Čtvrtek 3. července 1986

V resortu je nezbytné kriticky zhodnotit dosavadní koncepce a záměry o rozvoji jednotlivých výrobních oborů řízených ministerstvem průmyslu České socialistické republiky, stanovit priority, vzájemně tyto jednotlivé koncepce propojit a sladit s celkovými potřebami, ale i možnostmi národního hospodářství.

K zabezpečení žádoucí intenzifikace československé ekonomiky, na které se organizace ministerstva průmyslu České socialistické republiky podílí velmi výrazně, musí přispět urychlená realizace progresivních rozvojových programů. Tyto programy zajistí zlepšení kvalitativních ukazatelů, přispějí ke snížení závislosti na dovozech a zlepší exportní možnosti i zásobování vnitřního trhu. Jde zejména o rozvoj malotonážní chemie, modernizaci lehkého průmyslu, vyšší úroveň chemického zpracování ropy.

Nelze se však orientovat pouze na novou investiční výstavbu. Organizace resortu musí důsledněji využívat stávající výrobní fondy. Cestou k tomu je zvýšení směnnosti, odstranění ztrátových časů výrobních agregátů, zvýšení jejich výtěžnosti apod. Tyto rezervy nejsou dosud využity zejména u nově vybudovaných kapacit, z nichž většina nedosahuje úrovně projektovaných technickoekonomických parametrů. Tato skutečnost byla jednou z hlavních příčin nesplnění plánovaných úkolů resortu v roce 1985.

Plnění úkolů stanovených pro období osmé pětiletky, a to zejména v kvalitativních ukazatelích, vyžaduje výrazné zvýšení zhodnocování všech vstupů na základě technického pokroku a inovací výroby. Hmotné a zejména finanční přínosy z realizace vědeckotechnického rozvoje se musí výrazněji než dosud projevovat při zajišťování požadovaného progresívního poklesu materiálové i celkové nákladovosti vztažené na 1 Kčs výkonů. Dosavadní výsledky docílené organizacemi resortu v této oblasti, i přes vynaložení značných finančních prostředků na vědeckotechnický rozvoj, neodpovídají náročným trendům současné doby.

Další cestou ke zvýšení efektivnosti a hospodárnosti výrobního procesu v resortu ministerstva průmyslu České socialistické republiky je vyšší využívání druhotných surovin a rozvoj bezodpadových technologií. Je nutno urychleně překonat stávající situaci, kdy rozsah zpracovatelských kapacit pro druhotné suroviny zaostává za potřebami a nezbývá než druhotné suroviny vyvážet s nízkou efektivností.

Přizpůsobování výroby požadavkům vnitřního a zahraničního trhu si však vyžaduje robotizovat výrobní procesy. Zatím jde jen o první pokusy. Očekáváme, že především textilní, oděvní a pletařský průmysl půjde svou vlastní cestou nejen pro nepoužitelnost dosavadních typů robotů, pro odlišné vlastnosti textilních materiálů, ale především pro nutnost řešit vysokou intenzitu práce a její monotónnost. V této oblasti budeme zvláště podporovat realizaci státních cílových programů a hlavně rozvoj mikroelektroniky a robotiky.

Zvláštní pozornost v souladu s programovým prohlášením budeme ve výboru věnovat plnění opatření vlády na úseku dalšího rozvoje stavebnictví, zabezpečení integračních akcí v Sovětském svazu stavebními kapacitami, lepšímu využívání vnitrosměnového pracovního času a mechanismů, zhospodárňování výroby, zvýšení kvality stavebních prací a zejména zlepšení přípravy a organizace práce na stavbách.

V souladu se základními směry rozvoje pro období osmé pětiletky se předpokládá růst stavebních kapacit ministerstva stavebnictví o 11,2 % a přírůstek stavebních prací užitý pro potřeby Československé socialistické republiky bude z 91,5 % kryt růstem produktivity práce.

V zahraničních akcích budou převažovat dodávky pro plynárenský a metalurgický komplex v Sovětském svazu. K zabezpečení těchto úkolů musí resort vytvářet potřebné předpoklady na úseku pracovních sil, investičních prostředků, dodávek materiálů a stavební techniky.

Pozornost musí být věnována posilování kapacit pro opravy a rekonstrukce jmenovitých objektů, jako např. budov České národní rady, Federálního shromáždění, Tylova divadla a vybraných oprav elektrárenských, teplárenských a dalších průmyslových zařízení. Dále zvýšeným úkolů v modernizaci bytových objektů, kde má být touto formou ministerstvem stavebnictví dokončeno 171 tisíc bytů, z toho v Praze 33 500 a v Severočeském kraji 31 400 bytů.

Dynamika rozvoje výroby průmyslu stavebních hmot se v roce 1990 proti roku 1985 zvýší o 5,1 % a plně pokryje potřeby pro finální užití, dodávky do tržních fondů i pro vývoz. V rámci dodávek do tržních fondů musí být zajištěna stavebními materiály individuální bytová výstavba v množství 86 000 bytů. Hlavní úsilí výrobní sféry musí směřovat k výraznému zkvalitnění výroby a zajištění vysoké hospodárnosti u výrobců i u spotřebitelů stavebních materiálů náročných na tepelnou energii.

Splnění náročných úkolů v investiční výstavbě v tomto roce, ale i celé osmé pětiletce, si bude vyžadovat, aby výrobní hospodářské jednotky resortu stavebnictví věnovaly zvýšenou pozornost strukturálním změnám stavebních kapacit, zabezpečily jejich koncentraci na národohospodářské priority, soustředily se na dokončování rozhodujících staveb a zkracovaly čas výstavby a důsledně zajišťovaly rovnoměrnou a kvalitní technickou a občanskou vybavenost, tj. komplexnost. V pozadí nesmí zůstat ani modernizace a údržba bytového fondu.

Pro osmou pětiletku bude proto nutné důsledněji prosazovat intenzifikaci inovační aktivity, osvojit si zásadu, že jedinou cestou dalšího rozvoje resortu je aktivizace vědeckovýzkumné základny, rozvoj kapacit pro rekonstrukce, modernizace a opravy, urychlení dokončování staveb a plynulosti výstavby.

Základním předpokladem zůstává zajištění plánované zaměstnanosti a stabilizace dělníků na stavebních pracech. Přínosy technického rozvoje by mělo garantovat i zajištění výstupů vědy a techniky vlastní investiční výstavbou.

Soudružky a soudruzi, programové prohlášení vlády České i socialistické republiky vytváří podmínky pro efektivní rozvoj našeho národního hospodářství, cílevědomou sociální politiku, kulturní život, zavádění moderních metod do řízení společnosti. Proto z pověření výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví doporučuji České národní radě, aby vyslovila plnou podporu vládě České socialistické republiky a ujistila ji, že při důsledném plnění programu XVII. sjezdu Komunistické strany Československa najde v našem výboru plnou podporu. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Janu Koláčnému. Slovo má poslanec Miloslav Vacík, připraví se poslankyně Marcela Černá.

Poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, stalo se již tradicí, že ještě před projednáváním návrhu programového prohlášení vlády České socialistické republiky v našem zákonodárném sboru, jsme se mohli v předsednictvu ústředního výboru Národní fronty vyjádřit k úkolům a cílům, které jsou v něm obsaženy.

Jak již bylo řešeno soudružkou Jarošovou, na dnešním zasedání vystoupí představitelé klubů poslanců politických stran a další soudruzi, reprezentující různé společenské organizace Národní fronty. I s vědomím této skutečnosti mne předsednictvo ústředního výboru Národní fronty, které se sešlo 25. června tohoto roku, na němž podal výklad první místopředseda vlády soudruh Adamec, pověřilo, abych dnes tlumočil jeho kolektivní stanovisko i stanovisko řady společenských a zájmových organizací, které jsou v naší Národní frontě sdruženy.

Není dnes přirozeně čas na podrobné bilancování, ale mohu konstatovat, že vzájemné vztahy součinnosti mezi vládou, jejím předsednictvem a ústředním výborem Národní fronty a dalšími organizacemi se v uplynulém pětiletí rozvíjely pozitivně. Snažili jsme se, aby představitelé politických stran a organizací, i naše orgány a širší aktiv včetně vedoucích funkcionářů krajů byl pravidelně a trvale informován o úkolech a cílech, které naše vláda sleduje, zejména pak doporučení, která přijímá směrem k Národní frontě, k některým společenských organizací. Budeme dále v tomto směru pokračovat.

Současně je však třeba konstatovat, že nás to nevede k sebeuspokojení. Pokládáme za potřebné prohloubit a zkvalitni naši spoluúčast při tvorbě a naplňování obsahu některých dokumentů, které vláda posuzuje. Nejsme spokojeni ani s dosavadním stavem, jak v podmínkách celého systému Národní fronty zabezpečujeme nemechanickou kontrolu přijatých doporučení.

Mimořádná náročnost přijatých závěrů XVII. sjezdu naší strany, s nimiž se celá Národní fronta ztotožnila, zejména pak úkoly ekonomicko-sociální oblasti, v níž je také těžiště programového prohlášení vlády, bude bezesporu vyžadovat soustředěnější, trvalejší a hlubší úsilí našich výborů a všech organizací Národní fronty. A to nejen těch, které působí přímo na pracovištích, ale v podstatě všech podle jejich specifického zaměření. Přitom musí realizovat nejen správnou zásadu, která je ovšem nesporně nelehká, jak ji naplnit v konkrétní praxi, být nejen aktivním členem své společenské organizace nebo politické strany, ale i být příkladným pracovníkem na svém pracovišti.

V uplynulém pětiletí jsme v úzké součinnosti s vládou a národními výbory dosáhli dobrých výsledků, na které chceme navázat. Svědčí o tom dosažené výsledky při plnění volebních programů Národní fronty, kdy za výrazné pomoci občanů byla vytvořena v investiční a neinvestiční části akce Z hodnota díla přesahující 29 miliard Kčs. V minulém pětiletí naši občané za soustředěné pozornosti orgánů a organizací Národní fronty dodali pro potřeby našeho zemědělství více než 700 tis. tun vesměs kvalitního sena z nezemědělských a mechanizačně těžko přístupných ploch. V tomto úsilí pokračujeme a chci vás informovat o tom, že k 29. červnu t. r. zemědělské organizace a zemědělské nákupní podniky opět získaly asi 73 tis. tun sena a je reálné získat 150 tis. tun.

Programové prohlášení vlády České socialistické republiky a v jednotě s ním nové volební programy, které v uplynulých dnech byly schváleny na ustavujících zasedáních národních výborů, jsou významnými dokumenty, konkretizujícími linii XVII. sjezdu strany pro nové volební období. Chci také říci, že jsou plně v souladu s probíhajícími jednáními ústředních výborů politických stran a společenských organizací i orgánů Národní fronty, kde jsou přijímány vlastní postupy, jak sjezdové záměry naplnit.

Dovolte mi proto, abych se zabýval jen některými úkoly se zřetelem, jak přispět k jejich realizaci z pozic Národní fronty. Národní fronta jako součást politického systému poskytuje širokou základnu pro to, aby každý náš občan mohl uplatnit své schopnosti pro rozvoj naší země. Představuje také velice širokou škálu nejrůznějších forem, které umožňují účast občanů na řešení a kontrole pracovních a veřejných záležitostí, na stálém prohlubování a rozvoji socialistické demokracie.

V příštím období nám půjde o to prokázat, že dále rostoucí aktivita společenských organizací, politických stran a výborů Národní fronty všech stupňů přispěje k dalšímu růstu, zkvalitnění a prohloubení pracovní a občanské angažovanosti. To bude přirozeně vyžadovat, abychom spolu s tím se také zaměřili na odstraňování projevů formalismu, byrokatismu a lhostejnosti k iniciativě lidí.

Aktivity organizací Národní fronty chceme v širokém měřítku soustředit na plnění úkolů sociálně ekonomické oblasti, zejména na vědeckotechnický rozvoj. V tomto směru musíme soustředit mnohem více pozornosti našich organizací, zejména organizací sdružujících dělníky, zemědělce, vědeckotechnickou inteligenci, vynálezce a zlepšovatele, především naši českou organizaci vědeckotechnické společnosti i další.

Vládní prohlášení zdůrazňuje nutnost pečlivějšího a uvážlivějšího zacházení s domácími nerostnými surovinami, dbát na jejich šetrnou těžbu a vysoké zhodnocování. Do této oblasti zahrnujeme zvýšení péče o půdu, využívání jejich produkčních schopností. Chceme a nadále podpoříme vládu České socialistické republiky, aby hospodaření s půdním fondem probíhalo uspokojivěji než dosud a vytvořily se předpoklady pro jeho plné využití, včetně té půdy, kterou lze těžko obdělávat velkovýrobním způsobem.

Ústřední výbor Národní fronty chce i nadále s vládou, resorty zemědělství a výživy a obchodu podporovat úsilí členů zájmových svazů i dalších občanů ve výrobě a nákupu ovoce, zeleniny, včetně živočišných produktů a dalších surovin tak, aby jejich produkce přispívala k obohacování našeho trhu a samozásobení obyvatel.

V souladu s programovým prohlášením vlády České socialistické republiky bude celá naše Národní fronta se podílet na řešení značně nepříznivé situace životního prostředí. Výzva vlády České socialistické republiky a našeho ústředního výboru k péči o životní prostředí má již dlouhodobě kladný ohlas a její naplňování konkrétními činy se stalo věcí všech organizací Národní fronty. Zároveň i prioritní úkoly zakotvené ve volebních programech Národní fronty jsou orientovány na akce zlepšující životní prostředí, a to jak v oblasti vodního hospodářství - mám na mysli především výstavbu čistíren odpadních vod, vodovodů, kanalizací, úpraven vod, tak i v permanentní pomoci našim lesům, na údržbu a rozšiřování zelených ploch a veřejných prostranství, na výstavbu a údržbu hřišť, areálů zdraví, turistických cest apod.

Budeme usilovat o to, aby se ekologické myšlení každého člena organizací sdružených v Národní frontě promítlo do jeho vystupování a jednání na pracovišti i v místě bydliště, při chvílích oddechu, zkrátka na každém jeho kroku.

Obdobně se budeme podílet na plnění úkolů v dalších oblastech činnosti, a to zejména v napomáhání dalšímu rozvoji mimoškolní činnosti dětí a mládeže a socialistické výchovy našeho mladého pokolení vůbec. V sociální oblasti pečovat a pokračovat a hledat i nové formy v péči o staré občany, v iniciativě pod názvem "Úcta ke stáří", v péči o invalidní občany, v dobrovolné pečovatelské službě i v bezpříspěvkovém dárcovství krve.

V úzké součinnosti s vládou, ministerstvem vnitra i s národními výbory chceme soustředit pozornost na komplexní plnění volebních programů, tedy i na oblast politicko-organizátorské práce, s níž je spjato uplatňování obsahu zákona o národních výborech, spojení národních výborů s občany, plná podpora práci nově zvolených poslanců národních výborů a zákonodárných sborů a další úkoly, které souvisejí s rozvojem masově politického působení, s rozvojem pracovní a občanské aktivity v jednotlivých městech a obcích. Tak jako v minulosti, chceme v tomto směru využít významných historických výročí, skutečných předělů v dějinách lidstva, jakými budou v příštím období 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 40. výročí Vítězného února.

Rovněž nemalé úkoly před námi stojí v rozvoji kulturně výchovné činnosti, tělovýchovné a branné činnosti, kde je nutná naše úzká spolupráce s vládou, které významnou měrou přispívají k formování socialistické osobnosti a socialistického způsobu života.

Vážené soudružky a soudruzi, jsme vskutku na začátku velmi náročné cesty, kdy budeme realizovat opatření, která jsme přijali a přijmeme při rozpracování závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, a to zejména v oblastech, na něž bylo kriticky na sjezdovém jednání poukázáno.

Proto, když vyslovuji plnou podporu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky k návrhu programového prohlášení vlády, tak nám vůbec nejde jen o slovní podporu, ale současně o velice závažný přístup orgánů a organizací Národní fronty k jeho naplnění.

Dovolte mi, vážený soudruhu předsedo vlády, abych vás i celou vládu České socialistické republiky ujistil plnou podporou ústředního výboru Národní fronty ČSR při naplňování cílů dnes vámi předneseného vládního prohlášení. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Miloslavu Vacíkovi. Slovo má poslankyně Marcela Černá, připraví se poslanec Josef Kaňa.

Poslankyně MUDr. Marcela Černá: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, v uplynulých dnech se všechny výbory České národní rady zabývaly tézemi programového prohlášení vlády České socialistické republiky. Dnes nám vláda vystoupením předsedy soudruha Korčáka předložila svůj program na celé volební období. Ráda tlumočím stanovisko poslanců výboru České národní rady pro kulturu a výchovu, oceňující, že programové prohlášení vlády České socialistické republiky důsledně vychází z programu urychlení sociálního a ekonomického rozvoje Československé socialistické republiky, které vytyčil XVII. sjezd Komunistické strany Československa jako základní strategickou linii výstavby rozvinutého socialismu v našich podmínkách, a jenž se stal programem celé společnosti.

Chtěla bych se ve svém vystoupení vyjádřit k některým zásadním otázkám ideově výchovné práce v podmínkách České národní rady a jejích orgánů v pátém volebním období.

přemýšlíme a hledáme rezervy pro komplexní intenzifikaci našeho národního hospodářství. Zcela správně je vidíme v racionálním užívání surovin, materiálů, energie i živé práce. Vidíme je v získávání, podpoře a šíření pokrokových zkušeností, v zavádění nejnovějších poznatků vědy do praxe apod.

Političtí ekonomové i národohospodáři by jistě na tomto místě uvedli i další nezbytná opatření, obsažená například v řadě státních cílových a vědeckotechnických programů na osmou pětiletku a až do roku 2000. Považuji ale za důležité připomenout zde, že naší hlavní, největší a nejperspektivnější rezervou zůstává člověk a vše, o čem hovoříme jako o aktivizaci lidského faktoru. To znamená nejen tedy řešit ekonomické otázky, ale uskutečňovat aktivní sociální politiku v plném rozsahu včetně rozvoje duchovních sil. Nikoliv slovy, ale v denní praxi vytvořit lidem takové pracovní, sociální, bytové, kulturní a další podmínky, které by podněcovaly růst jejich masové aktivity.

Tento zdánlivě prostý úkol se stává tvrdým oříškem, jakmile ho začínáme převádět z teoretické hladiny do praxe. Budeme-li k sobě upřímní, uvidíme, že se jedná o staronový problém jednoty slov a činů, o jehož řešení musíme všude a každý den vést nikdy nekončící zápas.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP