů, paliv a energie, zvyšovat produktivitu práce a tím i své výdělky, využívat techniku a pracovní dobu. Chtějí sdruženými socialistickými závazky se aktivně podílet na zkracování doby výstavby a uvádění plánovaných kapacit do provozu. Chtějí zvyšovat kvalitu výrobků, zlepšovat služby. Chtějí prostě lépe žít z výsledků své dobré práce.

proto je nutné se i dnes, při posuzování programu vlády ČSR, zamyslet, zda tomuto zdravému úsilí pracujících vytváříme všestranné podmínky. Zda se nám daří zabezpečit, aby každý pracující znal své úkoly, náklady na výrobek, který vyrábí, hodnotu nástrojů, nářadí a strojů, kterých při práci používá. Zamyslet se, zda se nám daří podat pomocnou ruku každému dělníkovi, každé pracovní četě, každému pracovnímu kolektivu k vytvoření základních podmínek pro dobrou práci. Zamyslet se, zda nepodceňujeme práci mezi lidmi, názory pracujících k návrhům plánů, výrobní porady a řešení oprávněných připomínek pracujících.

Příležitost ke zlepšení stavu mají státní, hospodářské, odborové a mládežnické orgány a organizace při nastávajícím pololetním hodnocení plnění plánu kolektivních smluv a socialistických závazků v tomto roce a při sestavování 8. pětiletky a plánu na rok 1987.

Oceňujeme, že programové prohlášení vlády ČSR reaguje na potřeby zdokonalování všestranné péče o pracující. Že se do popředí dostává zkvalitňování životního prostředí, a to především v hlavním městě Praze a ve velkých průmyslových aglomeracích severních Čech a severní Moravy. Že se do pozornosti státních orgánů dostává zkvalitňování pracovního prostředí.

Odborové orgány a organizace jsou si vědomy spoluodpovědnosti za péči nejen o pracovní, ale i životní prostředí. Jsme přesvědčeni, že připravovaná společná opatření vlády ČSR a předsednictva ČOR a jejich důslednější realizace přispějí k odstranění nedostatků poprávu pracujícími kritizovaných.

Společné úsilí by se konkrétněji mělo projevit ve zlepšování bezpečnosti při práci, postupném snižování rizikových pracovišť, nemocnosti a v odstraňování vysoké přesčasovosti. Jsem přesvědčen, že se nám společně podaří vyřešit kritizovanou kvalitu ochranných pracovních pomůcek.

I když Revoluční odborové hnutí soustřeďuje hlavní pozornost a těžiště své práce do podniků, závodů a na pracoviště, budeme se aktivně podílet s ostatními organizacemi Národní fronty na realizaci volebních programů okresů, měst a obcí. Budeme prohlubovat spolupráci s národními výbory všech stupňů při zlepšování podmínek života našich občanů. V akci "odboráři svému závodu a republice" budeme napomáhat v rozšiřování míst ve školách v přírodě, při zlepšování životního prostředí a rozvoji společenského a kulturního života v místech. Budeme napomáhat národním výborům řešit kritické připomínky k dopravě do zaměstnání, službám i obchodu.

Jsme si vědomi naší odpovědnosti za rozvíjení odborářské rekreace, pionýrských táborů ROH a přidělování lázeňské péče jako důležité součásti sociální politiky. Usilujeme o její zkvalitnění, o spravedlivé využívání těchto vymožeností nejlepším pracujícími a především dělníky. Jsme přesvědčeni, že při rozšiřování těchto zařízení z finančních prostředků členů ROH najdeme i nadále pochopení u státních a hospodářských orgánů.

Při vyváženém naplňování všech úloh našich odborů, jak byly vytyčeny XVII. sjezdem KSČ, se neobejdeme bez pochopení a spolupráce se státními a hospodářskými orgány a národními výbory. Oceňujeme přístupy vlády České socialistické republiky k České odborové radě - nejen pro neustále se zlepšující součinnost a spolupráci mezi ministerstvy a svazovými orgány, ale především mezi územními odborovými orgány a národními výbory. Jsme si vědomi, že náročné úkoly, před kterými stojíme v nadcházejícím období, budou vyžadovat zvýšení konkrétnosti a důraznosti v našich společných postupech, více se zaměřovat na hledání cest a řešení efektivnosti a kvality práce, na organizování pracovní iniciativy vytvářením dobrých pracovních podmínek, na upevňování technologické a pracovní kázně, na oceňování dobré práce a pranýřování lajdáctví. Musíme společně věnovat daleko větší pozornost připomínkám pracujících a jejich řešení, věnovat větší pozornost všestranné péči o pracující na pracovištích i v místě bydliště.

Soudružky a soudruzi poslanci, čeští odboráři dají všechny své síly pro dosažení cílů XVII. sjezdu, a proto se svým podílem hlásí k programu vlády České socialistické republiky. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Václavu Běželovi. Slovo má poslanec Oldřich Burský a připraví se poslankyně Miroslava Němcová.

Místopředseda ČNR MVDr. Oldřich Burský: Vážené soudružky a soudruzi, programové prohlášení vlády České socialistické republiky odráží skutečné potřeby současné etapy rozvoje naší vyspělé socialistické společnosti a je aplikací závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa do praktického denního života. Vychází ze zadání, která byla stanovena v Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje na léta 1986 1990 s výhledem do roku 2000.

Dovolte mi, abych jménem zdravotního a sociálního výboru České národní rady vyslovil plnou podporu úsilí vlády České socialistické republiky o co nejvyšší vklad k naplnění celkových cílů československé ekonomiky. Naše společnost si pro uskutečnění těchto úkolů vytvořila dobré politické klima a pevnou ekonomickou základnu. K prvořadým úkolům současné doby v hospodářské sféře patří intenzifikace tvorby zdrojů, které by nám umožnily uskutečňovat záměry zdravotní a sociální politiky a řešit s tím úzce související problematiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Členové zdravotního a sociálního výboru byli představitelem ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky seznámeni s tezemi programového prohlášení české vlády. Oceňujeme pozornost věnovanou nejvyššími stranickými a vládními orgány péči o životní prostředí. přes přijatá a prováděná opatření se nedaří do důsledku eliminovat všechny negativní jevy průmyslové výroby a intenzívní zemědělské výroby na životní prostředí. Je smutné, že mnohé ekologické problémy jsou způsobovány nedostatkem občanské disciplíny či lhostejným, nezodpovědným vztahem ke svěřeným hodnotám, ať už v pracovním, obytném či rekreačním prostředí. V budoucnu proto nesmíme připustit porušování platných zákonů, norem a předpisů, které má a také musí dodržovat každý ve sféře své funkční odpovědnosti. Proto by měla být péče o dobré pracovní prostředí a soustavná snaha o zlepšování životního prostředí jako součást prevence chorob z povolání a zvyšování tělesné zdatnosti dětí a mládeže zařazena do komplexních zdravotnických programů, jejichž cílem je upevňování duševní i fyzické odolnosti a sociální kvality současné i budoucí generace.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP