Čtvrtek 3. července 1986

Soudružky a soudruzi, ústavně právní výbor České národní rady na své schůzi 25. června po obsáhlé rozpravě vyjádřil jednomyslně podporu vládnímu prohlášení i náročným přístupům k jeho realizaci. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Josefu Mečlovi, slovo má poslanec Václav Pudil, připraví se místopředseda ČNR poslanec Oldřich Voleník.

Než bude hovořit soudruh Pudil, chtěl bych připomenout, že vám teď byl rozdán návrh na usnesení České národní rady, prosím, abyste připomínky, které případně budete mít, předali prostřednictvím soudruhů a soudružek, kteří vám materiál předávali.

Poslanec RSDr. Václav Pudil: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci. Výbor České národní rady pro plán a rozpočet projednal návrh tézí programového prohlášení vlády České socialistické republiky minulý týden za účasti místopředsedy vlády soudruha Šrámka. Podrobně byly vysvětleny a projednány jednotlivé části programového prohlášení.

Na základě toho výbor konstatoval, že programové prohlášení důsledně vychází ze závěrů a usnesení XVII. sjezdu KSČ a vyjádřil mu plnou podporu. Přesto však doporučil, aby pro dnešní schůzi bylo ještě v některých směrech doplněno a konkretizováno, rád konstatuji, že doporučení výboru byla zapracována.

Programové prohlášení vlády ČSR, které zde dnes přednesl předseda vlády soudruh Korčák, mne zaujalo svým věcným zaměřením na hlavní úkoly ekonomického, společenského i politického rozvoje ČSR. Zaujalo mne i svou střízlivostí v hodnocení současného stavu a možností i otevřeností k některým přetrvávajícím nedostatkům.

Jde o významný politický dokument, který nejen stanoví cíle, kterých je třeba v letech 1986 - 1990 dosáhnout, ale stanoví i cesty, jak k těmto cílům dospět. Je to dokument, který je základem spolupráce orgánů ČNR a orgánů vlády po celé volební období.

Je to však ale také dokument, jehož naplnění není pouze otázka řídící činnosti vlády, či kontrolní funkce ČNR. Jeho důsledné naplnění a tím i naplnění strategické linie XVII. sjezdu KSČ, tzn. urychlení sociálně ekonomického rozvoje země v zájmu dokonalejšího uspokojování hmotných a duchovních potřeb našeho lidu, si vyžádá - jak zdůraznil předseda vlády soudruh Korčák - maximální úsilí všech orgánů i organizací a každého jednotlivce.

Jsem předsedou Středočeského krajského národního výboru. Chápu proto programové prohlášení vlády jako úkol, který mne zavazuje k naplnění sociálně ekonomického rozvoje kraje, ke zlepšení životních i pracovních podmínek našich obyvatel a mých voličů.

Jsem rád, že v programovém prohlášení, stejně jako v závěrech XVII. sjezdu, je zvýrazněna péče o životní prostředí. Rozvoj civilizace, rozvoj průmyslové a zemědělské výroby, motorizace a cestovního ruchu přináší nejen chtěné výsledky, které zpříjemňují člověku život, spolu s tím také produkuje i nechtěné, které mají negativní dopad na náš život.

Středočeský kraj je bohatý svými přírodními krásami. Plní nejen přirozenou funkci rekreačního zázemí našeho hlavního města ale je také vyhledávanou oblastí pro tuzemské i zahraniční turisty.

Přesto však právě v ochranně životního prostředí zde máme řadu problémů. Jde hlavně o likvidaci tekutých i tuhých odpadů. Na veřejnou kanalizaci máme napojeno pouze 40 % občanů. Zemědělské podniky přitom odmítají poskytovat pozemky na vyvážení odpadních jímek, neboť tyto odpady obsahují saponáty, které snižují úrodnost půdy. Budeme tento problém řešit výstavbou čističek odpadních vod. Zpracovali jsme program, ve kterém chceme formou akce Z postavit v této pětiletce minimálně 70 čistíren odpadních vod.

Stejně vážným problémem je pitná voda. Pouze 60 % obyvatel je napojeno na veřejný vodovod. Máme v kraji řadu míst, kde je trvalý nedostatek pitné vody. Čtyři kilometry za hranicí hlavního města je obec Tuchoměřice s 1200 obyvatel, kam jsme dvanáct let v létě, v zimě, v nepohodě vozili pitnou vodu cisternami. Řada studní v kraji je z hlediska hygieniků na mezi únosnosti.

S postupující chemizací zemědělské výroby i intenzifikací průmyslové výroby lze očekávat další znehodnocování zdrojů pitné vody. Proto chceme také podstatně zvýšit procento občanů napojených na veřejný vodovod.

S životním prostředím souvisí i vzhled obcí. Často - a musíme bohužel říci, že oprávněně - jsme kritizováni, že některé obce kraje vypadají hůř než po válce pohraniční vesnice. Proto jsme ustavili již teď komisi pro přípravu 45. výročí osvobození, jejímž posláním je směrovat ve spolupráci s mladými projektanty našeho krajského projektového ústavu iniciativu národních výborů na opravy, demolice a asanace těch nejhorších míst.

Jsme si vědomi toho, že všechny naše záměry, ať už se týkají ochrany životního prostředí, sociálních, školských, kulturních či dalších otázek, můžeme splnit jedině tehdy, jestliže si na ně vyprodukujeme potřebné prostředky a zajistíme nutné kapacity.

Víme, že nemůžeme a také nechceme čekat pouze na to, co nám společnost dá. Hospodaření národních výborů je součástí hospodaření celé společnosti, a proto je nám jasné, že musíme na sebe převzít stejně tvrdé úkoly a povinnosti jako každá výrobně hospodářská jednotka.

Budeme proto zvyšovat odpovědnost podniků řízených národními výbory za zvyšování efektivnosti, prohlubování procesu intenzifikace a využívání všech vnitřních rezerv. Ve stejném duchu povedeme i rozpočtové a příspěvkové organizace.

Naplnění všech záměrů a cílů není skutečně myslitelné bez výrazného zdokonalení řídící a organizátorské práce. Nebude to sice jednoduché, ale chápeme to jako nanejvýš nutné, vysvětlit všem spolupracovníkům a spoluobčanům v kraji, proč je třeba beze zbytku splnit tak náročné úkoly. Že veškeré úsilí o naplnění našich cílů není pouhým samoúčelem, ale rozhodujícím nástrojem k zabezpečení potřeb a dalšímu rozvoji společnosti.

Chceme, aby každý občan pochopil, že nejlepší práce pro sebe je práce pro společnost.

V tomto smyslu přistoupíme ve Středočeském kraji k realizaci programového prohlášení vlády České socialistické republiky.

Doporučuji proto vyjádřit vládě důvěru a souhlasit s jejím programovým prohlášením.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Václavu Pudilovi.

Slovo má poslanec Oldřich Voleník, připraví se poslanec Jan Koláčný.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, máme před sebou pět let odpovědné práce. V součinnosti s vládou České socialistické republiky se budeme podílet na uskutečňování závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa. Jsme si plně vědomi, že urychlit společensko-ekonomický rozvoj můžeme jen tehdy, dokážeme-li spojit přednosti socialismu, aktivitu a uvědomění pracujících s rozvojem vědy a techniky a jejím širokým uplatněním v životě naší společnosti.

V soudružské spolupráci s vládou chceme cílevědomou činností orgánů a poslanců České národní rady přispět ke zvýšení životní úrovně a dále všestranně zdokonalovat sociální a kulturní podmínky života občanů.

Plně si uvědomujeme, že zvyšování úrovně života našeho lidu je zcela závislé na úspěchu strategie urychlení sociálně ekonomického rozvoje. Politika nízkých či malých úkolů je nepřijatelná, byla odmítnuta. Pro nás, pro naši veškerou práci a úsilí platí zásada zajistit přírůstek národního důchodu v každém roce osmé pětiletky o 3,5 % jako úkol minimální. Jeho dosažení, jak to vyjádřil XVII. sjezd strany, vyžaduje intenzifikaci celého národního hospodářství na základě nejpokrokovější techniky a technologie, využívání možností mezinárodní socialistické spolupráce na kvalitativně vyšší úrovni, další zdokonalení plánovitého řízení ekonomiky, podstatný posun v myšlení lidí, zvýšení tvůrčí aktivity občanů a prohloubení jejich účasti na řešení úkolů společnosti.

Soudružky a soudruzi, komunističtí poslanci a spolu s nimi celá Česká národní rada jsou si vědomi závažnosti dnešního jednání o programovém prohlášení a důvěře vládě České socialistické republiky.

Program vlády - bylo to již konstatováno - důsledně vychází z usnesení XVII. sjezdu strany. Předpokládáme, že každý úkol programu vlády bude konkretizován, bude mít svého odpovědného nositele, způsob i termín splnění. Předpokládáme také, že tak bude při rozpracování a realizaci svého programu postupovat vláda jako celek i jednotliví členové vlády. Zdůrazňuji to proto, že také od našich výborů - jak už bylo řečeno - budeme žádat, aby zcela konkrétně, svou kontrolní a iniciativní činností, přispívaly k dosažení rozhodujících cílů.

Pro veškerou naši činnost v V. volebním období máme tedy náročný program.

Ale dobrý program sám o sobě ještě nestačí, rozhodující je jeho realizace, při níž musíme důsledně využít všech dosavadních zkušeností v obou nejvyšších státních orgánech ČSR a zároveň usilovat o nové, účinnější přístupy odpovídající novým, náročnějším úkolům.

Jsme si vědomi v České národní radě své spoluodpovědnosti za splnění tohoto náročného požadavku. Budeme proto ve své činnosti dále rozvíjet všechny formy socialistické demokracie, aby se s ještě větší účinností uplatnily zkušenosti pracujících, jejich znalosti, schopnosti a politická vyspělost při řešení úkolů společenského rozvoje.

Prohloubíme součinnost České národní rady a jejích poslanců s národními výbory všech stupňů, s Národní frontou, jejími orgány a organizacemi v naplňování volebních programů Národní fronty. Rozšíříme již tradičně navázanou spolupráci s vědeckými a výzkumnými ústavy a především přímý styk s pracujícími při konzultacích v průmyslových podnicích, v zemědělských závodech, družstvech a na dalších pracovištích. To vše bude nutné zaměřit k tomu, abychom mohli při našem jednání vždy uplatňovat v těsné jednotě jak nejnovější vědecké poznání, tak i zkušenosti, názory a zájmy pracujících.

Vycházíme z toho, že budeme pečlivě plánovat svou činnost a soustřeďovat pozornost všech orgánů a poslanců ČNR na úkoly, které jsou rozhodující pro zvýšení výkonnosti našeho národního hospodářství, pro spokojený, bohatší život našich občanů. Nechceme tříštit síly na příliš mnoho úkolů, ale budeme trvat na tom, aby každý projednávaný problém byl společně s vládou doveden do konce. V tom smyslu musíme povýšit kontrolní práci všech orgánů ČNR.

Z pozice Klubu komunistických poslanců ČNR budeme v duchu sjezdu uplatňovat zásadu méně schůzí, slov a papíru, ale více konkrétní práce ve volebních obvodech, více styku s lidmi, lepší využívání znalostí a zkušeností pracujících. Povedeme poslance k tomu, aby ve volebních obvodech pracovali plánovitě pod vedením krajských a okresních orgánů KSČ a v dohodě s orgány Národní fronty.

Stranická odpovědnost nás společně zavazuje přistupovat ke každému jednání s dobrou znalostí situace a s jasnou představou, čeho chceme v duchu sjezdových závěrů dosáhnout. V úzkém styku s pracujícími vždy soustředíme konkrétní poznatky, jejichž využití by mohlo pozitivně ovlivnit řešení projednávané problematiky. Jsme si vědomi toho, že taková konfrontace nemusí být z hlediska člena vlády vždy příjemná, ale jen věcné, kritické, náročné a podnětně jednání má smysl, jen takové jednání je skutečnou pomocí a může s věcmi pohnout kupředu.

Proto naši pomoc vládě vidíme v tom, že vystoupení člena vlády, jeho stanoviska a řešení úkolů budeme náročně konfrontovat se skutečným stavem, jaký je v našich volebních obvodech, ať už se jedná o plnění hospodářského plánu, péči o pracující, o kvalitu služeb nebo o působení a dodržování zákonů.

Jako poslanci nejvyššího orgánu státní moci ČSR bude dobře, když se budeme starat nejen o odvětví a úseky činnosti bezprostředně řízené vládou ČSR, ale o všechno, co ovlivňuje rozvoj ČSR a jednotné čs. ekonomiky, která je základem společného státu Čechů a Slováků. předpokládáme, že také vláda v duchu nedávných slov soudruha Gustáva Husáka upevní a rozvine spolupráci s federální vládou a jejími resorty v zájmu úspěšného rozvoje České a Československé socialistické republiky.

V této souvislosti bude potřebné věnovat zvláštní pozornost řešení problémů, jejichž odkládání by mohlo nepříznivě ovlivnit budoucí rozvoj České socialistické republiky a ve svých důsledcích vážně poškodit zájmy celého našeho státu. Mám na mysli takové otázky, jakými jsou např. vyvážené hospodaření s přírodním bohatstvím, péče o půdu a lesy, o čistotu ovzduší a vod, o rozvoj a modernizaci tradičních a dobře prosperujících výrobních odvětví. To vše je samozřejmě podmíněno urychlováním vědeckotechnického rozvoje a jeho realizací.

Zvláštní pozornost vyžadují některé oblasti České socialistické republiky - hovořil o nich soudruh předseda vlády Korčák. Je to především Praha, Severočeský kraj, území při západní hranici našeho státu včetně našich světoznámých lázní, Severomoravský kraj i brněnská průmyslová aglomerace. Dovolte, abych ocenil, že vláda ve svém programovém prohlášení na řešení těchto úkolů pamatuje a počítá s tím, že během tohoto volebního období zde musí být dosaženo zřetelného pokroku.

Budoucnost naší země, to jsou naše děti a nastupující mladá generace. Pro mladou generaci bylo v naší socialistické společnosti vykonáno hodně. Soudruh Josef Korčák, předseda vlády, uvedl obsáhlé a náročné úkoly vlády ve vztahu k mladé generaci. Dovolte připomenout: v této době prochází nejsilnější populační ročníky základním školstvím a za několik let, po získání středoškolského vzdělání, budou vstupovat do zaměstnání, do společenského života. Jde o přípravu nové generace dělnické třídy i socialistické inteligence. Myslím si proto, že péče o tyto otázky - tak, jak se s tím počítá - bude prostupovat činností každého poslance, všech výborů České národní rady.

Vážené soudružky a soudruzi, marxistická teorie i praktické zkušenosti nás učí, že úspěch naší poslanecké práce se dostaví jen tehdy, jestliže je také naším prostřednictvím zajištěno stálé spojení mezi lidem a politickým centrem našeho státu a jeho výkonnými orgány, jestliže je zajištěn stálý vliv centra na každého občana a zároveň podíl každého občana na uskutečňování a kontrole politiky. Lidský faktor je ze všeho nejdůležitější, protože při realizaci našich záměrů on rozhoduje o jejich úspěchu nebo nezdaru. programy, směrnice a úkoly samy o sobě ještě nic neznamenají. Toho si musíme být - nejen komunističtí poslanci - vědomi a z toho také budeme při uskutečňování sjezdové linie důsledně vycházet.

Vážený soudruhu předsedo vlády, vážení soudruzi ministři, přijměte ujištění, že komunističtí poslanci České národní rady vyjádří souhlas s programovým prohlášením vlády České socialistické republiky a budou jeho realizaci svou činností podporovat.

Jejich jménem doporučuji, aby Česká národní rada schválila tento program a vyslovila vládě České socialistické republiky důvěru. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Oldřichu Voleníkovi. Slovo má poslanec Jan Koláčný, připraví se poslanec Miloslav Vacík.

Poslanec ing. Jan Koláčný, CSc.: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, pozorně jsme vyslechli vystoupení předsedy vlády České socialistické republiky soudruha Korčáka, ve kterém ubezpečil Českou národní radu, že vláda České socialistické republiky bude důsledně prosazovat hospodářskou politiku strany v souladu se závěry XVII. sjezdu Komunistické strany Československa. Tyto snahy a cíle budou podporovat i poslanci - členové výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví.

Soudružky a soudruzi, v současnosti jsme v etapě zabezpečování úkolů plánu prvního roku osmé pětiletky, a proto se plně stavíme za opatření vlády České socialistické republiky na jeho splnění.

Dosavadní výsledky z plnění letošního plánu ukazují nejen na přetrvávající problémy, ale současně - v návaznosti na programové prohlášení vlády - odhalují, kde jsou rezervy. Vítáme proto opatření vlády, která mají za cíl zvýšit nejen dodávky pro vývoz, ale především dosáhnout zlepšení zhodnocovacího procesu v zahraniční směně. Týká se to zejména kožedělných, textilních, sklářských a keramických výrobků, porcelánu, nábytku i konfekce. Zde musí naši výrobci udělat taková opatření, aby jejich výrobky, vyvážené na zahraniční trhy, obstály náročné konkurenci. K tomu bude potřeba v daleko větší míře zvýšit inovační aktivitu, jakost a sortimentní skladbu výrobků.

Připomínám to proto, že inovační programy neodpovídají ještě požadavkům, rozsahu a ani tempu potřebné inovační intenzity. podíl nových výrobků z celkové výroby zboží v minulém roce představoval malou část a z hodnocených výrobků dosáhla celá čtvrtina výrobků standardní úroveň jakosti.

To vše se samozřejmě projevilo negativním způsobem na zahraničním trhu, ale ani náš spotřebitel nebyl plně uspokojen. Dokladem toho je nedostatek vkusných, módních výrobků široké spotřeby a naopak zásoby nezajímavého a neprodejného zboží.

Proto je na místě nekompromisní požadavek vlády - a my ho budeme plně podporovat - aby podniky zabezpečily mnohem rychlejší zvyšování technické úrovně a kvality vyráběné produkce.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP