Čtvrtek 3. července 1986

Nová kvalita myšlení a jeho prosazení v konkrétních činech, odstranění zastaralých přístupů, metod a bariér bránících v postupu vpřed - to vše vyžaduje, obrazně řečeno, opustit pohodlné vyšlapené cestičky, někdy i klid a bezstarostné pohodlí. Všichni o těchto věcech mluvíme a také slyšíme z našich sdělovacích prostředků. Kladné zkušenosti sovětských soudruhů, stejně jako naše vlastní, musíme využít k pozitivním změnám stylu a metod své práce a myšlení bez ohledu na to, kde pracujeme či jaké vykonáváme funkce.

Zeptejme se navzájem, co konkrétního pro to děláme a nebudeme už tak spokojeni. Kolik lidí jen cituje sjezdové materiály a formálně se na ně odvolává bez jejich hlubšího poznání a vyvození závěrů pro zlepšení vlastní činnosti na pracovišti nebo v místě bydliště. S formálními přístupy k politicko-výchovné - práci se nesmíme smiřovat ani u vedoucích hospodářských pracovníků. Mnozí z nich stále ještě více a nesprávně spoléhají na to, že za ně politickovýchovnou práci odvedou stranické organizace, odboráři či jiné specializované instituce.

S velkou naléhavostí vyvstávají konkrétní úkoly ideově výchovné práce v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, národních výborů, společenských organizací sdružených v Národní frontě, ve školství, vědě, kultuře, tělesné výchově a sportu. Nikde nemůžeme připustit, aby pouhý slovní souhlas s usnesením - XVII. sjezdu umožnil další rutinní setrvání u přežitých metod a forem. Kritériem efektivností ideologické práce jsou reálné výsledky, dosažené při budování rozvinuté socialistické společnosti v Československé socialistické republice.

Vážené soudružky a soudruzi, nedostatky v komplexním ideově výchovném působení a jejich urychlené odstranění v životě celé společnosti staví před nás, poslance nejvyššího zákonodárného sboru České socialistické republiky, závažnou a naléhavou otázku využití všech ústavních pravomocí k řešení uvedených problémů.

Chtěla bych zdůraznit, že odpovědnost za naplňování sjezdových usnesení máme každý jako jednotlivý poslanec i jako člen orgánů České národní rady. Nelze tedy hovořit o rozdílném přístupu ekonomických a nadstavbových výborů k této problematice. Můžeme se lišit nanejvýš v zorném úhlu pohledu, formách a prostředcích, užitých při realizaci své kontrolní, poznávací a iniciativní funkce. Cíl máme ale jen jeden!

Nově ustavený výbor České národní rady pro kulturu a výchovu považuje za svou povinnost být koordinátorem společného úsilí v mobilizaci lidského faktoru, zvyšování úrovně ideologické práce a jejího vlivu na formování nového myšlení lidí. Ruku v ruce se společensko-vědní frontou budeme soustavně provádět analýzu nedostatků a společně s výkonnou sférou hledat cesty jejich řešení i k neformální popularizaci a praktické realizaci kladných zkušeností.

V listopadu letošního roku předložíme spolu s výborem pro školství a vědu předsednictvu České národní rady k projednání zprávu o výchově socialistického člověka v etapě komplexní intenzifikace národního hospodářství. Využijeme i poznatků poslanců kulturního a školského výboru České národní rady ze čtvrtého volebního období k této problematice. Zároveň chceme navrhnout opatření, která by v rámci České národní rady odstranila resortní pohledy na ideově výchovnou práci a zainteresovala všechna ministerstva a ústřední úřady České socialistické republiky na dalším zlepšování ideologické a masově politické činnosti.

Soudružky a soudruzi poslanci, na základě pověření výboru České národní rady pro kulturu a výchovu doporučuji, aby Česká národní rada schválila programové prohlášení vlády České socialistické republiky a vyslovila jí svou důvěru. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslankyni Marcele Černé. Slovo má poslanec Josef Kaňa, připraví se poslanec Břetislav Vařečka.

Místopředseda ČNR ing. Josef Kaňa: Vážený soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, řadě nás nových poslanců se poprvé dostalo té cti a důvěry našich voličů, že jsme byli zvoleni do nejvyššího zákonodárného orgánu České socialistické republiky, před který dnes vláda České socialistické republiky předstupuje se svým programovým prohlášením.

Jsem toho názoru, že programové prohlášení, jak jsme s ním byli seznámeni, zahrnuje ve svém komplexním pojetí všechny oblasti našeho společenského života. Naplnění náročných cílů, obsažených v tomto dokumentu, nebude jistě jednoduchou záležitostí. Nejvýraznějším důkazem této skutečnosti také bylo kritické a otevřené jednání XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a jím určená strategie.

Na sjezdu také zazněla závažná i kritická slova na oblasti a úseky, které se dotýkají zájmů a působnosti výboru České národní rady pro obchod, služby a dopravu. Proto také všichni poslanci našeho výboru nejen plně podporují programové prohlášení vlády, ale svojí prací na pracovišti, ve volebních obvodech i v orgánech České národní rady se budou aktivně podílet při jeho realizaci.

Tomu odpovídá i zaměření činnosti našeho výboru po XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, které jsme projednali na poslední schůzi výboru v souvislosti s přípravou na dnešní jednání. Z tohoto pohledu bude také činnost výboru soustředěna na další kvalitativní posun na úseky vnitřního trhu, služeb a dopravy, neboť plánovaný růst materiální a kulturní úrovně obyvatelstva spolu s upevňováním jeho sociálních jistot bude klást větší nároky na další rozvoj tržní osobní spotřeby i výrazné zkvalitnění celého komplexu služeb. Nelze však opomíjet skutečnost, že další růst společensko-ekonomického poslání těchto úseků je podmíněn i širokou účastí ostatních odvětví našeho národního hospodářství na jejich rozvoji.

Soudružky a soudruzi, v posledních letech sedmé pětiletky byl náš vnitřní trh hodnocen jako vyrovnaný a stabilní při dobrém zabezpečení nabídky v uspokojování potřeb obyvatelstva, zejména základními druhy potravin. Bylo také konstatováno, že i na úseku průmyslového zboží dochází k postupnému zlepšení. Jsme si všichni dobře vědomi, že za tímto stručným konstatováním stavu se skrývá mnoho poctivé práce i námahy pracovníků vnitřního obchodu i ostatních, kteří se na jeho zabezpečení podíleli.

Nové cíle však kladou daleko náročnější úkoly před vnitřní obchod. Odstranění stávajících nedostatků, které mají mnohdy základ ve vlastní práci, by mělo být samozřejmostí. Mám zde na mysli různé nedostatky v zásobování i u zboží, kterého je dostatek a které přesto chybí v nabídce, což vyvolává oprávněné stížnosti našich občanů.

Je však třeba daleko výrazněji posílit úlohu vnitřního trhu v šíři a pestrosti své nabídky jako motivačního činitele k rozvoji pracovní iniciativy. Dále je třeba posílit i úlohu vnitřního obchodu jako ochránce zájmů spotřebitele z pohledu kvality zboží a jeho užitných hodnot, i ceny, zejména u některých druhů inovovaných výrobků.

Dalším z důležitých úkolů vnitřního obchodu je, aby zajistil širokou nabídku zboží v širokém cenovém vějíři a tak umožnil nákup všem sociálním skupinám našeho obyvatelstva. Mám zde na mysli zejména zájem, ale i touhu naší mládeže o vkusné textilní a obuvnické výrobky v přijatelné cenové skupině. Je však skutečností, že sám vnitřní obchod, bez účinné a výrazné pomoci výrobců spotřebního zboží není schopen tento požadavek zabezpečit.

Dovolte mi, abych zde reagoval i na stížnosti našich občanů na omezenou nabídku textilních a obuvnických výrobků, kterou náš vnitřní trh nabízí, i na jejich nižší kvalitu a módnost. Nejsem sice odborníkem ani specialistou v těchto oblastech, ale stačí, aby kdokoliv z našich občanů navštívil výstavu obuvi, která byla instalována v Ústředním kulturním domě železničářů, aby se přesvědčil o schopnostech, zručnosti i modelovém zpracování vystavované obuvi, kterou vyrábí státní i družstevní podniky,, a která v šíři své nabídky, za předpokladu různé cenové úrovně, je schopna uspokojit přání širokého kruhu zájemců. Je jen třeba, abychom od výstavy, a to nejen u tohoto druhu zboží, ale obecně, přistoupili k urychlené realizaci, a tím i obohacení našeho vnitřního trhu, neboť zabezpečení předstihu prodeje průmyslového zboží před potravinářským je trvale aktuální záležitostí, které je třeba věnovat soustavnou pozornost jak ze strany vnitřního obchodu, tak i výrobců.

Zde je náš vnitřní trh dosud dlužen širokému zájmu spotřebitelů v nabídce žádaného a dosud nedostatkového elektronického zboží, i průmyslových výrobků a jejich doplňků pro různé zájmové skupiny našich občanů. Je skutečností, že právě tento sortiment sehrává významnou úlohu nejen v zabezpečení předstihu prodeje průmyslového zboží, ale bude i výrazně ovlivňovat plánované úkoly i v maloobchodním obratu.

Úkoly a cíle, které vnitřnímu obchodu stanovil XVII. sjezd Komunistické strany Československa i programové prohlášení vlády České socialistické republiky, jsou pochopitelně daleko rozsáhlejší a nelze je proto obsáhnout v jednom vystoupení. K tomu, aby byly naplněny, bude však nutné přijmout řadu operativních i dlouhodobých opatření na straně orgánů a organizací obchodu. K jejich realizaci musí však svým dílem přispět i ostatní odvětví našeho národního hospodářství.

Do komplexu těchto otázek spadá nejen vlastní zkvalitnění řídící a organizátorské, ale i politické práce vnitřního obchodu, i jeho materiálně technické vybavení, zavádění techniky a budování moderního skladového hospodářství. Stále většího významu bude nabývat na tomto úseku spolupráce se zeměmi Rady vzájemné hospodářské pomoci a to jak v oblasti výměny zboží, tak i v řešení společných výzkumných úkolů.

Neméně závažnou a pro příští období i jednou z rozhodujících podmínek práce a služeb obchodu je i urychlené dobudování sociální oblasti pracovníků obchodu i společensko-ekonomické ocenění jejich práce.

Soudružky a soudruzi, z jednání XVII. sjezdu Komunistické strany Československa vyplynula řada závažných úkolů i pro oblast služeb a dopravy. Je naprosto zřejmé, že v souladu s růstem životní úrovně našich obyvatel porostou nároky i na tyto nezastupitelné úseky, a to jak pro jejich úlohu při uspokojování potřeb a požadavku občanů, tak i potřeb našeho národního hospodářství. Do popředí zájmu široké veřejnosti vstupují proto zcela právem všechny druhy činností, které jsou zabezpečovány nejen různými opravnami, servisy a podniky místního hospodářství, ale i služby, které se podílejí na zkvalitnění a zkulturnění životního prostředí či péči a údržbě bytového fondu.

Jistě mi každý dá za pravdu, že od šestého zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa se dosáhlo konkrétních výsledků a zlepšení výchozího stavu, který na tomto úseku existoval. Domnívám se proto, že není nutné, abych zde znovu prováděl výčet kladných i záporných výsledků, které všichni dobře známe a jsme si jich také plně vědomi. A i když vše kladné pokládáme za samozřejmé, neměli bychom zapomínat ani na ty pracovníky, kteří se o to pozitivně zasloužili, a to i přes překážky a nedostatky, které zde byly a dosud jsou.

Proto také XVII. sjezd konkretizoval místa a úseky, kde je třeba urychleně řešit nápravu, a to ať již jde o přizpůsobení a rozšíření placených služeb v souladu s rostoucí životní úrovní obyvatelstva, jejich dostupnosti, kvality i pohotovosti a přizpůsobování vyššímu stupni technické vybavenosti našich domácností. Nemělo by se proto stávat, aby majitel spotřebiče chodil od jedné opravy k druhé a narážel na bariéru neochoty i nedostatek náhradních dílů a součástek.

V popředí zájmu řídících orgánů národních výborů i družstevních organizací by mělo být hledání dalších cest a způsobů operativního zajišťování a zkvalitňování služeb při neustálém tlaku na snižování administrativy, při posilování odpovědnosti i práv vedoucích pracovníků.

Jednou z rozhodujících podmínek pro naplnění úlohy služeb všeho druhu je dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří v této činnosti zrealizují nejen svůj um a dovednost při posilování zásluhovosti o výsledky práce, ale kdy i spokojenost zákazníků je jejich odměnou.

Neméně významným předpokladem je i materiálně technická základna a vybavení organizací služeb. Jsem přesvědčen, že bez výrazného zlepšení technické vybavenosti, dostatečného počtu účelových mechanizačních prostředků, náhradních dílů a součástek nedosáhneme výraznějšího pokroku v dalším rozvoji služeb.

Závěrem této části diskusního příspěvku chci uvést, že výbor pro obchod, služby a dopravu v úzké součinnosti s ostatními výbory České národní rady bude v rámci iniciativní činnosti i kontrolní činnosti plně napomáhat k realizaci programového prohlášení vlády České socialistické republiky a tak se podílet na dalším rozvoji naší socialistické společnosti.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych ještě zaujal stanovisko jménem Klubu poslanců Československé strany lidové v České národní radě. Projednávaný dokument je programovým prohlášením vlády České socialistické republiky a jeho plnění bude zabezpečováno zejména po linii resortů, národních výborů a dalších státních i družstevních orgánů. Výsledky ekonomického a sociálního rozvoje se však dotýkají celé společnosti a každého občana. Proto stejně jako v minulosti i v současném náročném období bude napomáhat plnění stanovených záměrů celá Národní fronta. Také Československá strana lidová v souladu se zásadami, se kterými přistupovala k rozpracování závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, chce navázat na dobrou tradici a přispět k jejich plnění. Prostřednictvím intenzívní politické výchovy povede členskou základnu k vysoké politické aktivitě na ekonomickém úseku a zvláštní vliv bude vyvíjet na členy Československé strany lidové, kteří zastávají odpovědné hospodářské funkce, poslanecké funkce v národních výborech, aby jejich myšlení i praktické přístupy odpovídaly vysoké intenzitě hospodářských procesů, které jsou základní podmínkou úspěchu.

V oblasti plnění volebních programů Národní fronty budou naše organizace věnovat zvláštní pozornost otázkám občanské vybavenosti, zejména na úseku obchodu a služeb, a otázkám ochrany životního prostředí. Budeme usilovat o to, aby členové Československé strany lidové v průmyslu, zemědělství, dopravě, službách a dalších úsecích přinášeli svůj vklad k rozvoji iniciativy pracujících a v tomto směru budeme působit zejména na příslušníky brigád socialistické práce a komplexních racionalizačních brigád. Budeme vysvětlovat a popularizovat brigádní formy organizace práce a odměňování, které mají dle mého názoru právě na úseku zabezpečování služeb mimořádný význam. Stejně budeme motivovat i členy Československé strany lidové - zlepšovatele a vynálezce, pracovníky ve výzkumu a vývoji, technického rozvoje, jehož výsledky musejí v daleko větší míře ovlivňovat jak průmyslovou a zemědělskou výrobu, tak i v nemenší míře oblast vnitřního obchodu, dopravy a služeb.

Poslanci - členové Československé strany lidové - a celá Československá strana lidová se tedy plně hlásí k podpoře politiky Komunistické strany Československa a programu dalšího budování socialismu, který považujeme také za náš program. Jsme přesvědčeni, že tak nejlépe přispějeme ke spokojenému mírovému životu našeho lidu. Budeme plně podporovat programové prohlášení vlády ČSR a všichni poslanci Československé strany lidové jsou připraveni přispět svým úsilím v orgánech České národní rady i ve volebních obvodech k dalšímu rozvoji společnosti, k uskutečňování všech záměrů a cílů, o nichž programové prohlášení vlády hovoří.

Chtěl bych při této příležitosti vysoce ocenit i pomoc, které se poslancům Československé strany lidové v minulých volebních obdobích dostávalo, zejména na úseku jejich politickoodborné přípravy ze strany Klubu komunistických poslanců České národní rady. Byli bychom rádi, kdyby se tento osvědčený a vítaný způsob pomoci mohl uskutečňovat i v průběhu tohoto volebního období, do kterého vstupujeme. Uvědomujeme si všichni náročnost a odpovědnost poslanecké práce v České národní radě, a proto v pevné jednotě Národní fronty pod vedením Komunistické strany Československa učiníme vše pro realizaci závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, plnění úkolů České národní rady a vlády České socialistické republiky, které dáváme plnou důvěru. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji místopředsedovi České národní rady poslanci Josefu Kaňovi. Slovo má poslanec Břetislav Vařečka.

Poslanec ing. Břetislav Vařečka: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, programové prohlášení vlády České socialistické republiky počítá s aktivní účastí jednotlivých zemědělských družstev a družstevních rolníků na zabezpečení náročných úkolů osmého pětiletého plánu. Družstevní rolníci vynaložili nemalé úsilí na splnění závěrů XVI. sjezdu KSČ a jsou hrdi, že svým podílem přispívají k úspěšné realizaci hospodářské politiky strany, zvláště v zabezpečování soběstačnosti ve výživě lidu, v plnění a překračování úkolů v rostlinné a živočišné výrobě, v dalším ekonomickém upevnění i JZD i v naplňování jejich sociálních programů.

Dosažené výsledky ocenilo 11. zasedání ústředního výboru strany, které zároveň přijalo Dlouhodobý program rozvoje zemědělství a dalších odvětví zabezpečujících výživu lidu. Tento program, který komplexně řeší výrobu potravin a vymezuje základní směry dalšího rozvoje zemědělství a potravinářského průmyslu, se stal obsahovým základem pro jednání X. celostátního sjezdu i JZD. Závěry 11. zasedání v zásadě potvrdil XVII. sjezd KSČ. i Sjezdové jednání podrobilo kritické, náročné analýze všechny oblasti našeho společenského života. I v odvětví zemědělství a potravinářského průmyslu sjezd konfrontoval potřeby společnosti s realitou života. Výsledky zemědělsko-potravinářského komplexu byly v uplynulé pětiletce charakterizovány jako významný faktor stabilizace národního hospodářství a vnitřního trhu.

To je vysoké ocenění celého odvětví a jistě také statisíců poctivých členů našich JZD.

Nyní půjde o to - spolu s intenzifikací zemědělské výroby, která je v současné etapě rozhodující cestou kupředu - položit v JZD daleko větší důraz než dosud na vyšší uplatňování vědeckotechnického rozvoje, snižování nákladovosti, optimální využívání výrobních fondů a vystupňování boje proti ztrátám všeho druhu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP